Indhold

Dette afsnit indeholder en kort introduktion til reglerne, herunder formål, lovgrundlag og historik.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Lovgrundlag
  • Historik.

Regel

Der er afgift på glødelamper mv.

I visse tilfælde skal der betales afgift af glødelamper mv., der er monteret i andre genstande, når disse modtages fra udlandet.

Virksomhederne skal beregne og betale afgiften ved udlevering af varen eller ved modtagelse fra udlandet.

Se FORBRAL § 3.

Lovgrundlag

Reglerne om afgift af glødelamper mv. står i lov om forskellige forbrugsafgifter. Se lovbekendtgørelse nr. 1445 af 21. juni 2021 med senere ændringer.

Loven forkortes i denne vejledning til FORBRAL.

Loven er bl.a. ændret ved:

  • § 11 i lov nr. 1240 af 11. juni 2021. I den anledning blev bagatelgrænsereglen for nystiftede virksomheder præciseret. Præciseringen trådte i kraft den 1. juli 2021.
  • § 1, nr. 5 i lov nr. 2616 af 28. december 2021, hvor der er foretaget justering af betingelserne for fjernsalgsregistrering. Disse regler trådte i kraft den 1. februar 2022.

Historik

Afgiften på glødelamper mv. blev indført i 1940. For at samle en række mindre afgifter blev afgiften i 1955 lagt ind under lov om forskellige forbrugsafgifter.