Dato for udgivelse
15 Nov 2011 09:22
Til
Virksomheder
Sagsnummer
-
Resumé

Uddybning af registrerings- og angivelsesbestemmelser i Lov om afgift på mættet fedt.


Lov om afgift på mættet fedt trådte i kraft den 1. oktober 2011. I dette Nyhedsbrev kan du læse om sammenhængen mellem virksomhedens registrering(er) og hvordan virksomheden skal angive afgiften på mættet fedt.

Er din virksomhed omfattet af loven, skal du registrere virksomheden hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Du finder registreringsblanketten Afgift af mættet fedt (nummer 29.068) på www.virk.dk. Første gang registrerede virksomheder skal angive og betale afgift/dækningsafgift på mættet fedt er senest den 15. november 2011.

Som udgangspunkt har virksomheden kun én registrering for mættet fedt. I visse tilfælde vil virksomheden dog skulle have to registreringer.

Registreringstyper
Der er flere forskellige registreringstyper og dermed også flere måder at angive mættet fedt på.

Fremstiller (pligtig registrering)
Virksomheder, der fremstiller afgiftspligtige fødevarer (råvarer) her i landet skal registreres som oplagshaver.

Køber virksomheden samtidig råvarer (uanset råvaretype) i udlandet (EU eller 3. lande), kan det også gøres under oplagshaverregistreringen.

Køber virksomheden derimod sammensatte varer i udlandet (EU eller 3. lande), skal den også registreres som varemodtager for dækningsafgift, dvs. 2 registreringer.

Køber virksomheden varer inklusiv afgift (fx fra en varemodtager), kan virksomheden fradrage afgiften ved købet.

Virksomheden vil på angivelsen have 8 felter; 7 for råvarer og 1 for sammensatte varer. Hvis virksomheden har flere registreringer, vil den modtage to angivelser, en for oplagshaverregistreringen og en for varemodtagerregistreringen for dækningsafgiftspligtige varer.

Har virksomheden - udover produktion af råvarer - produktion af sammensatte varer, skal mængden af mættet fedt i råvarer og sammensatte varer anvendt til produktion, beregnes ved modtagelsen, men angives ved udleveringen. Hvis virksomheden anvender egne råvarer i en produktion af sammensatte varer, skal afgiften beregnes ved udtagelsen, men afregnes ved udleveringen af den sammensatte vare.

Eksport/nonfood (frivillig registrering)
Virksomheder, der anvender afgiftspligtige råvarer eller sammensatte fødevarer til fremstilling af fødevarer til eksport eller til fremstilling af nonfood (fx dyrefoder) kan frivilligt registreres for andelen af eksport eller nonfood. Andelen af eksport/nonfood baseres på virksomhedens eksport/nonfood andel det foregående år.

Med denne registrering kan virksomheden købe varer uden afgift, dels fra danske oplagshaverregistrerede virksomheder (fremstiller, eksport/nonfood, mellemhandler) og grossistregistrerede virksomheder, dels fra udlandet. Køber virksomheden varer inklusiv afgift (fx fra en varemodtager) til brug i sin produktion, kan virksomheden fradrage afgiften ved købet. Den afgift der kan fradrages, skal svare til andelen af eksport/nonfood det foregående år.

Virksomheden vil på angivelsen have 8 felter; 7 for råvarer og 1 for sammensatte varer. Virksomheden skal afregne afgift for den andel, som ikke går til eksport/nonfood produktion. Afgiften angives i den periode, hvori varerne er købt afgiftsfrit. Årsregulering foretages på den ordinære angivelse for januar.

Køb af handelsvarer (det vil sige varer der ikke indgår i en produktion i virksomheden) fra udlandet kan foretages under den frivillige registrering og kræver derfor ikke en varemodtagerregistrering. Handelsvarer angives ved varens modtagelse, det vil sige råvarer i det relevante råvarefelt og sammensatte varer i dækningsafgiftsfeltet.

Grossist (frivillig registrering)
Virksomheder, der anvender afgiftspligtige råvarer eller sammensatte fødevarer til fremstilling af fødevarer, som udelukkende sælges en gros eller til udlandet, kan frivilligt registreres som grossist. Virksomheder med salg til endeligt forbrug (detailsalg), kan ikke registreres som grossist.

Med en grossistregistrering kan virksomheden købe varer uden afgift, dels fra danske oplagshaverregistrerede virksomheder (fremstiller, eksport/nonfood, mellemhandler) og grossistregistrerede virksomheder, dels fra udlandet. Køber virksomheden varer inklusiv afgift (fx fra en varemodtager) til brug i sin produktion, kan virksomheden fradrage afgiften ved købet.

En registrering som grossist er at sammenligne med en registrering som varemodtager og en grossist har derfor ikke fradrag for spild. Forskellen på de to registreringer er, at grossisten kan udskyde angivelse og betaling af afgiften til udleveringstidspunktet, og grossisten kan sælge varer fra egen produktion til andre registrerede (fremstiller, eksport/nonfood, mellemhandler og grossist) uden afgift.

Virksomheden vil på angivelsen have 8 felter; 7 for råvarer og 1 for sammensatte varer. Afgiften af råvarer angives i felterne 1-7. I felt 8 angives afgiften af sammensatte varer. Varer der er købt inklusiv afgift, fradrages på angivelsen efter samme princip.

Køb af handelsvarer (det vil sige varer der ikke indgår i en produktion i virksomheden) fra udlandet kan foretages under den frivillige registrering og kræver derfor ikke en varemodtagerregistrering. Handelsvarer angives ved varens modtagelse, det vil sige råvarer i det relevante råvarefelt og sammensatte varer i dækningsafgiftsfeltet.

Mellemhandler (frivillig registrering)
Virksomheder, som køber afgiftspligtige råvarer, fra udlandet eller fra andre oplagshaverregistrerede virksomheder (fremstiller, eksport/nonfood og mellemhandler) og grossistregistrerede virksomheder, kan i stedet for registrering som varemodtager blive frivilligt registreret som mellemhandler (oplagshaver), såfremt de udelukkende videresælger afgiftspligtige råvarer til andre oplagshaverregistrerede virksomheder (fremstiller, eksport/nonfood og mellemhandler),og/eller grossistregistrerede virksomheder og/eller til udlandet.

Virksomheden vil på angivelsen have 8 felter; 7 for råvarer og 1 for sammensatte varer. Virksomheden skal angive en 0-indberetning hver måned.

Varemodtager (pligtig registrering, medmindre virksomheden er registreret som fremstiller eller har en af de frivillige registreringer)
Virksomheder, der køber afgiftspligtige fødevarer (råvarer) fra udlandet (EU eller 3. lande), skal registreres som varemodtager. Varer købt i Danmark, skal købes inklusiv afgift.

Køber virksomheden tillige sammensatte varer fra udlandet (EU eller 3. lande), skal den også registreres som varemodtager for dækningsafgift, det vil sige to registreringer.

Virksomheden vil på angivelsen have 8 felter; 7 for råvarer og 1 for sammensatte varer. Hvis virksomheden har to varemodtagerregistreringer, modtager den også to angivelser, en til angivelse af råvarer og en til angivelse af dækningsafgiftspligtige varer.

Såfremt virksomheden eksporterer, kan virksomheden i stedet for at søge godtgørelse, fradrage den godtgørelsesberettigede afgift. Anvender virksomheden de afgiftspligtige fødevarer i en nonfood-produktion, kan virksomheden tillige selv fradrage på angivelsen. Fradraget foretages på den ordinære angivelse for den periode, hvor varen er eksporteret eller anvendt til nonfood-produktion. Råvarer fradrages i det relevante råvarefelt. Sammensatte varer fradrages i felt 8.

Virksomheden skal angive alle varer ved modtagelsen, og salg i Danmark kan kun ske inklusiv afgift.

Dækningsafgift (pligtig registrering, medmindre virksomheden har en frivillig registrering)
Virksomheder, der fra udlandet (EU eller 3. lande) køber sammensatte fødevarer, hvortil der er anvendt afgiftspligtige fødevarer (råvarer) i fremstillingen, skal registreres som varemodtager for dækningsafgift. Varer købt i Danmark, skal købes inklusiv afgift.

Køber virksomheden tillige råvarer fra udlandet (EU eller 3. lande), skal den også registreres som varemodtager for råvarer, det vil sige to registreringer.

Virksomheden vil på angivelsen have 8 felter; 7 for råvarer og 1 for sammensatte varer. Hvis virksomheden har to varemodtagerregistreringer, modtager den også to angivelser, en til angivelse af råvarer og en til angivelse af dækningsafgiftspligtige varer.

Såfremt virksomheden eksporterer, kan virksomheden i stedet for at søge godtgørelse, fradrage den godtgørelsesberettigede afgift. Anvender virksomheden de afgiftspligtige fødevarer i en nonfood-produktion, kan virksomheden tillige selv fradrage på angivelsen. Fradraget foretages på den ordinære angivelse for den periode, hvor varen er eksporteret eller anvendt til nonfood-produktion. Råvarer fradrages i det relevante råvarefelt. Sammensatte varer fradrages i felt 8.

Virksomheden skal angive alle varer ved modtagelsen, og salg i Danmark kan kun ske inklusiv afgift.

Fjernsalg (pligtig registrering)
Virksomheder, der er registreret for fjernsalg i henhold til momsloven, fordi den samlede levering, til ikke-erhvervsdrivende købere her i landet, overstiger 280.000 kr., skal registreres for fjernsalget. Virksomheden kan være registreringspligtig for såvel råvarer som sammensatte varer og kan derfor skulle have 2 registreringer.

Virksomheden vil på angivelsen have 8 felter; 7 for råvarer og 1 for sammensatte varer. Hvis virksomheden har to registreringer, modtager den også to angivelser, en til angivelse af råvarer og en til angivelse af dækningsafgiftspligtige varer.

Virksomheden skal angive afgiften af de varer, der er solgt ved fjernsalg i perioden.

Hvordan skal jeg angive og betale afgiften?
Registrerede virksomheder skal opgøre den afgiftspligtige mængde for hver afgiftsperiode.

Afgiftsperioden er kalendermåneden. Efter udløbet af hver afgiftsperiode og senest den 15. i den efterfølgende måned skal virksomheden angive den afgiftspligtige mængde og betale afgiften.

Virksomheden kan angive og betale afgiften elektronisk til SKAT i TastSelv Erhverv

Virksomheden skal angive hver måned, også selvom den afgiftspligtige mængde er 0. 

Hvis virksomheden i et af felterne skal angive en negativ afgift (eksempelvis fordi der er solgt mere til udlandet, end der er modtaget i perioden), skal virksomheden på den ordinære angivelse anføre en negativ mængde i feltet "Afgiftspligtigt grundlag".

Første gang registrerede virksomheder skal angive afgift/dækningsafgift af mættet fedt bliver den 15. november 2011.

Hvor finder jeg mere information?

Se Spørgsmål/svar vedrørende afgift af mættet fedt. Kataloget opdateres løbende.

Se Spørgsmål/svar vedrørende dækningsafgift af mættet fedt. Kataloget opdateres løbende.

Se Nyhedsbrev vedr. afgift af mættet fedt i fødevarer, offentliggjort d. 15. april 2011.

Se Bekendtgørelse om afgift af mættet fedt i visse fødevarer, Bekendtgørelse nr. 925 af 25. august 2011.

Se Den juridiske vejledning

Se Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven), Lov nr. 247 af 30. marts 2011 og bemærkningerne til lovforslaget L111.

Har du spørgsmål til afgiften, kan du kontakte SKAT på telefon 72 22 18 18.