Dato for udgivelse
07 nov 2011 12:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 sep 2011 11:19
SKM-nummer
SKM2011.732.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
11-01781
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Fradrag
Emneord
Købsmoms, underleverandør, momsfritagelse
Resumé

En virksomhed, der foretog reparation af skibe, havde med rette fratrukket den fulde moms ved køb af leverancer fra underleverandører, der havde opkrævet moms fra reparationsydelser leveret til selskabet.

Reference(r)

Momsloven § 34

Momsloven § 4

Henvisning
Momsvejledningen 2011-2, I.1.3
Henvisning
Momsvejledningen 2011-2, J.1.1.9

Sagen skyldes, at SKAT har nægtet klageren fradrag for købsmoms af leverancer præsteret af underleverandør under henvisning til, at leverancerne var omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 7.

Landsskatterettens afgørelse
Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.

Sagens oplysninger
H1 A/S (herefter selskabet) udførte i den omhandlede periode reparationer af skibe på værfter, der udelukkende foretog skibsreparationer på skibe over 5 tons, og på et værft, hvor der udelukkende blev bygget nye skibe.

Selskabet har ikke opkrævet moms ved fakturering for skibsreparationer, da reparationerne er anset for fritaget for moms i henhold til momslovens § 34, stk. 1, nr. 7. Selskabet anvendte i vidt omfang underleverandører til at udføre arbejdet. Når underleverandørerne fakturerede selskabet for skibsreparationer, blev fakturaerne udstedt med moms. Det er denne moms opkrævet af underleverandører, som selskabet er nægtet fradrag for.

SKAT gennemførte i perioden 11. april 2008 til 24. oktober 2008 en samordnet moms- og skattekontrol af selskabets regnskabspost "fremmed arbejde" omfattende perioden fra den 1. juli 2006 til den 31. marts 2008. SKAT henlagde efterfølgende sagen på baggrund af den gennemførte kontrol. Ved kontrollen fandt SKAT ingen fejl, ligesom selskabet ikke fik pålæg om at ændre sine forretningsgange vedrørende den moms- og skattemæssige behandling af leverancer modtaget af underleverandører.

Ved brev af 4. juni 2010 bekræftede SKAT som opfølgning på et møde afholdt den 2. juni 2010, at selskabet var bibragt en berettiget forventning om, at selskabets forretningsgange blev godkendt i 2008.

SKATs afgørelse
SKAT har opkrævet selskabet 1.134.440 kr. kr. i moms for perioden fra den 1. juli 2008 til den 31. maj 2010.

Underleverandørernes leverancer til selskabet er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 7. Selskabet kan ikke fradrage den fejlagtige fakturerede købsmoms, jf. momslovens § 37.

SKAT har samtidig anført, at underleverandørernes fakturaer ikke opfylder betingelserne for momsfritagelse, da det dels ikke er anført, hvilke skibe reparationerne vedrørte, dels ikke fremgår, at skibene var over 5 buttotons, eller at leverancerne var omfattet af momslovens § 34, stk. 1, nr. 7.

Selskabet har ikke en retsbeskyttet forventning om, at dets måde at agere på momsmæssigt var i overensstemmelse med lovgivningen. Forudsætningen herfor er, at der forelå en entydig og specifik tilkendegivelse, hvor der konkret er taget stilling til netop den situation, som selskabet påberåber sig. Dette har ikke været tilfældet i forbindelse med den foretagne kontrol i 2008.

Efter afsendelse af SKATs brev af 4. juni 2010 konstaterede SKAT, at modtagne fakturaer fra underleverandører for udførte skibsreparationer i 2008, 2009 og 2010 havde en mangelfuld tekst. Ud fra teksten var arbejdet utvivlsomt momspligtigt. Det udførte arbejde var reelt momsfrie skibsreparationer, som alene selskabet og dettes underleverandører havde kendskab til. SKAT havde derfor i forbindelse med den udførte kontrol i 2008 ikke mulighed for at påtale fejlen.

Omfanget af de fakturerede skibsreparationer med tillæg af moms blev således først konstateret efter, at SKAT den 2. juli 2010 modtog materiale fra selskabets repræsentant for perioden fra 1. juli 2008.

Klagerens påstand og argumenter
Selskabet har nedlagt påstand om, at selskabet ikke skal tilbagebetale moms med 1.134.440 kr. for perioden fra den 1. juli 2008 til den 31. maj 2010.

Det er herved gjort gældende, at selskabet med rette har fratrukket den fulde moms ved køb af leverancer fra underleverandører. Fakturaer fra underleverandørerne opfylder ikke dokumentationskravene for momsfri fakturering, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 7, idet fakturaerne fra underleverandørerne ikke indeholder faktuelle eller objektive oplysninger om, hvilke skibe leverancerne har været anvendt på.

Der er desuden redegjort nærmere for, at selskabet er bibragt en berettiget forventning om, at selskabets forretningsgang vedrørende den moms- og skattemæssige behandling af leverancer fra underleverandører blev godkendt af SKAT i 2008. SKATs regulering af selskabets momsfradrag er derfor ugyldig og skal tilbageføres ved annullering.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse
Det fremgår af momslovens § 34, stk. 1, nr. 7, at følgende leverancer er fritaget for moms:

"Salg, ombygning, reparation, vedligeholdelse, befragtning og udlejning af skibe med en bruttotonnage på 5 t eller en bruttoregistertonnage på 5 t eller derover, bortset fra lystfartøjer, og levering, udlejning, reparation og vedligeholdelse af disses faste udstyr."

Bestemmelsen gennemfører den dagældende artikel 15, stk. 5, i 6. momsdirektiv, der nu findes i momssystemdirektivets artikel 148, litra c, med følgende ordlyd:

"Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

(...)

c) levering, ombygning, reparation, vedligeholdelse, befragtning og udlejning af de i litra

a) nævnte fartøjer samt levering, udlejning, reparation og vedligeholdelse af genstande - herunder fiskegrej - der er indbygget i eller anvendes ved driften af disse fartøjer."

Følgende fremgår af Momsvejledningen, afsnit I.1.3, om leverancer omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 7:

"(...) Underleverandører til virksomheder, der udfører de nævnte arbejder, skal derimod betale moms efter de almindelige regler. Der skal således betales moms af varer og ydelser i forbindelse hermed (maling, stålvarer og lign., reservedele til motorer og diverse tekniske installationer (radar og andet navigationsudstyr) mv.), der leveres uden tilknytning til de nævnte arbejder på skibe og disses faste udstyr. (...)"

EF-domstolen har i blandt andet sagen Velker International Oil Company, C-185/89, udtalt sig om, hvorvidt en i princippet tilsvarende momsfritagelse for levering af proviant til skibe alene omfatter levering af goder til virksomheder, der selv anvender goderne til skibsproviantering, eller om fritagelsen også omfatter levering af goder i tidligere handelsled under den forudsætning at goderne i sidste ende anvendes til skibsproviantering, jf. den dagældende artikel 15, stk. 4, litra a, i 6. momsdirektiv, der nu findes i momssytemdirektivets artikel 148, litra a.

Domstolen konkluderede, at ligesom den automatiske fritagelse for eksporttransaktioner udelukkende finder anvendelse på den endelige levering af goder, der eksporteres af sælgeren eller for dennes regning, finder fritagelsen for skibsproviantering alene anvendelse på levering af goder til den virksomhed, der selv anvender goderne til skibsproviantering. Fritagelsen kan således ikke udvides til at omfatte levering af goder i et forudgående handelsled.

Idet tilsvarende betragtninger gør sig gældende for reparationsarbejder på skibe omfattet af fritagelsen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 7, finder Landsskatteretten, at de leverancer, som selskabet har modtaget fra underleverandører til brug for selskabets reparationer af skibe, ikke er omfattet af fritagelsen i den nævnte bestemmelse. Der kan desuden henvises til Momsvejledningens afsnit I.1.3.

Selskabets underleverandører har således med rette opkrævet moms af reparationsydelser leveret til selskabet, jf. momslovens § 4, stk. 1, hvorfor selskabet er berettiget til fradrag for købsmomsen af disse leverancer i henhold til momslovens almindelige regler.

Dermed ændres SKATs afgørelse, hvilket er tiltrådt af Skatteministeriet.