Indhold

Dette afsnit handler om fastlæggelse af leveringsstedet for ydelser vedrørende personbefordring.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel
  • Busrejser
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. 

Lovgrundlag

Leveringsstedsbestemmelsen i ML § 19, stk. 1, har følgende ordlyd:

"Leveringsstedet for personbefordringsydelser er her i landet for den del af befordringen, der finder sted her, idet der tages hensyn til de tilbagelagte strækninger."

Bestemmelsen implementerer momssystemdirektivets artikel 48 i dansk ret. Momssystemdirektivets artikel 48, har følgende ordlyd:

"Leveringsstedet for personbefordringsydelser er det sted, hvor befordringen finder sted, idet der tages hensyn til de tilbagelagte strækninger."

Regel

Leveringsstedet for personbefordringsydelser er i Danmark, når befordringen udføres her.

Bemærk

I Danmark er personbefordring fritaget for moms bortset fra kørsel med turistbus. ML § 19, stk. 1, har derfor især betydning for kørsel med turistbus. Se afsnit D.A.5.15 om turistbusser.

Busrejser

Når der er tale om en grænseoverskridende persontransportydelse i form af en pakkerejse, så skal den samlede modydelse for denne ydelse opdeles i forhold til de tilbagelagte strækninger. Se sag C-116/96, Reisebüro Binder og momssystemdirektivets artikel 48.

Opdelingen af modydelsen sker med henblik på at fastlægge, hvilken del af transporten, som er momspligtig i hver af de berørte medlemsstater.

Reisebüro Binder-dommen udelukker, at den fordeling af momsgrundlaget mellem medlemsstaterne, som momssystemdirektivets artikel 46 foreskriver, kan ske under hensyntagen til andre faktorer end den tilbagelagte strækning.

Eksempel 1 - beregningsmetode

Der skal betales dansk moms af den del af det samlede vederlag for transportydelsen, som vedrører transportstrækninger her i landet. Opdelingen af vederlaget skal ske efter forholdet mellem antal kørte kilometer i Danmark og antal kørte kilometer i udlandet.

Hvis en dansk vognmand udfører en busrejse fra X-købing i Danmark til Y-ville i Frankrig og retur, skal dansk moms af bustransporten således beregnes på følgende måde:

Tilbagelagt strækning                                  2.400 km
Heraf tilbagelagt i Danmark                            400 km
Betaling for busrejsen (inkl. moms)             15.000 kr.

Den indenlandske transport udgør 400/2.400 = 1/6 af den tilbagelagte strækning.

Transportvederlaget udgør 15.000 kr. inkl. moms.

Værdien af den indenlandske transport inkl. moms udgør 1/6 af 15.000 kr. = 2.500 kr.

Momsen udgør 20% af 2.500 kr. = 500 kr.

Eksempel 2 - tomkørsel

Tomkørsel (dvs. kørsel uden passagerer) har kun momsmæssig relevans i forbindelse med kørsel til og fra udlandet.

Når kørselsvederlaget opdeles i henholdsvis momsfri og momspligtig kørsel, skal eventuel tomkørsel ikke medregnes. Den kørselsstrækning, der indgår i beregningerne, er således kun den strækning, hvor der transporteres passagerer.

Når en vognmand fra Slagelse udfører en busrejse fra X-købing i Danmark til Y-ville i Frankrig skal strækningen Slagelse - X-købing ved rejsens start og strækningen X-købing - Slagelse ved rejsens afslutning derfor ikke indgå i det kilometerantal, der danner grundlag for beregningen af den andel af vederlaget, hvoraf der skal betales moms.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-116/96, Reisebüro Binder

Ved grænseoverskridende persontransportydelser i form af pakkerejser skal den samlede modydelse for transportydelsen opdeles i forhold til de tilbagelagte strækninger. Opdelingen sker med henblik på at fastlægge, hvilken del af transporten, som er momspligtig i hver af de berørte medlemsstater. Se momssystemdirektivets artikel 48 (tidligere 6. momsdirektivs artikel 9, stk. 2, litra b).