Dato for udgivelse
09 Dec 2011 10:09
Til
Spildevandudledere
Sagsnummer
2011-232-0015
Resumé

I forbindelse med Forårspakke 2.0 i 2009 blev spildevandsafgiftsloven ændret, således at der blev indsat en objektiv grænse for, hvilke spildevandsanlæg der skal opgøre deres udledninger efter måling (anlæg med en godkendt kapacitet på 2.000 personækvivalenter eller derover). Denne bestemmelse er nu sat i kraft ved en bekendtgørelse fra skatteministeren.


Indledning

Med lov nr. 522 af 12. juni 2009, blev § 7, stk. 1, i spildevandsafgiftslovens ændret. Der blev indsat en objektiv grænse for hvilke spildevandsanlæg, der skal opgøre deres spildevandsudledninger efter måling (anlæg med en godkendt kapacitet på 2.000 person ækvivalenter eller derover). Denne lovændring er med virkning fra d. 1. januar 2012 sat i kraft ved bekendtgørelse nr. 1130 af 5. december 2011 fra skatteministeren bekg.

Opgørelse af den afgiftspligtige mængde spildevand

Opgørelse af spildevandsmængden skal enten ske

  • efter måler
  • efter et skøn
  • efter de tilknyttede ejendommes vandforbrug, eller
  • efter standardsatser.

Som hovedregel er det kommunerne, som udsteder tilladelse til udledning af spildevand. Reglerne for tilladelse til udledning af spildevand fremgår af spildevandsbkendtgørelsen nr. 1448 af 11. december 2007. Kravet om opgørelse af den afgiftspligtige mængde efter måler i spildevandsafgiftsloven hænger frem til den 31. december 2011 sammen med, hvorvidt udledningstilladelsen indebærer en pligt til måling af den udledte mængde vand. Det bliver ændret fra d. 1. januar 2012.

Spildevandsafgiftslovens § 7, stk. 1

Med virkning fra d. 1. januar 2012 har spildevandsafgiften § 7, stk. 1, 1. pkt. følgende ordlyd:"For anlæg med en godkendt kapacitet på 2.000 personækvivalenter (PE) eller derover opgøres den udledte mængde vand efter måler."

Det betyder, at det ikke længere vil være muligt for spildevandsudledere, som har tilknyttet mere end 2.000 personækvivalenter at opgøre den afgiftspligtige mængde spildevand efter de tilknyttede ejendommes vandforbrug evt. plus 50 pct. (hvis der er mere end 10 tilknyttede ejendomme). Der er tale om en teknisk justering af, hvornår der er pligt til at foretage måling af den afgiftspligtige mængde. Herved opretholdes de oprindelige intentioner i spildevandsafgiftsloven.

Mere information 

Hvis du har brug for mere information, er du velkommen til at kontakte SKAT på tlf. 72 22 18 18.

For anden information om afgift af spildevand (spildevandsafgiftsloven) henvises til SKATs juridiske vejledning afsnit E.A.13. Vejledningen findes på SKATs hjemmeside www.skat.dk.

Find dette og andre nyhedsbreve på SKATs hjemmeside, www.skat.dk - Virksomheder, Nyheder.

Du kan også tilmelde dig nyhedsmailen ved at klikke på Nyhedsmail i den øverste bjælke på www.skat.dk - virksomheder.