Dato for udgivelse
01 Dec 2011 14:34
Til
Virksomheder registreret efter registreringsafgiftsloven
Sagsnummer
11-276292
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

SKAT orienterer om den administrative praksis vedrørende ombygning og vedligeholdelse af motorcykler


Der er rejst spørgsmål om, i hvilket omfang en motorcykel kan ombygges, uden at den afgiftsmæssige identitet anses for tabt.

Der er ikke mange konkrete bestemmelser herom i lovgivningen. Nedenfor redegøres for SKATs administrative praksis på området, som den ser ud i  dag.

Almindelig løbende vedligeholdelse

Efter registreringsafgiftslovens § 7 a kan den almindelige løbende vedligeholdelse (som følge af tæring og slitage og lignende) af en motorcykel foretages uden afgiftsmæssige konsekvenser. Denne afgiftsfritagelse er betinget af, at

  • køretøjet efter genopbygningen (reparationen) svarer til sine papirer (det der står i registreringsattesten). Der må ikke ske ændringer af køretøjets fabrikat, model type og årgang.
  • en eventuel motorudskiftning ikke indebærer en effektforøgelse på over 20 pct. i forhold til den originale motoreffekt
  • at genopbygningen er udført ved anvendelse af reservedele, herunder skarringsdele, af en art og beskaffenhed, som normalt forhandles som nye hos autovirksomheder og -værksteder, eventuelt med tilsvarende brugte reservedele. Der må ikke anvendes nyt reservedelsstel, og der må heller ikke anvendes et stel eller større dele heraf fra et andet køretøj.

Så længe de udskiftede dele er af samme type, som de gamle, og så længe delene kan købes som reservedele, så kan reparationen og genopbygningen foretages uden afgiftsmæssige konsekvenser.

Der kan monteres en sidevogn uden afgiftsmæssige konsekvenser. Tilsvarende gælder for afmontering af en sidevogn.

Større samlede reparationer og genopbygninger, der sker med henblik på salg, er også fritaget for afgift, hvis ovennævnte betingelser er opfyldt, og hvis omkostningerne ved reparationen og genopbygningen ikke overstiger den almindelige pris for et tilsvarende køretøj i normalt vedligeholdt og registreringsklar stand (markedsprisen). Udgifterne kan dog maksimalt udgøre 75.000 kr. inklusiv moms. Hvis køretøjets alder overstiger 5 år, kan omkostningerne dog overstige køretøjets markedspris med 10 pct. for hvert fulde år, som køretøjets alder overstiger de 5 år, regnet fra køretøjets første registreringsdato. Tillægget kan dog højst udgøre 50 pct.

Reglerne om større samlede reparationer og genopbygninger med henblik på salg gælder ikke for køretøjer, der er mere end 35 år gamle, og som har betalt afgift efter reglerne for veterankøretøjer. Disse køretøjer kan naturligvis også repareres og genopbygges, når det drejer sig om almindelige løbende vedligeholdelse. Det bemærkes, at den reducerede afgiftsbetaling for veterankøretøjer er betinget af, at køretøjet fremtræder som ved første registrering, og at der derfor er meget snævre grænser for, hvad der kan foretages af forandringer på sådanne køretøjer. Ombygninger, der indebærer ændringer i forhold til dets fremtræden ved første registrering, vil som udgangspunkt medføre, at den afgiftsmæssige identitet anses for tabt, og at der skal betales ny afgift.

Ombygninger

Der skelnes mellem almindelig løbende vedligeholdelse og den om- og genopbygning, der sker i én omgang.

De reservedele, der er udskiftet, kan godt være de samme i begge tilfælde, men hvis en større samlet genopbygning er sket på én gang, kan der være tale om et afgiftsmæssigt identitetstab, der udløser ny afgiftsbetaling, modsat den løbende vedligeholdelse, der ikke udløser afgiftsbetaling.

Mange motorcykler ombygges hen ad vejen i vidt omfang. En ny forgaffel det ene år, en ny motor (under 20 pct. effektforøgelse) det andet år, og en ændring fra kædetræk til remtræk det tredje år. Sådanne ændringer falder ind under lovens fritagelsesbestemmelser for almindelige løbende vedligeholdelse. Hvis ændringerne blev foretaget på én gang, ville det blive betragtet som afgiftsmæssigt identitetstab, hvorefter der skal betales ny registreringsafgift.

Ved ombygninger foretaget på én gang forstås ombygninger, der er foretaget inden for samme år (12 efter hinanden følgende måneder).

Det er således afgørende i relation til spørgsmålet om identitetstab eller ej, at det kan dokumenteres/sandsynliggøres, at der er tale om, at ombygningen er foretaget over et længere tidsrum. Dokumentationen kan eksempelvis bestå i fakturaer på indkøb af reservedele eller værkstedregninger i tilknytning til ombygningerne, eller i form af billeddokumentation for en trinvis ombygning over nogle år. Det er ejeren af motorcyklen, der har denne forpligtelse til at kunne dokumentere ombygningen, og at ombygningen er foretaget over et længere tidsrum.

Opmærksomheden henledes på, at de nævnte afgiftsfri ombygninger af motorcykler kan indebære, at motorcyklen skal gennemgå et nyt syn, inden den tages i brug efter ombygningen.

Dom om konstruktive ændringer

Højesteret har i en dom fra 2008 fastslået, at de ændringer, der blev foretaget ved en motorcykels stel i forbindelse med en motorudskiftning, og som bestod i en forlængelse af de to forreste stelrør med ca. 38 mm, en forlængelse af de øverste stelrør foran saddelrøret og selve saddelrøret med ca. 20 mm samt en opretning af de øverste stelrør bag ved saddelrøret, var konstruktive ændringer af stellets dimensioner, som bevirkede, at motorcyklen ikke i afgiftsmæssig henseende var identisk med det tidligere afgiftsberigtigede køretøj. Ændringerne udløste derfor ny registreringsafgift.