åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår flyselskaber anses for hovedsageligt at flyve i udenrigsfart og dermed er omfattet af momsfritagelsen i ML § 34, stk. 3.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Hvornår flyver et flyselskab hovedsageligt i udenrigsfart?
  • Skoleflyvninger
  • Liste over anerkendte flyselskaber.

Lovgrundlag

ML § 34, stk. 3, har følgende ordlyd:

"Stk. 2. Et luftfartsselskab er i et bestemt kalenderår omfattet af stk. 1, nr. 10, når selskabets udenrigstrafik udgør mere end 55 pct. af dets samlede flytrafik beregnet på baggrund af omsætning og antal fløjne kilometer i det senest afsluttede regnskabsår. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler."

Momsbekendtgørelsens § 50 har følgende ordlyd:

"Luftfartsselskaber, der ønsker SKATs godkendelse af, at selskabet i det senest afsluttede regnskabsår mod betaling hovedsageligt har fløjet i udenrigstrafik, kan indsende ansøgning herom til SKAT. SKAT offentliggør løbende en liste over godkendte luftfartsselskaber. SKAT kan efter ansøgning tilsvarende godkende, at nystartede luftfartsselskaber hovedsageligt flyver i udenrigsfart, hvis SKAT på baggrund af fartplaner, kontrakter, budgetter m.v. finder det ubetænkeligt. SKAT kan fastsætte nærmere regler for behandling af ansøgninger efter 1. og 2. pkt."

Hvornår flyver et flyselskab hovedsageligt i udenrigsfart?

Luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, kan få momsfri leverancer af og til deres fly. Se ML § 34, stk. 1, nr. 10, og afsnit D.A.10.1.4.1 om fly.

Et luftfartsselskab er i et bestemt kalenderår omfattet af ML § 34, stk. 1, nr. 10, når selskabets udenrigstrafik udgør mere end 55 pct. af dets samlede flytrafik beregnet på baggrund af omsætning og antal fløjne kilometer i det senest afsluttede regnskabsår. Se ML § 34, stk. 3.

Skoleflyvninger

SKM2014.519.BR vedrørte spørgsmålet, om et dansk flyselskabs skoleflyvninger, som var indenrigsflyvninger, skulle medregnes ved opgørelsen af flyselskabets "samlede flytrafik", og i den forbindelse om selskabet "hovedsagelig" fløj i udenrigstrafik, og således opfyldte betingelserne for at kunne modtage momsfri leverancer af brændstof mv. til sine fly i henhold til momslovens § 34, stk. 1, nr. 10-12, jf. stk. 3.

Retten fandt, at skoleflyvningerne skulle indgå i beregningsgrundlaget af flyselskabets samlede omsætning og antal fløjne kilometre, idet skoleflyvningerne på linje med indenrigsflyvning måtte karakteriseres som "anden virksomhed end udenrigsvirksomhed", jf. EU-Domstolens dom i sag C-382/02, Cimber Air, præmis 39.

Retten gav endvidere Skatteministeriet medhold i, at begrebet "udenrigstrafik" ikke i momslovens forstand kan fortolkes således, at den del af skoleflyvningerne, der foretages ind over internationalt område, er udenrigstrafik, idet disse skoleflyvninger tager udgangspunkt i start og landing i samme lufthavn.

Flyselskabets udenrigstrafik (taxa- og ruteflyvning) udgjorde på den baggrund ikke mere end 55 pct. af selskabets samlede flytrafik i det i sagen omhandlede år 2011, og selskabet var derfor ikke omfattet af afgiftsfritagelserne i momslovens § 34, stk. 1, nr. 10-12, jf. stk. 3.

►Østre Landsret har i SKM2015.455.ØLR stadfæstet SKM2014.519.BR.◄

Liste over anerkendte flyselskaber

Luftfartsselskaber, der ønsker SKATs godkendelse af, at selskabet i det senest afsluttede regnskabsår mod betaling hovedsageligt har fløjet i udenrigstrafik, kan sende en ansøgning til SKAT.

SKAT offentliggør løbende en liste over godkendte luftfartsselskaber. Se momsbekendtgørelsens § 50. Den seneste liste er offentliggjort som SKM2015.356.SKAT. Listen er et tilbud til de luftfartsselskaber, hvis leverandører er i tvivl om, om det konkrete selskab hovedsageligt flyver i udenrigsfart mod betaling.

Udenlandske flyselskaber, der udelukkende flyver i udenrigsfart, skal ikke ansøge om optagelse på listen, når leverandørerne ikke er i tvivl om, at luftfartselskabet hovedsageligt flyver i udenrigsfart.

Godkendelsen bortfalder ved årsskiftet. Flyselskaber der fortsat ønsker at være godkendt og optaget på listen, skal mindst en gang om året bekræfte, at de fortsat opfylder betingelserne og indsende de relevante tal (omsætningsfordeling/kilometerfordeling).