Dato for udgivelse
19 dec 2011 14:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 dec 2011 13:19
SKM-nummer
SKM2011.834.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-112186
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Skattepligt, transfer pricing
Resumé

Skatterådet fandt, at Flyselskabet A's aktiviteter ikke var fritaget for dansk beskatning i indkomståret 2010 og efterfølgende år.

Skatterådet fandt endvidere, at A' s indkomst ikke kunne ansættes til kr. 0.

Skatterådet fandt tillige, at A's indkomst ikke kunne ansættes på basis af "cost plus", og beregnet på grundlag kun af de udgiftsarter og -beløb, som direkte har haft en billetsalgsforøgende og dermed direkte omsætningsskabende virkning.

Hjemmel

Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a)

Reference(r)

Lovbekendtgørelse nr. 1376 af 7. december 2010 om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. som ændret ved lov nr. 254 af 30. marts 2011 og lov nr. 624 af 14. juni 2011

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2011-2, afsnit C.D.1.3.1.

Spørgsmål:

 1. Vil de afviklede aktiviteter være fritaget for dansk beskatning i indkomståret 2010 og efterfølgende år?
 2. Ved et benægtende svar på spørgsmål 1, vil indkomsten så kunne ansættes til kr. 0?
 3. Ved et benægtende svar på spørgsmål 2, vil indkomsten så kunne ansættes på basis af "cost plus", og beregnet på grundlag kun af de udgiftsarter og -beløb, som direkte har haft en billetsalgsforøgende og dermed direkte omsætningsskabende virkning?

Svar:

Ad spm. 1: Nej
Ad spm. 2: Nej
Ad spm. 3: Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Flyselskabet A har ledelsesmæssigt hjemsted i X-land. Den danske del af det samlede forretningsgrundlag er på ingen måde involveret i flyflådens operationer, og dette gælder tilsvarende bemandingen og påmønstring af besætning mv.

Flyselskabet befordrer passagerer i ruteflyvning mellem knap 100 destinationer.

Første skandinaviske destination blev E-by, og kort tid senere åbnedes ruten mellem X-land og København med første afgang i marts 2010. Opstarten med 4 ugentlige flyvninger er pt. udvidet til 7 ugentlige, og stadig kun direkte mellem X-land og København retur.

De anvendte fly og disses besætninger er ikke indregistreret og ikke hjemmehørende i Danmark.

Aktiviteterne med berøringsflader til beflyvning af Danmark er organisatorisk underlagt umiddelbar ledelse fra personale i organisationen i Y-land. Alle overordnede og centrale beslutninger varetages og træffes af selskabsledelsen i X-land.

De danske aktiviteter omfatter ikke luftfragt. Der sælges ikke persontransport på landjorden, og der sælges ikke hotelydelser og andre tilstødende serviceydelser.

Billetsalget er kun målrettet danske kunder og danske samarbejdspartnere via faste prisaftaler, som er baseret på prisdifferentiering og direkte fakturering uden anvendelse af provisionsaflønnede agenter. Salgskanalerne for det danske marked er følgende:

 • on-line salg gennem B med hovedkontor i W-land
 • web-salg via C via hovedkontoret i X-land
 • BSP salg i Danmark gennem D

De danske aktiviteter har ingen berøringsflader, som kan involvere deltagelse i joint ventures, og heller ikke med deltagelse i andre formaliserede samarbejder. Der er tale om afvikling kun af passagertransport, optimering af salg kun til egne flyvninger og kun til ruten København til X-land retur.

Der rådes over lokaliteter på to forskellige danske adresser.

Fra servicelokaler i Kastrup Lufthavn serviceres passagerer til og fra egne flyafgange, og de uniformerede medarbejdere er synlige ved check-in, men dog uden bemanding af denne funktion. Medarbejdernes roller og funktioner er service ved at yde hjælp, besvare spørgsmål osv. Disse opgaver løses af 6-7 ansatte på skift, og i et vist praktisk samarbejde med kabinepersonalet på flyet.

Service- og administrative funktioner afvikles fra lokaler i København. Der er tale om et lejemål på ca. 150 m2 i et "kontorhotel", og der beskæftiges pt. 8 medarbejdere. I løbet af sommeren 2011 er der planlagt flytning til nærliggende, men større lokaler.

Der sælges billetter fra begge forretningssteder. Dette sker dog i et begrænset omfang.

Flybesætningerne benytter ikke de to lokaliteter. Der rådes over 10-14 værelser på et hotel i København, som er til rådighed til hvile og/eller overnatning før tilbageflyvning til X-land.

Aktivitetsbeskrivelse mv. fremgår af spørgsmål/svar fra efteråret 2010 på 18 konkrete emner. Der er siden dengang sket nyansættelser af 2-3 medarbejdere, idet aktiviteterne er ekspanderet, ligesom antallet af ugentlige ankomster og afgange er forøget. Der er ikke tale om et ændret eller udvidet forretningsgrundlag eller kompetenceområde, og det forøgede antal medarbejdere afvikler stadig kun de samme funktionsområder og opgaver mv., som fremgår af spørgsmål/svar.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den xx. xxxx 20xx registreret dansk filial under CVR-nr. xx med og regnskabsperiode fra x.xxx til x.xxx 20xx med sammenfald til ejerselskabets regnskabsperiode ifølge lovgivningen i X-land.

Der foreligger registreringer til brug for afregninger af AM-bidrag og a-skat, og vedrørende moms, afgifter mv. Ved SKATs udsendelse af liste over anerkendte flyselskaber, jf. SKM2O11.231, var Flyselskabet A endnu ikke optaget på listen.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Forudsætningerne for dansk skattefritagelse er til stede, når international skattepraksis med oprindelse i OECD-modeloverenskomstens artikel 8 om luftfart og tilknyttede service- og hjælpefunktioner anvendes som et integreret og udfyldende supplement til dansk lovgivning.

Det er vores opfattelse, at denne fortolkningsmetode er relevant og kan anvendes.

International skattepraksis i Y-land for transportvirksomheder, herunder for luftfart, er konkluderet for filialen af Flyselskabet A i Y-land under ganske sammenlignelige omstændigheder, herunder et tilsvarende forretningsgrundlag. Af konklusion i fax af 26. maj 2008 fra skattemyndighederne i Y-land fremgår det, at der er truffet beslutning om, at Flyselskabet A's aktiviteter er fritaget for filialregistering.

I mail fra den samme dag konkluderes det derfra, at "....we can finalize the registration process without being taxable in Y-land...."

Da den nordiske skattelovgivning har mange fælles rødder, og da Dobbeltbeskatningsaftale for Norden er fælles for bl.a. Y-land og Danmark, herunder et fælles retligt grundlag for definition mv. af bl.a. "fast driftssted" er det nærliggende, som i mange andre beslægtede retsforhold, at Danmark og Y-land følger den samme retlige virkning, når der ikke er sikre og klare holdepunkter for det modsatte, dvs. når der ikke foreligger specielle retskilder i et af landene.

Flyselskabet A har oplyst, at skattefritagelse er opnået på tilsvarende vis i Z-land og Æ-land. Der er indgået andre aftaler bl.a. med land Ø, og der er iværksat en godkendelsesproces med land Å.

Finansministeriet i X-land har i brev af 13. februar 2011 tilsagt Danmark gensidighed for skattefrihed omfattende danske luftfartsselskaber.

Det er derfor vores opfattelse, at spørgsmål 1 bør kunne besvares med Ja.

Spørgsmål 2 bør ligeledes kunne besvares med Ja, henset til, at de afviklede aktiviteter anses for hjælpe- og servicefunktioner uden en egentlig selvstændig indtægtsskabelse i Danmark.

Spørgsmål 3 ønskes besvaret med angivelse af nogle principper og rammer, som skal anvendes ved prissætning og indkomstopgørelse.

Det må påregnes, men er pt. uafklaret, at Flyselskabet A næppe kan gennemføre sammenlignelighedstest for funktioner og prissætninger vedrørende gennemførelse af tilsvarende aktiviteter med tilsvarende skattepligt i lande, som på trods af manglende dobbeltbeskatningsaftale på basis af OECD-modelaftale og dens artikel 8 for luftfart desuagtet har anvendt traditionelle og anerkendte metoder ligeledes fra OECD-modelaftale for transfer pricing området.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1:

Det ønskes bekræftet, at de afviklede aktiviteter vil være fritaget for dansk beskatning i indkomståret 2010 og efterfølgende år?

Lovgrundlag

Selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a) (uddrag):

Skattepligt i henhold til denne lov påhviler endvidere selskaber og foreninger m.v. som nævnt i § 1, stk. 1, der har hjemsted i udlandet, for så vidt de udøver et erhverv med fast driftssted her i landet, jf. dog stk. 5. Skattepligten omfatter udøvelse af erhverv med fast driftssted her i landet eller deltagelse i en erhvervsvirksomhed med fast driftssted her. Skattepligten omfatter endvidere indkomst i form af løbende ydelser hidrørende fra en sådan virksomhed eller fra afståelsen af en sådan virksomhed, når ydelserne ikke er udbytte, afdrag på et tilgodehavende, renter eller royalties. Skattepligten omfatter desuden bortforpagtning af en sådan virksomhed. Skattepligten omfatter endvidere fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der er knyttet til en sådan virksomhed.

Begrundelse

Selskaber, foreninger mv. som nævnt i SEL § 1, stk. 1, der har hjemsted i udlandet, er begrænset skattepligtige her til landet. Se SEL § 2, stk. 1, litra a.

Skattepligten omfatter udøvelse af erhverv med fast driftssted her i landet eller deltagelse i en erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet.

Begrebet fast driftssted fortolkes som udgangspunkt i overensstemmelse med art. 5 i OECD's modeloverenskomst med tilhørende kommentarer.

I OECD's modeloverenskomst art. 5, stk. 2, fremgår, at et fast driftssted antages at foreligge, når virksomheden udøves gennem en filial.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den xx. xxx 20xx registreret dansk filial af Flyselskabet A og regnskabsperiode fra xx. xxx til xx. xxx 20xx, med adressen xx, København. Der må således antages at foreligge et fast driftssted i Danmark.

Selskabet råder over lokaler i såvel Kastrup Lufthavn som i København (150 m2), hvorfra der sælges billetter. Alene på adressen i København er beskæftiget 8 medarbejdere, og der er planlagt flytning til større lokaler.

Det er således oplyst, at kontoret i København har følgende ansatte:

1 Sales manager, ansvarlig for forretninger i Danmark

2 Sales staff, står for kontakt til agenter/kunder

1 Sales support, support til sales staff

2 Reservations agents, står for direkte kontakt med passagerer/agenter vedr. billetter

1 marketing coordinator, koordinerer marketing aktiviteter i Danmark.

1 Finance, ansvarlig for finans/HR i Danmark.

På kontoret i København indgås kontrakter med travel agents.

Kontoret i lufthavnen har følgende ansatte:

1 Station manager, ansvarlig for aktiviteterne i lufthavnen

1 Supervisor, stedfortræder for station manager

2 Station agents

Spørger er skattemæssigt hjemmehørende i X-land, som ikke har dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark.

Ved et fast driftssted i Danmark forstås et fast forretningssted i Danmark, hvorigennem et udenlandsk foretagende udøver dele af sin virksomhed. I begrebet "fast" ligger for det første, at udøvelsen af aktiviteterne igennem forretningsstedet skal have en vis varighed. For det andet skal der normalt være en bestemt fysisk lokalitet, typisk et kontor eller lignende, for at der kan blive tale om et fast forretningssted.

Spørger vil have et fast forretningssted i Danmark, jf. ovenstående om kontorerne i København og lufthavnen og de ansatte der. Der er således et fast forretningssted, hvorigennem spørgeren udøver aktiviteter i Danmark.

Skatteministeriet finder ikke, at de opgaver, som spørgers ansatte udfører, falder ind under modeloverenskomstens artikel 5, stk. 4, om forberedende og understøttende funktioner, der ikke giver anledning til fast driftssted. Skatteministeriet har i denne forbindelse lagt vægt på, at der fra kontoret i København bl.a. bliver solgt flybilletter og indgået kontrakter med travel agents.

På denne baggrund finder Skatteministeriet, at det kan statueres, at selskabet har et fast driftssted i Danmark, hvorfra der udøves et erhverv.

Flyselskabet A er et selskab som nævnt i SEL § 1, stk. 1, der har hjemsted i udlandet. Flyselskabet A er således begrænset skattepligtig til Danmark af den udøvelse af erhverv, der kan henføres til det faste driftssted her i landet, jf. SEL § 2, stk. 1, litra a.

SEL § 3, stk. 1, opregner udtømmende en række selskaber, foreninger og institutioner, der er fritagne fra skattepligt.

Flyselskabet A's danske filial er ikke omfattet af opregningen i SEL § 3 og er således ikke fritaget fra skattepligt.

Skatteministeriet kan derfor ikke bekræfte, at de aktiviteter, der kan henføres til den danske filial, vil være fritaget for dansk beskatning i indkomståret 2010 og efterfølgende år.

Skatteministeriet indstiller derfor, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Ad spørgsmål 2:

Det ønskes bekræftet, at ved et benægtende svar på spørgsmål 1, vil indkomsten kunne ansættes til kr. 0.

Lovgrundlag mv.

SEL § 2, stk. 1, litra a:

Skattepligt i henhold til denne lov påhviler endvidere selskaber og foreninger m.v. som nævnt i § 1, stk. 1, der har hjemsted i udlandet, for så vidt de udøver et erhverv med fast driftssted her i landet, jf. dog stk. 5. Udøvelse af erhverv om bord på et skib med hjemsted her i landet anses for udøvelse af erhverv med fast driftssted her i landet, såfremt udøvelse af det pågældende erhverv, hvis det var udført i land, ville blive anset for udøvelse af erhverv med fast driftssted her i landet. Skattepligten omfatter udøvelse af erhverv med fast driftssted her i landet eller deltagelse i en erhvervsvirksomhed med fast driftssted her. Skattepligten omfatter endvidere indkomst i form af løbende ydelser hidrørende fra en sådan virksomhed eller fra afståelsen af en sådan virksomhed, når ydelserne ikke er udbytte, afdrag på et tilgodehavende, renter eller royalties. Skattepligten omfatter desuden bortforpagtning af en sådan virksomhed. Bygge-, anlægs- eller monteringsarbejde anses for at udgøre et fast driftssted fra første dag. Skattepligten omfatter endvidere fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der er knyttet til en sådan virksomhed. For så vidt angår aktier, omfatter skattepligten for faste driftssteder med undtagelse af selskaber omfattet af § 2 A, stk. 1, gevinst, tab og udbytte på selskabets aktier, når afkastet vedrører det faste driftssted, herunder gevinst, tab og udbytte af aktier, der indgår i det faste driftssteds anlægskapital, samt genbeskatningssaldo efter § 31 A.

SEL § 9, stk. 1, 1. pkt.:

De selskaber og foreninger mv., der er nævnt i § 1, stk. 1, nr. 2 f og 6, § 2, stk. 1, litra a, b og f, og § 3, stk. 7, kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kun fratrække udgifter, som vedrører de indkomstkilder, hvis indtægter er skattepligtige.

LL § 2, stk. 1, nr. 5, 1. pkt. (uddrag):

Skattepligtige, der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med et fast driftssted i Danmark skal ved opgørelsen af den skatte- eller udlodningspligtige indkomst anvende priser og vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med ovennævnte parter i nr. 1-6 (kontrollerede transaktioner) i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter.

 Art. 7, stk. 1-3, i OECD's Modeloverenskomst 2008:

1. Fortjeneste indvundet af et foretagende i en kontraherende stat kan kun beskattes i denne stat, medmindre foretagendet driver erhvervsvirksomhed i den anden kontraherende stat gennem et dér beliggende fast driftssted. Såfremt foretagendet driver sådan virksomhed, kan dets fortjeneste beskattes i den anden stat, men dog kun for så vidt angår den del deraf, som kan henføres til det faste driftssted.

2. Under iagttagelse af bestemmelserne i stk. 3 skal der, når et foretagende i en kontraherende stat driver erhvervsvirksomhed i den anden kontraherende stat gennem et dér beliggende fast driftssted, i hver af de kontraherende stater til dette faste driftssted henføres den fortjeneste, som det kunne forventes at have opnået, hvis det havde været et uafhængigt foretagende, der udøvede den samme eller lignende virksomhed på samme eller lignende betingelser, og som under fuldstændigt frie forhold afsluttede forretninger med det foretagende, hvis faste driftssted det er.

3. Ved ansættelse af et fast driftssteds fortjeneste skal det være tilladt at fradrage udgifter, som er afholdt til gavn for det faste driftssted, herunder udgifter til ledelse og almindelig administration i øvrigt, hvad enten de afholdes i den stat, hvor det pågældende faste driftssted er beliggende, eller andre steder.

Art 7, stk. 1-2, i OECD's Modeloverenskomst 2010:

1. Fortjeneste, som er indvundet af et foretagende i en kontraherende stat, kan kun beskattes i denne stat, medmindre foretagendet driver erhvervsvirksomhed i den anden kontraherende stat gennem et dér beliggende fast driftssted. Såfremt foretagendet driver sådan virksomhed, kan den fortjeneste, der kan henføres til det faste driftssted i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 2, beskattes i denne anden stat. 

2. Ved anvendelsen af denne artikel og art. [23 A] [23 B], er den fortjeneste, der i hver kontraherende stat skal henføres til det i stk.1 omhandlede faste driftssted, den fortjeneste, som det faste driftssted forventes at ville have opnået, især i forbindelse med dets transaktioner med andre dele af foretagendet, hvis det havde været et adskilt og uafhængigt foretagende, der udøvede den samme eller lignende virksomhed på samme eller lignende betingelser. Der skal herved tages hensyn til de af foretagendet gennem det faste driftssted og gennem de andre dele af foretagendet udførte funktioner, anvendte aktiver og påtagne risici.

Art. 7 i OECD's Modeloverenskomst er, udover i kommentarerne til artiklen, uddybet i OECD's Report on the Attribution of profits to permanent establishments af henholdsvis 17. juli 2008 og 22. juli 2010.

Begrundelse

Skattepligten for udenlandske selskaber med fast driftssted her i landet følger af SEL § 2, stk. 1, litra a, og omfatter udøvelse af erhverv med fast driftssted her i landet mv.

Fastlæggelsen af indkomsten fra et fast driftssted følger som udgangspunkt afgrænsningen heraf i SEL §§ 2, stk. 1, litra a, og 9, jf. LL § 2, og art. 7 i OECD's Modeloverenskomst.

Det følger heraf, at indkomsten i et fast driftssted skal ske efter den direkte metode, hvorefter indkomsten skal afspejle funktioner, aktiver og risici i det faste driftssted.

Spørger begrunder indkomstansættelsen på 0 kr. med, at aktiviteterne er hjælpe- og servicefunktioner uden egentlig selvstændig indtægtsskabelse.

Det følger imidlertid af indstillingen til besvarelse af spørgsmål 1, at aktiviteterne i det faste driftssted ikke anses for hjælpe- og servicefunktioner, jf. OECD Modeloverenskomstens art. 5, stk. 4, hvorefter aktiviteter for foretagendet udelukkende af forberedende eller hjælpende karakter mv., ikke medfører fast driftssted.

Allerede som følge af indstillingen til besvarelse af spørgsmål 1 skal indkomsten opgøres i overensstemmelse med funktioner, aktiver og risici i det faste driftssted.

Skatteministeriet finder derfor ikke, at der er grundlag for, at indkomsten i det faste driftssted vil kunne ansættes til 0 kr.

Skatteministeriet indstiller derfor, at spørgsmål 2 besvares med "Nej".

Ad spørgsmål 3:

Det ønskes bekræftet, at ved et benægtende svar på spørgsmål 2, vil indkomsten kunne ansættes på basis af "cost plus", og beregnet på grundlag kun af de udgiftsarter og -beløb, som direkte har haft en billetsalgsforøgende og dermed direkte omsætningsskabende virkning.

Lovgrundlag

Se under spørgsmål 2

Begrundelse

Indkomsten i et fast driftssted opgøres i overensstemmelse med SEL §§ 2, stk. 1, litra a, og 9, jf. LL § 2, og art. 7 i OECD Modeloverenskomst, og det følger som nævnt heraf, at indkomsten i et fast driftssted skal ske efter den direkte metode, hvorefter indkomsten skal afspejle funktioner, aktiver og risici i det faste driftssted.

OECD's Report on the attribution of profits to permanent establishment, som kommentarerne til både 2008 og 2010 modellens art. 7 henviser til, beskriver hvorledes henførelse af fortjeneste til et fast driftssted skal foretages.

I rapporten fremgår blandt andet (afsnit B-5 i part I):

The attribution of profits to a PE of an enterprise on an arm's length basis will follow from the calculation of the profits (or losses) from all its activities, including transactions with other unrelated enterprises, transactions with related enterprises (with direct application of the Guidelines) and dealings with other parts of the enterprise (under step 2 of the authorized OECD approach). This analysis involves the following two steps:

Step One

A functional and factual analysis, leading to:

 • The attribution to the PE as appropriate of the rights and obligations arising out of transactions between the enterprise of which the PE is a part and separate enterprises;
 • The identification of significant people functions relevant to the attribution of economic ownership of assets, and the attribution of economic ownership of assets to the PE;
 • The identification of significant people functions relevant to the assumption of risks, and the attribution of risks to the PE;
 • The identification of other functions of the PE;
 • The recognition and determination of the nature of those dealings between the PE and other parts of the same enterprise that can appropriately be recognized, having passed the threshold test; and
 • The attribution of capital based on the assets and risks attributed to the PE.

Step Two

The pricing on an arm's length basis of recognized dealings through:

 • The determination of comparability between the dealings and uncontrolled transactions, established by applying the Guidelines' comparability factors directly (characteristics of property or services, economic circumstances and business strategies) or by analogy (functional analysis, contractual terms) in light of the particular factual circumstances of the PE; and
 • Selecting and applying by analogy to the guidance in the Guidelines the most appropriate method to the circumstances of the case to arrive at an arm's length compensation for the dealings between the PE and the rest of the enterprise, taking into account the functions performed by and the assets and risks attributed to the PE.

The pricing on an arm's length basis of any transactions with associated enterprises attributed to the PE should follow the guidance in the Guidelines and is not discussed in this Report. The order of the listing of items within each of the steps above is not meant to be prescriptive, as the various items may be interrelated (e.g. risk is initially attributed to a PE as it performs the significant people functions relevant to the assumption of that risk but the recognition and characterization of a subsequent dealing between the PE and another part of the enterprise that manages the risk may lead to a transfer of the risk and supporting capital to the other part of the enterprise).

De i sidste afsnit citerede "Guidelines" er OECD's Transfer Pricing Guidelines. Af OECD's Transfer Pricing Guidelines fremgår af pkt. 2.2 vedrørende valg af transfer pricing metode:

The selection of a transfer pricing method always aims at finding the most appropriate method for a particular case. For this purpose, the selection process should take account of the respective strengths and weaknesses of the OECD recognized methods; the appropriateness of the method considered in view of the nature of the controlled transaction, determined in particular through a functional analysis; the availability of reliable information (in particular on controlled comparables) needed to apply the selected method and/or other methods; and the degree of comparability between controlled and uncontrolled transactions, including the reliability of comparability adjustments that may be needed to eliminate material differences between them. No one method is suitable in every possible situation, nor is it necessary to prove that a particular method is not suitable under the circumstances. 

Valg af transfer pricing metode - herunder om der skal anvendes en "cost-plus metode" - er således altid en konkret vurdering i den konkrete sag, hvori indgår en række nærmere konkrete elementer.   

Opgørelsen af indkomst i et fast driftssted, jf. SEL § 2, sker i overensstemmelse med de af OECD fastlagte principper. Det gælder både når der er en dobbeltbeskatningsoverenskomst og når der ikke er en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Der er ingen dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og det land, spørger er skattemæssigt hjemmehørende i. Såfremt der havde været en dobbeltbeskatningsoverenskomst er udgangspunktet, at den indkomst der kan henføres til et fast driftssted, jf. SEL § 2, opgøres i overensstemmelse med dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel vedrørende fortjeneste ved erhvervsvirksomhed.

Ordlyden af art. 7 i OECD's Modeloverenskomst, der omhandler fortjeneste ved forretningsvirksomhed, er ændret ved revisionen af Modeloverenskomsten for 2010.

For indkomståret 2010 skal indkomsten i det faste driftssted, jf. SEL § 2, opgøres i overensstemmelse med art. 7 i Modeloverenskomsten af 2008. 

Af art. 7, stk. 1-3, i OECD's Modeloverenskomst 2008 fremgår:

1. Fortjeneste indvundet af et foretagende i en kontraherende stat kan kun beskattes i denne stat, medmindre foretagendet driver erhvervsvirksomhed i den anden kontraherende stat gennem et dér beliggende fast driftssted. Såfremt foretagendet driver sådan virksomhed, kan dets fortjeneste beskattes i den anden stat, men dog kun for så vidt angår den del deraf, som kan henføres til det faste driftssted.

2. Under iagttagelse af bestemmelserne i stk. 3 skal der, når et foretagende i en kontraherende stat driver erhvervsvirksomhed i den anden kontraherende stat gennem et dér beliggende fast driftssted, i hver af de kontraherende stater til dette faste driftssted henføres den fortjeneste, som det kunne forventes at have opnået, hvis det havde været et uafhængigt foretagende, der udøvede den samme eller lignende virksomhed på samme eller lignende betingelser, og som under fuldstændigt frie forhold afsluttede forretninger med det foretagende, hvis faste driftssted det er.

3. Ved ansættelse af et fast driftssteds fortjeneste skal det være tilladt at fradrage udgifter, som er afholdt til gavn for det faste driftssted, herunder udgifter til ledelse og almindelig administration i øvrigt, hvad enten de afholdes i den stat, hvor det pågældende faste driftssted er beliggende, eller andre steder.

Fra og med indkomståret 2011 opgøres indkomsten i det faste driftssted, jf. SEL § 2, i overensstemmelse med art. 7 i Modeloverenskomstens af 2010.

Af art 7, stk. 1-2, i OECD's Modeloverenskomst 2010 fremgår:

1. Fortjeneste, som er indvundet af et foretagende i en kontraherende stat, kan kun beskattes i denne stat, medmindre foretagendet driver erhvervsvirksomhed i den anden kontraherende stat gennem et dér beliggende fast driftssted. Såfremt foretagendet driver sådan virksomhed, kan den fortjeneste, der kan henføres til det faste driftssted i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 2, beskattes i denne anden stat. 

2. Ved anvendelsen af denne artikel og art. [23 A] [23 B], er den fortjeneste, der i hver kontraherende stat skal henføres til det i stk.1 omhandlede faste driftssted, den fortjeneste, som det faste driftssted forventes at ville have opnået, især i forbindelse med dets transaktioner med andre dele af foretagendet, hvis det havde været et adskilt og uafhængigt foretagende, der udøvede den samme eller lignende virksomhed på samme eller lignende betingelser. Der skal herved tages hensyn til de af foretagendet gennem det faste driftssted og gennem de andre dele af foretagendet udførte funktioner, anvendte aktiver og påtagne risici.

Det bemærkes herved, at anvendelsen af art. 7 i Modeloverenskomsten af 2008, udover i Modellens kommentarer til art. 7, er uddybet i OECD's Report on the Attribution of profits to permanent establishments af 17. juli 2008 og anvendelsen af art. 7 i Modeloverenskomsten af 2010 er udbybet i OECD's Report on the Attribution of profits to permanent establishments af 22. juli 2010.  

Af ovennævnte fremgår, at indkomsten i et fast driftssted skal ske i overensstemmelse med samtlige funktioner, aktiver, og risici i det faste driftssted. En ansættelse af indkomsten alene på baggrund af de direkte omsætningsskabende aktiviteter er derfor ikke i overensstemmelse med principperne, jf. ovenfor, for opgørelsen af indkomst i et fast driftssted. Der henvises herved til pkt. 17 i 2008 Modellens kommentarer til art. 7, der henviser til afsnit D-2 og D-3 i Del I i rapporten "Attribution of Profits to Permanent Establishments", der beskriver to-trins fremgangsmåden til opgørelsen af indkomst i et fast driftssted, jf. SEL § 2, jf. LL 2, jf. Modellens art. 7. Skatteministeriet kan derfor ikke bekræfte, at "indkomsten vil kunne ansættes på basis af "cost plus", beregnet på grundlag af de udgiftsarter og -beløb, som direkte har haft en billetsalgsforøgende og dermed direkte omsætningsskabende virkning."

Skatteministeriet indstiller derfor, at spørgsmål 3 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstillinger og begrundelser fra Skatteministeriet.