Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan indtægt, der erhverves ved pasning af børn, beskattes.

Afsnittet indeholder:

  • Børnedagplejere
  • Reservebedsteforældre
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Børnedagplejere

Børnedagplejeres indtægt, der stammer fra børnedagplejen, er skattepligtig indtægt og personlig indkomst. Børnedagplejere kan fratrække deres udgifter ved dagplejen i opgørelsen af deres skattepligtige indkomst, enten ved at bruge standardfradraget eller ved at fratrække de faktiske udgifter. Se LL § 9 H. Se om fradrag i C.A.4.3.2.3 Børnedagplejere.

Eksempel

En børnedagplejer er via det ligningsmæssige standardfradrag, der er på 60 pct. i 2019 og fremover, kompenseret for udgifter til renovation som følge af funktionen. Et månedligt tilskud på fx 300 kr. til dækning af børnedagplejerens udgift til renovation er en del af vederlaget og skal derfor lægges til børnedagplejerens personlige indkomst. Se SKM2008.564.SR.

Det tilskud, som forældre får efter § 34 i dagtilbudsloven til brug ved privat børnepasning, er skattefrit for forældrene, jf. LL § 7, nr. 9. Beløbet er dog skattepligtigt for børnedagplejeren sammen med en eventuel supplerende egenbetaling fra forældrene.

Se også

Reservebedsteforældre

Personer over 60 år, der som reservebedsteforældre passer syge børn i en privat husstand, skal ikke beskattes af den indtægt, de får for pasningen. Se LL § 7 Æ.

Følgende betingelser skal være opfyldt, for at opnå skattefriheden:

  • Personens samlede indtægt ved børnepasningen må ikke overstige et grundbeløb på 3.100 kr. årligt (2010-niveau). Beløbet reguleres efter PSL § 20 og udgør ►4.000 kr. ◄for indkomståret ►2024◄.
  • Udgifterne i forbindelse med børnepasningen må ikke fratrækkes i den skattepligtige indkomst.
  • Personen (reservebedsteforælderen) skal deltage i en ordning, som skal være administreret af kommunen eller en frivillig social organisation. Det skal blandt andet fremgå af foreningens eller fondens vedtægter, at ordningen er rettet mod syge børn. Ordningen skal være registreret som en reservebedsteforældreordning i den kommune, den fungerer i, og kommunen skal samtidig have registreret fondens eller organisationens vedtægter.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2008.564.SR

Skatterådet bekræftede, at en børnedagplejer via det ligningsmæssige standardfradrag var kompenseret for udgifter til renovation som følge af funktionen. Et månedligt tilskud på fx 300 kr. til dækning af børnedagplejerens udgift til renovation er en del af vederlaget, og skulle derfor lægges til børnedagplejerens personlige indkomst.

Månedligt tilskud til børnedagplejer skattepligtigt.