Indhold

Dette afsnit beskriver de typer af ydelser, der er omfattet af ML § 21 d, stk. 1, nr. 7, om udlejning af løsøre.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Hvilke ydelser udgør "udlejning af løsøregenstande"?
 • Hvilke ydelser udgør ikke "udlejning af løsøregenstande"?
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Bemærk

Bemærk at afsnittet ikke beskriver udnyttelseskriteriets anvendelse ved fastlæggelsen af leveringsstedet. Denne beskrivelse findes under afsnittene om de relevante leveringsstedsregler.

Se også

 • Afsnit D.A.6.2.4.2 om flytning af leveringstedet ud af Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 2.
 • Afsnit D.A.6.2.4.3 om flytning af leveringstedet til Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 3.
 • Afsnit D.A.6.2.5.2 om flytning af leveringstedet ud af Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 5.
 • Afsnit D.A.6.2.5.3 om flytning af leveringstedet til Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 6.
 • Afsnit D.A.6.2.7.5 om korttidsudlejning af transportmidler ML § 21 b, stk. 1.
 • Afsnit D.A.6.2.8.11 om anden udlejning af transportmidler end korttidsudlejning.
 • Afsnit D.A.6.2.8.13 om diverse ydelser, der leveres til kunder uden for EU ML § 21 d
 • Momsforordningens artikel 38 (Definition af "transportmidler").

Lovgrundlag

ML § 21 d, stk. 1, nr. 7, har følgende ordlyd:

"7) Udlejning af løsøregenstande, bortset fra transportmidler."

Momssystemdirektivets artikel 59, litra g), har følgende ordlyd:

"g) udlejning af løsøregenstande med undtagelse af transportmidler af enhver art".

Hvilke ydelser udgør "udlejning af løsøregenstande"?

ML § 21 d, stk. 1, nr. 7, omfatter udlejning af løsøregenstande, bortset fra udlejning af transportmidler af enhver art. Bestemmelsen dækker både korttidsudlejning og langtidsudlejning, fx leasing, af løsøregenstande.

Som eksempler på ydelser, der er omfattet af bestemmelsen, kan nævnes:

 • Leasing af aktiver
 • Udlejning af værktøj, musikanlæg, mobiltelefoner, inventar, stilladser mv.
 • Midlertidig tilrådighedsstillelse af messe- eller udstillingsstande, hvis ydelsen hverken skal anses for en reklameydelse (ML § 21 d, stk. 1, nr. 2) eller en ydelse i forbindelse med i forbindelse med aktiviteter indenfor kultur, kunst, sport, mv. (ML § 21, stk. 2). I dette tilfælde består den afgørende del af ydelsen i tilrådighedsstillelse af standen. Dette gælder især, hvis standen skal anvendes i flere forskelige forskellige lande. Se EU-domstolens dom i sag C-530/09, Inter-Mark Group, præmis 27 og 28.

Hvilke ydelser udgør ikke "udlejning af løsøregenstande"?

Som eksempler på ydelser, der ikke er omfattet af bestemmelsen, kan nævnes:

 • Udlejning af fast ejendom (udgør ikke løsøre).
 • Udlejning af transportmidler (er omfattet af ML § 16, stk. 1, og ML § 21 b)
 • Midlertidig tilrådighedsstillelse af messe-/udstillingsstande, der er konstrueret eller anvendes til reklameformål. Ydelsen er omfattet af ML § 21 d, stk. 1, nr. 2, om reklameydelser. Se EU-domstolens dom i sag C-530/09, Inter-Mark Group, præmis 19 og 20.
 • Midlertidig tilrådighedsstillelse af messe-/udstillingsstande, der er udviklet og stillet til rådighed til en bestemt messe med et tema indenfor kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning, underholdning eller lignende, eller svarer til en model, hvor arrangøren af en bestemt messe eller udstilling har fastsat form, højde, materialesammensætning eller den visuelle fremtræden. Ydelsen er omfattet af ML § 21, stk. 2, om ydelser i forbindelse med aktiviteter indenfor kultur, kunst, sport, mv. Se EU-domstolens dom i sag C-530/09, Inter-Mark Group, præmis 24 og 25. Bemærk at fra 1. januar 2011 gælder ML § 21, stk. 2, kun for leverancer til ikke-momspligtige personer.

Der gælder særlige leveringsstedsregler for udlejning af transportmidler. Korttidsudlejning af transportmidler er omfattet af ML § 21 b, stk. 1 og 4. Se afsnit D.A.6.2.7.5 om korttidsudlejning af transportmidler.

Anden udlejning af transportmidler end korttidsudlejning er omfattet af hovedregel 1 i ML § 16, stk. 1, og særreglen i ML § 21 b, stk. 2-4. Se afsnit D.A.6.2.8.11 om anden udlejning af transportmidler end korttidsudlejning.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-530/09, Inter-Mark Group

Sagen omhandlede leveringsstedet for ydelser som bestod i midlertidigt at stille udstillings- og messestande til rådighed for kunder, som udstiller deres varer på messer-/udstillinger.

EU-domstolen udtalte, at hvis ydelserne hverken henhører under momssystemdirektivets dagældede artikel 56, stk. 1, litra b) (reklamevirksomhed) eller dagældende artikel 52, litra a) (ydelser i forbindelse med aktiviteter indenfor kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning og underholdning eller lignende), ville den midlertidige tilrådighedsstillelse af standen udgøre det bestemmende element i leveringen.

I givet fald skulle ydelsen derfor karakteriseres som "udlejning af løsøregenstande" som omhandlet i momssystemdirektivets dagældende artikel 56, stk. 1, litra g).

Bemærk i den forbindelse, at momssystemdirektivets dagældende artikel 52, litra a), om ydelser i forbindelse med aktiviteter indenfor kultur, kunst, sport, mv. nu findes i momssystemdirektivets artikel 54, stk. 1 (ML § 21, stk. 2). Særreglen gælder fra 1. januar 2011 alene for leverancer til ikke momspligtige personer. Ydelser som ifølge Inter-Mark-dommens præmisser var omfattet af momssystemdirektivets dagældende artikel 52, litra a), er derfor fra 1. januar 2011 omfattet af hovedreglen i ML § 16, stk. 1, når de leveres til momspligtige personer.

Se præmis 27+28

Dommen er også omtalt i afsnit D.A.6.2.6.4 og D.A.6.2.8.10.