Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for, hvornår punktafgiftspligtige varer kan leveres momsfrit (med 0-momssats) til ►ikke-momsregistrerede◄ erhververe i andre EU-lande. Se ML § 34, stk. 1, nr. 3.

Afsnittet indeholder:

  • Formål og baggrund
  • Lovgrundlag
  • Regel
  • Definition: Punktafgiftspligtige varer.

►Om levering til momsregistrerede erhververe, se D.A.10.1.1.3.◄

Formål og baggrund

►Visse afgiftspligtige personer og ikke-afgiftspligtige juridiske personer i andre EU-lande er efter momssystemdirektivets artikel 3, stk. 1, litra b), og stk. 2, undtaget fra pligten til at betale erhvervelsesmoms og pligten til at være registreret for erhvervelsesmoms. Om de tilsvarende danske regler, se omtalen af ML § 50 i D.A.14.4. Trods undtagelsen skal de pågældende efter artikel 2, stk. 1, litra b), nr. iii), alligevel betale erhvervelsesmoms ved erhvervelse af varer, der er pålagt EU-harmoniserede punktafgifter. EU-landene skal efter artikel 210 og 258 fastsætte regler om, hvordan angivelse og betalingen skal ske. Den tilsvarende danske regel findes i momsbekendtgørelsens § 113, hvor betalingen sker i forbindelse med betalingen af punktafgiften.◄

►Formålet med ML § 34, stk. 1, nr. 3, er at sikre momsfritagelse i tilfælde, hvor der skal betales erhvervelsesmoms i et andet EU-land, men hvor der ikke er momsfritagelse efter ML § 34, stk. 1, nr. 1, fordi modtageren af varen ikke er momsregistreret.◄

Lovgrundlag

ML § 34, stk. 1, nr. 3, har følgende ordlyd:◄

►"§ 34. Følgende leverancer af varer og ydelser er fritaget for afgift:◄

►1) (…)◄

►3) Levering af punktafgiftspligtige varer, der af virksomheden eller af erhververen eller for disses regning forsendes eller transporteres til et andet EU-land, når der skal betales punktafgift af varen i modtagerlandet, og forsendelsen sker i overensstemmelse med reglerne for handel med punktafgiftspligtige varer. Ved punktafgiftspligtige varer forstås energiprodukter, alkohol og alkoholholdige drikkevarer samt forarbejdet tobak efter EU's regler, men ikke gas, der leveres gennem et naturgassystem på EU's område eller ethvert net, der er forbundet med et sådant system. Fritagelsen omfatter dog ikke levering af varer, der afgiftsberigtiges efter reglerne i kapitel 17.◄

►4) (…)"◄

Momssystemdirektivets artikel 138, stk. 2, litra b), har følgende ordlyd:◄

►"2. Ud over de i stk. 1 omhandlede leveringer fritager medlemsstaterne følgende transaktioner:◄

►a) (…)◄

►b) levering af punktafgiftspligtige varer, der af sælgeren, af erhververen eller for disses regning forsendes eller transporteres til erhververen til steder uden for medlemsstaternes respektive område, men inden for Fællesskabet, hvis leveringen foretages til afgiftspligtige personer eller ikke-afgiftspligtige juridiske personer, hvis erhvervelser af andre varer end punktafgiftspligtige varer inden for Fællesskabet ikke er momspligtige i henhold til artikel 3, stk. 1, når forsendelsen eller transporten af disse varer foretages i overensstemmelse med artikel 7, stk. 4 og 5, eller artikel 16 i direktiv 92/12/EØF◄

►c) (…)"◄

Bemærk

►Bemærk, at direktiv 92/12/EØF er blevet omarbejdet, se E.A.1.8.1.◄

Regel

Der er momsfritagelse for levering af punktafgiftspligtige varer, der af virksomheden eller af erhververen eller for disses regning forsendes eller transporteres til et andet EU-land, når:

  • der skal betales punktafgift af varen i modtagerlandet, og
  • forsendelsen sker i overensstemmelse med reglerne for handel med punktafgiftspligtige varer.

Se ML § 34, stk. 1, nr. 3.

►Om reglerne for handel med punktafgiftspligtige varer, se E.A.1.8.◄

Bemærk

Momsfritagelsen omfatter ikke varer, som er omfattet af ML kapitel 17 om brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter. Se afsnit D.A.18.

Definition: Punktafgiftspligtige varer

Ved punktafgiftspligtige varer forstås:

  • Energiprodukter
  • Alkohol og alkoholholdige drikkevarer
  • Forarbejdet tobak efter EU's regler.

Opremsningen er udtømmende. Bestemmelsen omfatter således kun EU-harmoniserede punktafgifter.

Andre varer, der er punktafgiftspligtige i Danmark eller i andre EU-lande (ikke-harmoniserede punktafgifter), er ikke omfattet af momsfritagelsen i ML § 34, stk. 1, nr. 3.

Bemærk

Gas, der leveres gennem et naturgassystem på EU's område eller ethvert net, der er forbundet med et sådant system, er ikke omfattet af ML § 34, stk. 1, nr. 3. Årsagen er, at denne form for gas er omfattet af særlige leveringsstedsbestemmelser i ML § 14, nr. 5 og 6. Disse leveringsstedsbestemmelser skal også anvendes ved levering af elektricitet samt varme og kulde via varme- eller kuldenet. Se afsnit D.A.6.1.8.