Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for beskatningen af hjemmeværnets frivillige, ulønnede personel.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Befordring
  • Rejse
  • Godtgørelse af udgifter efter regning
  • Multimedier
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit C.A.3.4.13 om ulønnede medhjælpere mv. eller ulønnede bestyrelsesmedlemmer i foreninger.

Regel

Godtgørelser til Hjemmeværnets frivillige, ulønnede personel er skattefri for modtageren, når godtgørelsen ikke overstiger satser, der fastsættes af Skatterådet. Se LL § 7 M, stk. 2.

Forsvarsministeriet har dog tilkendegivet, at der efter Hjemmeværnets ønske for tiden ikke udbetales skattefrie omkostningsgodtgørelser.

Der er derfor ikke fastsat nogen satser for Hjemmeværnet i Skatterådets seneste bekendtgørelse om satser efter LL § 7 M. Se BEK nr. 2103 af 23. november 2021.

Eksempel på personer, der ikke er omfattet af bestemmelsen

I en sag om medlemmer af Hjemmeværnets distriktsudvalg, som modtog mødediæter på ca. 400 kr. pr. møde, blev medlemmerne ikke anset for frivilligt ulønnede omfattet af LL § 7 M. Distriktsmedlemmerne blev derfor som udgangspunkt omfattet af de dagældende regler om multimediebeskatning, hvis de fik multimedier stillet til rådighed for privat brug. Se SKM2010.294.SR.

Befordring

Der kan udbetales skattefri godtgørelse til at dække udgifter til befordring i egen bil med Skatterådets satser for erhvervsmæssig kørsel. Se LL § 9 B og ►BEK nr. 1312 af 21. november 2023◄. Se afsnit C.A.4.3.3.3 om erhvervsmæssig befordring og betingelserne for udbetaling af skattefri godtgørelse.

Der kan udbetales skattefri godtgørelse til at dække rejseudgifter efter LL § 9 A. Se afsnit C.A.7 om godtgørelse af rejseudgifter.

Godtgørelse af udgifter efter regning

Hjemmeværnet kan godtgøre udgifterne efter dokumentation ved eksterne originale bilag (udlæg efter regning).

Eksempel

I en sag om medlemmer af Hjemmeværnets distriktsudvalg kunne distriktsmedlemmet få refunderet op til 100 kr. pr. måned ved at dokumentere, at der var afholdt erhvervsmæssige samtaleudgifter på mindst dette beløb. Andre distriktsmedlemmer, der ikke havde udgifter af denne størrelse, fik udelukkende refunderet den faktiske udgift til telefonsamtaler. Der var derfor tale om udlæg efter regning for telefon, som ikke udløste beskatning efter de dagældende regler om multimediebeskatning. Se SKM2010.294.SR.

Telefon, computer og datakommunikationsforbindelse

Får en person, der er omfattet af LL § 7 M, stk. 2, stillet en pc, en telefon eller internetforbindelse til rådighed til brug for vedkommendes bistand som led i Hjemmeværnets virksomhed, anses personen fortsat for ulønnet, og vedkommende er ikke skattepligtig efter LL § 16, stk. 12 eller 13, af privat rådighed over de pågældende goder. Se LL § 7 M, stk. 3.

Det er en forudsætning, at de pågældende goder stilles til rådighed med henblik på Hjemmeværnets virksomhed.

Får en sådan person stillet multimedier til rådighed, kan der ikke samtidig udbetales godtgørelse efter LL § 7 M, stk. 2, for udgifter, som modtageren afholder til tilsvarende ydelser.

Har en frivillig ulønnet eksempelvis fået stillet en telefon til rådighed, kan vedkommende ikke samtidig få skattefri godtgørelse for udgifter til telefonsamtaler, men derimod godt modtage andre af de skattefri godtgørelser efter LL § 7 M, som er fastsat af Skatterådet. Tilsvarende kan en ulønnet frivillig, der eksempelvis har fået stillet en computer til rådighed uden internetadgang, godt få skattefri godtgørelse til dækning af udgifter til internetforbrug efter satserne fastsat af Skatterådet.

Eksempel

I en sag om medlemmer af Hjemmeværnets distriktsudvalg, som modtog mødediæter på ca. 400 kr. pr. møde, blev medlemmerne ikke anset for frivilligt ulønnede omfattet af LL § 7 M. Distriktsmedlemmerne blev derfor som udgangspunkt omfattet af den de dagældende regler om multimediebeskatning, hvis de fik multimedier stillet til rådighed for privat brug. Distriktsmedlemmet kunne desuden få refunderet op til 100 kr. pr. måned ved at dokumentere, at der var afholdt erhvervsmæssige samtaleudgifter på mindst dette beløb. Andre distriktsmedlemmer, der ikke havde udgifter af denne størrelse, fik udelukkende refunderet den faktiske udgift til telefonsamtaler. Der var derfor tale om udlæg efter regning for telefon, som ikke udløste multimediebeskatning.

I tilfælde, hvor refusionen også omfattede fax- og internetforbindelse, blev refusionen derimod omfattet af multimediebeskatningen, fordi det ikke var muligt med tilstrækkelig sikkerhed at skelne mellem erhvervsmæssig og privat brug af en fax- og internetforbindelse. Se SKM2010.294.SR.

Se afsnit C.A.5.2 om beskatning af telefon, computer og datakommunikationsforbindelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:


Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Skatterådet
 SKM2010.294.SR I en sag om medlemmer af Hjemmeværnets distriktsudvalg, som modtog mødediæter på ca. 400 kr. pr. møde, blev medlemmerne ikke anset for frivilligt ulønnede omfattet af LL § 7 M. Distriktsmedlemmerne blev derfor som udgangspunkt omfattet af de dagældende regler om multimediebeskatning, hvis de fik multimedier stillet til rådighed for privat brug. Ikke omfattet af LL § 7 M - multimediebeskatning.

Distriktsmedlemmet kunne desuden få refunderet op til 100 kr. pr. måned ved at dokumentere, at der var afholdt erhvervsmæssige samtaleudgifter på mindst dette beløb. Andre distriktsmedlemmer, der ikke havde udgifter af denne størrelse, fik udelukkende refunderet den faktiske udgift til telefonsamtaler.  Der var derfor tale om udlæg efter regning for telefon, som ikke udløste multimediebeskatning. Udlæg efter regning - ikke multimediebeskatning.

I tilfælde, hvor refusionen også omfattede fax- og internetforbindelse, blev refusionen derimod omfattet af multimediebeskatningen, fordi det ikke var muligt med tilstrækkelig sikkerhed at skelne mellem erhvervsmæssig og privat brug af en fax- og internetforbindelse. Multimediebeskatning.