Reglerne om moms ved samhandel mellem EU-landene er fastlagt i Rådets direktiv nr. 91/680/EØF af 16. december 1991, som ændrede 6. momsdirektiv. Reglerne blev fastsat i forbindelse med etableringen af det indre marked og trådte i kraft den 1. januar 1993. Reglerne har i princippet karakter af overgangsregler og skulle oprindeligt gælde indtil 31. december 1996. Ordningen udløber imidlertid ikke automatisk, men ophører først, når EU har vedtaget en ny ordning. Der er endnu ikke vedtaget en ny ordning. Reglerne findes nu i Momssystemdirektivet. Se afsnit D.A.10.1.1.2.

Det indre marked er defineret som et område uden indre grænser med fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaten. Se artikel 26 i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Det indre marked er altså et marked uden fysiske, tekniske eller afgiftsmæssige handelshindringer.

Se også

Se også afsnit D.A.2.2, hvor EU's momsområde er nærmere beskrevet.

Forsøgsordninger for at undgå dobbeltbeskatning ved EU-handel

Skattestyrelsen deltager i to EU-forsøgsordninger, der begge har til formål at formindske risikoen for, at virksomheder betaler dobbelt moms ved handler i EU.

Det ene forsøg er "Skriftlige svar ved EU-handel" (VAT Cross Border Rulings (CBR)), der er en forsøgsordning for påtænkte handler. Ordningen giver virksomheder mulighed for at få svar på komplekse spørgsmål om moms i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner i EU gennem skattemyndigheden i det land, hvor de er momsregistret.

Det andet forsøg er "Dialog i tilfælde af dobbeltbeskatning" (VAT Double Taxation - Dialogue between tax administrations), der er en forsøgsordning for handler, der allerede er gennemført i tilfælde, hvor det viser sig, at to EU-lande begge vil have moms af det samme salg. Ordningen giver virksomheder mulighed for at opfordre skattemyndighederne i de to lande til at indgå i en dialog for at opnå enighed om, i hvilket land der skal betales moms.

Se mere om de to ordninger og om hvordan de kan anvendes af virksomheder på skat.dk under "EU-handel - Forsøgsordninger for at undgå dobbeltbeskatning" på siden "Moms ved salg af varer og ydelser i EU" eller brug følgende link.