Indhold

Dette afsnit beskriver de specielle regler, der gælder for beskatningen af diakonisser m.fl.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit C.A.3.4.17 om katolske præster og nonner.

Regel

Diakonisser, der som led i ansættelsesvilkårene modtager fri kost og bolig omfattet af Skatterådets bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi, beskattes af værdien heraf med ►47.510 kr. for hele året i 2024 (for 2023: 48.615 kr.)◄. Se bekendtgørelse nr. ►1311 af 21. november 2023◄.

Efter praksis er diakonisser, som kun modtager kost og logi samt personlige fornødenheder fra Diakonissestiftelsen, udelukkende blevet beskattet af disse ydelser. Se Skattedepartementets afgørelse af 20. oktober 1987, jf. TfS 1995, 114, ØLD.

Hvis en diakonisse opnår en indtægt ved arbejde i øvrigt, er indtægten skattepligtig, selv om hun giver sin indtægt videre til Diakonissestiftelsen. Samtidig har diakonissen fradrag for de løbende ydelser, som hun ensidigt har påtaget sig over for Diakonissestiftelsen, dog med de begrænsninger, der følger af LL § 12, stk. 2. Der er ikke ret til fradrag efter LL § 12 for den del af den løbende ydelse, som modsvares af værdien af kost og logi. Se afsnit C.A.4.3.5 om fradrag for løbende ydelser og gaver.

Det samme gælder for Sct. Lukas Stiftelsens søstre.

Godtgørelse for udtræden af Diakonissestiftelsen er omfattet af LL § 7 U, fordi diakonisserne er ansat i stiftelsen. Se afsnit C.A.3.5 om fratrædelsesgodtgørelse omfattet af LL § 7 U.

Eksempel

En ordenssøster havde lønindtægt som ergoterapeut ved en kommune i indkomstårene 1987, 1988 og 1989. Landsretten fandt, at hun var skattepligtig af lønindtægten, fordi hun var almindelig lønmodtager uden for ordenen. Det var ordenssøsteren - og ikke ordenen - der havde lønindtægten.

Hun var ikke berettiget til fradrag efter LL § 12, stk. 8, for den del af den løbende ydelse til ordenen, som modsvarede værdien af kost og logi, men der var fradrag for den øvrige del af ydelsen reguleret efter begrænsningsreglen i LL § 12, stk. 2. Se TfS 1995, 114, ØLD.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

TfS 1995, 114, ØLD

En ordenssøster havde lønindtægt som ergoterapeut ved en kommune i indkomstårene 1987, 1988 og 1989. Landsretten fandt, at hun var skattepligtig af lønindtægten, fordi hun var almindelig lønmodtager uden for ordenen. Det var ordenssøsteren - og ikke ordenen - der havde lønindtægten.

Hun var ikke berettiget til fradrag efter LL § 12, stk. 8, for den del af den løbende ydelse til ordenen, som modsvarede værdien af kost og logi, men der var fradrag for den øvrige del af ydelsen reguleret efter begrænsningsreglen i LL § 12, stk. 2.

Beskatning - fradrag.