Indhold

Dette afsnit beskriver de personer, som helt eller delvist, er afskåret fra at få fradrag for rejseudgifter efter LL § 9 A.

Afsnittet indeholder:

 • Lønmodtagere
 • Bestyrelsesmedlemmer
 • Honorarmodtagere mv.
 • Selvstændigt erhvervsdrivende
 • Ingen fradrag efter LL § 9 A
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Lønmodtagere

Lønmodtagere, som er omfattet af eller anvender særlige skatteordninger, kan ikke fratrække rejseudgifter efter rejsereglerne. Se LL § 9 A, stk. 11.

Det drejer sig om:

 • lønmodtagere, som kan tage fradrag efter SØBL § 3, jf. § 4, stk. 2
 • lønmodtagere, som kan anvende reglerne i SØBL §§ 5-8, jf. SØBL § 5, stk. 5
 • lønmodtagere, som får diverse tillæg og lignende ydelser, fordi de er udsendt af den danske stat, jf. LL § 7, nr. 15
 • lønmodtagere, som får skattefri godtgørelser under deres uddannelse mv. efter reglerne i LL § 31, stk. 4, og
 • lønmodtagere, som er registrerede som erhvervsfiskere, og som har valgt at tage fradrag efter reglerne i LL § 9 G ved fangstture i det pågældende indkomstår.

De nævnte lønmodtagere kan heller ikke få udbetalt skattefri rejsegodtgørelse efter LL § 9 A. Se afsnit C.A.7.2.3 om personer, som ikke kan få skattefri rejsegodtgørelse.

Værnepligtige og frivilligt personel i uddannelsestiden kan ikke trække udgifter til kost, småfornødenheder og logi fra med standardsatserne, men de kan fratrække dokumenterede rejseudgifter. Se LL § 9 A, stk. 11, 3. pkt.

Værnepligtige er personer, der aftjener værnepligt, dvs., mænd der i forlængelse af mødet på "Forsvarets Dag" (tidligere "sessionen") aftjener deres værnepligt, enten fordi de er udpeget hertil, eller fordi de har meldt sig frivilligt efter at have trukket frinummer.

Frivilligt personel i den periode, der er fastsat som uddannelsestid, er:

 1. Kvinder, der ansættes som konstabelelever på værnepligtslignende vilkår med en særlig, tidsbegrænset (som basisuddannelsestiden) overenskomstansættelseskontrakt. De gennemgår samme uddannelse som værnepligtige, og får samme løn og ydelser som dem.
 2. Mænd, der ansættes på almindelige overenskomstvilkår enten som konstabelelev eller konstabel, og som ikke har aftjent deres værnepligt (endnu ikke indkaldt/trukket frinummer). De starter ansættelsen med frivilligt at aftjene deres værnepligt, dvs. med basisuddannelsen. I denne tid har de samme løn og ydelser som værnepligtige.
 3. Kvinder, der ansættes på almindelige overenskomstvilkår enten som konstabelelev eller konstabel. Hvis de ikke tidligere har gennemgået forsvarets basisuddannelse som under a), starter de normalt med denne uddannelse på samme vilkår (løn mv.) som værnepligtige og kvindelige ansatte på værnepligtslignende vilkår, jf. under a.

Bestyrelsesmedlemmer mv.

Ulønnede medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende kan ikke få fradrag efter LL § 9 A.

Lønnede medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, og lignende, der modtager vederlag, der er A-indkomst efter KSL § 43, stk. 2 litra a, kan få fradrag efter de samme principper og med de samme beløb, som gælder for lønmodtagere. De kan derfor fratrække rejseudgifter med de satser og på de betingelser, der gælder for lønmodtagere med samme hverv.

Honorarmodtagere mv.

Personer, som får honorarer (honorarmodtagere), der er B-indkomst, samt personer, der har indtægt fra hobbyvirksomhed, er ikke omfattet af LL § 9 A, og kan derfor ikke få fradrag efter denne regel. Honorarmodtagere mv. kan i stedet trække deres dokumenterede faktiske udgifter på erhvervsmæssige rejser fra efter SL § 6.

Selvstændigt erhvervsdrivende

Selvstændigt erhvervsdrivende kan ikke tage 25 pct. fradrag for småfornødenheder. Se LL § 9 A, stk. 8, der alene henviser til LL § 9 A, stk. 2 og 3. Selvstændigt erhvervsdrivende er i øvrigt underlagt samme principper og satser for fradrag, som gælder for lønmodtagere. Selvstændigt erhvervsdrivende kan derfor fratrække rejseudgifter med de satser og på de betingelser, der gælder for lønmodtagere med det samme hverv.

En selvstændigt erhvervsdrivende, der driver vognmandsvirksomhed og selv kører som langturschauffør, kan derfor eksempelvis ikke fratrække logiudgifter med standardsats. Se LL § 9 A, stk. 8, og LL § 9 A, stk. 2, nr. 4.

Ingen fradrag efter LL § 9 A

En række lønmodtagere, som ikke kan få skattefri godtgørelse til logi, jf. LL § 9 A, stk. 2, nr. 4, kan heller ikke få fradrag for logi med standardsatsen, men de kan trække deres dokumenterede udgifter fra.

Det drejer sig om ansatte/personer, som:

 • i deres hverv medvirker til transport af varer eller personer
 • gør tjeneste om bord på skibe (herunder fiskerfartøjer)
 • arbejder på luftfartøjer
 • arbejder på fartøjer og i installationer, der anvendes i tilknytning til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster.

Se afsnit C.A.7.2.5.2 om denne persongruppe.

Bemærk

Turistchauffører kan fratrække kostudgifter med standardsatserne i LL § 9 A, stk. 2, nr. 2 og 3, men kan ikke få fradrag for småfornødenheder med 25 pct. af kostsatserne efter LL § 9 A, stk. 4.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretsdomme

SKM2019.417.BR

Retten lagde til grund, at skatteyderens virksomhed havde givet underskud i en årrække, ligesom retten ikke fandt, at skatteyderens virksomhed ville give overskud indenfor en overskuelig årrække. Retten fandt herefter, at skatteyderens fiskerivirksomhed ikke var erhvervsmæssig, og at han ikke var berettiget til fradrag efter LL § 9 A, stk. 8.

Der blev ikke taget stilling til et nyt anbringende om, at der også var fradrag efter LL § 9 A, stk. 8, selvom virksomheden ikke var erhvervsmæssig.