Indhold

Dette afsnit handler om fradrag for rejseudgifter efter SL § 6, litra a.

Afsnittet indeholder:

 • Generelt
 • Driftsomkostningsbegrebet
 • Personkredsen
 • Fradrag for logiudgifter eller afskrivning på driftsmidler anvendt til logi
 • Fradragsbegrænsning
 • Fradragsværdien
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Generelt

Hvis betingelserne for fradrag for arbejdsrelaterede udgifter til kost, småfornødenheder og logi ikke er opfyldt efter andre regler i skattelovgivningen, som fx LL § 9 A, stk. 7 - 12, om fradrag for rejseudgifter, eller efter Ligningsrådets særlige anvisning om fradrag for udgifter til dobbelt husførelse, er der eventuelt mulighed for at fratrække de nævnte udgifter ved indkomstopgørelsen efter den generelle regel om fradrag for driftsomkostninger i SL § 6, litra a.

Fradrag efter SL § 6, litra a, forudsætter, at der er tale om nødvendige, aktuelle, erhvervsmæssige udgifter, dvs. driftsomkostninger. Se afsnit C.C.2.2.1.2 om driftsomkostningsbegrebet. Det er også en forudsætning for fradrag efter SL § 6, litra a, at der er dokumentation for størrelsen af de nævnte driftsomkostninger.

Driftsomkostningsbegrebet

Driftsomkostninger er defineret i SL § 6, litra a, som de udgifter, der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder ordinære afskrivninger.

Fradrag efter SL § 6, litra a, forudsætter ikke, at udgifterne (driftsomkostningerne) skal være afholdt på en rejse, der opfylder betingelserne i LL § 9 A, sådan som det er tilfældet for at kunne få fradrag for rejseudgifter efter LL § 9 A, stk. 7 - 10. Se om rejsebegrebet i LL § 9 A, stk. 1, afsnit C.A.7.1.

Driftsomkostningsbegrebet i SL § 6, litra a forudsætter imidlertid, at der er tale om merudgifter i forhold til sædvanlige privatforbrugsudgifter, dvs. udgifter til fx kost, småfornødenheder og logi. Se afsnit C.C.2.2.1.2 om driftsomkostningsbegrebet. Derfor skal de dokumenterede, faktiske udgifter reduceres med den skønnede værdi af personens sparede hjemmeforbrug.

Om hvorvidt og i hvilket omfang en persons dokumenterede udgifter til kost, småfornødenheder og logi på en rejse er fradragsberettigede merudgifter, afgøres ved en konkret, ligningsmæssig vurdering.

Personkredsen

Visse persongrupper kan fratrække dokumenterede, erhvervsmæssige merudgifter til kost, småfornødenheder og logi ved indkomstopgørelsen efter SL § 6, litra a, medmindre de kan fratrække udgifterne efter andre bestemmelser, herunder reglerne i LL § 9 A, stk. 7 - 10.

Det drejer sig om:

 • Lønmodtagere
 • Lønnede medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende (A-indkomstmodtagere)
 • Forskere, som modtager tilskudsbevillinger, der er A-indkomst
 • Honorarmodtagere (B-indkomstmodtagere) mv.
 • Selvstændigt erhvervsdrivende.

Bemærk

Personer, som får honorarer (honorarmodtagere), der er B-indkomst, samt personer, der har indtægt fra hobbyvirksomhed, er ikke omfattet af LL § 9 A, og kan derfor ikke foretage fradrag efter denne regel, men kun efter SL § 6, litra a.

Se om selvstændigt erhvervsdrivendes fradrag efter SL § 6, litra a, for udgifter til rejser, afsnit C.C.2.2.2.5.2.

Fradrag for logiudgifter eller afskrivning på driftsmidler anvendt til logi

Hvis en person overnatter på rejsen i sin egen campingvogn eller lignende, kan han eller hun i stedet for at fratrække disse udgifter med standardsatsen for logi, foretage skattemæssige afskrivninger efter afskrivningslovens regler på campingvogn eller andre driftsmidler, der bliver anvendt i forbindelse med logiet. Se afsnit C.C.2.4.2 om skattemæssige afskrivninger.

Fradragsbegrænsning

Begrænsningen af lønmodtageres fradrag med ►7.000 kr. (2024)◄ - (6.700 kr. 2023) - ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter LL § 9, stk. 1, gælder også ved lønmodtageres fradrag for dokumenterede erhvervsmæssige merudgifter til kost mv. og logi efter den generelle regel om fradrag for driftsomkostninger i SL § 6, litra a.

Derimod gælder den særlige fradragsbegrænsning på ►31.600 kr. (2024)◄ - (30.500 kr., 2023) efter LL § 9 A, stk. 7, ikke for fradrag for dokumenterede erhvervsmæssige merudgifter til kost mv. og logi efter SL § 6, litra a. Derimod gælder fradragsbegrænsningen på ►31.600 kr. (2024)◄ - (30.500 kr., 2023) for det specielle fradrag for dobbelt husførelse efter SL § 6. litra a.

Fradragsværdi

Honorarmodtagere kan efter praksis trække de dokumenterede merudgifter fra i den personlige indkomst.

Selvstændigt erhvervsdrivende kan også trække sådanne udgifter fra i den personlige indkomst, jf. PSL § 3, stk. 2, nr. 1 og 10.

Lønmodtagere mv. kan alene trække sådanne udgifter fra i den skattepligtige indkomst.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2002.669.VLR

To kurser var ikke udelukkende ajourførende efteruddannelse af den hidtidige uddannelse som folkeskolelærer. Betingelserne for fradrag efter SL § 6, litra a, var derfor ikke opfyldt.

Afgørelsen vedrørte andre udgifter end rejseudgifter, men illustrerer rækkevidden af SL § 6, litra a.

SKM2001.562.ØLR

Der er kun adgang til fradrag for udgifter, der har en nødvendig forbindelse med den pågældendes arbejde, ligesom arbejdet skal udføres under sådanne vilkår, at merudgifter er en nødvendig følge heraf.

Det var ikke tilfældet i den konkrete sag. Skatteyderen var derfor ikke berettiget til fradrag for rejseudgifter til logi, kost mv.

 

Landsskatteretskendelser

SKM2014.203.LSR

En operasanger kunne foretage fradrag for dokumenterede rejseudgifter i forbindelse med stemmetræning/sangundervisning jf. SL § 6, litra a.

SKM2006.161.LSR

Uanset ansættelsesforholdet ved en svensk virksomhed nødvendiggjorde overnatningsmulighed i Sverige, og medførte en ikke nærmere dokumenteret ekstraudgift for skatteyder, var der ikke hjemmel til fradrag for disse udgifter i SL § 6, stk. 1, litra a, eller i skattelovgivningen i øvrigt, da fradragsmuligheden for logi- og forplejningsudgifter er begrænset til ansættelsesforhold på midlertidige arbejdspladser. Arbejdsstedet i Sverige var ikke et midlertidigt arbejdssted.

 

SKM2006.109.LSR

Der var ikke fradrag for ekstra udgifter til logi i forbindelse med fastansættelse.

Opretholdelsen af to boliger blev anset for en privat disposition, hvorfor udgiften var indkomstopgørelsen uvedkommende, jf. SL § 6, litra a.