Dato for udgivelse
22 nov 2011 14:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 okt 2011 13:29
SKM-nummer
SKM2011.766.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-085923
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Klassifikation, virksomhedsordning, transparent, LLC
Resumé

Skatterådet fandt, at et amerikansk registreret Limited Liability Company (LLC) efter de danske regler var skatteretligt transparent. Dette medførte, at aktiviteten, under den forudsætning, udgør en selvstændig erhvervsvirksomhed og vil kunne indgå i virksomhedsordningen.

Hjemmel

Virksomhedsskatteloven § 1,
Selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 2 og nr. 6

Reference(r)

Virksomhedsskatteloven § 1,
Selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 2 og nr. 6

Henvisning

Den juridiske vejledning 2011-2 C.C.5.2.2.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2011-2 C.D.1.1.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2011-2 C.D.1.1.12

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at det i USA registrerede LLC efter danske skatteregler er skatteretligt transparent?
 2. Kan Skatterådet bekræfte, at spørgers andele i LLC kan indgå i spørgers virksomhedsordning og aktiviteten i LLC dermed kan indgå i spørgers virksomhedsordning?

Svar

 1. Ja.
 2. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger ejer og driver sammen med sin søn en virksomhed i Californien.

Spørger er tillige interessent i en dansk virksomhed.

Spørger anvender virksomhedsordningen på såvel den amerikanske virksomhed som virksomheden.

Den amerikanske virksomhed ejes og drives pt. i sameje mellem spørger og dennes søn og ejes således personligt af disse. Spørger ejer 40% og spørgers søn 60%.

Spørgers søn er hjemmehørende i USA.

Under indtryk af de særlige eksponeringer i det amerikanske erhvervsklima, hvor det ikke er usædvanligt, at virksomheder mødes med store erstatningskrav fra kunder, forretningsforbindelser og medarbejdere, og under indtryk af de driftsmæssige risici i øvrigt, ønsker spørger og spørgers søn at indskyde den amerikanske virksomhed i et amerikansk selskab med begrænset hæftelse.

Den amerikanske virksomhed ønskes således indskudt i et LLC med spørger og spørgers søn som deltagere i forhold svarende til det eksisterende sameje (40/60).

Vedrørende LLC vedlægges følgende dokumentation:

- Operating Agreement med bilagene:

A. Capital Contribution of Members and Addresses of Members

B. Definitions

C. Bylaws

D. Provisions Regarding Certain Transfers of Membership Units

- Limited Liability Company Articles of Organization.

Spørger ønsker sikkerhed for den danske kvalifikation af LLC som skatteretligt transparent.

Der er tale om en påtænkt disposition.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Afgørende for besvarelsen af såvel spørgsmål 1 som spørgsmål 2 er, om LLC skal klassificeres som et selvstændigt skattesubjekt efter Selskabsskatteloven (SEL) § 1 eller om LLC skal anses for skatteretligt transparent. 

Skatterådet kan ved besvarelsen af spørgsmål 2 lægge til grund, at virksomheden i LLC udgør en selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. virksomhedsskatteloven § 1.

Ifølge praksis indgår en række momenter i afgørelsen af, om der foreligger et selvstændigt skattesubjekt omfattet af SEL, jf. Den juridiske vejledning 2011-1 C.D.1.1.3, idet afgørelsen træffes ud fra en vurdering af enhedens struktur og virkemåde.

Skatterådet har senest i SKM2010.654.SR taget stilling til, om et amerikansk LLC skal kvalificeres som et selvstændigt skattesubjekt.

Skatterådet udtalte, at et amerikansk LLC efter danske skatteregler er en skatteretligt transparent enhed. Der blev lagt vægt på selskabets struktur og virkemåde, herunder særligt, at selskabet ikke havde et selvstændigt ledelsesorgan. De momenter, som Skatterådet særligt fremhævede, var:

 • Spørger er den eneste deltager i enheden.
 • Der udstedes ingen aktier eller beviser.
 • Deltagere hæfter ikke personligt for forpligtelser i enheden.
 • I vedtægterne er der fastsat en fordelingsnøgle vedr. bl.a. over- og under-skud i enheden.
 • Enheden kan udlåne penge til deltagerne til dækning af skatter som følge af deltagelse i enheden.
 • Enheden har særlige regler for ind- og udtræden. Nye medlemmer skal godkendes af eksisterende medlemmer.
 • Der er fastsat en dato for opløsning, der gælder medmindre medlemmerne beslutter andet.
 • Særlige begivenheder medfører ophør af deltagelse i enheden. Hvis en deltager udtræder, går konkurs eller dør (hvis deltageren er en person).
 • Selskabet ledes af en manager (spørger er i denne enhed manager, men kan også være et administrations selskab). Manageren kan kun fyres af deltagere i enheden.
 • Der udarbejdes ikke noget selvstændigt regnskab for enheden.
 • Det er spørgers opfattelse, at LLC ud fra en tilsvarende vurdering skal kvalificeres som skatteretligt transparent.

LLC har ganske vist to deltagere og ikke én, men det er spørgers opfattelse, at dette alt andet ikke ændrer på bedømmelse af enheden, og at LLC efter danske skatteregler skal kvalificeres som skatte-retligt transparent.

Det bemærkes, at LLC ikke udfærdiger årsrapport eller lignende, men alene en summarisk rapportering til brug for de amerikanske myndigheder.   

Skatteministeriet har oversat nedenstående fra selskabets "Operating Agreement" til dansk:

Det fremgår af de indledende bemærkninger i "Operating Agreement", at LLC, er et limited liability company, dvs. at der er begrænset hæftelse i forhold til tredjemand, i henhold til den amerikanske stat Californiens regler.

Punkt 2.6: Formål med virksomheden

Formålet med virksomheden er, at drive en lovlig virksomhed med begrænset hæftelse. Medmindre medlemmerne tillader andet, så er virksomheden begrænset til følgende:

a) forretningen ved at eje, lease og drive en virksomhed; og

b) aktiviteter, der direkte er relateret til at fremme ovenstående virksomhed efter medlemmernes mening.

Punkt 3.1: Medlemskabs enheder

Medlemskabs interesser i virksomheden skal betegnes som "Medlemskab enheder". Medlemmerne kan udstede 100 medlemsenheder.

I henhold til Exhibit A har spørgers søn (bosat i Californien, USA) 60 enheder, mens spørger (bosat i Danmark) har 40 enheder.

Punkt 3.2: Startkapital bidrag.

Hvert medlem skal bidrage med kapital som er medlemmets indledende kapital-indskud og modtager et antal af medlemskab enheder som fremgår af Exhibit A... (Exhibit A viser fordelingen af medlemskabs enheder).

Punkt 3.3: Kapitalkonto

Virksomheden opretter en individuel kapitalkonto for hvert medlem. Hvis et medlem afstår alle eller en portion af sine medlemskabs enheder i overensstemmelse med denne aftale overføres en tilsvarende del af kapital kontoen svarende til det nye medlems medlemskabs enheder. Virksomheden vedligeholder kapital kontoerne i overensstemmelse med gældende regler.

Punkt 3.4: Ingen rente

Ingen medlemmer er berettiget til at modtage nogen form for rente for dennes kapital indskud eller medlemskabs enheder.

Punkt 4.1: Begrænset hæftelse

Medmindre det er krævet i henhold til loven eller er udtrykkeligt beskrevet i denne aftale, så skal intet medlem personligt hæfte for gælden, forpligtelse eller ansvar, der er virksomhedens, hvad enten forpligtelsen eller ansvaret opstår i en kontrakt, erstatning eller på anden måde.

Punkt 4.2: Optagelse af nye medlemmer/Udstedelse af yderligere enheder

Medlemmerne kan optage yderligere medlemmer til virksomheden og udstede medlemskabs enheder til sådanne medlemmer på vilkår, der er bestemt af medlemmerne op til det maksimale antal af medlems enheder.

Punkt 4.3: Tilbagetrækning, fratrædelse eller pensionering

Intet medlem kan trække sig, fratræde eller pensioneres fra virksomheden. Uanset denne regel, så kan ethvert medlem trække sig, fratræde eller pensionere sig i henhold til Section 17252 of the Act (regel fastsat i Californisk lov), sådanne medlemmer er ikke berettiget til betaling for deres medlemskabs enheder, sådanne medlemmers medlemskabs enheder vil automatisk blive konverteret til en økonomisk interesse og sådanne medlemmer har ikke længere ret til at modtage en del af netto overskuddet, netto tabet og uddeling fra virksomheden fra den effektive dato for udtrædelsen. På tidspunktet for opløsning af virksomheden i henhold til punkt 7 berettiges et medlem, der er udtrådt, til kun at modtage balancen på medlemmets kapital konto, hvis en sådan konto er positiv.

Punkt 4.4: Transaktioner med virksomheden

Med forbehold af eventuelle begrænsninger fremsat i denne aftale og med forudgående godkendelse af medlemmerne efter fuld redegørelse om medlemmets engagement, kan et medlem låne penge til og indgå andre forretninger med virksomheden. Med forbehold af anden gældende ret, har et sådant medlem de samme rettigheder og forpligtelser med hensyn hertil som en person, der ikke er medlem.

Punkt 4.5: Vederlag til medlemmerne

Medmindre andet er tilladt i, eller i henhold til denne aftale, har intet medlem ret til vederlag for at handle i virksomhedens forretning, med forbehold af ret for medlemmer at afvikle virksomhedens anliggender til rimelig kompensation i henhold til § 7.3.

Punkt 5.1: Ledelse af medlemmer

Virksomhedens forretninger, ejendom og anliggender ledes udelukkende af medlemmerne. Medlemmerne skal have fuldstændig, komplet og eksklusive autoritet, magt og beføjelser til at styre og kontrollere forretninger, ejendom og virksomhedens anliggender, til alle beslutninger om disse spørgsmål og til at udføre enhver og alle andre handlinger eller sædvanlige aktiviteter eller hændelse til forvaltning af virksomhedens forretninger, ejendom og anliggender, herunder, uden begrænsning, beføjelse til at udøve på vegne af og i virksomhedens navn alle de beføjelser, der er beskrevet i Section 17003 i loven.

Punkt 5.2: Beslutninger af medlemmerne

Hvert medlem har et antal stemmer svarende til antallet af enheder, der indehaves af medlemmet. Afgørelser truffet af medlemmerne skal ske med enstemmighed af medlemmerne på et behørigt kaldet medlemsmøde, eller ved enstemmig skriftlig tilladelse. Alle medlemmer skal være en agent for virksomheden med henblik på forretningen eller anliggender, og handlinger fra et medlem, herunder men ikke begrænset til, udføres i navnet på virksomheden, er bindende for virksomheden, medmindre medlemmet ikke har nogen myndighed til at handle for virksomheden i en sådan sag. Ethvert medlem har myndighed til at handle for virksomheden i enhver sag, som er godkendt ved beslutningen af medlemmerne. Enhver handling af et medlem, der er blevet godkendt eller ratificeret af en beslutning truffet af medlemmerne vil være bindende for virksomheden.

Punkt 5.4: Forbrug af tid

Medlemmerne er ikke forpligtet til at bruge al deres tid eller forretningsindsats til virksomhedens anliggender. Medlemmerne skal bruge hvilken som helst tid, indsats og dygtighed, som de finder passende til driften af virksomheden.

Punkt 5.5: Transaktioner mellem virksomheden og medlemmerne

Uanset, at det kan udgøre en interessekonflikt, kan medlemmerne og deres associerede selskaber, engagere sig i enhver transaktion (herunder, uden begrænsning, køb, salg, leasing eller udveksling af enhver ejendom eller enhver tjeneste, eller etablering af en løn, anden kompensation eller andre ansættelsesvilkår) med virksomheden, så længe en sådan transaktion ikke udtrykkeligt er forbudt ved denne aftale og så længe vilkårene og betingelserne for en sådan transaktion, på et overordnet grundlag, er fair og rimelige for virksomheden og er mindst lige så fordelagtig for virksomheden som dem, der er generelt tilgængelige fra personer i stand til ligeledes at udføre dem, og i lignende transaktioner mellem parter, der opererer på armslængde, og forudsat at en sådan transaktion har modtaget godkendelse af medlemmer, der ikke har nogen interesse i en sådan transaktion (andre end deres interesser som medlemmer).

En transaktion mellem medlemmerne og / eller deres associerede selskaber, på den ene side og virksomheden på den anden side, skal afgøres endeligt at udgøre en transaktion på vilkår og betingelser, på et overordnet grundlag, fair og rimelige for virksomheden og mindst lige så gunstigt for virksomheden som dem, der sædvanligvis findes i en tilsvarende transaktion mellem parter, der opererer i armslængde, hvis en sådan transaktion har modtaget godkendelse af medlemmerne, der ikke har nogen interesse i en sådan transaktion (andre end deres interesser som medlemmer) Uanset ovenstående, at skal medlemmer ikke have nogen forpligtelse, i forbindelse med en sådan transaktion mellem virksomheden og medlemmerne eller et koncernselskab af medlemmerne, til at søge godkendelse af medlemmerne.

Punkt. 5.6: Betaling til medlemmerne

Bortset fra som angivet i denne aftale, har intet medlem eller samarbejdspartner til et medlem ret til vederlag for leverede tjenesteydelser eller varer leveret til medlemmer. Medlemmerne og deres associerede selskaber, modtager kun følgende betalinger:

a) Management Fee. Virksomheden kan betale medlemmerne et månedligt honorar for tjenesteydelser i forbindelse med forvaltningen af virksomheden, dog under forudsætning af, finder at et sådant honorar bliver fastsat og ændret fra tid til anden kun af medlemmerne. Sådanne honorarer til medlemmerne skal behandles som en garanteret betaling.

b) Ydelser udført af medlemmer eller associerede. Virksomheden betaler medlemmerne eller datterselskaber af medlemmerne for tjenesteydelser eller varer leveret til virksomheden i det omfang, at medlemmerne ikke er forpligtet til at levere sådanne ydelser eller varer selv, uden omkostninger for virksomheden, og i det omfang, at de honorarer, der betales til sådanne medlemmer eller associerede selskaber ikke overstige de honorarer, som vil skulle betales til en uafhængig ansvarlig tredjepart, der er villig til at udføre sådanne tjenester eller levere sådanne varer.

c) Udgifter. Virksomheden refunderer medlemmerne og deres partnere for de faktiske udgifter til varer og materialer, der anvendes til eller af virksomheden. Virksomheden skal også betale eller refundere medlemmer eller deres partnere for organisatoriske udgifter (herunder, uden begrænsning, juridiske og regnskabsmæssige gebyrer og omkostninger), der afholdes for at danne virksomheden og forberede artikler og denne aftale. Medmindre andet er fastsat heri, skal medlemmerne og deres associerede selskaber ikke blive refunderet af virksomheden for følgende udgifter: (i) løn, erstatning eller frynsegoder for direktører, funktionærer eller ansatte af medlemmerne eller deres associerede selskaber, (ii) faste udgifter af medlemmerne eller deres associerede selskaber, herunder, uden begrænsning, husleje og almindelig kontorhold, og (iii) omkostningerne ved at levere service eller varer, for hvilke medlemmer eller deres tilknyttede selskaber har ret til erstatning i henhold til denne aftale.

Punkt 6.1: Fordeling af nettooverskud og nettounderskud

a) Nettooverskud. Nettooverskud fordeles til medlemmerne i forhold til de udestående Medlemskab enheder, som hver af dem har.

b) Nettounderskud. Nettounderskud fordeles til medlemmerne i forhold til de udestående Medlemskab enheder, som hver af dem har.

Punkt 6.2: Fordeling af aktiver af virksomheden

I henhold til gældende lov, og eventuelle begrænsninger, der er indeholdt andetsteds i denne aftale, kan medlemmerne vælge fra tid til anden at distribuere "Distributable Cash" til medlemmerne, disse fordelinger skal være i følgende række-følge:

a) Til medlemmerne i forhold til deres kapital indskud indtil hvert medlem har fået returneret sit kapital indskud, og

b) Til medlemmerne i forhold til de udestående og udstedte Medlemskab enheder, som hver af dem har.

Punkt 6.6: Skattemæssige bestemmelser

Virksomheden vælger at blive beskattet som et partnerskab under underkapitel K i kodeksen, og under dette valg, vil virksomheden ikke være en afgiftspligtig enhed. Af skattemæssige årsager, vil alle indkomster, gevinster, tab, fradrag og kreditter fordeles til medlemmerne i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale. Medlemmerne vil blive pålagt at inkludere deres tildelte andel af dette overskud, tab, fradrag og kreditter på deres personlige selvangivelse. Bestemmelserne i denne aftale har til formål at opfylde generelt med bestemmelserne i statskassen forordninger § 1,704-1 vedrørende fordelingen af indkomst, fortjeneste, tab, fradrag og kreditter, og skal fortolkes og anvendes i overensstemmelse med sådanne bestemmelser, og, i det omfang emnet heraf er ellers ikke er omfattet af denne aftale, gælder bestemmelserne i statskassen forordninger § 1,704-1 hermed indarbejdet ved henvisning, medmindre medlemmerne træffer bestemmelse om, at en sådan inkorporering vil medføre økonomiske konsekvenser i strid med den økonomiske aftale mellem medlemmerne som udtrykt i denne aftale.

Punkt 6.7: Fordeling af nettooverskud og -tab og udlodninger i forbindelse med en overført Medlemskab enhed

Hvis nogen Medlemskabs enheder er overført i virksomhedens regnskabsår, skal hver enkelt indkomst, gevinst, tab, fradrag eller kredit for virksomheden for dette regnskabsår tildeles pro rata til hver dag i den pågældende periode af dette regnskabsår, som denne post kan henføres (dvs. den dag, eller hvor det er påløbne eller i øvrigt pådraget) og mængden af hvert af disse punkter, som er tildelt en sådan dag, skal tildeles medlemmet baseret på hans eller hendes respektive Medlemskab enheder på afslutningen af en sådan dag.

Imidlertid med henblik på regnskabs bekvemmelighed og enkelhed, skal virksomheden behandle en overdragelse af et medlemskab enhed, som opstår på ethvert tidspunkt i løbet af en semi-månedlig periode (begyndende med den semi-månedlige periode, herunder den dato heraf) som værende blevet fuldbyrdet på den sidste dag af en sådan semi-månedlige periode, uanset hvornår i løbet af en sådan semi-månedlige periode sådan overførsel, stigning, et fald faktisk forekommer (dvs. salg og dispositioner foretaget i løbet af de første femten (15) dage i hver måned vil blive anset for at der er foretaget den 15. dag i måneden).

Uanset eventuelle bestemmelser overfor om det modsatte, skal gevinster eller tab hos virksomheden i forbindelse med et salg eller anden disponering over nogen aktiver i virksomheden tildeles udelukkende til ejerne af Medlemskabs Enheder på den dato, et sådant salg eller anden disponering sker.

Punkt 7.1: Opløsning

Virksomheden skal opløses, dens aktiver, skal bortskaffes, og dens anliggender afvikles, når følgende sker:

a) Ved optagelse af et dekret af retslige opløsning i henhold til § 17351 i loven;

b) Efter godkendelse af medlemmer;

c) Salget af alle eller hovedparten af aktiverne i virksomheden.

Som tillæg til "Operating Agreement" er der lavet nogle "Exhibit", der skal betragtes som en del aftale grundlaget for virksomheden.

Exhbit C - Vedrører hvordan medlemsmøderne skal ske, regnskab mv.

Artikel II - Møde for medlemmerne

Punkt 2.1: Dato, tid og sted for møder mellem medlemmer; sekretær.

Medlemsmøder kan afholdes på den dato, tid og sted inden for eller uden for staten Californien, som medlemmerne vælger fra tid til anden. Ingen årlige eller regelmæssige møder mellem medlemmer er påkrævet. På ethvert medlemsmøde, skal medlemmerne udpege en person til at præsidere ved mødet, og en person fungerer som sekretær for mødet. Sekretæren for mødet udarbejder referat af mødet, som skal opbevares af virksomheden.

Punkt 2.2: Beføjelse til at indkalde til møder

Medmindre andet er foreskrevet af loven eller af artiklerne, kan møder for medlemmerne blive indkaldt til skriftligt efter påkrav af medlemmer, der har mere end ti procent (10%) af de udestående og udstedte Medlemskab enheder med henblik på løsning af eventuelle spørgsmål, hvor medlemmerne kan stemme.

Artikel V Regnskab, dokumenter, rapportering fra medlemmer

Punkt 5.1: Regnskaber og optegnelser

Virksomheden regnskaber og optegnelser skal gemmes, og den finansielle stilling og resultaterne af dets operationer registreres i overensstemmelse med de regnskabsmetoder fulgt i føderale indkomstskat. Virksomhedens regnskaber og optegnelser skal afspejle alle virksomhedens transaktioner og skal være relevante og tilstrækkelige for virksomhedens forretning. Virksomheden skal opbevare på sit hovedkontor i Californien alle de følgende oplysninger:

Punkt 5.5: Indsendelse

Medlemmerne, på selskabets regning, skal sørge for, at de årlige oplysninger selvangivelser for virksomheden er forberedte og rettidigt indsendte til de relevante myndigheder. Medlemmerne, på selskabets regning, skal også sørge for, at tillæg til eller ændringer af artiklerne og alle rapporter, der er krav om, at virksomheden skal levere under de gældende reger er forberedte og rettidigt indsendt. Hvis et medlem som krævet af loven til at udføre eller indlevere ethvert dokument fejler, efter efterspørgsel, til at gøre det inden for en rimelig frist eller nægter at gøre det, kan ethvert andet medlem forberede, udføre og indsende dokumentet til den californiske Secretary of State.

Punkt 5.6: Bankkonti

Medlemmerne skal have virksomhedens midler i en eller flere særskilte bankkonti i virksomhedens navn og må ikke tillade, at midler fra virksomheden at blive blandet sammen med på nogen måde med midler fra nogen andre.

Punkt 5.7: Regnskabsmæssige beslutninger og rådgivere

Alle beslutninger med hensyn til regnskabsmæssige forhold, medmindre andet specifikt er angivet heri, skal foretages af medlemmerne. Medlemmerne kan trække på råd fra deres revisorer om, hvorvidt sådanne beslutninger er i overensstemmelse med regnskabsmetoder følges for føderale indkomstskat.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at det i USA registrerede LLC efter danske skatteregler er skatteretligt transparent?

Lovgrundlag

Selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2, og nr. 6

"§ 1. Skattepligt i henhold til denne lov påhviler følgende selskaber og foreninger m.v., der er hjemmehørende her i landet:

2) andre selskaber, i hvilke ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og som fordeler overskuddet i forhold til deltagernes i selskabet indskudte kapital, selskaber omfattet af § 2 C og selskaber m.v. omfattet af § 3 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, som ikke er omfattet af nr. 3, 3 a eller 4,

6) andre foreninger, korporationer, stiftelser, legater og selvejende institutioner, jf. dog § 3, for så vidt foreningen m.v. ikke er omfattet af fondsbeskatningsloven. Skattepligten omfatter alene indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed samt fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der har eller har haft tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed."

Praksis

Den juridiske vejledning 2011-2 C.D.1.1.3 Andre selskaber:

"Hvad er en enhed

Om der foreligger et selskab, som er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2, må afgøres ud fra en samlet konkret vurdering. Af væsentlig betydning for denne vurdering er selskabets vedtægter og hensigten med dets virksomhed, men derudover kan nedennævnte forhold være af betydning for vurderingen. Det bemærkes, at de nævnte forhold ikke er udtryk for en udtømmende liste. Endelig bemærkes, at et enkelt af disse forhold ikke kan være ubetinget afgørende.

Ved vurderingen kan følgende tale for, at selskabet er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2:

 • ingen af deltagerne hæfter personligt
 • fordeling af overskuddet sker i forhold til den af deltagerne indskudte kapital
 • det årlige overskud fordeles på grundlag af omsætningen, men en eventuel likvidationsudlodning baseres på kapitalens størrelse
 • selvstændige vedtægter
 • særskilt regnskab
 • særskilte foreningsorganer, som med bindende virkning kan handle, også for de medlemmer, som ikke er med i ledelsen
 • mulighed for udvidelse af medlemskredsen
 • bestemmelse om, hvad der skal ske med formuen ved det enkelte medlems udtræden eller ved enhedens opløsning
 • indskudskapital (kan enten være nominelt angivet til en bestemt størrelse, eller der kan være tale om vekslende indskudskapital).

Følgende kan tale imod, at selskabet er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2:

 • fordeling af både overskud og af likvidationsprovenu foretages på grundlag af omsætningen (kooperativ virksomhed)
 • èn eller flere hæfter personligt
 • ingen fordeling af overskud finder sted i forhold til kapitalindskuddet
 • overskuddet anvendes til almennyttige eller almen velgørende formål."

Den juridiske vejledning 2011-2 C.D.1.1.12 Andre foreninger:

"Kriterierne til vurdering af hvornår der er tale om en forening efter selskabs-skattelovens § 1, stk. 1, nr. 6

Udover de førnævnte kriterier kan nedenstående kriterier være af betydning for kvalifikationen. Det bemærkes, at intet enkelt af disse kriterier kan være ubetinget afgørende. Se desuden Skattedepartementets udtalelse i TfS 1984, 434 DEP, der opregner de for foreninger omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6, kendetegnende karakteristika. Det skal desuden understreges, at der er tale om en konkret vurdering af både vedtægter og sammenslutningens konkrete virke.

Kriterier der indikerer, at der et tale om en forening:

 • Den enkelte deltager hæfter kun med sit indskud (kontingent).
 • Mange deltagere.
 • Deltagerkredsen skifter, således at nogle deltagere afløser andre.
 • Sammenslutningen styres af foreningsorganer, dvs. generalforsamling/repræsentantskab og en valgt bestyrelse.
 • Optagelse af nye deltagere (medlemmer) sker efter objektive kriterier, eventuelt er medlemsadgangen helt fri.
 • En deltagers udtræden er uden retslig betydning for sammenslutningens beståen og giver ikke den udtrædende krav på nogen del af dennes formue.
 • Sammenslutningens overordnede formål er af ideel karakter. En eventuel erhvervsmæssig virksomhed drives til fremme af det ideelle formål.

Kriterier der indikerer, at der et tale om et interessentskab (dvs. ikke et selvstændigt skattesubjekt):

 • Den enkelte deltager hæfter personligt (og solidarisk) for sammenslutningens forpligtelser.
 • Få deltagere.
 • Deltagerne er de samme under hele interessentskabets levetid.
 • Der kræves enstemmighed blandt deltagerne til alle væsentlige beslutninger.
 • Optagelse af ny deltager betragtes som stiftelse af nyt interessentskab.
 • En deltagers udtræden betragtes som opløsning af det bestående og stiftelse af nyt interessentskab. Den udtrædende har krav på en ideel anpart af interessentskabets aktiver, således at opløsningen medfører skifte (formuerealisation).
 • Sammenslutningen har et rent erhvervsmæssigt formål."

TfS 2000,752 LR

Ligningsrådet fandt på grundlag af investorernes tilknytning til og indflydelse i LLC'et, om ledelsens beføjelser og i det hele om LLC'ets struktur og virkemåde, at LLC'et i skattemæssig henseende ikke kunne anses for et selvstændigt skatte-subjekt.

Derimod blev LLC'et anset for en sammenslutning af investorer, der gennem LLC'et foretager direkte investering. Selskabsformen fandtes at være transparent, i skattemæssig henseende.

SKM2010.654.SR

Skatterådet bekræftede, at en amerikansk enhed LCC skulle klassificeres som en skattemæssige transparent enhed. I sagen blev der lavet en samlet vurdering af enheden og der blev lagt vægt på det oplyste om enhedens struktur og virkemåde. LLC blev klassificeres som en skattemæssig transparent enhed.

Begrundelse

Skatteministeriet skal ved vurderingen af spørgsmålet særligt fremhæve nedenstående punkter:

 • Det enkelte medlem kan handle på enhedens vegne. Ledelsen af enheden sker af medlemmerne.
 • Der udstedes ingen form for aktier eller andre ejerbeviser.
 • Nye medlemmer skal godkendes af eksisterende medlemmer.
 • Enheden udfærdiger ikke årsrapport eller lignende, men laver alene en summarisk rapportering til de amerikanske myndigheder.
 • Nettooverskud eller nettounderskud fordeles til medlemmerne.
 • Selskabsformen er ikke selskabslignende, men har mere karakter af et interessentskab, kommanditselskab eller partnerselskab.

Ud fra det oplyste af rådgiver om det konkrete LLC finder Skatteministeriet, at enheden skal klassificeres som en skattetransparent enhed, da enheden mere har karakter af et interessentskab, kommanditselskab eller partnerselskab.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja.".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at spørgers andele i LLC kan indgå i spørgers virksomhedsordning og aktiviteten i LLC dermed kan indgå i spørgers virksomhedsordning?

Lovgrundlag

Virksomhedsskatteloven § 1:

"§ 1. Skattepligtige personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, kan anvende virksomhedsordningen efter reglerne i dette afsnit på indkomst fra virksomheden. Dette gælder dog ikke, hvis indkomst fra virksomheden er kapital-indkomst efter § 4, stk. 1, nr. 10 eller 12, i personskatteloven. Endvidere kan virksomhedsordningen ikke anvendes på konkursindkomst, jf. konkursskattelovens § 6.

Stk. 2. Aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningsloven, uforrentede obligationer og præmieobligationer kan ikke indgå i virksomhedsordningen, medmindre den skattepligtige driver næring med sådanne aktiver. Konvertible obligationer omfattet af aktieavancebeskatningsloven, andele i foreninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 og 4, obligationer, der beskattes efter reglerne for finansielle kontrakter, samt aktier og investeringsbeviser m.v., når aktier og investeringsbeviser m.v. er udstedt af et investeringsselskab, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19, kan dog indgå i virksomhedsordningen.

Stk. 3. Aktiver, der benyttes både til erhvervsmæssige og private formål, indgår ikke i den selvstændige erhvervsvirksomhed. Dog indgår i virksomheden den erhvervsmæssige del af en ejendom, hvor der foretages en fordeling af ejendomsværdien på den del, der tjener til bolig for den skattepligtige, og på den øvrige ejendom. Ejendomme som nævnt i ejendomsværdiskattelovens § 4, nr. 6-8, indgår i virksomheden med den del af ejendommen, der ikke tjener til bolig for ejere. Anskaffelsessummen for ombygning, forbedringer m.v. af den erhvervsmæssige del af sådanne ejendomme indgår ligeledes i virksomheden. Biler og multimedier, der benyttes både erhvervsmæssigt og privat, kan indgå i virksomheden. Ved fastsættelse af værdien af privat benyttelse af aktiver, der indgår i virksomheden, finder ligningslovens § 16 tilsvarende anvendelse. For biler, der indgår i virksomheden og benyttes både erhvervsmæssigt og privat, finder ligningslovens § 9 C, stk. 7, tilsvarende anvendelse."

Praksis

Den juridiske vejledning 2011-2 C.C.5.2.2.1:

"Interessentskab, kommanditselskab, og partnerselskab

Interessentskaber, kommanditselskaber, og partnerselskaber er ikke selvstændige skattesubjekter. Indkomsten i disse selskaber bliver beskattet hos ejerne.

Hvis en fysisk person er medejer af et interessentskab, kommanditselskab eller partnerselskab, kan han eller hun bruge virksomhedsordningen. Ejerne kan uafhængigt af hinanden vælge, om de vil anvende virksomhedsordningen. Se fx SKM2010.610.SR. Det gælder dog ikke, hvis virksomheden er omfattet af anpartsreglen i PSL § 4, stk. 1, nr. 10 eller 12.

Virksomheden består af ejerens andel af aktiver og passiver i virksomheden og af de eventuelle aktiver og passiver, der i øvrigt indgår i virksomheden.".

Begrundelse

Spørger har som forudsætning for svaret bedt om, at Skatterådet lægger til grund for besvarelsen af spørgsmålet, at aktiviteten i enheden udgør en selvstændig erhvervsvirksomhed. 

Det er en forudsætning for svaret, at aktiviteten i enheden opfylder de almindelige skattemæssige betingelser for at være en erhvervsvirksomhed.

I spørgsmål 1 blev enheden klassificeret som en skattetransparent enhed. Dette medfører, at spørger, der er skattepligtig til Danmark, kan vælge at bruge virksomhedsordningen, jf. Den juridiske vejledning 2011-2 C.C.5.2.2.1.

Skatteministeriet skal bemærke, at ovenstående svar er under den forudsætning, at virksomheden ikke senere bliver omfattet af anpartsreglen i PSL § 4, stk. 1, nr. 10 eller 12.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 2 bevares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.