Dato for udgivelse
12 dec 2011 11:23
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 nov 2011 14:42
SKM-nummer
SKM2011.802.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 36A-6921/2010
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Indregistrering og vægtafgift
Emneord
Udenlandsk, køretøj, bil, bopæl, opgivet, benyttet
Resumé

Sagsøgeren gjorde gældende, at sagsøgeren ikke havde bopæl i Danmark i registreringsbekendtgørelsens forstand. Retten fandt, at sagsøgeren på baggrund af bevisførelsen ikke havde godtgjort, at sagsøgeren havde opgivet sin bopæl i Danmark. Retten fandt det godtgjort, at sagsøgeren var bruger af bilen, jf. den dagældende registreringsbekendtgørelses § 7, stk. 3, og fandt herefter, at sagsøgeren hæftede for betalingen af registreringsafgift. Skatteministeriet blev på denne baggrund frifundet.

Reference(r)
Registreringsafgiftsloven § 20, stk. 1
Registreringsafgiftsloven § 20, stk. 2
Registreringsbekendtgørelsen § 7, stk. 3 (dagældende)
Henvisning
Den juridiske vejledning 2011-2 E.A.8.5.4
Redaktionelle noter

Sagen er anket til Landsretten og efterfølgende er der indgået forlig

Parter

A
(Advokat Helle Andersen

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved adv.fm. Anders Sparholt Jørgensen)

Afsagt af byretsdommer

Lone Molsted

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag, der er anlagt den 17. november 2010, vedrører spørgsmålet om registreringsafgift m.v. for svensk indregistreret køretøj af mærket Mercedes Benz, reg. nr. XXX.

Sagsøger, A, har over for sagsøgte, Skatteministeriet, nedlagt sålydende endelige

"...

Påstand:

Sagsøgte tilpligtes at anerkende. at der uberettiget er opkrævet registreringsafgift for Mercedes Benz, reg. nr. XXX hos sagsøgte, da sagsøger dels ikke ejer bilen og dels reelt samt formelt boede i Sverige. Desuden påstås at afgiftsbeløbet - i det omfang det er betalt - tilbagebetales med renter og at beslaglæggelsen ophæves og erstatning ydes for uberettiget beslaglæggelse jf. Rigsadvokatens satser jf. meddelelse nr. 1/2011 med kr. 800 for 1. uge samt 400 kr. for følgende uger samt forringelse af bilens værdi i den periode bilen har været beslaglagt 130.000 dkr. jf. det værditab, der gennemsnitligt er på en bil af denne type over den angivne beslaglæggelsesperiode jf. gængse tilgængelige salgspriser over bilen af denne årgang, type og stand og det prisfald, der er i beslaglæggelsesperioden og derudover tages forbehold for særlig værditab efter opbevaring af bilen hos SKAT, da standen af bilen pt. ikke er kendt.

..."

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse, idet sagsøgte under hovedforhandlingen har frafaldet den principale påstand om afvisning.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a.

Oplysningerne i sagen

Landsskatteretten har den 27. september 2010 truffet følgende afgørelse i sagen:

"...

Landsskatterettens afgørelse

SKAT har konstateret, at den bil som klageren anvender, er omfattet af registreringspligten i Danmark efter registreringsbekendtgørelsens 3, stk. 1. nr. 1, jf. § 7. stk. 1-3, og at motorkøretøjet derfor forinden benyttelsen skulle have været afgiftsberigtiget i henhold til registreringsafgiftslovens § 1. SKAT afkræver klageren 214.783 kr. i registreringsafgift. Den afgiftspligtige værdi af motorkøretøjet er fastsat af SKAT.

Landsskatteretten stadfæster SKAT's afgørelse

Sagens oplysninger

Klageren benytter et svensk registreret køretøj af mærket Mercedes Benz, reg.nr. XXX.

Politiet har den 12. januar 2010 standset klageren i bilen på ...2 i ...1.

Klageren har forklaret. at bilen ikke var hendes, men tilhørte hendes far, som hun havde lånt bilen af.

Klageren oplyste endvidere, at hun var kommet fra Sverige til Danmark den 10. januar 2010, og at hun derefter bl.a. havde været på besøg hos en veninde i ...3. Klageren foreviste brobizz og forklarede, at hun benyttede den brobizz hver gang, hun rejste mellem Sverige og Danmark.

Forespurgt til adressen i Sverige oplyste hun den til at være ...4, Sverige, men kunne ikke huske postnummeret. Den korrekte adresse ifølge folkeregisteret er ...4, Sverige.

Klageren oplyste, at hun ikke altid tager bilen, men at hun også pendler med toget. Klageren fremviste rabatkort fra Skånetrafikken for perioden den 15. april til 29. juli 2009 samt den 22. oktober 2009 til 22. december 2009. Det fremgik ikke af disse kort, hvem de var udstedt til, og i hvilken udstrækning de var brugt.

Politiet i ...9, Sverige har efterfølgende oplyst, at klagerens far også er ejer af et andet køretøj af mærket Citroen Xsara, reg.nr. YYY.

Under behandlingen af sagen for myndighederne er der konstateret følgende:

-

Klageren bor ifølge folkeregisteret på ...4, Sverige

   

-

Klagerens mor bor på adressen ...5, Danmark

   

-

Klageren er ejer af en lejlighed i ...8, Danmark

   

-

Klageren arbejder for G1 i Danmark

   

-

Klageren er to gange blevet stoppet i køretøjet med registreringsnummeret XXX

   

-

Køretøjet er observeret 45 gange på og omkring ...3 i perioden fra den 13. juni 2009 til 29. november 2009 på alle tidspunkter af døgnet

   

-

Brobizzen giver et tydeligt tegn på, at køretøjet opholder sig fast i Danmark og kun benyttes til korte ture til Sverige

   

-

Udskriften fra klagerens konto viser, at kortet kun sporadisk anvendes i Sverige.

SKATs afgørelse

SKAT har konstateret, at den bil, som klageren anvender, er omfattet af registreringspligten i Danmark ifølge registreringsbekendtgørelsens § 3, stk. 1. nr. 1. jf. § 7, stk. 1-3, og at motorkøretøjet derfor forinden benyttelsen skulle have været afgiftsberigtiget efter registreringsafgiftslovens § 1.

SKAT har på baggrund af politiets kontrol den 12. januar 2010 konstateret, at klageren uberettiget har anvendt nedenstående køretøj til kørsel i Danmark:

Registreringsnummer

XXX

   

Registreringsland

Sverige

   

Type og model

Mercedes Benz

   

Stelnr.

WDB xxx xxx xxx xxx xx

   

Kilometerstand

17.153

og benyttet motorkøretøjet til kørsel i Danmark, selvom køretøjet skulle have været indregistreret og afgiftsberigtiget i Danmark.

SKAT finder endvidere, at klagerens kørsel i et udenlandsk motorkøretøj ikke er omfattet af nogen af fritagelserne for registreringspligt efter § 14-21 i registreringsbekendtgørelsen.

Efter bestemmelserne i toldlovens § 83, stk. 3, er motorkøretøjet taget i bevaring til sikkerhed for betaling af afgifter, bøder og eventuelle sagsomkostninger.

Det er SKAT's opfattelse, at en tom lejlighed i ...8 ikke dokumenterer, at klageren ikke bor i Danmark. Køretøjet er hovedsageligt observeret i og omkring ...3.

Personnummerbeviser fra Skatteverket og Forsikringsbrev fra Mercedes Benz ses alene at være forudsætninger for at kunne indregistrere køretøjet i Sverige, og sandsynliggør ikke, at klageren ikke reelt bor og opholder sig i Danmark.

Ud fra sagens faktiske forhold finder SKAT det godtgjort, at klagerens centrum for livsinteresser er i Danmark.

Køretøjet er herefter omfattet af registreringspligten i Danmark og skulle have været indregistreret på danske nummerplader. Der skulle ligeledes være betalt registreringsafgift af køretøjet inden kørslen på de danske veje.

SKAT opkræver 214.783 kr. i registreringsafgift. Beløbet er fastsat af SKAT.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren fremsætter påstand om, at der ikke afkræves registreringsafgift

Klageren er bosiddende i Sverige samt har familie og venner i Sverige. Endvidere har SKAT modtaget dokumentation fra det svenske folkeregister, der bekræfter, at klageren har boet i Sverige siden den 28. april 2008.

Klageren arbejder i Danmark og har i perioden indtil oktober 2009 arbejdet på ...6 i ...1. Endvidere henvises der til, at klageren har været sygemeldt fra oktober 2009 til december 2009, hvorefter klageren arbejdede en periode på ...7 i ...1.

Det oplyses, at klageren på intet tidspunkt havde glemt sin adresse og postnummer på adressen i Sverige, men at hun korrigerede politibetjenten, hvorefter betjenten sagde, at hun ikke kunne huske postnummeret.

Køretøjet tilhører klagerens far, der er ejer og bruger af bilen, og klageren havde alene lånt bilen, da hun blev stoppet af politiet.

Der henvises til, at det ikke er afgiftspligtigt, at en borger, der bor i Sverige, og som har folkeregisteradresse og centrum for sine livsinteresser i Sverige, erhverver en svensk bil. Det er heller ikke afgiftspligtigt, at klageren anvender sin fars bil, da faderen også bor og har adresse i Sverige.

Det er korrekt, at klageren ejer en lejlighed i ...8. Der henvises til, at lejligheden står tom, og at klageren siden flytningen til Sverige har ønsket at sælge den, men at hun på grund af finanskrisen vil tabe for mange penge, hvis hun solgte den.

Det oplyses, at klageren primært anvender sit kontokort i Danmark, da hun arbejder her og ofte har lange arbejdsdage. Dette forhold kan ikke anvendes som grundlag for at træffe afgørelse om registreringsafgiften eller afgøre, hvor centrum for klagerens livsinteresser er.

Endelig henvises der til klagerens fremlagte togkort, som er anvendt til transport mellem Sverige og arbejdspladsen i ...1. Desuden gør klageren opmærksom på, at hendes far har fået tilladelse til at køre bilen i udlandet, samt at han har fået en bøde under kørsel i Nordafrika. Der er tale om samme bil, som er genstand for denne sag.

Klageren mener ikke, at køretøjet er registreringspligtigt i Danmark, og bilen ønskes udleveret.

SKAT's udtalelse til Landsskatteretten

Der er 61 observationer af køretøjet på og omkring ...3 i perioden fra den 13. juni 2009 til 11. januar 2010.

Der skal gøres opmærksom på, at SKAT alene har registreret 45 observationer den 10. marts 2010, hvor afgørelsen træffes. SKAT har efterfølgende modtaget observationslister for perioden fra den 29. november 2009 og frem til beslaglæggelsen den 12. januar 2010, således at der samlet er 61 observationer på køretøjet.

Sammenholdes disse observationer med udskriften fra brobizzen fremgår det, at køretøjet kun sporadisk er i Sverige. Af den fremlagte passageoversigt fra Øresundsforbindelsen følger det, at klageren ca. 1 gang om måneden har en til to overnatninger i Sverige. Ved de øvrige passager til Sverige rejses der retur til Danmark samme dag, og ofte efter få timers ophold i Sverige.

SKAT udelukker ikke, at klageren af og til er i Sverige, også ved brug af anden transport end bil. SKAT udelukker heller ikke, at klagerens far enkelte gange har benyttet køretøjet.

SKAT anser det dog for dokumenteret på det foreliggende grundlag, at klageren er bruger af køretøjet, samt at hun bor og opholder sig i Danmark.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det følger af lovbekendtgørelse nr. 1058 af 4. november 2008 § 72, stk. 1, 1. og 2. pkt., (færdselsloven) bl.a., at

Motorkøretøjer, traktor og knallert skal, inden køretøjet tages i brug, registreres her i landet og forsynes med nummerplader, jf. dog § 74-76.

Af § 76 i samme lov fremgår det, at skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om benyttelse af udenlandske køretøjer her i landet, herunder, hvornår der indtræder dansk registreringspligt.

Det følger af § 3, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 633 af 26. juni 2009 om registrering af køretøjer mv., at motorkøretøjer skal registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer og forsynes med nummerplader, før de tages i brug på færdselslovens område.

I henhold til § 7 i samme bekendtgørelse fremgår det, at

Et køretøj af en type, der skal registreres efter kapitel 2, registreres kun i Centralregisteret for Motorkøretøjer, hvis køretøjet har en ejer med bopæl eller hjemsted her i landet, jf. dog stk. 2 og 3

Stk. 2. Selvom en ejer af et køretøj har bopæl eller hjemsted her i landet, skal der ikke ske registrering i Centralregisteret for Motorkøretøjer, hvis der er en bruger af køretøjet, og brugeren ikke har bopæl eller hjemsted her i landet, jf. dog § 13.

Stk. 3. Selvom ingen ejer af et køretøj har bopæl eller hjemsted her i landet, skal der ske registrering i Centralregisteret for Motorkøretøjer, hvis der er en bruger af køretøjet, og denne har bopæl eller hjemsted her i landet.

Stk. 4. Skulle det forekomme, at en ejer eller bruger af et køretøj samtidig har bopæl i flere stater, anses den pågældende for, i relation til denne bekendtgørelse, at have bopæl i den stat, hvor den pågældende anses for hjemmehørende.

Efter § 13 i samme bekendtgørelse må en person med bopæl her i landet ikke føre et udenlandsk motorkøretøj på færdselslovens område, medmindre kørslen sker som nævnt i § 14-21. Disse bestemmelser vedrører visse former for godstransport, erhvervsmæssig personbefordring mv.

Landsskatteretten er enig med SKAT i, at køretøjet skulle have været registreret i Danmark. Det er rettens opfattelse, at klageren af de af SKAT angivne grunde har en sådan tilknytning til Danmark på tidspunktet for standsningen, at køretøjet er registreringspligtigt her i landet.

Retten har ved den samlede vurdering lagt vægt på, at køretøjet er observeret 45 gange på og omkring ...3 i perioden fra den 13. juni 2009 til den 29. november 2009 på alle tidspunkter af døgnet, samt at brobizzen giver et klart billede af, at køretøjet opholder sig fast i Danmark og kun benyttes til korte ture i Sverige. Endelig finder retten det ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at klagerens centrum for livsinteresser er i Sverige.

Landsskatteretten stadfæster SKAT's afgørelse.

..."

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af sagsøger, BA, LL og SK.

Sagsøger har forklaret, at hun i den omhandlede periode boede i Sverige bos sin far. Her boede endvidere SK, der er en kollega til hendes far. Sagsøger arbejdede på ...6 i G1. Man har flekstider fra uge til uge. Hun kunne således ind i imellem få sent fri fra arbejde. Hun arbejdede også i en periode på ...7. Hun blev tilmeldt Folkeregisteret i Sverige i 2006. Hun havde også en ejerlejlighed i ...8. Hun ville imidlertid ikke bo i ...8. Hun fik rådgivning om, at hun kunne flytte til Sverige uden at skulle udleje sin lejlighed. Hun satte lejligheden til salg, og den er nu solgt - med tab. Lejligheden har været sat til salg i hele perioden. Da hun blev standset af politiet, skrev politibetjenten et af cifrene i hendes adresse som nummer 8, men hun rettede det selv til 4 - der var således ikke tale om, at hun ikke kunne huske sin adresse. Hun er også blevet stoppet af politiet ved en lejlighed, hvor hun var sammen med sin far, men det har politiet ikke noteret noget om. Det var et rutinetjek. Hun har aldrig sagt til politiet, at hun brugte brobizzen. Hun har sagt, at den tilhørte bilen. Hun har af og til overnattet hos sin veninde, der bor i ...3, når hun havde været i byen. Hun kan ikke sige, hvor mange gange det er sket i den omhandlede periode. Hun har mange familiemedlemmer og venner i Sverige. Hendes far har også en anden bil - en Citroën. Den er ved at brase sammen. Hun har også kørt i den til ...1 og er blevet stoppet i et rutinetjek, uden at der var nogen, der sagde noget til det.

Hun flyttede tilbage til Sverige for at bo med sin far. Hun trivedes ikke i ...8. Hun vidste ikke, at faderen havde købt en bil til sig selv. Hun, hendes far, SK og dennes søn boede der. Hun tog toget til ...1. SK satte hende ofte af på stationen i ...9, Sverige. Hendes far købte togkort til hende. Navnet på indehaveren af togkortet skal ikke fremgå af kortet i Sverige. Hendes far har betalt for togkortene, eller hun har betalt kontant. Da hun blev stoppet af politiet havde hun aftalt med sin far, at hun skulle hente ham. Han havde stillet bilen i ...10. Hun havde overnattet hos sin mor. Da bilen blev beslaglagt, hjalp hun faderen med at tømme bilen. Han havde en pose i bilen, men ville ikke have den med. Hun har en svensk konto i eget navn, og hun betaler el og tv i Sverige. Hun betaler ikke husleje til sin far. Hun flyttede fra Sverige til Danmark, da hun fik job i G1, men det gik ikke, så hun flyttede tilbage igen. Hun bruger sit dankort i Danmark.

BA har forklaret, at han er far til sagsøger. Han købte bilen den 29. april 2009. Han brugte den til at køre til arbejde. Han arbejder i et firma i ...11. Han rejser ofte til Østeuropa i arbejds medfør. Han parkerede i ...10. Han tog derfra med toget til lufthavnen. Han flyttede til Sverige i 2006. Han købte et rækkehus. Han har været på ferie til Nordafrika i bilen. Han har også en anden bil. Den er gammel og i dårlig stand. Han kan ikke køre til Danmark i den.

Han er i Danmark hver dag og tager toget frem og tilbage. Tidligere kørte han i bil og brugte brobizzen hver dag. Bilen stod i ...10. Derfra kører han i bil. Da de blev stoppet af politiet i bilen, havde de en aftale om, at A skulle hente ham. De skulle til Sverige.

LL har forklaret, at hun er veninde med sagsøger. I den omhandlede perioden boede A i Sverige og arbejdede i Danmark. A var meget hjemme hos hende. De er rigtig gode veninder. De dyrker også sport sammen. De gik til fittness i ...9, Sverige nogle gange om ugen. Bilen blev brugt af As far, som kørte frem og tilbage i den til arbejde.

SK har forklaret, at A boede hos sin far i den omhandlede periode. Hun arbejdede i Danmark. Hun var meget i Danmark i sin fritid. Vidnet arbejder i ...9, Sverige og kørte somme tider A til ...9, Sverige, hvorfra hun tog videre med tog. A kom ikke hjem hver dag. Vidnet rejste meget, så hun har ikke kunnet kontrollere, hvor ofte A var hjemme. As far er hendes kollega og bekendte.

Parternes synspunkter

Sagsøger har i påstandsdokument af 23. september 2011 anført følgende:

"...

Anbringender

Til støtte for den nedlagte påstand gøres gældende

at

der p.g.a. observationer af den parkerede bil ikke kan udledes, at min klient har kørt bilen udover hvor sagsøger antræffes i bilen.

   

at

det er helt naturligt at sagsøger har anvendt sit kreditkort i Danmark. Hun havde lange arbejdstider og købte derfor naturligvis ind i Danmark.

   

at

sagsøger kørte med andre personer, der arbejder i Danmark, kørte med sin far og anvendte tog og betalte ofte kontant, da kort ikke var økonomisk fordelagtigt, når der ofte var mulighed for samkørsel med far og andre, der arbejder i Danmark, hvorfor det faktum at der ikke er togkort, der kan fremvises fra sagsøgers side, ikke beviser at sagsøger reelt ikke boede i Sverige. Da andre familiemedlemmer og faderen, der ejer bilen hovedsagelig anvendte bilen men også andre benyttede bilen var brobizzen ofte anvendt og heraf kan ikke udledes, at sagsøger boede i Danmark.

   

at

sagsøger ikke havde bolig til rådighed i Danmark.

   

at

størstedelen af sagsøgers familie bor i Sverige.

   

at

med SKATs fortolkning af reglerne, kan man bo i Sverige og dermed ikke være pendler til Danmark og uden risiko køre i sin egen/faders bil.

..."

Sagsøger har derudover anført, at sagsøgers fars anden bil, en Citroen, er gammel og i dårlig stand og ikke kan anvendes til andet end ærindekørsel, samt at sagsøgers forklaring til politiet i forbindelse med beslaglæggelsen af bilen ikke kan tillægges vægt som følge af selvinkrimineringsforbuddet i MRK art. 6.

Sagsøgte har indledningsvis gjort gældende, at sagsøgers i påstanden anførte anbringender vedrørende beslaglæggelsen af bilen og erstatning herfor samt anbringenderne vedrørende sagsøgers fars Citroen og MRK bør afvises som prækluderet.

Sagsøgte har i påstandsdokument af 28. september 2011 anført følgende:

"...

Anbringender

Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det overordnet gældende, at sagsøgeren har bopæl i Danmark, og at sagsøgeren er bruger af den i sagen omhandlede bil, som derfor skulle have været indregistreret i Danmark, jf. § 7, stk. 3, i den dagældende registreringsbekendtgørelse nr. 673 af 26. juni 2008 (registreringsbekendtgørelsen). Sagsøgeren hæfter på denne baggrund for registreringsafgiftens betaling, jf. registreringsafgiftslovens § 20, stk. 1 og 2.

Sagsøgeren har ikke opgivet sin bopæl i Danmark, da hun har rådighed over en lejlighed i ...8, samt tilsyneladende ofte overnatter på adressen ...3. Sagsøgeren har bevisbyrden for, at hun ikke har bopæl i Danmark, jf. SKM2001.388.HR og SKM2001.483.HR, og denne bevisbyrde er ikke løftet, særligt ikke når sagsøgeren har rådighed over op til flere boliger i Danmark, jf. Jan Pedersen m.fl., 2009, Skatteretten 1, s. 758.

Sagsøgeren har således fortsat bopæl i Danmark. Det er derimod ikke dokumenteret, at sagsøgeren overhovedet har en bolig til rådighed i Sverige. Sagsøgeren har ikke opfyldt sagsøgtes opfordringer (1 og 2), jf. retsplejelovens § 344, stk. 2. Det gøres endvidere gældende, at sagsøgeren ikke - i fraværet af eksempelvis en lejekontrakt eller købsaftale - ved vidner kan dokumentere, at sagsøgeren har fast bolig til rådighed i Sverige. De af sagsøgte ved brev af 1. marts 2011 fremlagte dokumenter vedrører alene sagsøgerens far, og dokumenterer allerede af den grund ikke, at sagsøgeren havde bopæl til rådighed i Sverige.

Hvis retten måtte finde, at sagsøgeren har dokumenteret, at hun har bopæl i Sverige, gøres det gældende, at sagsøgeren er hjemmehørende i Danmark, jf. registreringsbekendtgørelsens § 7, stk. 4. Ved vurderingen heraf skal der lægges vægt på, hvor sagsøgeren har de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser (midtpunkt for sine livsinteresser), jf. artikel 4. stk. 2.

Hvis sagsøgeren kan godtgøre, at hun (også) har bopæl i Sverige, og fast bolig til rådighed der, gøres det gældende, at midtpunktet for sagsøgerens livsinteresser er i Danmark.

Det taler for, at midtpunktet for sagsøgerens livsinteresser er i Danmark, at sagsøgeren arbejder fast i Danmark, og tillige fortsat har en stærk familiemæssig tilknytning til Danmark. idet hendes mor bor i ...8, jf. bilag C.

Det fremgår entydigt af bilag 3, at sagsøgeren langt oftere bruger sit Visa/Dankort i Danmark end i Sverige, og at der ofte går 2-3 uger mellem kortet bruges i Sverige, mens det bruges næsten dagligt i Danmark. Sagsøgeren havde i øvrigt fortsat bank i Danmark, jf. bilag 3.

Desuden fremgår det af bilag F, at den i sagen omhandlede bil er observeret 61 gange i perioden 13. juni 2009 til 11. januar 2010, hvor bilen var parkeret i eller omkring ...3.

Sagsøgeren har som bilag 4 fremlagt månedskort for perioden 15. april 2009 - 29. juli 2009 og 22. oktober 2009 - 22. december 2009. Det fremgår ikke af det fremlagte, hvem der har benyttet månedskortene eller i hvilket omfang, de er blevet benyttet. Desuden fremgår betalingen ikke af det kontoudtog, sagsøgeren har fremlagt som bilag 3.

Det har ingen betydning for vurderingen, hvor sagsøgeren måtte have registreret sig i cpr-registret, idet der skal lægges vægt på de faktiske forhold, jf. punkt 15 i OECD's kommentar til artikel 4 og U 1995.288/2 H.

Sagsøgeren oplyste selv til politiet, at hun var bruger af bilen, da hun blev stoppet, jf. bilag D. Endvidere viser brobizzmønstret og de observationer, politiet har foretaget. at bilen hovedsageligt var i Danmark, typisk alene afbrudt af korte ture til Sverige, jf. bilag E, og bilen har primært været parkeret omkring ...3, hvor sagsøgeren selv oplyste til politiet, at hun en gang i mellem overnattede, jf. bilag D, s. 4.

Det forhold, at sagsøgerens far, som er ejer af bilen, eventuelt måtte have benyttet bilen i forbindelse med en tur til Nordafrika, jf. bilag 6, medfører ikke, at sagsøgeren ikke skal anses for at være bruger. Sagsøgeren har endvidere i bilag 6 fremlagt nogle billeder samt kopi af nogle stempler i et pas. Det bemærkes, at der ikke fremgår dato, eller hvor billederne skulle være taget, hvorfor det er noget uklart, hvad sagsøgeren vil med de pågældende billeder. Desuden fremgår det ikke, hvis pas det er, eller hvilken relation det måtte have til den i sagen omhandlede bil. Sagsøgeren har ikke foranlediget, at bilag 6 er blevet oversat til dansk, jf. retsplejelovens § 149, stk. 3, hvorfor bilaget bør udgå af sagen.

Det gøres i øvrigt gældende, at selv hvis sagsøgeren beviser, at bilen har været i Nordafrika i en periode, er sagsøgeren stadig bruger af bilen, hvorfor bilen skulle have været indregistreret i Danmark.

Det er uklart, hvad sagsøgeren ønsker at vise ved fremlæggelsen af bilag 5, som er et forsikringsbevis til brug for kørsel i udlandet, om end det bemærkes, at det vel også er ganske hensigtsmæssigt at have, hvis bilen hovedsageligt bruges i Danmark.

Selv hvis retten måtte finde, at sagsøgeren har bolig til rådighed i Sverige, er sagsøgeren hjemmehørende i Danmark og har haft en sådan rådighed over bilen, at hun må betegnes som bruger. Bilen skulle således have været indregistreret i Danmark, og sagsøgeren hæfter på denne baggrund for registreringsafgiften, jf. registreringsafgiftslovens § 20, stk. 1, og 2.

..."

Parterne har i det væsentligste procederet i overensstemmelse hermed.

Rettens begrundelse og afgørelse

Indledningsvis bemærkes, at sagsøger i påstandsdokumentet har fremsat anbringender til støtte for, at sagsøgte yder erstatning i anledning af eventuel uberettiget beslaglæggelse af bilen, ligesom sagsøger under hovedforhandlingen er fremkommet med anbringender vedrørende MRK og sagsøgers fars anden bil.

Retten finder ikke, at betingelserne i retsplejelovens § 363 for - mod sagsøgtes protest - at tillade disse anbringender fremsat er opfyldt, og de vil derfor være at afvise.

Det fremgår af de foreliggende oplysninger, at sagsøgerens far, BA, købte bilen, en Mercedes - Benz, den 29. april 2009. Det fremgår videre, at sagsøgeren den 28. april 2009 i Det Centrale Personregister er registreret som udrejst til Sverige.

Af politirapport af den 12. januar 2010 vedrørende beslaglæggelsen af bilen fremgår det, at sagsøgeren flere gange forklarede, at det ikke var hendes bil, men at hun var bruger af bilen.

Retten lægger efter bevisførelsen, herunder sagsøgers egen forklaring, til grund, at sagsøger i den omhandlede periode arbejdede i Danmark og havde rådighed over en lejlighed i ...8, og at hun ind i mellem overnattede hos en veninde i ...3.

Retten lægger videre efter SKATs udtalelse til Landsskatteretten til grund, at bilen af SKAT og politiet i perioden 13. juni 2009 til 11. januar 2010 er observeret i alt 61 gange på og omkring ...3, og at udskriften fra brobizzen viser, at der bortset fra 1 til 2 gange om måneden rejses retur til Danmark samme dag ofte efter få timers ophold i Sverige.

Sagsøger har ikke - trods opfordret hertil af sagsøgte - fremlagt nogen dokumentation til støtte for, at hun har bopæl i Sverige. Det bemærkes herved, at de fremlagte togkort for perioden 15. april 2009 til 29. juli 2009 og 21. september 2009 til 22. december 2009 ikke viser af hvem eller i hvilket omfang, de er benyttet, ligesom betaling herfor ikke fremgår af det fremlagte kontoudtog.

Herefter, og da den skete vidneførsel ikke findes at kunne føre til andet resultat, finder retten det ikke godtgjort, at sagsøger i den omhandlede periode havde opgivet sin bopæl i Danmark. Retten finder det videre efter det oven for anførte godtgjort, at sagsøger var bruger af bilen. Bilen skulle således have været indregistreret i Danmark, jf. § 7, stk. 3, i den dagældende registreringsbekendtgørelse nr. 673 af 26. juni 2008, og sagsøger hæfter i medfør af § 20, stk. 1 og 2 i registreringsafgiftsloven for registreringsafgiftens betaling.

Sagsøgtes frifindelsespåstand tages herefter til følge.

Vedrørende sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt, idet retten kan oplyse, at der til dækning af udgift til advokatbistand er tilkendt 30.000 kr. og til dækning af øvrige omkostninger 357 kr. Retten har ved fastsættelsen taget udgangspunkt i den af udarbejdede opgørelse over afholdte udgifter, hvilken retten ikke har fundet grundlag for at foretage reduktion i. Retten har ved fastsættelsen af passende udgift til advokatbistand taget udgangspunkt i middelværdien i de gældende takster, som retten ikke har fundet grundlag for at fravige.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøger, A, skal inden 14 dage betale sagens omkostninger til sagsøgte, Skatteministeriet, med 30.357 kr.