Indhold

Dette afsnit beskriver de specielle regler, der gælder for beskatningen af medlemmer af Europa-Parlamentet.

Afsnittet indeholder:

 • Vederlag
 • Beskatningen
 • Udgiftsdækning
 • Præmie til livs- og ulykkesforsikring
 • Pensionsordninger
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

 • C.A.3.4.10 om folketingsmedlemmer
 • C.A.10 om pensioner, personforsikringer og særlig opsparing.

Vederlag

De danske repræsentanter i Europa-Parlamentet får et vederlag, som Den Europæiske Union betaler. Se Europa-Parlamentets statut af 28. september 2005 for Europa-Parlaments-medlemmer, artikel 9, stk. 1. Statutten trådte i kraft efter valget til Europa-Parlamentet i 2009 og gælder for alle nyvalgte medlemmer.

Medlemmer, der blev genvalgt til Europa-Parlamentet ved valget i juni 2009, kunne vælge at stå uden for statutten og dermed være omfattet af den hidtidige nationale ordning for vederlag og pension i hele mandatperioden. Se om beskatningen af den hidtidige nationale ordning i den Juridiske vejledning 2014-1, C.A.3.4.9.

Beskatningen

Vederlaget er indkomstskattepligtigt til Danmark. Er der betalt skat til fællesskaberne af vederlaget, nedsættes den danske skat med den skat, der er betalt til udlandet (dvs. EU-skatten), dog højst med et beløb svarende til den danske skat, der falder på den pågældende indkomst. Vederlaget er B-indkomst og AM-bidragspligtigt. Se AMBL § 2, stk. 1, nr. 2.

Udgiftsdækning

Europa-Parlamentet dækker følgende udgifter:

 1. Dagpenge og godtgørelser til dækning af udgifter ved rejser inden for Det Europæiske Fællesskab. Beløbene er skattepligtige, se dog nedenfor.
 2. Rejseudgifter til andre lande. Beløbene er skattepligtige, se dog nedenfor.
 3. Fast godtgørelse for generelle udgifter, der bl.a. skal dække kontorholdsudgifter og rejseudgifter i eget land. Beløbene er skattefri.
 4. Sekretariatsgodtgørelse. Godtgørelsen er skattefri for medlemmerne.

Se parlamentets notat af 25. februar 2002 om godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer.

Godtgørelse efter punkt a) og b) er principielt skattepligtige, men Danmark har ikke adgang til at beskatte ydelserne. Se C.F.7.1.4 om EU-parlamentarikere.

Medlemmer af Europa-Parlamentet er indeholdelsespligtige i henhold til kildeskatteloven for eventuel udbetalt sekretærløn, som parlamentet godtgør.

Præmie til livs- og ulykkesforsikring

Den præmie til livsforsikring, som parlamentet yder, skal regnes med til medlemmets personlige indkomst. Se PBL § 56, stk. 1.

Den præmie til ulykkesforsikring, som parlamentet yder, skal også regnes med til medlemmets personlige indkomst.

Pensionsordninger

Se afsnit C.A.10.4.3.3 om den skattemæssige behandling af pensionsordninger for medlemmer af Europa-Parlamentet.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området.

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2020.97.SR 

Spørger havde påtaget sig et hverv for Europa-Kommissionen uden at være ansat i Kommissionen. Spørger ønskede at vide, om den sekretariatsgodtgørelse, spørger modtog i forbindelse med hvervet, var skattepligtig.

Skatterådet bekræftede mod spørgers opfattelse, at godtgørelsen var skattepligtig. Der blev bl.a. lagt vægt på, at spørger ikke var medlem af Parlamentet og er derfor ikke var omfattet af artikel 7 (tidl. artikel 8) i protokol om EU's privilegier og immuniteter.