I Danmark og ifølge internationale love er man juridisk barn, indtil man fylder 18 år og bliver myndig.

I relation til den skattemæssige behandling af en given indtægt hos et barn, er det imidlertid ikke tilstrækkeligt at se på barnets alder, ligesom der gælder forskellige aldersgrænser.  Det vil også have betydning, hvilken indtægt der er tale om, og hvem den kommer fra.

I det følgende forstås ved et barn en persons biologiske eller adopterede afkom, medmindre andet er angivet. Desuden forstås som udgangspunkt ved et barn, at personen er under 18 år, medmindre andet følger af beskatningsreglerne om den enkelte indtægt, eller det følger af indtægtens karakter.

►Tidligere havde personer, som ved indkomstårets udløb ikke var fyldt 18 år og ikke havde indgået ægteskab, et lavere personfradrag end andre. Fra og med indkomståret 2023 har personer under 18 år imidlertid det samme personfradrag som andre. Se PSL § 10, stk. 1, som indsat ved § 1, nr. 2, i lov nr. 1564 af 12. december 2023 om ændring af personskatteloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Personfradraget er i 2024 49.700 kr. (48.000 kr. i 2023).◄