Indhold

Dette afsnit handler om flytning af leveringsstedet ud af Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet, selv om leveringsstedet som udgangspunkt er Danmark ifølge hovedreglen i ML § 16, stk. 4.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel
  • Eksempel.

Lovgrundlag

ML § 16, stk. 5, har fra 1. januar 2015 følgende ordlyd:

"For de ydelser, der er nævnt i § 21 d, stk. 1, anses leveringsstedet dog ikke for at være her i landet, hvis ydelsen leveres til en ikkeafgiftspligtig person her i landet eller i et andet EU-land og ydelsen faktisk benyttes eller udnyttes uden for EU."

Momssystemdirektivets artikel 59a, litra a), har fra 1. januar 2015 følgende ordlyd:

"Med henblik på at undgå dobbelt påligning eller ikke-påligning af afgifter eller konkurrenceforvridning kan medlemsstaterne med hensyn til tjenesteydelser, hvis leveringssted bestemmes efter artikel 44, 45, 56, 58 og 59, anse

a) leveringstedet for en eller alle af disse ydelser, når dette er beliggende på deres område, som beliggende uden for Fællesskabet, såfremt den faktiske benyttelse eller udnyttelse finder sted uden for Fællesskabet"

Se direktiv 2008/8/EF, artikel 5, nr. 3).

Regel

For ydelser nævnt i ML § 21 d, stk. 1 (der som udgangspunkt alle er omfattet af hovedreglen i ML § 16, stk. 4), er leveringsstedet alligevel ikke Danmark, selv om leverandøren er etableret her, hvis ydelsen faktisk benyttes eller udnyttes uden for EU. Se ML § 16, stk. 5.

Reglen glæder, uanset om kunden er etableret i Danmark eller et andet EU-land.

Hvis kunden er etableret i et tredjeland gælder reglen derimod ikke. Ifølge en særregel i ML § 21 d, stk. 1 er leveringsstedet som udgangspunkt ikke Danmark, hvis ydelserne er omfattet af ML § 21 d, stk. 1, og bliver leveret til ikke-afgiftspligtige personer uden for EU. Se afsnit D.A.6.2.8.13 om diverse ydelser, der leveres til kunder uden for EU (ML § 21 d).

ML § 16, stk. 5, gælder for følgende typer af ydelser:

En samlet skematisk oversigt over udnyttelseskriteriets anvendelse på ydelser nævnt i ML § 21 d, stk. 1, findes i afsnit D.A.6.2.6.2 om fastlæggelse af stedet for den faktiske benyttelse eller udnyttelse.

Bemærk

Udnyttelseskriteriet gælder kun for ydelser, der udnyttes uden for EU. Selv om en ydelse omfattet af ML § 16, stk. 4, faktisk udnyttes i et andet EU-land, er leveringsstedet Danmark, når leverandøren er etableret her.

Se også

Eksempel

En dansk advokatvirksomhed repræsenterer en svensk privatperson i en retssag i Norge. Da ydelsen udnyttes uden for EU, er leveringsstedet ikke Danmark. Den danske advokatvirksomhed skal derfor ikke opkræve dansk moms.