åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om leveringsstedet for ydelser, der er omfattet af hovedreglen om leverancer til afgiftspligtige personer i ML § 16, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Regel
 • Eksempler på ydelser omfattet af hovedreglen i ML § 16, stk. 1
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit

 • Afsnit D.A.6.2.1.2 om den gamle hovedregel
 • Afsnit D.A.6.2.2 om kundens status og egenskab
 • Afsnit D.A.6.2.3 om kundens og leverandørens etableringssted
 • Afsnit D.A.6.2.4.2 om flytning af leveringsstedet ud af Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 2
 • Afsnit D.A.6.2.4.3 om flytning af leveringsstedet til Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 3
 • Afsnit D.A.6.2.6 om faktisk udnyttelse og benyttelse
 • Afsnit D.A.6.2.7 om særregler for leverancer til afgiftspligtige personer.

Lovgrundlag

ML § 16, stk. 1, har fra 1. januar 2015 følgende ordlyd:

"Leveringsstedet for ydelser er her i landet, når ydelsen leveres til en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab, og som har etableret stedet for sin økonomiske virksomhed her i landet eller har et fast forretningssted her i landet, hvortil ydelsen leveres, eller i mangel heraf har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted her i landet, og ydelsen leveres hertil, jf. dog stk. 2 og 3 og § 18, § 19, stk. 1, § 21, stk. 1, § 21 a og § 21 b."

Momssystemdirektivets artikel 44 har følgende ordlyd:

"Ved leveringsstedet for tjenesteydelser til en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab, forstås det sted, hvor denne person har etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed. Hvis de pågældende tjenesteydelser imidlertid leveres til et fast forretningssted, der tilhører den afgiftspligtige person og er beliggende et andet sted end det sted, hvor han har etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed, forstås ved leveringsstedet for de pågældende ydelser det sted, hvor det faste forretningssted er beliggende. I mangel af et sådant hjemsted eller et sådant fast forretningssted er leveringsstedet for tjenesteydelser det sted, hvor leverandøren har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted."

Regel

Efter hovedreglen i ML § 16, stk. 1, er leveringsstedet for leverancer til afgiftspligtige personer Danmark, hvis kunden har etableret stedet for sin økonomiske virksomhed, fast forretningssted eller bopæl/sædvanlige opholdssted her i landet, og ydelsen leveres hertil.

Det vil sige, at leveringsstedet for leverancer til afgiftspligtige personer efter hovedreglen er Danmark, når kunden er etableret i Danmark. Se ML § 16, stk. 1.

Ifølge hovedreglen for leverancer til afgiftspligtige personer fastlægges leveringsstedet altså efter et destinationslandsprincip. Se fjerde betragtning i præamblen til direktiv 2008/8/EF.

Reglen dækker langt de fleste typer af ydelser, der leveres til afgiftspligtige personer. Der gælder kun få særregler i forhold til denne hovedregel. Se afsnit D.A.6.2.7 om særregler for leverancer til afgiftspligtige og ikke-afgiftspligtige personer.

For mange af de ydelser, der er omfattet af hovedreglen i ML § 16, stk. 1, kan leveringsstedet desuden ændres afhængigt af, hvor ydelsen faktisk udnyttes. Dette gælder i følgende to situationer:

 • Hvis ydelsen leveres til en kunde i Danmark, men faktisk udnyttes eller benyttes uden for EU. Se afsnit D.A.6.2.4.2.
 • Hvis ydelsen leveres til en kunde uden  for EU, men faktisk udnyttes i Danmark. Se afsnit D.A.6.2.4.3.

Bemærk

For ydelser, hvor leveringsstedet fastlægges efter hovedreglen for leverancer til afgiftspligtige personer i ML § 16, stk. 1, er der:

 • Pligt for leverandøren til at indberette værdien af salget til afgiftspligtige personer i andre EU-lande som EU salg uden moms (tidligere listeindberetning). Se afsnit A.B.4.2.2 om listeindberetning.
 • Obligatorisk omvendt betalingspligt for kunder i EU-lande. Dvs. at kunden selv skal betale moms af ydelsen, hvis den er momspligtig i kundens land. Se afsnit D.A.13.2.2 om undtagelser § 46, stk. 1, 2. pkt.

Eksempler på ydelser omfattet af hovedreglen i ML § 16, stk. 1

Som eksempler på ydelser, der er omfattet af hovedreglen for leverancer til afgiftspligtige personer i ML § 16, stk. 1, kan nævnes:

 • Alle de typer af ydelser, der nævnes i ML § 21 d, stk. 1 (dog kan leveringsstedet flyttes i henhold til et udnyttelseskriterium).
 • Elektronisk leverede ydelser som nævnt i ML § 21 c, stk. 5. Se afsnit D.A.6.2.8.12.
 • Teleydelser som nævnt i ML § 21 c, stk. 6 (dog kan leveringsstedet flyttes i henhold til et udnyttelseskriterium). Se afsnit D.A.6.2.6.11.
 • Radio- og tv-spredningstjenester som nævnt i ML § 21 c, stk. 7 (dog kan leveringsstedet flyttes i henhold til et udnyttelseskriterium). Se afsnit D.A.6.2.6.12.
 • Arbejde udført på løsøre.
 • Personlige ydelser (frisør, massage og lignende).*
 • Dyrlægeydelser. Se sag C-167/95, Linthorst m.fl.
 • Udlejning af bankbokse.
 • Overdragelse af tv-spredningsrettigheder til fodboldkampe. Se momsforordningens artikel 26.
 • Ydelser i form af ansøgning om eller modtagelse af tilbagebetaling af moms i henhold til direktiv 2008/9/EF (momsgodtgørelse til udenlandske virksomheder). Se momsforordningens artikel 27.
 • Ydelser leveret som led i tilrettelæggelsen af en begravelse (hvis der er tale om en enkelt ydelse).* Se momsforordningens artikel 28.
 • Oversættelsesydelser. Se momsforordningens artikel 29.
 • Ydelser, der leveres af en formidler, som handler i andres navn og på andres vegne, herunder formidling af indkvartering i hotelsektoren eller i sektorer med en tilsvarende funktion. Se momsforordningens artikel 31, litra a.
 • Distributionsydelser. Se SKM2013.598.SR.
 • Undervisningsydelser i form af uddannelsesmæssige aktiviteter. Se afsnit D.A.6.2.7.3.

*) Bemærk dog, at kunden ofte ikke optræder som afgiftspligtig person ved køb af disse ydelser.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-Domme

C-641/21, Climate Corporation Emissions Trading Gmb

Bestemmelserne i momssystemdirektivet skal fortolkes således, at de er til hinder for, at myndighederne i en medlemsstat hvad angår en levering af ydelser fra en afgiftspligtig person etableret i denne medlemsstat til en afgiftspligtig person etableret i en anden medlemsstat fastslår, at leveringsstedet, som i henhold til artikel 44 i direktiv 2006/112, som ændret ved direktiv 2008/8, er beliggende i denne anden medlemsstat, ikke desto mindre skal anses for at være beliggende i den førstnævnte medlemsstat, når den pågældende tjenesteyder vidste eller burde have vidst, at vedkommende ved den nævnte levering medvirkede til merværdiafgiftssvig begået af modtageren af samme levering inden for rammerne af en leverandørkæde.

Skatterådet

SKM2020.100.SR Med henvisning til, at leveringsstedet ikke var i Danmark, hvorfor leverancerne ikke var omfattet af momsloven, kunne Skatterådet ikke bekræfte, at de leverede forvaltningsydelser var momspligtige.   
SKM2019.291.SR Ydelser i form af levering af koblingsdiagrammer, software, koblingsskabe, kabler, kabelveje, softwareinstallering, som alle blev installeret og idriftsat i et palletransportsystem i en lagerbygning i Danmark, havde leveringssted her i landet, da ydelserne vedrørte fast ejendom beliggende i Danmark. Den udenlandske leverandør havde hverken etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed eller et fast forretningssted her i landet, hvorfra ydelserne blev leveret. Det var derfor leverandørens kunde, som var betalingspligtig for momsen. Leveringsstedet for ydelser omfattet af ML § 16, stk. 1, som blev leveret til den udenlandske leverandør, var ikke her i landet, da den udenlandske leverandør hverken havde etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed, eller et fast forretningssted, hvortil ydelserne blev leveret, her i landet.  
SKM2016.250.SR En udenlandsk virksomhed, der ikke kan anses for etableret i Danmark i momsmæssig forstand, jf. ML § 16, stk. 1 og § 46, stk. 1, nr. 2, er ikke betalingspligtig for moms af ydelser i Danmark, jf. ML § 46, stk. 1, nr. 3, når ydelserne er leveret af en afgiftspligtig person, som ikke er etableret her i landet.
SKM2016.192.SR

Spørger modtog varer i konsignation fra leverandører i andre EU-lande. Skatterådet bekræftede, at tilrådighedsstillelse for EU-leverandørerne af brugsret til salgs- og udstillingsarealer på en markedsplads som en reklameydelse er en momspligtig ydelse med momsmæssigt beskatningssted i det land, hvor EU-leverandøren er etableret.

Om konsignation, se D.A.4.2.1 og D.A.7.2.6.

SKM2015.634.SR Leveringsstedet for undervisningsydelser på kurser var ikke omfattet af reglen om adgang til et arrangement efter ML § 21, stk. 1. Kurserne rettede sig alene mod en enkelt kunde og undervisningen fandt sted i kundens lokaler her i landet. Leveringsstedet for undervisningsydelserne var her i landet efter ML § 16, stk. 1, da de blev leveret til en virksomhed, der handlede i egenskab af afgiftspligtig person, og som havde et fast forretningssted her i landet, hvortil ydelserne blev leveret. Se også praksisændring i SKM2015.611.SKAT
SKM2015.507.SR Leveringsstedet for et kursus med en varighed på 25 dage var ikke her i landet efter ML § 16, stk. 1, når aftageren af undervisningsydelsen ikke havde etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed eller et fast forretningssted her i landet. Kurset blev anset for et undervisningsforløb af længere varighed, som oversteg den tidsmæssige udstrækning af almindeligt forekommende konferencer og seminarer. Leveringsstedet for to kurser på henholdsvis 3 og 3-5 dage blev anset for adgang til et arrangement indenfor undervisning efter ML § 21, stk. 1, og var derfor her i landet, når kurset leveres til en afgiftspligtig person og arrangementet finder sted her. Kurserne udgjorde hver især et sammenhængende undervisningsforløb og den tidsmæssige udstrækning af kurserne var sammenlignelige med almindeligt forekommende konferencer og seminarer. Se også praksisændring i SKM2015.611.SKAT
SKM2013.598.SR Spørger leverede bl.a. følgende distributionsydelser til et teleselskab i et andet EU-land: Formidling og fremme af salget af produkterne (startpakke, optankningsvouchere og SIM-kort), varetagelse af kontakten til aktuelle og potentielle kunder, markedsføring af produkterne i leverandørens navn ved godkendte varemærker, logos mv. i annoncer, kataloger, på hjemmesider eller i andet markedsføringsmateriale uanset medie. Spørger solgte teleselskabets produkter til kunderne i et afgrænset område. Distributionsydelsen blev leveret til en afgiftspligtig person i et andet EU-land, nemlig teleselskabet, og ydelsen blev ikke anset for at falde under en af undtagelsesbestemmelserne nævnt i § 16, stk. 1. Ikke dansk moms.