Dato for udgivelse
19 Dec 2011 13:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Dec 2011 13:52
SKM-nummer
SKM2011.832.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
2011-251-0609
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Fradrag
Emneord
Produktionsskole, delvis fradragsret
Resumé

Skatteministeriet besvarer et spørgsmål om, hvordan en produktionsskole skal opgøre den delvise fradragsret, når skolen både har elever, hvortil der modtages offentlige tilskud fra Undervisningsministeriet, og elever, hvor en kommune betaler for undervisningsydelsen.

Hjemmel

LBK 287 af 28. marts 2011

Reference(r)

Momsloven § 38, stk. 1 og 2

Henvisning

Momsvejledningen J.2.1.1

Henvisning

Momsvejledningen J.2.1.2

I forbindelse med behandlingen af de modtagne krav om genoptagelse af produktionsskolers afgiftstilsvar efter retningslinjerne i SKM2010.407.SKAT, er der rejst spørgsmål om, hvordan den delvise fradragsret skal opgøres, når en skole både har elever, hvortil der modtages tilskud fra Undervisningsministeriet, og elever, hvor en kommune betaler for undervisningsydelsen.

Skatteministeriet er af den opfattelse, at den delvise fradragsret skal opgøres således:

  • i de år en skole udelukkende har elever, hvortil der modtages tilskud fra Undervisningsministeriet, skal den delvise fradragsret opgøres skønsmæssigt efter reglen i momslovens § 38, stk. 2,
  • i de år en skole både har elever, hvortil der modtages tilskud fra Undervisningsministeriet, og elever, hvor en kommune betaler for undervisningen, skal den delvise fradragsret opgøres efter reglen i momslovens § 38, stk. 1.

Det er herved lagt til grund, at:

  •  tilskuddene fra Undervisningsministeriet ikke er vederlag for en undervisningsydelse,
  •  betalingerne fra kommunerne er vederlag for en momsfri undervisningsydelse, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., og
  •  i de år, hvor en skole både har elever, hvortil der modtages tilskud fra Undervisningsministeriet, og elever, hvor en kommune betaler for undervisningsydelsen, er der ikke grundlag for at udskille undervisningsaktiviteten i en ikke-økonomisk del, der gennemføres på grundlag af tilskud fra Undervisningsministeriet, og en økonomisk del, der gennemføres på grundlag af betalinger fra kommunerne.