åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver de specielle regler, der gælder for beskatningen af ansatte på boreplatforme.

Afsnittet indeholder:

  • Skattefri kostgodtgørelse
  • Skattefri logigodtgørelse
  • Fri kost
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Skattefri kostgodtgørelse

Lønmodtagere, som arbejder på bore- og produktionsplatforme (de såkaldte offshore ansatte), er omfattet af rejsereglerne i LL § 9 A. Om de pågældende lønmodtagere kan anses for at være på rejse og i øvrigt opfylder betingelserne for at kunne få skattefri godtgørelse, må afgøres ud fra en konkret vurdering af den enkelte lønmodtagers arbejds- og ansættelsesforhold. Se afsnit C.A.7 om dette.

Når en offshore ansats arbejdssted - dvs. en boreplatform, produktionsplatform, borerig eller lignende - flytter sig i takt med arbejdets udførelse, fordi fartøjet/installationen befinder sig på havet og ikke er forankret i undergrunden, mens den ansatte arbejder dér, bliver dette arbejdssted - ligesom skibe - skattemæssigt betragtet som midlertidigt i relation til rejsebegrebet. Se LL § 9 A, stk. 1. Den offshore ansatte kan i denne situation få skattefri kostgodtgørelse, hvis de øvrige betingelser herfor i LL § 9 A er opfyldt.

Der kan højst udbetales skattefri kostgodtgørelse efter standardsatserne i de første 12 måneder på et midlertidigt arbejdssted. Se afsnit C.A.7 om personer, som ikke rammes af 12-måneders-reglen.

I en konkret sag havde en lønmodtager, der arbejdede om bord på en mobil borerig, der ikke var fast forankret i undergrunden, et midlertidigt arbejdssted og kunne foretage fradrag for småfornødenheder efter rejsereglerne. Fradragsmuligheden ophørte ikke efter 12 måneder. Se SKM2014.35.SR.

Hvis den offshore ansattes arbejdssted på havet derimod er forankret i undergrunden, mens den pågældende arbejder dér, betragtes arbejdsstedet som stationært. I den situation må det ud fra den ansattes ansættelses- og arbejdsforhold i øvrigt afgøres, om

  • der er tale om et midlertidigt arbejdssted i relation til rejsebegrebet i LL § 9 A, stk. 1
  • den pågældende herudover opfylder betingelserne for at kunne få skattefri kostgodtgørelse. Se afsnit C.A.7 om dette.

Skattefri logigodtgørelse

Offshore ansatte må ikke benytte logisatsen for udokumenterede logiudgifter hverken til skattefri godtgørelse til dækning af sådanne udgifter eller til fradrag herfor. Se LL § 9 A, stk. 2, nr. 4, og stk. 7.

Se afsnit C.A.7 om fradrag for rejseudgifter.

Fri kost

Midlertidigt arbejdssted

Hvis en offshore ansats arbejdssted ud fra en konkret vurdering anses for midlertidigt efter LL § 9 A, stk. 1, er den ansatte ikke skattepligtig af værdien af sparet hjemmeforbrug til kost, når han eller hun modtager fri kost fra arbejdsgiveren på det midlertidige arbejdssted. Se LL § 16, stk. 11. Dette gælder også, selvom den ansatte ikke opfylder de øvrige betingelser i LL § 9 A for at være på rejse.

Ikke midlertidigt arbejdssted

Hvis en offshore ansats arbejdssted ikke anses for midlertidigt efter LL § 9 A, stk. 1, er den pågældende skattepligtig af værdien af sparet hjemmeforbrug til kost, når den ansatte får fri kost på arbejdsstedet af arbejdsgiveren.

Værdien af sparet hjemmeforbrug for ansatte, som får fri kost på boreplatforme, produktionsplatforme mv., skal ansættes til den forbrugsbesparelse, som den ansatte opnår. Se LL § 16, stk. 1, og afsnit C.A.5.1.2 om værdiansættelse af personalegoder.

Bagatelgrænsen

Det er ofte tilfældet på offshore arbejdspladser, at en arbejdsgiver i overvejende grad har ydet fri kost på et ikke-midlertidigt arbejdssted af hensyn til en ansats arbejde. Hvis dette er tilfældet, er den fri kost omfattet af bagatelgrænsen.

Værdien af det sparede hjemmeforbrug er i den situation derfor kun skattepligtig, hvis denne værdi sammen med værdien af andre personalegoder, som arbejdsgiveren også i overvejende grad har ydet af hensyn til den ansattes arbejde, overstiger et grundbeløb på 5.500 kr. (2010-niveau). Se LL § 16, stk. 3. Dette grundbeløb reguleres årligt og er i ►2024 7.000 kr. (2023 6.700 kr.)◄. Se afsnit C.A.5.12 om bagatelgrænsen.

Se Told- og Skattestyrelsens udtalelse TfS 2000, 863 TSS (og TfS 2000, 898 TSS med en redaktionel rettelse) om beskatning af værdi af sparet hjemmeforbrug ved fri kost til ansatte på bore- eller produktionsplatforme.

Sømandsfradrag

Hvis der er tale om arbejde på en mobil borerig og betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt, kan der tages sømandsfradrag. Se afsnit C.A.3.4.6 om beskatning af søfolk. Hvis der tages sømandsfradrag efter sømandsbeskatningsloven, kan der ikke samtidig tages fradrag eller modtages skattefri godtgørelser efter LL § 9 A.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2016.342.SR

Skatterådet bekræfter, at spørger skattefrit kan udbetale godtgørelse efter kostsatsen til medarbejdere, der arbejder offshore og som bor på enten installationsskib eller hotelskib uanset 12 måneders begrænsningen i LL § 9 A, stk. 5, 2. pkt., når arbejdet udføres på en strækning på mindst 8 kilometer. Dog kan Skatterådet ikke bekræfte, at det samme skulle gøre sig gældende, når arbejdet udføres på en strækning, der er mindre end 8 km.

 

SKM2014.35.SR

En lønmodtager, der arbejdede om bord på en mobil borerig, der ikke var fast forankret i undergrunden havde et midlertidigt arbejdssted og kunne foretage fradrag for småfornødenheder efter rejsereglerne. Fradragsmuligheden ophørte ikke efter 12 måneder jf. LL § 9 A, stk. 5, 3. pkt. Fradrag.