Dato for udgivelse
13 dec 2011 14:02
SKM-nummer
SKM2011.806.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
2011-412-0006
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Skønsposter, forbrug af egne varer, el, vand, olie, gas, privat hestehold, privat anvendelse af biler.
Resumé

Skatteministeriet har fastsat vejledende mindstesatser for handlendes forbrug af egne varer, privat andel af elektricitet, vand og varme samt bilforhandleres private anvendelse af biler.

Hjemmel

Statsskatteloven § 4

Reference(r)

Statsskatteloven § 4

Henvisning

Ligningsvejledningen 2011-2 Afsnit E.B.2.1.

Henvisning

Ligningsvejledningen 2011-2 Afsnit E.E.3.3.

Skatteministeriet har fastsat følgende vejledende mindstesatser vedrørende 2012:

1. Handlendes forbrug af egne varer

Handlende, der udtager varer fra lageret til eget forbrug, skal i princippet løbende bogføre det private forbrug. Hvis der ikke findes en registrering af eget forbrug, må værdien af forbruget ansættes skønsmæssigt.

Til brug ved udøvelsen af dette skøn har Skatteministeriet fastsat nedenstående vejledende mindstesatser for forskellige varegrupper. For den enkelte handlende skal værdien ansættes ved en individuel sammensætning af værdien af de varegrupper, som den enkelte handlende har i sin forretning:

Fødevarer

 13.130 kr.

Drikkevarer

  3.930 kr.

Tobak

  2.850 kr.

Andet

  3.900 kr.

De ovenfor nævnte tre hovedgrupper: Fødevarer, drikkevarer og andet er sammensat af følgende varegrupper:

Fødevarer:

Brød, mel, gryn, kager, pasta, ris o.l.

  2.500 kr.

Kød og kødvarer

  2.600 kr.

Fisk og fiskevarer

     660 kr.

Mælk, fløde, ost, æg, smør, margarine, olier mv.

  2.470 kr.

Frugt, grøntsager og kartofler

  2.140 kr.

Kaffe, te, kakao og sukker

  2.300 kr.

Andre fødevarer

     460 kr.

Drikkevarer:

Sodavand o.l.

  1.320 kr.

Spiritus og likør

    340 kr.

Vin, port-, frugt-, hedvin, champagne o.l.

 1.160 kr.

Øl

    810 kr.

Andre drikkevarer

    300 kr.

Andet:

Rengørings- og pudsemidler og -udstyr

   570 kr.

Planter, blomster, gødning o.l.

1.000 kr.

Aviser og tidsskrifter

   890 kr.

Toiletartikler og andre småting til personlig pleje

1.440 kr.

For beklædning og fodtøj er fastsat følgende satser:

Beklædning

3.160 kr.

Fodtøj

   890 kr.

Ovenstående satser er ekskl. moms og svarer til 1 forbrugsenhed.

Værdien af husstandens samlede skønnede forbrug kan opgøres således:

  • Første person i husstanden over 14 år medregnes med 1 forbrugsenhed.
  • Alle efterfølgende personer over 14 år medregnes hver med 0,5 forbrugsenhed.
  • Børn under 14 år medregnes hver med 0,3 forbrugsenhed.
  • Ved drikkevarer indeholdende alkohol medregnes kun voksne, der er fyldt 18 år.
  • Ved tobak medregnes kun voksne, der er fyldt 18 år.

I alle tilfælde er det alderen ved indkomstårets begyndelse, der er afgørende for vægtningen.

Værdien af varegrupper, der ikke er omfattet af satserne, må medregnes efter et konkret skøn.

For restauratører m.v. skal satserne lægges til grund med et passende tillæg for eventuelle manglende varegrupper. Hvor restauratøren ikke selv udfører arbejdet i restauranten, må der desuden foretages et skønsmæssigt tillæg for lønudgifter.

2. Privat andel af elektricitet, vand og varme

Privat andel af elektricitet, vand og varme fastsættes på grundlag af følgende oplysninger om det årlige forbrug:

Elforbrug

Til opvarmning

80 kwh. pr. m²

Til varmt vand for 1-4 personer

3.000 - 3.600 kwh

Til lys og husholdning

for lejligheder

2.000 kwh

for parcelhuse

4.000 kwh

Vandforbrug

For en person fastsættes vandforbruget til 110 liter pr. døgn.

Olieforbrug.

For et 1-familiehus på 120-130 m² fastsættes olieforbruget til 2.500 l.

Gasforbrug.

For et 1-familiehus på 120-130 m² fastsættes gasforbruget til 2.200 m³.

3. Privat anvendelse af hest, der i øvrigt anvendes erhvervsmæssigt

Erhvervsdrivende beskattes efter reglerne i Ligningsvejledningen, Erhvervsdrivende, afsnit E.E.3.3., skønsmæssigt af merudgifter til den private anvendelse af heste, der i øvrigt anvendes erhvervsmæssigt.

Der fastsættes ikke længere en sats for denne skønspost.

4. Privat anvendelse af biler. Brugtvogns- og bilforhandlere

Bilforhandlere, herunder brugtvognsforhandlere, der privat anvender biler, der indgår i virksomhedens varelager, skal beskattes af værdien af den private anvendelse.

Biler med en salgspris på over 300.000 kr. er ikke omfattet af denne meddelelse. Værdien af den private anvendelse af sådanne biler beskattes på baggrund af en konkret vurdering, hvor der bl.a. henses til bilernes markedsværdi.

Hvis der ikke er ført kørebog, der efter sædvanlige krav til kørebøger kan danne udgangspunkt for, hvor stor en del af kørslen, der vedrører den private anvendelse af bilen, eller der ikke kan fremlægges anden form for fyldestgørende dokumentation for den private anvendelse, kan den anvendelse, der skal beskattes som privat anvendelse, skønsmæssigt fastsættes efter nedenstående retningslinier:

a.

Den private kørsel fastsættes, medmindre særlige forhold gør sig gældende, skønsmæssigt til 8.000 km. årligt med tillæg af kørsel mellem hjem og arbejde og eventuel kørsel til fritidsbolig.

b.

Værdien af den private anvendelse fastsættes til kørselsomfanget, jf. ovenfor, gange den til enhver tid gældende kilometertakst for befordringsgodtgørelse.

Satsen fremgår af Bekendtgørelse om Skatterådets satser for 2012 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring.

En sådan positiv beskatning af den private anvendelse er udtømmende, og der er derfor fuld fradragsret for de afholdte driftsudgifter.

Selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen og benytter varelagerbiler til privat kørsel, skal beskattes efter ligningslovens § 16, jf. virksomhedsskattelovens § 1, stk. 3, 6. punktum.