åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår der bliver beregnet moms ved udtagning af varer og ydelser til ikke fradragsberettigede formål.

Afsnittet indeholder:

 • Resumé
 • Regel
 • Betingelse
 • Ikke fradragsberettigede formål
 • Salgsfremmeordninger
 • Kantineydelser - repræsentation og kost
 • Kantineydelser - ikke repræsentation og kost
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også:

 • Afsnit D.A.4.3.3.3 om sondringen mellem udtagning af en vare og udtagning af anvendelsen af varen
 • Afsnit D.A.8.1.3 om momsgrundlaget ved udtagning.

Resumé

Der skal beregnes moms ved udtagning af varer og ydelser til formål som er nævnt i ML § 42, stk. 1 og 3. Dette er fx ved udtagning af kost til virksomhedens indehaver og personale, repræsentation, gaver og kursusvirksomheders overnatning og bespisning af kursister mv.

ML § 42, stk. 1 og 3, opremser en række indkøb, hvor momsen ikke eller kun i begrænset omfang kan trækkes fra som købsmoms, selv om indkøbene fuldt ud vedrører virksomhedens momspligtige aktiviteter.

Om ML § 42, stk. 1 og 3, se afsnit D.A.11.5.

Regel

Udtagning af varer og ydelser er sidestillet med levering mod vederlag, når de bliver taget i anvendelse til formål som nævnt i ML § 42, stk. 1 og 3. Det er dog en betingelse, at der er opnået fuld eller delvis fradragsret ved indkøb, fremstilling mv. af de pågældende varer og ydelser. Se ML § 5, stk. 2.

Om ML § 42, stk. 1 og 3, se afsnit D.A.11.5.

Betingelse

Bestemmelsen forudsætter, at der er foretaget fradrag for moms i forbindelse med indkøbet, fremstillingen mv. af de udtagne varer og ydelser. Det gælder uanset, om der er opnået fuld eller delvis fradragsret.

Ikke fradragsberettigede formål

ML § 42, stk. 1, opregner en række indkøb, hvoraf momsen ikke eller kun i begrænset omfang kan trækkes fra som købsmoms, selv om indkøbene fuldt ud vedrører virksomhedens momspligtige aktiviteter. Se om ingen eller begrænset fradragsret i afsnit D.A.11.5.

Virksomheder, der driver momspligtig kursusvirksomhed efter ML § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., kan fradrage 25 pct. afgift af indkøb mv., som vedrører bespisning af virksomhedens kursusdeltagere, i det omfang indkøbet står i rimeligt forhold til de afholdte kurser. Se ML § 42, stk. 3.

Se også

Se afsnit D.A.5.3.6 "Momspligtige kurser" og D.A.11.5.8.2 "Erhvervsmæssig kursusvirksomhed ML § 42, stk. 3".

Udtagning

Hvis virksomheden har opnået fuld eller delvis fradragsret ved indkøb, fremstilling mv. i forbindelse med den pågældende vare eller ydelse, er der momspligtig udtagning, hvis varerne og ydelserne bruges til:

 • Kost til virksomhedens indehaver og personale
 • Anskaffelse og drift af bolig for virksomhedens indehaver og personale
 • Naturalaflønning af virksomhedens personale
 • Anskaffelse og drift af vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, feriehjem, sommerhuse og lignende for virksomhedens personale
 • Underholdning, restaurationsydelser, repræsentation og gaver
 • Anskaffelse og drift af motorkøretøjer, der er indrettet til befordring af ikke mere end 9 personer
 • Kursusvirksomheders overnatning og bespisning af kursister mv.

Bemærk

Der er et væsentligt sammenfald mellem, hvad der anses for momspligtig udtagning efter ML § 5, stk. 1, som udtagning til privat brug for virksomhedens indehaver eller udtagning til personalets private brug, og hvad der anses for momspligtig udtagning efter ML § 5, stk. 2, som udtagning til ikkefradragsberettigede formål omfattet af ML § 42, stk. 1. Se afsnit D.A.4.3.5 og D.A.11.5.

Salgsfremmeordninger

Om salgsfremmeordninger, se afsnit D.A.4.3.6.2.

Kantineydelser - repræsentation og kost

Der er ikke fradrag for moms af udgifter til kost til ansatte og repræsentation. Se ML § 42, stk. 1, nr. 1 og 5.

For virksomheder med virksomhedsdrevne kantiner har det den konsekvens, at hvis en vare bliver anvendt blandet, dvs. både til salg i kantinen og til formål omfattet af ML § 42, stk. 1, nr. 1 og 5, kan virksomheden ved indkøbet vælge enten

 1. at tage fuldt fradrag for indkøbet, jf. EF-domstolens dom i sag C-415/98, Laszlo Bakcsi, præmis 25 og 29, eller
 2. at tage delvis fradrag herfor, jf. ML § 38, stk. 2.

Se SKM2003.322.TSS.

Hvis virksomheden vælger at tage fuldt fradrag for varerne, får det den konsekvens, at hvis virksomheden anvender kantineydelserne til kost til medarbejderne eller til repræsentation, så skal der beregnes udtagningsmoms. Se ML § 5, stk. 2.

Hvis virksomheden vælger at tage delvis fradrag for varerne, jf. ML § 38, stk. 2, får det den konsekvens, at der ikke skal beregnes udtagningsmoms, jf. ML § 5, stk. 2, når kantineydelsen anvendes til kost til ansatte og repræsentation.

Om ML § 42, stk. 1, nr. 1 og 5, se afsnit D.A.11.5.3 og D.A.11.5.7.3.

Kantineydelser - ikke repræsentation og kost

EF-domstolen udtalte i sag C-371/07, Danfoss A/S og AstraZeneca A/S, at 6. momsdirektivs artikel 6, stk. 2, skal fortolkes således, at denne bestemmelse:

"På den ene side ikke omfatter vederlagsfri servering af måltider i virksomheders kantiner for forretningsforbindelser under møder, der afholdes i disse virksomheders lokaler, når det fremgår af objektive data - hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve - at disse måltider serveres med henblik på formål af strengt erhvervsmæssig karakter."

"På den anden side omfatter den nævnte bestemmelse principielt en virksomheds vederlagsfrie servering af måltider for dens personale i virksomhedens lokaler, medmindre - hvilket det ligeledes tilkommer den forelæggende ret at vurdere - virksomhedens behov, såsom behovet for at sikre, at møder i arbejdet forløber sammenhængende og godt, gør det nødvendigt, at arbejdsgiveren sørger for bespisningen."

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at servering inden for et fastsat mødetidsrum finder sted med henblik på varetagelse af strengt erhvervsmæssige formål. Se SKM2010.622.SKAT og SKM2011.829.SKAT.

Betingelserne for fradragsret for servering under møder i virksomheden bliver anset for opfyldt i følgende tilfælde (ikke udtømmende):

 • Møder med forretningsforbindelser
 • Bestyrelsesmøder
 • Interne møder i virksomheden med fagligt indhold, herunder også temadage
 • Interne kursusaktiviteter
 • Bespisning af medarbejdere i forbindelse med overarbejde, når der er tale om konkret (uvarslet) beordret overarbejde

Betingelserne for fradragsret bliver ikke anset for opfyldt i følgende tilfælde (ikke udtømmende):

 • Daglig bespisning af medarbejdere
 • Gratis frugt, kaffe, te mv., som står til rådighed for medarbejderne
 • Bespisning af medarbejdere i forbindelse med overarbejde i øvrigt 
 • Sociale arrangementer (personalefester, julefrokost og lignende)
 • Virksomheders jubilæumsarrangementer
 • Markering af medarbejdernes fødselsdage, jubilæer mv.
 • Generalforsamlinger.

Eksempel 1 hvor der er fradrag:

Et møde begynder kl. 08:30 og slutter kl. 14:00. Mødet begynder ved, at der kl. 08:30 bliver taget plads i et mødelokale og der bliver budt velkommen. Samtidig med at mødet begynder, bliver der serveret morgenmad i mødelokalet. Kl. 13:00 bliver der serveret en frokost og mødet fortsætter medens frokosten bliver indtaget. Mødet slutter kl. 14:00, og på det tidspunkt er deltagerne også færdige med frokosten. I denne situation er der fradragsret for serveringen.

Eksempel 2 hvor der er fradrag:

Et møde (eller intern undervisning) begynder kl. 09:00 og slutter kl. 13:00. Inden mødet begynder bliver der serveret morgenmad udenfor mødelokalet i tidsrummet 08:30 til 09:00. Kl. 09:00 tager deltagerne plads i et mødelokale og mødet begynder. Kl. 13:00 slutter mødet og mødedeltagerne bliver inviteret til frokost i forlængelse af mødet. Frokosten slutter kl. 14:00. I denne situation er der fradragsret for serveringen.

Eksempel hvor der ikke er fradragsret:

Interne kursusaktiviteter af en uges varighed begynder dagligt kl. 10:00 og slutter kl. 16:30. Kl. 12:00 bliver der serveret frokost i kantinen. For tilrejsende medarbejdere, der bor på hotel eller lignende, bliver morgenmad og aftensmad serveret i virksomhedens kantine. I denne situation er der fradragsret for frokosten, men ingen fradragsret for morgenmad og aftensmad.

Bemærk

Reglerne om fradragsret for moms af udgifter til bespisning af forretningsforbindelser og ansatte under møder i virksomheden gælder for al servering i virksomhedens lokaler, fx mad leveret fra egen kantine, fremmed kantine og ekstern catering.

Se også

Om ML § 42, stk. 1, nr. 1 og 5, se afsnit D.A.11.5.3 og D.A.11.5.7.3.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-371/07, Danfoss A/S og AstraZeneca A/S

EF-domstolen udtalte, at 6. momsdirektivs artikel 6, stk. 2, skal fortolkes således, at denne bestemmelse på den ene side ikke omfatter vederlagsfri servering af måltider i virksomheders kantiner for forretningsforbindelser under møder, der afholdes i disse virksomheders lokaler, når det fremgår af objektive data - hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve - at disse måltider serveres med henblik på formål af strengt erhvervsmæssig karakter. På den anden side omfatter den nævnte bestemmelse principielt en virksomheds vederlagsfrie servering af måltider for dens personale i virksomhedens lokaler, medmindre - hvilket det ligeledes tilkommer den forelæggende ret at vurdere - virksomhedens behov, såsom behovet for at sikre, at møder i arbejdet forløber sammenhængende og godt, gør det nødvendigt, at arbejdsgiveren sørger for bespisningen. Ikke udtagning.

SKAT har på baggrund af sagen udsendt SKM2010.622.SKAT, der angiver retningslinjerne for, hvornår der er fradragsret for moms af udgifter til bespisning af forretningsforbindelser og ansatte under møder i virksomheden.

Landsskatteretten

SKM2023.75.LSR

Sagen angik en klage over Skatterådets besvarelse af et spørgsmål vedrørende fradrag for moms i forbindelse med bespisning af ansatte og statister ved tv-produktion. Landsskatteretten stadfæstede Skatterådets svar om, at der ikke var fradragsret, jf. momslovens § 42, stk. 1, nr. 1.

Landsskatteretten fandt ikke, at udgifterne var omfattet af den administrative praksis i SKM2010.622.SKAT og SKM2011.829.SKAT, hvorefter der kan anerkendes fradrag efter momslovens §§ 37 og 38 for afgift af indkøb, som vedrører bespisning af personale og forretningsforbindelser i egen kantine i forbindelse med afholdelse af møder i virksomheden og bespisning af ansatte i forbindelse med uvarslet beordret overarbejde. Der blev herved henset til, at bespisningen skete på midlertidige lokationer i forbindelse med tv-produktion.

Landsskatteretten fandt, at momslovens § 42, stk. 1, nr. 1, efter sin ordlyd og forarbejder måtte forstås sådan, at fradragsret er afskåret for afgift af indkøb af kost til personale og indehaver, og at det i denne sammenhæng er uden betydning, om bespisningen er begrundet i virksomhedens erhvervsmæssige behov. Ud fra bestemmelsens formål fandt Landsskatteretten endvidere, at statister mv., som ikke modtog kontantløn, men alene blev vederlagt i form af bespisning, var omfattet af begrebet "personale" i bestemmelsen. Der var derfor hverken ret til fradrag for den del af kosten, som blev leveret til ansatte, som modtog løn, eller til statister mv., som ikke modtog løn, men alene kost, jf. momslovens § 42, stk. 1, nr. 1.

Landsskatteretten stadfæster Skatterådets bindende svar i SKM2017.648.SR.

SKM2016.183.LSR

Landsskatteretten fandt, at allerede fordi det afledte krav måtte anses for forældet, var der ikke grundlag for ekstraordinær genoptagelse af selskabets momstilsvar vedrørende udgifter til mødebespisning. Landsskatteretten anses ikke for at have ændret på de dokumentationskrav, som følger af SKM2011.829.SKAT.

SKM2014.706.LSR

Landsskatteretten indrømmede tilbagebetaling af indgående afgift i forbindelse med bespisning af forretningsforbindelser for årene 1994-2005, idet de omhandlede udgifter efter en konkret vurdering måtte anses for sandsynliggjort.

SKM2014.609.LSR

Overarbejde i en revisions- og rådgivningsvirksomhed kunne ikke karakteriseres som konkret uvarslet beordret overarbejde. Der var derfor ikke fradragsret for moms af udgifterne til bespisning af medarbejderne i forbindelse med overarbejdet.

SKM2014.388.LSR

Overarbejde på et skibsværft kunne ikke karakteriseres som konkret uvarslet, og der var derfor ikke adgang til tilbagebetaling af indgående afgift ved bespisning af ansatte i forbindelse med overarbejde.

SKM2013.499.LSR

En landbrugsvirksomhed ansås for berettiget til at fradrage moms vedrørende bespisning af virksomhedens ansatte i forbindelse med overarbejde i spidsbelastningsperioder.

Landsskatterettens afgørelse ændrer Skatterådets bindende svar i SKM2012.63.SR.

Skatterådet

SKM2019.506.SR

Skatterådet bekræfter, at Spørger kan anse koncernens mødelokaliteter for at være "virksomhedens lokaler" i relation til momslovens regler om fradragsret for moms af mødebespisning i virksomhedens lokaler, selv om de er beliggende i andre selskaber og på andre adresser end den, hvorfra Spørger driver sin virksomhed.

Skatterådet lægger herved vægt på Spørgers oplysninger om, at mødelokaliteterne anses som koncernens fællesfaciliteter, der frit kan bookes af alle selskaber i koncernen, at adgangen til mødelokaliteterne indgår som en del af den faste huslejebetaling, og at alene koncernens selskaber har adgang til at benytte mødelokaliteterne.

SKM2019.247.SR

Spørger driver virksomhed fra lejede lokaler, hvor der er adgang til at benytte ejendommens fællesarealer/fællesfaciliteter, som bl.a. omfatter adgang til mødelokaler og serveringskantine.

Skatterådet bekræfter, at når adgangen til mødelokalerne/serveringskantinen indgår som en del af det samlede lejemål, og der betales en fast husleje inkl. brugen af disse lokaler, kan lokalerne anses for at være "virksomhedens lokaler" i relation til momslovens regler om fradragsret for mødebespisning i virksomhedens lokaler.

SKM2011.556.SR

Skatterådet fandt, at spørger driver økonomisk virksomhed, og at der dermed foreligger en levering mod vederlag, når personalet kan erhverve et måltid mod et løntræk efter skat på 20 kr. Spørger skulle derfor ikke betale moms opgjort på baggrund af det faktisk registrerede vareforbrug af mad og drikke udtaget til personalet, jf. ML § 5, stk. 2.

SKM2010.608.SR

Skatterådet fandt, at spørger skal betale moms, jf. ML § 5, stk. 2, ved donation af tøj til velgørende organisationer, når spørger har foretaget fradragsret ved indkøb af tøjet og donerer tøjet vederlagsfrit, uanset værdien af det overdragne tøj. Udtagning. 

SKM2007.350.SR bekræfter også, at donationer af varer til velgørende organisationers salg i genbrugsbutikker i Danmark, skal sidestilles med leverancer mod vederlag, jf. ML § 5, stk. 2.

Skattestyrelsen

SKM2010.622.SKAT

EU-domstolen har i sag C-371/07, Danfoss A/S og AstraZeneca A/S, fastslået, at gratis levering af kantineydelser i visse tilfælde ikke er omfattet af reglerne om udtagningsbeskatning. Som følge af dommen ændres praksis, så der nu er fradragsret for moms af udgifter til bespisning m.m. af forretningsforbindelser og ansatte under møder i virksomheden, og så der ved udtagning af kantineydelser fra egen kantine til bespisning m.m. af forretningsforbindelser og ansatte under møder i virksomheden, ikke længere skal beregnes udtagningsmoms. Fradragsret. Ikke udtagning.

SKM2008.1004.SKAT

Som følge af, at EU-domstolens dom i sag C-371/07, Danfoss A/S og AstraZeneca A/S, om at gratis kantineydelser i visse tilfælde ikke er omfattet af reglerne om udtagningsbeskatning udsendes med henvisning til SKM2008.826.SKAT nye retningslinjer for de administrative forenklede ordninger, som virksomheder fra 1. januar 2009 kan vælge at anvende ved opgørelse af momsgrundlaget i deres medarbejderkantiner. Ikke udtagning.

SKM2003.322.TSS

Ved udtagning af kantineydelser til repræsentation eller kost til medarbejdere skal der beregnes udtagningsmoms. Udtagning.

Se også SKM2010.622.SKAT om at bespisning af forretningsforbindelser og ansatte under møder i virksomheden i visse tilfælde ikke er repræsentation/kost.