Dato for udgivelse
01 dec 2011 11:12
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 okt 2011 10:07
SKM-nummer
SKM2011.780.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-187744
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Warrant, retserhvervelse, styresignal, aktie, medarbejder, aktieløn
Resumé

Skatterådet fandt, at en warrantaftale omfattet af Ligningslovens § 7 H, indgået før ikrafttrædelsestidspunktet for lovændringen i 2009 af Ligningslovens § 7 H, var omfattet af SKATs styresignal SKM2009.749.SKAT vedr. retserhvervelsestidspunktet. Dette får den virkning, at de tildelte warrants i aftalen anses for retserhvervet i 2007 og derfor beskattes efter den da gældende Ligningslov § 7 H, og at der derfor ikke skal indsendes en ny attestation fra selskabets revisor.

Hjemmel

Ligningsloven § 7 H

Reference(r)

Ligningsloven § 7 H

Henvisning

Den juridiske vejledning 2011-2 C.A.5.17.4.4

Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1 afsnit C.A.5.17.4.3.7.
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1 afsnit C.A.5.17.4.4.

Spørgsmål

 1. Har Spørger erhvervet endelig ret i skattemæssig henseende til de tildelte warrants i medfør af warrantaftalen fra november 2007 inden den 1. januar 2010, således at beskatningen af Spørger ved dennes udnyttelse af ordningen kan ske efter 15 % reglen i den forud for den 1. januar 2010 gældende regel i Ligningsloven § 7H, stk. 2, nr. 2, litra b?
 2. Hvis spørgsmål 1 besvares "ja" bedes følgende spørgsmål besvaret: Skal der indleveres ny attestation fra Selskabets revisor eller advokat i henhold til Ligningslovens § 7H, stk. 7, når Spørger erhverver ubetinget ret til de tildelte warrants?

  Hvis spørgsmål 1 besvares "nej" bedes nedenstående spørgsmål 3-6 besvaret:
 3. Skal bedømmelsen af hvor stor en del af ordningen, der falder under 10 % reglen i den nugældende Ligningslovs § 7H, stk. 2, nr. 2, ske på grundlag af Spørgers årsløn i 2007?
 4. Kan der ske en fordeling af værdien af ordningen på årene fra og med 2007 frem til tidspunktet for endelig retserhvervelse, når det skal bedømmes, hvor stor en del af ordningen, der falder under 10 % reglen i den nugældende Ligningslovs § 7H, stk. 2, nr. 2?
 5. Kan ordningens værdi i 2007 beregnes til kr. 879.676, således at det er dette beløb, som skal benyttes i vurderingen af, hvor stor en del af ordningen, der falder under 10 % reglen i den nugældende Ligningslovs § 7H, stk. 2, nr. 2? (Det lægges ved besvarelsen af spørgsmål 5 til grund, at markedsværdien af Selskabet på aftaletidspunktet i 2007 var kurs 149,46 som beregnet af Selskabets revisor i bilag 2)
 6. Skal ny attestation fra Selskabets revisor eller advokat i henhold til Ligningslovens § 7H, stk. 7, indleveres når Spørger erhverver ubetinget ret til de tildelte warrants, dvs. når Spørger fylder 60 år alternativt i tilfælde af fusion, likvidation, spaltning, salg eller børsnotering?

Svar

 1. Ja.
 2. Nej.
 3. Bortfalder.
 4. Bortfalder.
 5. Bortfalder
 6. Bortfalder.

Beskrivelse af de faktiske forhold

I november 2007 indgik Selskabet og Spørger, der dengang var og stadig er ansat som direktør i Selskabet, den som bilag 1 vedlagte warrantaftale, som giver Spørger ret til at tegne 573.490 stk. aktier i Selskabet. Udstedelsen af warrants (tegningsretter) til Spørger er vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling i Selskabet samme dato og optaget i Selskabets vedtægter.

I forbindelse med warrantudstedelsen indsendte Selskabets advokat den 26. juni 2008 den som bilag 2 vedlagte attestation til SKAT i henhold til den dagældende regel Ligningslovens § 7H, stk. 7, vedlagt revisors vurdering/attestation for så vidt angår handelsværdien.

Det præciseres for god ordens skyld, at Spørger ikke har familiemæssige relationer til ejerkredsen i Selskabet.

Nærværende anmodning om bindende svar angår den skattemæssige behandling af Spørger, når Spørger måtte udnytte warrantordningen til at tegne aktier i Selskabet.

Udnyttelsen skal ske i henhold til vilkårene i ordningen, hvilket medfører, at det endnu er uvist med hvilket antal og hvornår, Spørger vil komme til at udnytte ordningen. Udnyttelse skal dog i henhold til vilkårene senest ske den 15. oktober 2033, jf. warrantaftalens pkt. 4.3.

Uddrag af warrantaftale mellem Spørger og Selskabet:

"2.2. Tildeling ved 60 år

Når indehaveren fylder 60 år, dvs. den 15. oktober 2025, og forudsat at Indehaveren på denne dato sidder i uopsagt stilling i Selskabet og har gjort dette siden indgåelsen af nærværende warrantaftale, tildeles de udstedte warrants indehaveren ubetinget. Hvis indehaverens ansættelse er ophørt eller opsagt forinden denne dato, forholdes der som angivet i pkt. 6."

"2.3 Tildeling ved fusion, likvidation, spaltning, salg eller børsnotering

Der skal endvidere ske ubetinget tildeling af de udstedte warrants til Indehaveren, såfremt følgende situationer indtræder inden betingelsen i pkt. 2.2. for tildeling af warrants til Indehaveren er opfyldt

a) Fusion..., b) Likvidation..., c) Spaltning..., d) Salg..., e) Børsnotering...

Hvis Indehaverens ansættelse er ophørt eller opsagt forinden indtræden af de i pkt. 2.3, litra a - e, nævnte tilfælde, forholdes der som angivet i pkt. 6."

"4.1 Ordinær udnyttelsesperiode

De af nærværende aftale omfattede warrants kan, såfremt betingelserne i pkt. 2 vedrørende tildeling er opfyldt, udnyttes til tegning af aktier i perioden fra Indehaveren fylder 63 år, dvs. fra den 15. oktober 2028, og 5 år derefter, dvs. indtil den 15. oktober 2033.

"4.2 Ekstra udnyttelse

Der kan endvidere ske ekstraordinær udnyttelse af de af nærværende aftale omfattede warrants, såfremt følgende situationer indtræder:

a) Såfremt bestyrelsen i medfør af nedenstående pkt. 8.3 beslutter at lade Indehaveren udnytte warrants ekstraordinært inden gennemførelsen af en fusion.

b) Såfremt Selskabets generalforsamling træffer beslutning om likvidation af Selskabet, og Indehaveren derved bliver berettiget til at udnytte warrants i medfør af pkt. 9.1

c) Såfremt bestyrelsen i medfør af nedenstående pkt. 10.2 beslutter at lade Indehaveren udnytte warrants ekstraordinært inden gennemførelsen af en spaltning.

d) Såfremt Selskabets aktionærer gennemfører et salg, som defineret i pkt. 11.2.a og 11.2.b og Indehaveren derved bliver berettiget til at udnytte warrants i medfør af pkt. 11.2.

e) Såfremt der træffes beslutning om børsnotering af Selskabet, og Indehaveren derved bliver berettiget til at udnytte warrants i medfør af pkt. 11.3."

"4.4 Hver warrant berettiger til tegning af 1 stk. aktie á nom. kr. 1. Udnyttelseskursen er 149,46 svarende til et beløb på kr. 1,4946 pr. aktie á nom. kr. 1. Det vil sige, at ved udnyttelse af samtlige tildelte warrants, vil Indehaveren tegne 573.490 aktier ved kontant indbetaling til Selskabet af tegningsbeløb stort kr. 857.138."

"6. Ophør af Indehaverens ansættelse

6.1 Indehaverens ret til tildeling og udnyttelse af warrants i medfør af ovenstående pkt. 2 og 4 bortfalder uden videre, såfremt:

6.1.1 Ansættelsesforholdet ophører inden Indehaveren er fyldt 60 år på grund af Indehaverens opsigelse, medmindre opsigelsen skyldes grov misligholdelse af ansættelsesforholdet fra Selskabets side, eller

6.1.2 Ansættelsesforholdet ophører på grund af Selskabets opsigelse, såfremt opsigelsen skyldes Indehaverens misligholdelse af ansættelsesforholdet, eller Indehaveren er blevet bortvist berettiget.

6.2 Såfremt ansættelsesforholdet bringes til ophør af anden årsag end de i pkt. 6.1 nævnte (f.eks. hvis Indehaveren opsiges uden at have misligholdt sin ansættelseskontrakt eller hvis ansættelsesforholdet ophører som følge af Indehaverens alvorlige, varige sygdom eller død), bevarer Indehaveren eller dennes dødsbo/arvinger retten til tildeling og udnyttelse af warrants i henhold til tildelings- og udnyttelsesvilkårene i pkt. 2 og 4, dog således, at antallet af warrants reduceres efter den i pkt. 6.3 angivne formel.

6.3 Formel til beregning af antal warrants, som Indehaveren bevarer retten til, hvis ansættelsesforholdet ophører som angivet i pkt. 6.2:

A = 573,490 x (M1:M2)

A = Antal warrants som Indehaveren beholder retten til ved fratræden i medfør af pkt. 6.2.

M1 = Antal hele måneder forløbet fra indgåelsen af nærværende warrantaftale indtil Indehaverens fratræden i medfør af pkt. 6.2.

M2 = Antal hele måneder fra indgåelsen af nærværende warrantaftale indtil Indehaveren fylder 60 år.

Regneeksempel:

Indehaveren tildeles warrants i medfør af nærværende aftale den 28. november 2007. Indehaveren bliver opsagt til fratræden den 1. oktober 2015 uden at dette skyldes Indehaverens misligholdelse af ansættelsesforholdet. Indehaveren fylder 60 år den 15. oktober 2025.

M1 = 94

M2 = 226

A = 573.490 x (94:226) = 238.531 warrants

Det vil sige, at i dette eksempel, vil indehaveren, når han fylder 60 år få tildelt 238.531 stk. warrants, der kan udnyttes til tegning af aktier i Selskabet, når Indehaveren fylder 63 år, uanset at Indehaveren er blevet opsagt i medfør af pkt. 6.2. Endvidere vil indehaveren i eksemplet, selvom denne er blevet opsagt i medfør af pkt. 6.2, bevare retten til tildeling og udnyttelse af 238.531 stk. warrants i de i pkt. 2.4 og 4.2 nævnte ekstraordinære tilfælde, selvom disse måtte indtræde efter opsigelsen af Indehaveren."

Spørgers opfattelse og begrundelse

Ang. Spørgsmål 1:

Den dagældende regel i Ligningslovens § 7H, stk. 2, nr. 2, litra b, hvorefter der uden beskatning kan tildeles tegningsretter til aktier til ansatte, såfremt udnyttelseskursen er højst 15 % lavere end aktiernes handelsværdi, er ophævet med virkning for tegningsretter, der retserhverves den 1. januar 2010 eller senere, jf. § 5, stk. 6, i lov nr. 519 af 12. juni 2009.

Besvarelsen af spørgsmål 1 afhænger således af, om de tildelte warrants er retserhvervet inden den 1. januar 2010.

Warrantaftalen indeholder som betingelse for tildelingen af warrants til Spørger:

1. At Spørger fortsat sidder i uopsagt stilling, når han fylder 60 år, hvilket er den 15. oktober 2025.

eller

2. At der, forinden Spørger fylder 60 år, sker en fusion, spaltning, salg eller børsnotering af Selskabet, og Spørger fortsat sidder i uopsagt stilling på dette tidspunkt.      

Hvis Spørger selv siger op eller bliver opsagt som følge af væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, inden han bliver 60 år, mister Spørger retten til tildeling og udnyttelse af warrants. Hvis Spørgers ansættelse ophører af andre grunde, inden han bliver 60 år, beholder Spørger (eller dennes dødsbo/arvinger) retten til tildeling og udnyttelse af warrants, dog således at antallet af warrants reduceres forholdsmæssigt i forhold til, hvor mange måneder Spørgers ansættelsesforhold har bestået i forhold til fuld optjening ved de 60 år (fuld optjening svarer til 226 måneder).

Idet tildelingen og udnyttelsen af ordningen er gjort betinget, må det derfor afgøres, om betingelsen for retserhvervelsen er af en sådan karakter, at dette udskyder retserhvervelsen.

Tildelingen af warrants til Spørger er gjort betinget af fastholdelse af ansættelsen, indtil Spørger fylder 60 år, eller indtil der måtte indtræde salg, børsnotering mv. af Selskabet.

Det følger af praksis, at betingelser, hvis opfyldelse den ansatte selv har kontrol over, ikke medfører udskydelse af det skattemæssige retserhvervelsestidspunkt. Det er Spørgers opfattelse, at den foreliggende ordning må opfattes på denne måde, idet Spørger alene mister retten til ordningen, hvis han selv siger op eller misligholder ansættelsesforholdet. I andre tilfælde af ophør af ansættelsen opretholdes retten til ordningen, dog med reduceret antal i forhold til ansættelsens længde, jf. den angivne månedsvise optjening af ordningen.

Ang. Spørgsmål 2:

Af Ligningsloven § 7H, stk. 7, fremgår at attestation fra Selskabets revisor eller advokat skal indleveres senest samtidig med indgivelse af Selskabets regnskab efter Skattekontrollovens § 3, stk. 2, for det år, hvor den ansatte erhverver ubetinget ret til de modtagne aktier m.v.

Det følger videre af Ligningslovens § 7H, stk. 1, at vurderingen af betingelsen i § 7H, stk. 1, nr. 2, foretages ud fra forholdene på det tidspunkt, hvor den faktiske udnyttelseskurs i henhold til de ydede købe- eller tegningsretter henholdsvis den faktiske købskurs for ydede aktier foreligger, dog senest på det tidspunkt, hvor den ansatte erhverver ubetinget ret til den modtagne aktie, køberet eller tegningsret.

Det følger endvidere af Ligningslovens § 7H stk. 1, at vurderingen af, om betingelserne i stk. 2, nr. 3, 4, 6 og 7 er opfyldt, foretages ud fra forholdene på det tidspunkt, hvor den ansatte erhverver ubetinget ret til den modtagne aktie, køberet eller tegningsret.

Hvis spørgsmål 1 besvares "ja", må det heraf følge, at Spørger i skattemæssig henseende har erhvervet ubetinget ret til ordningen allerede på aftaletidspunktet i november 2007, hvorfor den allerede indleverede attestation (bilag 2) er tilstrækkelig.

Ang. Spørgsmål 3:

Det følger af Ligningslovens § 7H, stk. 1, at vurderingen af betingelsen i § 7H, stk. 1, nr. 2, foretages ud fra forholdene på det tidspunkt, hvor den faktiske udnyttelseskurs i henhold til de ydede købe- eller tegningsretter henholdsvis den faktiske købskurs for ydede aktier foreligger, dog senest på det tidspunkt, hvor den ansatte erhverver ubetinget ret til den modtagne aktie, køberet eller tegningsret.

Udnyttelseskursen lå fast allerede ved aftaleindgåelse i november 2007, hvorfor bedømmelsen af hvor stor en del af ordningen, der falder under 10 % reglen i den nugældende Ligningslovs § 7H, stk. 2, nr. 2, må skulle finde sted på grundlag Spørgers årsløn i 2007.

Ang. Spørgsmål 4:

Følgende fremgår af Ligningslovens § 7H, stk. 1:

"Hvis vurderingen af, om betingelserne i stk. 2, nr. 2, er opfyldt, skal ske ud fra forholdene på det tidspunkt, hvor den faktiske udnyttelseskurs for ydede købe- eller tegningsretter henholdsvis den faktiske købskurs for ydede aktier ligger fast, og overstiger værdien 10 pct. af den ansattes årsløn i det år, hvor vederlaget modtages, kan den samlede værdi fordeles på de respektive år, hvori retserhvervelsen sker."

Hvis Skatterådet svarer "nej" til spørgsmål 1, må det lægges til grund at Spørger optjener ubetinget ret til ordningen på månedsbasis, idet Spørger, når den månedsvise ret til ordningen er optjent, kun kan miste retten ved egen opsigelse eller misligholdelse. Han opnår således selv den fulde kontrol (rådighed over) om betingelsen opfyldes i takt med den månedlige optjening.

Der er derfor tale om, at retserhvervelsen sker løbende over årene fra aftaletidspunktet i 2007 til endelig retserhvervelse, når Spørger fylder 60 år, dvs. i 2025.

Heraf må følge, at værdien af ordningen, efter den ovenfor citerede regel, kan fordeles over optjeningsårene fra og med 2007 frem til 2025, når det skal bedømmes, hvor stor en del af ordningen, der falder under 10 % reglen i den nugældende Ligningslovs § 7H, stk. 2, nr. 2.

Ang. Spørgsmål 5:

Da der er tale om unoterede aktier, må værdien af ordningen beregnes efter den såkaldte ligningsrådets formel, jf. TfS 1995.197 og 242.

Spørger beregner værdien af ordningen i 2007 således:

Ligningsrådets formel: (HxLxR)/100 = F

H = Den underliggende akties handelsværdi i procent af udnyttelseskursen på værdiansættelsestidspunktet.

Aktiens handelsværdi er af Selskabet revisor vurderet til 1,4946 (prisen pr. aktie á kr. 1).

Udnyttelseskursen er 1,4946 (prisen pr. aktie á kr. 1).

H = 1,4946/1,4946x100 = 100

L = Restløbetiden angivet i måneder.

Tildelingstidspunktet er november 2007. Det seneste udnyttelsestidspunkt er oktober 2033.

L = 25x12+11 = 311

R = Diskontoen på værdiansættelsestidspunktet + 4 %, reduceret med 50 % omregnet til en månedlig rente.

R = ((4 + 4)/2)/12 = 0,33

F = Tegningsrettens værdi i pct. af markedskursen på den underliggende aktie.

F = (100x311x0,33)/100 = 102,63.

Hver tegningsret til en aktie á kr. 1 har således en værdi af kr. (102,63x1,4946)/100 = 1,5339.

Det samlede antal tegningsretter er 573.490 stk.

Ordningen har således en samlet værdi på kr. 1,5339x573.490 = 879.676.

Ang. Spørgsmål 6:

Spørger er af den opfattelse, at der vil være behov for indlevering af ny attestation fra revisor eller advokat, senest når Spørger erhverver ubetinget ret til ordningen.

Spørgsmålet er, hvornår dette tidspunkt indtræder.

Man kunne overveje, om der skal afgives attestation i takt med den årlige (månedlige) optjening af warrants som beskrevet ordningen.

Spørger er dog af den opfattelse, at Spørger ikke har erhvervet ubetinget ret i henseende til attestationstidspunktet, før han fylder 60 år, eller der sker ekstraordinær tildeling ved fusion, likvidation, spaltning, salg eller børsnotering som beskrevet i ordningen, hvorfor attestation først på dette tidspunkt skal udarbejdes.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørger har erhvervet endelig ret i skattemæssig henseende til de tildelte warrants i medfør af warrantaftalen af 28. november 2007 inden den 1. januar 2010, således at beskatningen af Spørger ved dennes udnyttelse af ordningen kan ske efter 15 % reglen i den forud for den 1. januar 2010 gældende regel i Ligningsloven § 7H, stk. 2, nr. 2, litra b?

Ved lov nr. 519 af 12. juni 2009 blev 15 pct's reglen i ligningslovens § 7 H, stk. 2, nr. 2, litra b, ophævet. Ophævelsen har virkning for købe- og tegningsretter, der retserhverves den 1. januar 2010 eller senere.

I den konkrete sag er det afgørende for besvarelsen af spørgsmålene, hvorvidt der er sket retserhvervelse før d. 1. januar 2010 eller efter denne dato. Til hjælp for fortolkningen af, hvornår der er sket retserhvervelse, har Skatteministeriet udsendt et styresignal (SKM2009.749.SKAT).

Praksis

SKM2009.749.SKAT - Ophævelse af 15 pct.'s reglen i ligningslovens § 7 H, stk. 2, nr. 2, litra b - Styresignal

....

"1.3 Administration af ikrafttrædelsesreglen i tilfælde, hvor aftalen om tildeling af købe- og tegningsretter er indgået før offentliggørelsen af dette styresignal, og hvor udnyttelsen alene er betinget af, at den ansatte ikke selv siger op

Den i afsnit 1.2 anførte praksis, hvorefter ordningens løbetid kan have betydning for retserhvervelsestidspunktet, tager ikke udtrykkeligt stilling til, om denne praksis vedrørende tildeling af aktier skal finde tilsvarende anvendelse for aftaler om tildeling af købe- og tegningsretter. SKAT har heller ikke i Ligningsvejledningen eller på anden måde tilkendegivet, at denne praksis skal udstrækkes til købe- og tegningsretter.

For at sikre en ensartet behandling af aftaler om tildeling af købe- og tegningsretter, der er indgået før offentliggørelsen af dette styresignal, skal ikrafttrædelses-reglen for ophævelsen af 15 pct.'s reglen i ligningslovens § 7 H administreres efter følgende retningslinjer, når udnyttelsen af købe- eller tegningsretterne alene er betinget af, at den ansatte er ansat på udnyttelsestidspunktet:

1. Købe- og tegningsretter anses for retserhvervet på tildelingstidspunktet, medmindre den ansatte anmoder om, at retserhvervelsestidspunktet skal vurderes ved inddragelse af aftalens løbetid.

2. Dette gælder i de tilfælde, hvor den eneste betingelse for udnyttelse af købe- eller tegningsretterne er, at den ansatte er ansat på udnyttelsestidspunktet. Det er herved forudsat, at købe- eller tegningsretterne ikke bort-falder ved den ansattes død, men overgår til dødsboet.

3. Aftaler om tildeling af købe- eller tegningsretter behandles efter punkt 1-2, selvom aftalerne ændres som nævnt nedenfor i afsnit 2.

Punkt 3 betyder, at i tilfælde, hvor aktielønsaftalen kun indeholder følgende 2 betingelser for udnyttelse:

 • at den ansatte ikke selv siger op, og
 • at den ansatte er i live på udnyttelsestidspunktet

kan parterne aftale, at betingelsen om, at den ansatte skal være i live på udnyttelsestidspunktet, ophæves med den konsekvens, at købe- eller tegningsretter anses for retserhvervet på tildelingstidspunktet i overensstemmelse med punkt 1."

Begrundelse

Det fremgår af warrantaftalen fra 2007, at de udstedte warrants som udgangs-punkt tildeles ubetinget, når "Indehaveren fylder 60 år, dvs. den 15, oktober 2025" og "Indehaveren på denne dato sidder i uopsagt stilling", jf. pkt. 2.2 i warrantaftalen. Det følger derpå af pkt. 4.1 i warrantaftalen vedr. udnyttelse, at udnyttelse kan ske i en periode på 5 år fra Indehaveren fylder 63 år.

Det er Skatteministeriets vurdering, at det eneste krav i warrantaftalen vedr. udnyttelsen er en betingelse om, at Indehaveren skal være i uopsagt stilling.

Det fremgår af styresignal SKM2009.749.SKAT, at pkt. 1.3 gælder for aftaler, om tildeling af købe- og tegningsretter indgået før offentliggørelsen af styresignalet, og hvor udnyttelsen alene er betinget af, at den ansatte ikke selv siger op.

Det Skatteministeriets vurdering, at den konkrete warrantaftale opfylder disse betingelser og derfor er omfattet af pkt. 1.3 i styresignalet.

Det fremgår af pkt. 1.3, nr. 1, at "Købe- og tegningsretter anses for retserhvervet på tildelingstidspunktet, medmindre den ansatte anmoder om, at retserhvervelsestidspunktet skal vurderes ved inddragelse af aftalens løbetid".

I den konkrete sag er det tildelingstidspunktet, der ønskes anvendt. Tildelingen i henhold til det oplyste er sket d. 28. november 2007. Dette medfører i henhold til pkt. 1.3, nr. 1, at tegningsretterne skal anses for retserhvervet d. 28. november 2007.

Det fremgår af styresignalets pkt. 1.3, nr. 2, at nr. 1 gælder i de tilfælde, "hvor den eneste betingelse for udnyttelse af købe- eller tegningsretterne er, at den ansatte er ansat på udnyttelsestidspunktet. Det er herved forudsat, at købe- eller tegningsretter ikke bortfalder ved den ansattes død, men overgår til dødsboet."

Det fremgår af warrantaftalens pkt. 6.2, at Indehaverens dødsbo/arvinger bevarer retten til tildeling og udnyttelse af warrants i henhold til tildelings- og udnyttelsesvilkårene. Skatteministeriet finder baggrund i dette, at warrantaftalen opfylder pkt. 1.3, nr. 2.

På baggrund af ovenstående finder Skatteministeriet, at betingelserne i styresignalets pkt. 1.3 er opfyldte. Dette får den virkning, at Spørger skal anses for at have erhvervet endelig ret til de tildelte warrants d. 28. november 2007 og derfor skal beskattes efter den dagældende Ligningslov § 7 H.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at hvis spørgsmål 1 besvares "ja" ønsker Spørger besvaret, om der skal indleveres ny attestation fra Selskabets revisor eller advokat i henhold til Ligningslovens § 7 H, stk. 7, når Spørger erhverver ubetinget ret til de tildelte warrants?

Begrundelse

Det fremgår af det oplyste, at der blev indleveret en attestation efter den dagældende Ligningslov § 7 H. Det fremgår ikke af styresignal SKM2009.749.SKAT, at der skal indsendes en ny attestation i de tilfælde, hvor en aftale kører efter den gamle LL § 7 H.

Skatteministeriet finder på den baggrund, at der ikke skal indsendes en ny attestation.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 2 bevares med "Nej".

Spørgsmål 3 -6 bortfalder.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.