Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om virksomhedernes opgørelse og afregning af afgiften.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftsperiode
  • Opgørelse
  • Afregning
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

  • Afsnit A.B.4.4 Angivelse og betaling af punktafgifter
  • Afsnit E.A.1.6 Opgørelse af den afgiftspligtige mængde og værdi.

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden er måneden efter lov om forskellige forbrugsafgifter. Se OPKL § 2, stk. 1.

Opgørelse

Opgørelsen af den afgiftspligtige mængde afhænger af, om virksomheden er oplagshaver eller registreret varemodtager.

Oplagshavers opgørelse

En oplagshaver opgør afgiften på grundlag af mængden af udleverede afgiftspligtige glødelamper mv. i løbet af måneden. Se FORBRAL § 14 a, stk. 3.

Opgørelsen skal omfatte enhver udlevering i månedens løb af afgiftspligtige glødelamper mv. Det gælder også glødelamper mv., der udleveres uden betaling.

Virksomheden skal betale afgift af forbrug af egne varer. Forbrug af egne varer er også, når virksomheden anvender afgiftspligtige glødelamper mv., der ikke er betalt afgift af, til at montere i andre varer, der ikke i sig selv skal betales afgift af.

I den afgiftspligtige mængde fradrages:

  • Varer, der leveres til anden oplagshaver. Se SKM2006.349.LSR.
  • Varer, der leveres til udlandet
  • Varer, der er blevet uanvendelige hos oplagshaveren, samt varer, der er gået tabt ved brand eller lignende hos oplagshaveren eller under transport fra denne
  • Varer, der returneres til oplagshaveren, hvis køberen får godtgjort varens pris inklusive afgiften.

Se FORBRAL § 14 a, stk. 6.

Registreret varemodtagers opgørelse

Den registrerede varemodtager skal opgøre mængden af modtagne varer og betale afgiften en gang om måneden.

Opgørelsen skal omfatte alle afgiftspligtige glødelamper mv., som virksomheden har modtaget i løbet af måneden. Det er datoen for varens fysiske modtagelse i virksomheden, der afgør, i hvilken måned afgiften skal medregnes.

Afregning

Virksomheden skal angive og indbetale beløbet til Skatteforvaltningen senest den 15. i den følgende kalendermåned. Se FORBRAL § 15, stk. 1, og § 16 a, stk. 4, og OPKL § 2, stk. 2 og 4.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Landsskatteretskendelser

SKM2006.349.LSR

En engrosvirksomhed var berettiget til at foretage leverancer af glødelamper uden at betale afgift ved udlevering, fordi de modtagende selskaber på tidspunktet for leverancerne var registreret som oplagshavere for den pågældende vareart. Manglende overholdelse af krav til fakturaudstedelse kunne ikke føre til et andet resultat.