Dato for udgivelse
14 dec 2011 12:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 dec 2011 12:34
SKM-nummer
SKM2011.809.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
2011-490-0051
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Valutasager, Likvide midler, Angivelsespligt, Straf, Bøde, Rejsende
Resumé

Der pålægges rejsende en bøde efter toldlovens § 73, nr. 3, jf. toldlovens § 23, stk.4, hvis de ved indrejse i eller udrejse fra Danmark undlader at angive medbragte likvide midler over 10.000 euro. Bøden udgør 25 % af det medbragte beløb, der overstiger værdien af 10.000 euro.

Medbringer en rejsende et beløb, der overstiger værdien af 10.000 euro (svarende til ca. 75.000 kr.) med 20.000 kr. eller derunder, straffes med en bøde på 5.000 kr.

Reference(r)

Toldlovens § 23, stk. 4

Toldlovens § 79, nr. 3

Toldlovens § 80, stk. 1

Henvisning
-

1. Bødepraksis for medbragte, uangivne likvide midler

 1.1. Normal bøde

 Personer, der ved indrejse i eller udrejse fra Danmark medtager likvide midler, der svarer til værdien af 10.000 euro eller derover, straffes med bøde, jf. toldlovens § 79, nr. 3, jf. toldlovens § 23, stk. 4, hvis de undlader at angive samtlige medtagne likvide midler til told- og skatteforvaltningen.  Bøden udgør 25 % af det medbragte beløb, der overstiger værdien af 10.000 euro.

Denne praksis er fastslået ved to landsretsdomme fra Østre Landsret, der er offentliggjort ved SKM2011.522.ØLR og  SKM2011.523.ØLR samt en Højesteretsdom, der er offentliggjort ved SKM2011.269.HR.

Eksempel

A udrejser fra Danmark med 20.000 euro i sin taske. A angiver ikke pengene til told- og skattemyndighederne, men sikkerhedskontrollen opdager pengene. Omregnet til danske kroner (ved kurs 750) har A medbragt 150.000 kr. Bøden bliver beregnet således:

25 % af (150.000 kr. - 75.000 kr.) = 18.750 kr. - nedrundet til 18.500 kr.

1.2. Mindstebøde

Personer, der ved indrejse i eller udrejse fra Danmark, medtager likvide midler, der overstiger værdien af 10.000 euro med 20.000 kr. eller derunder, straffes med en bøde på 5.000 kr.

Denne praksis er fastslået ved en række byretsdomme.

Eksempel

A udrejser fra Danmark med 12.000 euro i sin taske. A angiver ikke pengene til told- og skattemyndighederne, men sikkerhedskontrollen opdager pengene. Omregnet til danske kroner (ved kurs  750) har A medbragt 90.000 kr. Bøden bliver beregnet således:

25 % af (90.000 kr. - 75.000 kr.) = 3.750 kr. Bøden fastsættes til 5.000 kr.

1.3. Administrative bødeforelæg

Der er i toldlovens § 80, stk. 1, hjemmel til udstedelse af administrative bødeforelæg for overtrædelse af lovens bestemmelser.

Rigsadvokaten har tilkendegivet, at der ved tilvejebragt domspraksis er skabt tilstrækkelig fast grundlag for, at SKAT kan udstede af administrative bødeforelæg.

2. Gentagelsestilfælde

Der foreligger ingen domspraksis for strafudmålingen i gentagelsestilfælde, hvor den rejsende har overtrådt toldlovens § 23, stk. 4, anden eller tredje gang.  Bødeniveauet skal derfor fastsættes ved anlæggelse af et antal prøvesager ved domstolene med henblik på, at sådanne sager vil kunne afgøres administrativt.

3. Personer der rejser sammen 

I sager om overtrædelse af toldlovens § 23, stk. 4, som i andre straffesager, må der foretages en konkret vurdering i hver enkelt sag, herunder vurdering af, hvad der bevismæssigt kan lægges til grund. I sager, hvor flere nærtstående personer rejser sammen og en eller flere af disse i den forbindelse medbringer likvide midler, der overstiger 10.000 euro, vil der dog - afhængig af de konkrete omstændigheder og de pågældendes forklaringer - ofte kunne være en formodning for, at de likvide midler må anses for medtaget af de pågældende personer i fællesskab. Efter Rigsadvokatens opfattelse må dette særligt antages at være tilfældet, når der er tale om ægtefæller. 

3.1. Ægtefæller

Når det er ægtefæller, der rejser sammen, skal de likvide midler som udgangspunkt anses for medbragt i fællesskab. Ved udmåling af bøde for manglende angivelse af likvide midler over 10.000 euro, skal der anvendes en bundgrænse på 10.000 euro for hver af ægtefællerne, selvom det er den ene ægtefælle, der bærer alle de likvide midler. Beregningen af bøden til hver af ægtefællerne foretages i forhold til det beløb, som ægtefællerne hver især anses at have medbragt.

Der anvendes ikke en bundgrænse på 10.000 euro for hver af ægtefællerne, hvis de likvide midler efter de konkrete omstændigheder eller personernes forklaring bevismæssigt må anses at være medbragt af den ene af ægtefællerne.

3.2. Andre end ægtefæller

Der anvendes kun en bundgrænse på 10.000 euro ved bødeudmålingen, når andre end ægtefæller rejser sammen, og den, der medbringer pengene, undlader at angive disse til told- og skatteforvaltningen.

 Dette gælder i de tilfælde hvor det efter de konkrete omstændigheder og de pågældendes forklaringer er beviseligt,

  • at pengene ikke kan henføres til andre nærtstående medrejsende, eller
  • at pengene er medbragt på andre medrejsendes vegne f.eks. venner, bekendte, kollegaer.

4. Styresignalets virkning

 Styresignalet træder i kraft ved offentliggørelsen.

 Styresignalet har virkning for overtrædelser, der er konstateret inden offentliggørelsen, og hvor der på tidspunktet for offentliggørelsen ikke er taget stilling til strafansvaret.

 5. Ændring af den juridiske vejledning

 Afsnittet "Katalog over fastsatte ordensbøder" i Den juridiske vejledning 2011-2 om "Ordensbøder i toldloven og toldbehandlingsbekendtgørelsen" under afsnit A.C.3.5.4.6. - vil blive ændret ved næste opdatering af vejledningen (2012-1).

 Styresignalet ophæves derfor den 1. februar 2012.