Dato for udgivelse
19 Dec 2011 08:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 Nov 2011 09:17
SKM-nummer
SKM2011.816.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
10-01950
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Skattepligtig, flytning, ophørt
Resumé

En skatteyder meldte den 26. december 2008 flytning fra Danmark til Qatar. Han solgte med overtagelsesdato den 1. februar 2009 sin andel af et sommerhus til sin tidligere samlever. Sommerhuset havde indtil fraflytningen tjent til helårsbolig for ham. Han ejede herefter ikke en helårsbolig i Danmark, og SKAT havde ikke godtgjort, at han havde rådighed over en helårsbolig i Danmark. I perioden fra 1. februar til 31. december 2009 opholdt han sig i alt 110 dage i Danmark, hvor han boede i sin campingvogn. Landsskatteretten fandt, at hans fulde skattepligt til Danmark i henhold til bopælsbestemmelsen i KSL § 1, stk. 1, nr. 1, var ophørt med virkning fra den 1. februar 2009, og at han heller ikke var fuld skattepligtig til Danmark i henhold til opholdsbestemmelsen i KSL § 1, stk. 1, nr. 2.

Reference(r)

Kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 2

Henvisning
-

Klagen skyldes, at SKAT ikke har anset klagerens fulde skattepligt til Danmark for ophørt.

Landsskatterettens afgørelse
SKAT har ikke anset klagerens fulde skattepligt til Danmark i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, for ophørt den 1. februar 2009.

Landsskatteretten finder, at klagerens fulde skattepligt til Danmark i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, er ophørt den 1. februar 2009.

Sagens oplysninger
Det fremgår af oplysninger i Det Centrale Person Register, at klageren den 26. december 2008 meldte flytning fra Danmark til Qatar fra adressen Y1. Klageren oplyste samtidig adressen Y2 som kontaktadresse. Der er tale om en opstillet postkasse, hvortil der kan gå post.

Ejendommen på adressen Y1, er vurderet som et sommerhus med et grundareal på 1.248 m² og et beboet areal på 70 m². HP købte med overtagelsesdato den 1. september 2002 ejendommen. Med overtagelsesdato den 1. maj 2005 købte klageren 50 % af ejendommen. Ved endeligt skøde af 13. februar 2009 overdrog klageren sin andel af ejendommen til HP med overtagelsesdato den 1. februar 2009 for en købesum på i alt 305.812,25 kr. svarende til sælgers andel af restgælden i ejendommen.

Klageren har været tilmeldt folkeregisteret på adressen Y1 i perioden fra 17. august 2006 til 26. december 2008, hvor han meldte fraflytning til Qatar. HP har været tilmeldt folkeregisteret på adressen siden den 17. august 2006, og er fortsat folkeregisterregistreret på adressen. Herudover har HP's søn, der er født i 1990, været tilmeldt folkeregisteret på adressen i perioden fra 17. august 2006 til 28. december 2008. Klageren og HP har i øvrigt siden den 15. april 2002 haft fælles bopæl på fire forskellige adresser.

Der er ikke meddelt dispensation til helårsbeboelse af sommerhuset.

Klageren har i perioden fra 1. maj 2008 til 31. december 2008, efterfølgende forlænget indtil 2010, arbejdet i Qatar for selskabet G1. Klageren har arbejdet offshore i 28 dage, hvorefter han har haft fri i 28 dage.

Klageren lejede i perioden fra 1. maj 2008 til 15. december 2008 en etværelses lejlighed på adressenY3 i Danmark. Klageren har på intet tidspunkt været tilmeldt folkeregistret på adressen.

Klagerens søn, der er født i 1990, har været tilmeldt folkeregistret på adressen i perioden fra 1. oktober til 1. november 2008.

Klageren har ikke lejet eller købt ejendom i Qatar eller i andre lande, og han har ikke fremlagt dokumentation for fuld skattepligt til Qatar eller andre lande.

Klageren har med henvisning til kopi af sider fra sit pas og kontoudskrift fra sit danske pengeinstitut oplyst, at han i perioden fra 1. februar 2009 til 31. december 2009 har opholdt sig 110 dage i Danmark, 176 dage i Qatar, 27 dage i Tyskland, 13 dage i Thailand og 8 dage i Tyrkiet, og at han de dage, hvor han har været i Danmark, har boet i sin campingvogn, som står hos en kammerat.

ST har i erklæring af 9. maj 2010 bekræftet, at klageren i perioder, mens han har været i Danmark, har boet hos ham i en campingvogn.

Klageren har oplyst, at samlivet med HP ophørte i forbindelse med, at han rejste til Qatar for at arbejde.

Klageren har en søn, der er født i 1990, og en datter, der er født i 1996. Begge bor i Danmark.

Ved udgangen af 2009 havde klageren indeståender på danske bankkonti og pensionsordninger med løbende udbetalinger, og han ejede danske aktier. Han ejede bl.a. en bil, en campingvogn og en trailer, der alle var indregistreret i Danmark.

På baggrund af klagerens personlige henvendelse til SKAT den 21. maj 2008 udstedte SKAT en skattefritagelse efter ligningslovens § 33 A vedrørende løn erhvervet ved arbejde i Qatar for selskabet G1.

Ved personlig henvendelse til SKAT den 19. december 2008 anmodede klageren om ophør af fuld skattepligt til Danmark med henvisning til, at han rejste til Qatar for at arbejde for selskabet G1. Ved afgørelse af 10. februar 2009 afslog SKAT klagerens anmodning om ophør af fuld skattepligt til Danmark i forbindelse med udrejsen til Qatar. SKATs afgørelse blev indbragt for skatteankenævnet, som stadfæstede SKATs afgørelse.

Ved brev af 14. september 2009 anmodede klageren om ophør af fuld skattepligt til Danmark med virkning fra den 1. februar 2009 under henvisning til, at sommerhuset på adressen Y1 var solgt pr. denne dato.

SKAT har ved afgørelse af 13. april 2010 ikke imødekommet klagerens anmodning om ophør af fuld skattepligt til Danmark pr. 1. februar 2009.

SKATs afgørelse
Klagerens anmodning om ophør af fuld skattepligt til Danmark i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, er ikke imødekommet.

Klageren har en form for bolig til rådighed i Danmark. Den fulde skattepligt til Danmark efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, kan derfor ikke ophæves.

Der er lagt vægt på, at sommerhuset på adressen Y1 er solgt til tidligere samlever/medejer, som tidligere har ejet ejendommen 100 %, at klageren ikke har etableret nogen form for bolig i Qatar, og at han ifølge indsendt redegørelse har opholdt sig mest i Danmark i sine friperioder for perioden 1. februar 2009 til 13. oktober 2009.

Fastlæggelsen af kildeskattelovens bopælsbegreb sker ved fraflytning ud fra en samlet bedømmelse af skatteyderens forhold.

Klagerens påstand og argumenter
Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at klagerens fulde skattepligt til Danmark i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, skal anses for ophørt med virkning fra den 1. februar 2009.

Til støtte for påstanden har repræsentanten bl.a. anført, at klageren opfylder de objektive kriterier for fraflytning fra Danmark. Klageren solgte med overtagelsesdato den 1. februar 2009 sin andel af sommerhuset til sin tidligere samlever. Herefter har han ikke været ejer af eller haft rådighed over en bolig i Danmark. Samlivet med den tidligere samlever ophørte i 2008 i forbindelse med, at klageren rejste til Qatar for at arbejde. Klageren har herefter ikke haft sine livsinteresser i Danmark.

Klageren har endvidere kun opholdt sig i Danmark i 110 dage i 2009, hvilket er langt mindre end grænsen på 183 dage.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse
I henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, er personer, der har bopæl her i landet, fuldt skattepligtige til Danmark.

Klageren overdrog med overtagelsesdato den 1. februar 2009 sin andel af sommerhuset beliggende på adressen Y1 til medejeren HP, som var hans tidligere samlever. Ejendommen havde siden den 17. august 2006 tjent til helårsbolig for klageren og hans tidligere samlever.

Det er oplyst, at samlivet mellem klageren og HP ophørte i 2008 i forbindelse med, at klageren rejste til Qatar for at arbejde.

Klageren har efter den 1. februar 2009 ikke været ejer af en helårsbolig i Danmark, og det er ikke i tilstrækkeligt omfang godtgjort, at klageren efter den 1. februar 2009 har haft rådighed over en helårsbolig i Danmark.

På grundlag af det oplyste må det herefter lægges til grund, at klageren med virkning fra den 1. februar 2009 har opgivet sin bopæl i Danmark, og at han derfor ikke er fuldt skattepligtig til Danmark i henhold til bopælsbestemmelsen i kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

I henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2, er personer, der uden at have bopæl her i landet opholder sig her i et tidsrum af mindst 6 måneder, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende, fuldt skattepligtige til Danmark.

Klageren har i perioden fra 1. februar 2009 til 31. december 2009 opholdt sig 176 dage, fordelt på 6 perioder, i Qatar i forbindelse med arbejde og 110 dage i Danmark, fordelt på 6 perioder, i forbindelse med ferie eller lignende.

Klageren er derfor heller ikke i indkomståret 2009 fuldt skattepligtig til Danmark i henhold til opholdsbestemmelsen i kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2.

Landsskatteretten giver derfor klageren medhold i den nedlagte påstand.