Dato for udgivelse
21 dec 2011 14:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 dec 2011 12:48
SKM-nummer
SKM2011.856.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-153484
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
VE-anlæg, Solcelleanlæg, Varmepumpe, Afskrivning
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at et påtænkt solcelleanlæg i kombination med en varmepumpe betragtes som et samlet vedvarende energianlæg, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 1, som vil være omfattet af samme lovs § 8 P, stk. 5, hvorved anlægget anses for at være udelukkende erhvervsmæssigt benyttet.

Hjemmel

Ligningsloven § 8 P, stk. 1 og 5

Reference(r)

Ligningsloven § 8 P, stk. 1 og 5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-1 C.C.4.4.5

Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1 C.C.4.4.2

Spørgsmål

  1. Kan det bekræftes, at eget forbrug af el fra solcelleanlægget skal medregnes med 60 øre pr. kWh i de første 10 år og herefter 40 øre?
  2. Kan det bekræftes, at reglerne om hobbyvirksomhed med krav om overskud indenfor de første 3-4 år ikke kan bringes i anvendelse?
  3. Kan det bekræftes, at evt. underskud ved virksomheden med solcelleanlæg fradrages i den personlige indkomst?
  4. Kan det bekræftes, at en varmepumpe/et jordvarmeanlæg, som årligt forbruger 8.000 - 10.000 kWh - og dermed mere el end solcelleanlægget producerer - kan afskrives efter reglerne i VE-ordningen, selvom solcelleanlæggets kapacitet ikke rækker til den fulde produktion af el til dette anlæg?
  5. Kan det bekræftes, at salgsprisen kan opgøres til restværdien efter saldoafskrivningsmetoden, såfremt spørger i solcelleanlæggets levetid sælger huset inkl. solcelleanlæg?
  6. Kan det bekræftes, at såfremt der aftales en handelspris på solcelleanlægget - der ved kontakter i markedet dokumenteres er lavere end saldoværdien - så vil dette tab kunne fradrages i forbindelse med salg af huset inkl. solcelleanlæg?

Svar

Ad 1.   Ja
Ad. 2   Ja
Ad 3.   Ja
Ad 4.   Nej
Ad 5.   Nej
Ad 6.   Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger påtænker efter VE-ordningen (LL § 8 P) at anskaffe et solcelleanlæg til strømproduktion med en max-produktion på 6.000 kWh.

Anskaffelsesprisen forventes at være omkring 180.000 kr., da spørger samtidig opsætter en eldrevet luft/luft varmepumpe, der kan håndtere nødvendig varme i forsommer, sommer og eftersommer, således at gulvvarmen i denne periode kan kobles fra.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger har drøftet den påtænkte disposition med sin revisor, som har anbefalet spørger at anvende ordningen efter ligningslovens § 8 P, stk. 5, hvorefter anlægget anses for udelukkende erhvervsmæssigt anvendt.

Eget forbrug af el fra solcelleanlægget indtægtsføres i virksomheden med 60 øre pr. kWh de første 10 år og herefter med 40 øre.

Da familien formentlig ikke bor i ejendommen i hele anlæggets levetid, men måske fraflytter om 10 år, er det anlæggets skattemæssige restværdi dette sælges til den nye køber af ejendommen til.

Spørger har udarbejdet følgende budget for anlægget:

VE Anlæg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget tkr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

År 7

År 8

År 9

År 10

År 11

År 12

Indtægt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6000 Kw

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

2,4

2,4

Afskrivning

-45,0

-33,8

-25,3

-19,0

-14,2

-10,7

-8,0

-6,0

-4,5

-3,4

-2,5

-1,9

Resultat

-41,4

-30,2

-21,7

-15,4

-10,6

-7,1

-4,4

-2,4

-0,9

0,2

-0,1

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investering

180,0

135,0

101,3

75,9

57,0

42,7

32,0

24,0

18,0

13,5

10,1

7,6

Saldoafskr 25%

45,0

33,8

25,3

19,0

14,2

10,7

8,0

6,0

4,5

3,4

2,5

1,9

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at eget forbrug af el fra solcelleanlægget skal medregnes med 60 øre pr. kWh i de første 10 år og herefter 40 øre.

Lovgrundlag

Ligningslovens § 8 P, stk. 5

Praksis

SKM2003.522.LSR

Værdien af eget elforbrug fra en husstandsvindmølle, der leverede direkte til ejeren, skulle ansættes på grundlag af den med elværket fastsatte afregningspris for overskudsproduktion.

Begrundelse

Principperne for den skattemæssige opgørelse af et erhvervsmæssigt benyttet VE-anlæg fremgår bl.a. af afgørelsen SKM2003.522.LSR. Det fremgår af denne afgørelse, at når der udtages en del af produktionen til privat brug, så skal der efter sædvanlige regler fastsættes værdi af eget vareforbrug. Værdien indgår i opgørelsen af resultatet af driften af anlægget.

Den private andel opgøres efter principperne i SKM2010.744.SKAT om værdi-ansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende. Efter lov om vedvarende energi er afregningsprisen for el fra solcelleanlæg fastsat til 60 øre pr. kWh i 10 år efter nettilslutning og 40 øre i de følgende 10 år.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med ja.

Spørgsmål 2 og 3

Det ønskes bekræftet, at reglerne om hobbyvirksomhed med krav om overskud indenfor de første 3-4 år ikke kan bringes i anvendelse. Det ønskes endvidere bekræftet, at et evt. underskud fradrages i den personlige indkomst.

Lovgrundlag

Ligningslovens § 8 P, stk. 5

Praksis

SKM2009.290.SR

Skatterådet bekræftede, at en husstandsvindmølle altid kan anses for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet, når ejeren vælger at anvende skattelovgivningens almindelige regler, jf. LL § 8 P, stk. 5, uanset at den samlede vindmølleaktivitet giver underskud, og at eventuelt underskud fra vindmølledriften kan fratrækkes i eventuel lønindkomst.

Skatterådet bekræftede endvidere, at ejeren af en husstandsvindmølle kan afskrive på møllens anskaffelsessum efter afskrivningslovens § 5, når møllen anses for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet efter bestemmelsen i ligningslovens § 8 P, stk. 5, uanset at en del af den producerede el anvendes privat.

Skatterådet bekræftede endelig, at en husstandsvindmølle, der er valgt beskattet efter skattelovgivningens almindelige regler, jf. LL § 8 P, stk. 5, skal placeres i virksomhedsordningen, hvis ejeren af møllen samtidig driver anden aktivitet, der beskattes efter reglerne i virksomhedsskatteloven og at ejeren, såfremt der ikke drives en sådan anden aktivitet, kan vælge at anbringe møllen i ordningen.

Begrundelse vedrørende spørgsmål 2 og 3

Spørgsmål 2 omhandler, hvorvidt spørger vil blive anset for at udøve erhvervsmæssig virksomhed med det påtænkte solcelleanlæg.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at der kan svares bekræftende til dette, hvis spørger vælger at anvende skattelovgivningens almindelige regler, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 5. Så vil solcelleanlægget blive anset for erhvervsmæssigt benyttet.

Spørgsmål 3 omhandler, om et evt. underskud ved den erhvervsmæssige virksomhed med solcelleanlægget fradrages i den øvrige personlige indkomst. Det er Skatteministeriets opfattelse, at der kan svares bekræftende til dette.

Indstilling vedrørende spørgsmål 2 og 3

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 2 og spørgsmål 3 bevares med ja.

Spørgsmål 4

Det ønskes bekræftet, at der kan afskrives på et kombineret energianlæg, bestående af solcelleanlæg og en luft/luft varmepumpe.

Lovgrundlag

Ligningslovens § 8 P, stk. 5

Praksis

SKM2009.290.SR

Skatterådet bekræftede, at en husstandsvindmølle altid kan anses for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet, når ejeren vælger at anvende skattelovgivningens almindelige regler, jf. LL § 8 P, stk. 5, uanset at den samlede vindmølleaktivitet giver underskud, og at eventuelt underskud fra vindmølledriften kan fratrækkes i eventuel lønindkomst.

Skatterådet bekræftede endvidere, at ejeren af en husstandsvindmølle kan afskrive på møllens anskaffelsessum efter afskrivningslovens § 5, når møllen anses for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet efter bestemmelsen i ligningslovens § 8 P, stk. 5, uanset at en del af den producerede el anvendes privat.

Skatterådet bekræftede endelig, at en husstandsvindmølle, der er valgt beskattet efter skattelovgivningens almindelige regler, jf. LL § 8 P, stk. 5, skal placeres i virksomhedsordningen, hvis ejeren af møllen samtidig driver anden aktivitet, der beskattes efter reglerne i virksomhedsskatteloven og at ejeren, såfremt der ikke drives en sådan anden aktivitet, kan vælge at anbringe møllen i ordningen.

SKM2011.566.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at et jordvarmeanlæg i kombination med et solcelleanlæg begge var afskrivningsberettigede i den konkrete sag.

Hvis spørger valgte at anvende skattelovgivningens almindelige regler, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 5, kunne der afskrives på solcelleanlægget. Der kunne ikke afskrives på jordvarmeanlægget, da anlægget var udelukkende privat benyttet.

Skatterådet bekræftede endvidere, at retten til afskrivning følger VE-anlæg ved salg af ejendommen inkl. VE-anlæg.

Begrundelse

Det er Skatteministeriets opfattelse, at anmodningen vedrører påtænkt montering af 2 energianlæg, som kan fungere uafhængigt af hinanden, dels et anlæg der producerer elektricitet, dels et anlæg der producerer varme. Anlæggene må således skattemæssigt bedømmes hver for sig.

En række betingelser skal være opfyldt for at spørger kan afskrive efter afskrivningslovens kapitel 2:

  1. VE-anlægget skal være tilsluttet nettet og udelukkende anvende vedvarende energi.

Hvis anlægget er el-producerende, som f.eks. en vindmølle eller et solcelleanlæg, skal det være muligt at afsætte produktionen til det kollektive elnet.

Hvis anlægget er varmeproducerende skal det være muligt at afsætte produktionen til varmenettet.

Producenter af energi, som ikke er tilsluttet et kollektivt net, er ikke skattepligtige eller afgiftspligtige af den producerede energi. Det betyder, at produktionen af energi til eget forbrug ikke beskattes, og at udgifter til opstilling og drift ikke kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Anlægget anses som udelukkende privat benyttet.

VE-anlægget skal udelukkende drives ved anvendelse af de vedvarende energikilder, der er omfattet af § 2, stk. 2 og 3, i lov om fremme af vedvarende energi. Blandede anlæg er ikke omfattet af ordningen. Det betyder, at mindre anlæg, der anvender fossile brændstoffer som kul og olie, ikke omfattes af ændringerne. Heller ikke blandede anlæg, der både anvender fossile brændstoffer og vedvarende energi er omfattet. Det er den samme afgrænsning, der gælder for den såkaldte "tilbageløbsordning" i elafgiftsloven.

2.      VE-anlægget skal have karakter af et driftsmiddel

3.      Ejeren skal anvende skattelovgivningens almindelige regler, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 5.

Hvis ejeren anvender den skematiske ordning, anses VE-anlægget for udelukkende privat benyttet med den virkning, at der ikke kan afskrives efter afskrivningslovens kapitel 2.

Spørger påtænker at montere et solcelleanlæg med en maksproduktion på 6.000 kWh, som tilsluttes elnettet. Spørger kan afskrive på solcelleanlægget, hvis spørger vælger at anvende skattelovgivningens almindelige regler, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 5.

Spørger påtænker endvidere at montere en luft/luft varmepumpe, som alene tilsluttes og skal opvarme spørgers ejendom. Varmepumpen anses for udelukkende privat benyttet og kan ikke afskrives efter afskrivningslovens kapitel 2.

For at en varmepumpe kan anses for omfattet af ligningslovens § 8 P, stk. 5, er det dels en betingelse, at det er muligt at afsætte overskydende varme til nettet, dels at "hjælpeenergien" kommer direkte fra et andet VE-anlæg. Da varmepumpen ikke er tilsluttet varmenettet er betingelserne ikke opfyldte.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 4 besvares med nej, da der spørges til om begge anlæg kan afskrives.

Spørgsmål 5

Det ønskes bekræftet, at salgsprisen kan opgøres til restværdien efter saldoafskrivningsmetoden, hvis spørger i solcelleanlæggets levetid sælger huset inkl. solcelleanlægget.

Lovgrundlag

Afskrivningslovens § 9

Begrundelse

Efter almindelige skatteretlige principper skal salgsprisen for solcelleanlægget ved salg svare til markedsværdien ved handel mellem uafhængige parter. Det er denne salgspris, som skal anvendes ved opgørelse af fortjeneste eller tab efter afskrivningslovens § 9, hvorefter der til den skattepligtige indkomst for ophørsåret medregnes fortjeneste eller tab, som opgøres som forskellen mellem salgssummen og saldoværdien ved ophørsåret begyndelse.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 5 besvares med nej.

Spørgsmål 6

Det ønskes bekræftet, at såfremt der aftales en handelspris på solcelleanlægget - der ved kontakter i markedet dokumenteres er lavere end saldoværdien - så vil dette tab kunne fradrages i forbindelse med salg af huset inkl. solcelleanlæg.

Lovgrundlag

Afskrivningslovens § 9

Begrundelse

Som det også fremgår af besvarelsen af spørgsmål 5, skal salgsprisen for solcelleanlægget ved salg svare til markedsværdien ved handel mellem uafhængige parter.

Det bemærkes, at ejendommen har karakter af et almindeligt parcelhus. Eventuel fortjeneste eller tab på solcelleanlægget i forbindelse med salg af huset inkl. solcelleanlæg skal medregnes i solcellevirksomhedens regnskab i ophørsåret/salgsåret. Fortjeneste eller tab ved salg af selve parcelhuset indgår ikke i solcellevirksomhedens indkomstopgørelse.

Fortjeneste eller tab opgøres efter afskrivningslovens § 9. Såfremt markedsprisen for solcelleanlægget viser sig at være lavere end saldoværdien ved ophørsåret begyndelse, vil tabet kunne fratrækkes i solcellevirksomhedens skattepligtige indkomst i ophørsåret.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 6 besvares med ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.