åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om, hvor leveringsstedet er, når en formidler, som handler i andres navn og på andres vegne, leverer ydelser til en ikkeafgiftspligtig person. Se ML § 17.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Regel
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Lovgrundlag

ML § 17 har følgende ordlyd:

"§ 17. Leveringsstedet for ydelser, der leveres til en ikke-afgiftspligtig person af en formidler, som handler i andres navn og på andres vegne, er her i landet, såfremt den underliggende transaktion foretages her i landet."

Momssystemdirektivets artikel 44 har følgende ordlyd:

"Ved leveringsstedet for tjenesteydelser til en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab, forstås det sted, hvor denne person har etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed. Hvis de pågældende tjenesteydelser imidlertid leveres til et fast forretningssted, der tilhører den afgiftspligtige person og er beliggende et andet sted, end det sted, hvor han har etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed, forstås ved leveringsstedet for de pågældende tjenesteydelser det sted, hvor det faste forretningssted er beliggende. I mangel af et sådant hjemsted eller et sådant fast forretningssted er leveringsstedet for tjenesteydelserne det sted, hvor den afgiftspligtige person, der modtager sådanne ydelser, har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted.

Momssystemdirektivets artikel 46 har følgende ordlyd:

"Leveringsstedet for tjenesteydelser, der leveres til ikke-afgiftspligtige personer af en formidler, som handler i andres navn og på andres vegne, er det sted, hvor den underliggende transaktion foretages, i overensstemmelse med dette direktiv."

Momsforordningens artikel 30 har følgende ordlyd:

"Ydelser, der leveres af en formidler, jf. artikel 46 i direktiv 2006/112/EF, omfatter ydelser, der leveres af en formidler, som handler i modtageren af den formidlede ydelses navn og på dennes vegne, og ydelser, der leveres af formidlere, der handler i leverandøren af den formidlede ydelses navn og på dennes vegne."

Momsforordningens artikel 31 har følgende ordlyd:

"Ydelser, der leveres af en formidler, som handler i andres navn og på andres vegne, og som består af formidling af indkvartering i hotelsektoren eller i sektorer med en tilsvarende funktion, er omfattet af:

a) artikel 44 i direktiv 2006/112/EF, hvis de leveres til en afgiftspligtig person, der handler som sådan, eller til en ikkeafgiftspligtig juridisk person, der betragtes som en afgiftspligtig person

b) artikel 46 i direktiv 2006/112/EF, hvis de leveres til en ikkeafgiftspligtig person."

  Regel

  Leveringsstedet for ydelser, der leveres til en ikkeafgiftspligtig person af en formidler, som handler i andres navn og på andres vegne, er her i landet, såfremt den underliggende transaktion har momsmæssigt leveringssted her i landet. Se ML § 17.

  Formidlingsydelser omfatter formidlingsydelser, der leveres af formidlere, der handler i:

  • modtageren af den formidlede ydelses navn og på dennes vegne (for dennes regning)
  • leverandøren af den formidlede ydelses navn og på dennes vegne (for dennes regning).

  Se artikel 46 i momssystemdirektivet og artikel 30 i momsforordningen.

  Ydelser, der leveres af en formidler, som handler i andres navn og på andres vegne, og som består i formidling af indkvartering i hotelsektoren eller i sektorer med en tilsvarende funktion, er omfattet af:

  1. artikel 44 i momssystemdirektivet, hvis de leveres til en momspligtig person, der handler som sådan, eller til en ikkemomspligtig juridisk person, der betragtes som en momspligtig person (se evt. afsnit D.A.6.2.5.)
  2. artikel 46 i momssystemdirektivet, hvis de leveres til en ikkemomspligtig person.

  Se artikel 31 i momsforordningen, som udtryk for, at de pågældende formidlingsydelser ikke anses for ydelser vedrørende fast ejendom. Se evt. afsnit D.A.6.2.7.1.

  Om sondringen mellem formidlingsydelser (formidling i andens navn og for andens regning) og elektronisk leverede ydelser, se omtalen af Momsudvalgets retningslinje vedtaget på baggrund af drøftelser på udvalgets 107. møde 8. juli 2016, dokument D, i afsnit D.A.6.2.8.12 om elektronisk leverede ydelser mv.

  Bemærk

  Bemærk, at leveringsstedet for formidlingsydelser i forbindelse med formidling i andens navn og for andens regning leveret til afgiftspligtige personer følger hovedreglen i ML § 16, stk. 1. Se afsnit D.A.6.2.4.1

  Formidling i eget navn, men for en andens regning, af ydelser er omfattet af ML § 4, stk. 4. Om sondringen mellem formidling i andens navn og for andens regning på den ene side og formidling i eget navn, men for en andens regning, se afsnit D.A.4.2.3, herunder omtalen af Momsudvalgets retningslinje om elektroniske platforme.

  Formidling i eget navn, men for en andens regning, af varer er omfattet af ML § 4, stk. 3, nr. 1. Se afsnit D.A.4.2.1. Den 1. juli 2021 blev formidling af varer i andens navn i visse tilfælde sidestillet med formidling i eget navn. Se afsnit D.A.4.2.5 om platforme mv.

  Speditører er ikke omfattet af ML § 17, fordi de foretager forsendelser af gods i eget navn, men for fremmed regning.

  Hvis hovedtransaktionen (den formidlede transaktion) har sit leveringssted uden for EU og dermed er undtaget for moms, vil formidlingsydelsen være momsfri efter ML § 34, stk. 1, nr. 17, hvis formidlingsydelsen har leveringssted her i landet. Fritagelsen omfatter tillige formidling i andens navn og for andens regning af visse transaktioner med leveringssted i EU, hvis formidlingsydelsen har leveringssted her i landet. Se evt. afsnit D.A.10.1.6.

  Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

  Skemaet viser relevante afgørelser på området:

  Afgørelse

  Afgørelsen i stikord

  Yderligere kommentarer

  EU-domme

  Sag C-68/03, D. Lipjes

  Dommen fastslår, at momssystemdirektivets artikel 44 (som affattet før 1. januar 2010) ikke skal fortolkes således, at den kun angår tjenesteydelser, der leveres af formidlere, hvor aftageren af tjenesteydelsen er en afgiftspligtig person eller en ikke-afgiftspligtig juridisk person.

  På baggrund af dommen blev praksis for fastlæggelsen af leveringsstedet for formidlingsydelser omfattet af dagældende ML § 21, nr. 3, ændret. Se TSS-cirkulære 2004-35. Praksisændringen vedrørte tilfælde, hvor formidler på vegne af køber formidler erhvervelsen af en vare.

  Skatterådet

  SKM2017.733.SR

  Skatterådet bekræfter, at selskabet formidler turistydelser i fremmed navn og for fremmed regning, samt at leveringsstedet skal fastlægges efter ML § 17.

  Herudover bekræfter Skatterådet, at Spørger kun skal afregne dansk moms af sit honorar, såfremt selve turistydelsen leveres i Danmark.