Dato for udgivelse
19 Dec 2011 12:51
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Dec 2011 12:51
SKM-nummer
SKM2011.829.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
2011-251-0669
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Fradrag
Emneord
Repræsentation, mad, drikke, udtagning, kost, ydelser, bespisning, forretningsforbindelser, ansatte, møder
Resumé

Skatteministeriet besvarer en række spørgsmål vedrørende fradrag for moms efter retningslinjerne i SKM2010.622.SKAT om momsfradrag for bespisning af forretningsforbindelser og ansatte under møder i virksomheden, herunder om muligheden for fradrag for bespisning af medarbejdere i forbindelse med overarbejde.

Hjemmel

LBK 287 af 28. marts 2011 (momsloven)

Reference(r)

Momslovens § 42, stk. 1, nr. 1 og 5.

Henvisning

Momsvejledningen J.3.1.1

Henvisning

Momsvejledningen J.3.1.5

Henvisning
Den juridiske vejledning 2011-2, afsnit D.A.4.3.3

I forbindelse med behandlingen af de modtagne krav om genoptagelse af afgiftstilsvaret efter retningslinjerne i SKM2010.622.SKAT om momsfradrag for bespisning af forretningsforbindelser og ansatte under møder i virksomheden, er der rejst følgende spørgsmål:

  1. Vil Skatteministeriet fastholde, at betingelserne for fradragsret ikke er opfyldt i følgende tilfælde:
  • sociale arrangementer (personalefester, julefrokost o.lign.)
  • virksomheders jubilæumsarrangementer
  • bespisning af medarbejdere i forbindelse med overarbejde
  1. Hvordan forrentes tilbagebetalingskravene, hvis virksomheden har opgjort kravet pr. år i stedet for pr. momsperiode
  1. Kan der fastsættes nærmere retningslinjer for, hvilken dokumentation SKAT kan/vil stille til de fremsatte krav.

 Ad 1. Fradrag for sociale arrangementer m.v. og bespisning af medarbejdere i forbindelse med overarbejde

Sociale arrangementer

Skatteministeriet fastholder, at betingelserne for fradragsret for moms ikke er opfyldt ved sociale arrangementer (personalefester, julefrokost, o.lign.).

Virksomheders jubilæumsarrangementer

Skatteministeriet fastholder, at betingelserne for fradragsret for moms ikke er opfyldt ved virksomheders jubilæumsarrangementer.

Bespisning af medarbejdere i forbindelse med overarbejde

Skatteministeriet er af den opfattelse, at betingelserne for fradragsret for moms ved bespisning af medarbejdere i forbindelse med overarbejde er opfyldt, når der er tale om konkret (uvarslet) beordret overarbejde.

Ad 2. Forrentning af tilbagebetalingskrav opgjort pr. år i stedet for pr. momsperiode

Renten opgøres pr. momsperiode, selv om kravet er opgjort pr. år, når kravet vedrører de år, hvor virksomheden ikke har pligt til at opbevare regnskabsmaterialet, og hvor virksomheden derfor har vanskeligt ved at opgøre kravet for de respektive momsperioder, dvs. årets krav opdeles i lige dele svarende til virksomhedens momsafregningsperioder i det respektive år.

Når kravet vedrører år, hvor virksomheden har pligt til at opbevare regnskabsmaterialet, og derfor har mulighed for at opgøre kravet pr. momsperiode, men ikke ønsker at opgøre det, vil renten blive beregnet fra datoen for årets sidste momsperiode.

Ad 3. Dokumentation for de fremsatte krav

Dokumentationskravene er i SKM2010.622.SKAT formuleret således:

Virksomheden skal kunne dokumentere opgørelsen af tilbagebetalingskravet gennem relevant regnskabsmateriale og andet bilagsmateriale, som efter virksomhedens opfattelse kan dokumentere kravet."

Det vil med andre ord sige, at det som udgangspunkt beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, om det fremlagte materiale er tilstrækkeligt til, at anmodningen kan imødekommes.

Efter Skatteministeriets opfattelse kan der lægges følgende grundlæggende linje for, hvad der skal kræves af dokumentation for, at kravet kan imødekommes:

Virksomheden skal gennem regnskabet kunne dokumentere, at der er afholdt udgifter til bespisning. Da bespisning af forretningsforbindelser er anset for "repræsentation" og bespisning af ansatte for "kost til ansatte", vil det være naturligt at tage afsæt i regnskabets konti for henholdsvis "repræsentation" og "kost til ansatte".

Herefter skal virksomheden kunne sandsynliggøre, hvor stor andel af udgifterne på disse konti, der er omfattet af tilbagebetalingsadgangen. Udgifter til hotel- og restaurationsudgifter skal trækkes helt ud af opgørelsen, da disse udgifter ikke er omfattet tilbagebetalingsadgangen.

Sandsynliggørelse af, hvilke udgifter, der er omfattet af tilbagebetalingsadgangen kan f.eks. ske ved, at virksomheden redegør for og dokumenterer sine mødeaktiviteter og bespisningspolitik.

For perioder, der er ældre end 5 år, skal der også indsendes en specificeret opgørelse af tilbagebetalingskravet. Da bilagsmaterialet måske ikke længere foreligger, vil dokumentationskravet efter en konkret vurdering blandt andet kunne opfyldes gennem

  • specifikationer til regnskabsmaterialet
  • mødekalendere
  • korrespondance

Derudover skal det sandsynliggøres, at betingelserne for fradragsret ifølge retningslinjerne i styresignalet er opfyldt.

Vurderingen af, om der er behørig dokumentation, skal også indeholde en gennemgang af, hvordan virksomheden er kommet frem til kravet for de ældre perioder. Der skal ses på, om det er ensartede skønnede beløb for en årrække. Hvis virksomheden f.eks. kan dokumentere et krav vedrørende en nyere periode, kan virksomheden ikke anvende kravet for denne periode som udgangspunkt for tilbagebetaling for de ældre perioder. Det vil med andre ord sige, at det ikke accepteres, at virksomheden blot ganger et års dokumenteret krav med de resterende antal år, der ønskes tilbagebetaling for.

Hvis virksomheden ikke har opbevaret regnskabsmateriale af nogen art for perioder, der er ældre end 5 år, og derfor ikke på nogen måde kan dokumentere, at der for disse år er afholdt udgifter omfattet af tilbagebetalingsadgangen, kan der efter Skatteministeriets opfattelse ikke ske tilbagebetaling.

Afslutning

Virksomheder, der har fremsat krav om tilbagebetaling af moms efter retningslinjerne i SKM2010.622.SKAT, men som ikke har fremsat krav om tilbagebetaling af moms vedrørende bespisning af medarbejdere i forbindelse med overarbejde, kan fremsætte krav om tilbagebetaling af moms vedrørende bespisning i forbindelse med konkret (uvarslet) beordret overarbejde.

Kravet skal fremsættes inden 6 måneder regnet fra offentliggørelsen af dette styresignal, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2.