Indhold

Dette afsnit beskriver beskatning af anden offentlig støtte.

Afsnittet indeholder:

 • Skattefri ydelser
 • Ydelser fra hjælpe- og understøttelsesfonde
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skattefri ydelser

Ydelser er skattefri, hvis de udbetales i henhold til

 • lov om social service, lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationslov) til dækning af nærmere bestemte udgifter for modtageren
 • § 45, stk. 5, § 97, stk. 7, og § 100 i lov om social service
 • § 66 b, stk. 4, 2. pkt., i lov om social service. Indsat ved L 2018 1530 og har virkning fra 1. juli 2019.
 • § 34 i lov om aktiv socialpolitik
 • lov om aktiv socialpolitik, i det omfang disse ydelser beregnes på grundlag af hjælp ydet efter lovens § 34
 • integrationslovens § 22 (danskbonus). Indsat ved L 2018 320 og har virkning fra 1. juli 2018.
 • lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser
 • §§ 162, 172 - 175, 178 og 179 og regler fastsat i medfør af § 177, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • §§ 15 f, 15 g, 15 i og 15 j i lov om kompensation til handicappede i erhverv mv.
 • § 10, stk. 8 i lov om integrationsgrunduddannelse (igu). Er indsat ved L 2017 475 og har virkning fra og med indkomståret 2016.
 • lov om repatriering.

Se LL § 7, nr. 9.

 Ydelser er også skattefri, hvis de er omfattet af

 • LL § 7, nr. 11 om lommepenge og beløb til beklædning til børn og unge anbragt uden for hjemmet
 • LL § 7, nr.14 om børnetilskud
 • LL § 7 nr. 23 om elevstøtte til højskoleophold til pensionister mv.
 • LL § 7 F om diverse boligstøtteordninger.

Ydelser fra hjælpe- og understøttelsesfonde

Ydelser fra såkaldte hjælpe- og understøttelsesfonde, herunder visse alderdomsfonde, er skattepligtige.

En hjælpefond, hvis kapital udelukkende stammede fra arbejdsgiveren, ophørte da virksomheden blev solgt, og kapitalen blev udloddet til de ansatte. Udbetalingerne blev anset for indkomstskattepligtige. Se LSRM 1976, 121 LSR.

Afløsningssum - pensionstilsagn

Ifølge loven om tilsyn med firmapensionskasser skal et løfte om pension til de ansatte i en privat virksomhed normalt være afdækket ved indbetalinger til forsikring eller pensionskasse. Visse tilfælde, hvor der gives direktører og lign. virksomhedsledere tilsagn om pension i form af løbende pensionsydelser, er dog undtaget. Hvis den, der har ret til løbende pensionsydelser, der omfattes af pensionsbeskatningsloven, i stedet får udbetalt en samlet sum, skal der svares afgift heraf, jf. lovens afsnit I. Hvis kapitaludbetalingen sker til afløsning af et uafdækket pensionstilsagn, medregnes udbetalingen i den skattepligtige indkomst,  se AL § 40, stk. 8, jf. stk. 3 og LL § 7 O, stk. 1, nr. 3.

Det vederlag, som afløser et pensionstilsagn, skal ifølge AL § 45 omregnes til kontantværdi efter de fastsatte regler herom. Se Den juridiske vejledning, afsnit C.C.2.4.5.2 om godtgørelse og vederlag. Ifølge LL § 7 O, stk. 2 medregnes 85 pct. af den del af afløsningssummen, som overstiger et grundbeløb på ►31.600 kr. i 2024◄ (30.500 kr. i 2023) i den skattepligtige indkomst.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

TfS 1993, 10 LSR

Indtil juni 1989 blev folkepensionen til beboerne på et plejehjem udbetalt til kommunen. Beboerne fik udbetalt et lommepengebeløb, og de blev udelukkende beskattet af dette beløb. Pr. 1. juni 1989 blev ordningen efter bistandslovens § 85 a ændret. De fik herefter deres folkepension udbetalt med fradrag af obligatoriske ydelser til husleje, el og varme og med fradrag af ikke-obligatoriske ydelser, som man valgte at få fra plejehjemmet. Landsskatteretten fandt, at en beboer på plejehjemmet efter ændringen i 1989 var indkomstskattepligtig af hele folkepensionsbeløbet. Der var ikke hjemmel til at undlade beskatning af beløb, der blev tilbageholdt som betaling for opholdet.

Skattepligt for hele folkepensionen.

LSRM 1976, 121 LSR

I forbindelse med at hjælpefond B ophørte, udloddede fonden et beløb til ekspedient A. Udlodningen havde karakter af en understøttelse eller et legat. B var arbejdsgiver for A, og hjælpefondens midler stammede udelukkende fra B. Udlodning var indkomstskattepligtig for A i medfør af SL§ 4, litra c, fordi udbetalingen hverken var omfattet af reglerne i LL § 7 eller af bestemmelserne i lov om særlig indkomstskat mv.

Udlodning fra hjælpefond var indkomstskattepligtigt.