Indhold

Dette afsnit beskriver de specielle regler, der gælder for beskatningen af katolske præster og nonner.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit C.A.3.4.18 om diakonisser m.fl.

Regel

Efter de gældende regler for optagelse og medlemskab i et romersk-katolsk ordenssamfund er katolske præster (ordenspræster) og nonner (ordenssøstre) livsvarigt forpligtede til at afgive al deres indtægt (fx lønindtægt, folkepension eller formueudbytte) til ordenssamfundet, det såkaldte fattigdomsløfte.

Efter praksis er ordensmedlemmer, som kun modtager kost og logi samt personlige fornødenheder fra ordenssamfundet, udelukkende blevet beskattet af disse ydelser. Se Skattedepartementets afgørelse af 20. oktober 1987, jf. TfS 1995, 114, ØLD.

Hvis et ordensmedlem opnår en indtægt ved arbejde uden for klostret, er indtægten skattepligtig, selv om medlemmet giver sin indtægt videre til klosteret. Samtidig har ordensmedlemmet fradrag for de løbende ydelser, som vedkommende ensidigt har påtaget sig over for ordenssamfundet, dog med de begrænsninger, der følger af LL § 12, stk. 2. Der er ikke ret til fradrag efter LL § 12 for den del af den løbende ydelse, som modsvares af værdien af kost og logi. Se afsnit C.A.4.3.5 om fradrag for løbende ydelser og gaver.

Verdenspræster tilhører ikke ordenssamfundet, og de er derfor skattepligtige efter de almindelige regler.

Eksempel

En ordenssøster havde lønindtægt som ergoterapeut ved en kommune i indkomstårene 1987, 1988 og 1989. Landsretten fandt, at hun var skattepligtig af lønindtægten, fordi hun var almindelig lønmodtager uden for ordenen. Det var ordenssøsteren - og ikke ordenen - der havde lønindtægten.

Hun var ikke berettiget til fradrag efter LL § 12, stk. 8, for den del af den løbende ydelse til ordenen, som modsvarede værdien af kost og logi, men der var fradrag for den øvrige del af ydelsen reguleret efter begrænsningsreglen i LL § 12, stk. 2. Se TfS 1995, 114, ØLD.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

TfS 1995, 114, ØLD

En ordenssøster havde lønindtægt som ergoterapeut ved en kommune i indkomstårene 1987, 1988 og 1989. Landsretten fandt, at hun var skattepligtig af lønindtægten, fordi hun var almindelig lønmodtager uden for ordenen. Det var ordenssøsteren - og ikke ordenen - der havde lønindtægten. Hun var ikke berettiget til fradrag efter LL § 12, stk. 8, for den del af den løbende ydelse til ordenen, som modsvarede værdien af kost og logi, men der var fradrag for den øvrige del af ydelsen reguleret efter begrænsningsreglen i LL § 12, stk. 2. Beskatning - fradrag.