Dato for udgivelse
07 nov 2011 12:43
SKM-nummer
SKM2011.730.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
11-01348
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man vil klage
Emneord
Omkostningsgodtgørelse, timeregnskab, bevis, udgift, sagkyndig bistand
Resumé

Omkostningsgodtgørelse blev nægtet for udgifter til indhentelse af et bindende svar, idet udgifterne ikke kunne anses for omfattet af skatteforvaltningslovens § 54, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten udtalte endvidere, at bevisbyrden for, at der er tale om udgifter afholdt til sagkyndig bistand i en godtgørelsesberettiget sag, påhviler ansøgeren. Efterfølgende fremlæggelse af udskrift af den sagkyndiges elektroniske kalender kunne ikke dokumentere, hvorledes forholdene reelt havde været tilbage i tid.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 54, stk. 1, nr. 4

Henvisning
-

Klagen vedrører omkostningsgodtgørelse.

Landsskatterettens afgørelse
SKAT har alene godkendt klagerens ansøgning om acontoomkostningsgodtgørelse for førelse af en sag ved skatteankenævnet med 29.565 kr. ud af det ansøgte beløb på 42.565 kr., idet udgifter til indhentelse af et bindende svar samt udgifter, der er anset for at vedrøre sagen i 1. instans, ikke er anset for godtgørelsesberettigede.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Sagens oplysninger
Klageren og hans fader er hovedaktionærer og ansatte i selskabet G1 A/S.

SKAT traf den 20. maj 2010 afgørelse om forhøjelse af klagerens skatteansættelser for indkomstårene 2007 og 2008 med værdi af fri bil, jf. ligningslovens § 16, stk. 4.

SKAT traf endvidere samme dato afgørelse om forhøjelse af faderens skatteansættelser for indkomstårene 2007 og 2008 med værdi af fri bil, jf. ligningslovens § 16, stk. 4.

Forhøjelserne var beløbsmæssigt ens.

G1 A/S anmodede den 21. maj 2010 SKAT om et bindende svar på spørgsmålet om, hvorvidt de af selskabet indrettede to firmabiler, som stilles til rådighed for to af virksomhedens ansatte (klageren og faderen) til brug for erhvervsmæssig kørsel, skattemæssigt kunne anses for specialindrettede biler.

SKAT afgav ved afgørelse af 24. juni 2010 det bindende svar "Ja" til spørgsmålet.

Klagerens repræsentant påklagede ved klageskrivelse af 12. juli 2010 på klagerens vegne afgørelsen af 20. maj 2010 om hans skatteansættelse til skatteankenævnet.

Klagerens repræsentant har den 30. september 2010 udstedt faktura nr. 1344683 på 85.130 kr., inkl. moms, til klageren med teksten:

"Acontohonorar i forbindelse med ydet assistance med klage til Skatteankenævnet, jf. vedlagte specifikation."

Den vedlagte specifikation har følgende indhold:

"Acontohonorar for løbende assistance i forbindelse med igangværende klagesag ved Skatteankenævnet vedrørende klage over den af Skattecenter (...) trufne afgørelse dateret den 20.05.2010 vedrørende indkomstårene 2007 og 2008 - beskatning af privatbenyttelse af firmabil, jf. ligningslovens § 16, stk. 4.

Acontohonorar for løbende assistance ydet i forbindelse med klagesag ved Skatteankenævnet i alt 68.104 kr. ekskl. moms kan specificeres således:

Mødeafholdelse med drøftelse og gennemgang af den modtagne skatteafgørelse, herunder drøftelse samt vurdering og stillingtagen til klageforløb i forbindelse med afgørelsen fra Skattecenter (...).

Til brug for klagen er der indledningsvis indhentet erklæring i form af bindende svar på, hvorvidt varebilen stillet til rådighed af arbejdsgiveren er specialindrettet. Gennemgang af afgørelser vedrørende specialindrettede varebiler på gule plader med særlig fokus på bilstørrelsen kontra indretningen og omfanget af indretningen. Gennemgang af afgørelser omfatter udover offentliggjorte afgørelse også søgning på ikke offentliggjorte afgørelser.

Endvidere gennemgået ligningsvejledningen, afgørelser, kendelser, domme og litteratur inden for det påklagede område - specialindrettet varebil til rådighed for erhvervsmæssig kørsel.

Indhentning af oplysninger, beskrivelse af arbejdsopgaver samt kørselsmønster i forbindelse med specialindrettet varebil til rådighed for erhvervsmæssige aktiviteter. Oplysninger om arbejdsopgaverne og bilens indretning sammenholdt med udvalgte offentliggjorte og ikke offentliggjorte afgørelser.

Modtaget SKATs afgørelse, gennemlæst og drøftet i forhold til det videre klageforløb. Herefter er sagen vurderet på ny, og endelig vurdering af påklagelse af afgørelsen til Skatteankenævnet (...). Orientering og drøftelse af klageforløbet.

I forbindelse med udarbejdelse af den skriftlige klage til Skatteankenævnet er der foretaget en fornyet gennemgang af afgørelser, domme mv.

Herefter stillingtagen til klagens opbygning i henholdsvis en primær og en sekundær påstand.

Klagen til Skatteankenævnet udarbejdet/gentaget ud fra de allerede indhentede oplysninger, argumentationer, afgørelser mv. til brug for det bindende svar. Dette suppleret med fokus på SKATs faktiske observationer som dokumentation/manglende dokumentation for påstanden om privat kørsel. Gennemgang og redegørelse for det faktiske brændstofforbrug, herunder tankning af brændstof i forhold til virksomhedens adresse, forretningsmæssige aktiviteter og kørselsmønsteret i øvrigt.

Udarbejdet og fremsendt skriftlig klage til Skatteankenævnet.

Opfølgning og drøftelse af status på klagen.

 

kr.

Honorar fordelt på:

 

Sekretærtimer i alt 3,52 timer

3.602

   

Anvendt i skatteafdelingen:

Skattepartnertimer:

11,62 timer

 

41.832

   

Skattekonsulenttimer:

9,75 timer

22.670 kr.

Acontohonorar vedrørende skattesagen, i alt 24,89 timer

68.104"

Klageren har den 25. oktober 2010 ansøgt om acontoomkostningsgodtgørelse med 50 % af beløbet på 85.130 kr., dvs. 42.565 kr.

Ansøgningen var tillige vedlagt en time- og sagsopgørelse med følgende indhold:

"(...) - skattesag - time- sagsopgørels

Uge

Sats

Forbrug

Sekr.

AMB

Kl

Tekst

2010

           

20

3.600

9.900

   

2,75

møde ny kunde+genmg.mat.

20

3.600

1.800

   

0,50

Div.vurd.+drøft klage SKAN

20

3.600

900

   

0,25

Div.drøft mv. bind.svar-gul.pl.biler

20

2.325

5.534

 

2,38

 

bindende svar

20

3.600

900

   

0,25

Genmg.+drøft bind.svar SKAT gulpl. biler

20

1.023

307

0,30

   

anmod. bind. svar AMB

20

1.023

123

0,12

   

rett. br. + pdf-fil

20

2.325

2.906

 

1,25

 

bindende svar + mail til kunden

20

3.600

1.800

   

0,50

Div.genmg.afg.+klage SKAN fri bil

20

1.023

205

0,20

   

Br AMB

20

1.023

51

0,05

   

kop.

20

2.325

1.744

 

0,75

 

skriv til skat + mail til kunden

23

3.600

900

   

0,25

Div.drøft.+vurd. klage bilbeskatning

23

2.325

279

 

0,12

 

kvt. bindende svar/mail til kunden

26

3.600

432

   

0,12

Bind.svar

26

3.600

1.800

   

0,50

Vurd.bindsv+klage SKAN

26

2.325

1.163

 

0,50

 

Vurdering klage

27

3.600

7.200

   

2,00

Klage SKAN fri bil

27

2.325

10.463

 

4,50

 

Klage

28

3.600

14.400

   

4,00

Klage SKAN fri bil

28

1.023

614

0,60

   

Sekr.opgave

28

1.023

2.302

2,25

   

Skriv br mv.

31

2.325

581

 

0,25

 

status klage

32

3.600

1.800

0,50

Div.opfølgn+drøft klage mv

   

68.104

3,52

9,75

11,62"

 

SKAT anmodede i mail af 16. december 2010 klagerens repræsentant om at indsende en yderligere specifikation af time- og sagsregnskabet med en opdeling af timer og arbejdsbeskrivelse på de enkelte dage, specielt i uge 20.

Klagerens repræsentant svarede i mail af 22. december 2010, at repræsentantens time- og sagsregnskab desværre ikke kan trække timer ud pr. dag. Repræsentanten indsendte derimod en kopi af time- og sagsregnskabet, hvorpå der med orange farve er markeret den tid, der er brugt på det bindende svar.

Følgende beløb er markeret: 900 kr., 5.534 kr., 900 kr., 307 kr., 123 kr., 2.906 kr., 205 kr., 51 kr., 1.744 kr., 279 kr. og 432 kr., dvs. i alt 13.381 kr., ekskl. moms, svarende til 16.726 kr., inkl. moms.

SKAT har over for Landsskatteretten fremlagt kopi af breve af henholdsvis den 26. april 2010 og den 19. maj 2010 fra klagerens repræsentant til SKAT.

I brevet af 26. april 2010 anmodede repræsentanten i anledning af modtaget forslag til ændrede skatteansættelser for klageren for indkomstårene 2007 og 2008 SKAT om fuld aktindsigt i sagen samt om udsættelse med indsendelse af bemærkninger til forslaget.

I brevet af 19. maj 2010 oplyste repræsentanten, at materialet modtaget den 7. maj 2010 i anledning af begæringen om aktindsigt ikke havde bidraget yderligere til afklaring af sagen, og at der derfor anmodedes om endelig afgørelse i sagen.

Repræsentanten har den 30. september 2010 udstedt faktura nr. 1344684 til klagerens fader på ligeledes 85.130 kr., inkl. moms. Faderen har ligeledes ansøgt om acontoomkostningsgodtgørelse for 50 % af fakturabeløbet. Der er afgivet samme oplysninger i relation til time- og sagsopgørelsen i de to sager.

SKATs afgørelse
SKAT har alene imødekommet klagerens ansøgning om acontoomkostningsgodtgørelse med et beløb på 29.565 kr.

SKATs afgørelse om klagerens skatteansættelser blev truffet den 20. maj 2010.

Anmodningen om bindende svar fra G1 A/S blev fremsendt til SKAT i brev af 21. maj 2010.

Sagkyndig bistand ydet i uge 20/2010 (som dækker perioden fra mandag den 17. maj til fredag den 21. maj 2010) anses derfor i overvejende grad at dække sagkyndig bistand vedrørende anmodningen om bindende svar og bistand i klagerens sag i 1. instans.

Bistand ydet forud for SKATs afgørelse af 20. maj 2010 må anses for sagkyndig bistand i klagerens sag i 1. instans.

Udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med en sag ved den skatteansættende myndighed er ikke omfattet af adgangen til omkostningsgodtgørelse.

Sagen om det bindende svar må anses for en selvstændig sag. Den sagkyndige bistand, som er ydet i sagen om det bindende svar, kan derfor ikke anses for sagkyndig bistand i klagesagen ved skatteankenævnet.

Behandlingen af anmodningen om bindende svar foregik ved den skatteansættende myndighed.

G1 A/S, som anmodede om det bindende svar, er ikke godtgørelsesberettiget i klagesagen ved skatteankenævnet, jf. skatteforvaltningslovens § 53, stk. 2, nr. 1.

Udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med udarbejdelse af anmodningen om bindende svar kan derfor ikke anses for godtgørelsesberettigede, jf. skatteforvaltningslovens § 53, stk. 2, nr. 1, og § 55, stk. 1.

Udgifterne til sagkyndig bistand i sagen om det bindende svar falder endvidere ikke ind under reglen i skatteforvaltningslovens § 54, stk. 1, nr. 4.

Med udgangspunkt i det indsendte time- og sagsregnskab ansættes skønsmæssigt et beløb på 26.000 kr., inkl. moms, som honorar for medgået tid til udført arbejde vedrørende bistand i forbindelse med anmodningen om bindende svar for G1 A/S og bistand ydet i klagerens sag ved 1. instans.

SKAT nedsætter derfor det ansøgte beløb med 50 % af 26.000 kr., dvs. 13.000 kr.

Godtgørelsen udgør herefter 29.565 kr.

Klagerens påstand og argumenter
Klagerens repræsentant har fremsat principal påstand om, at ansøgningen om aconto-omkostningsgodtgørelse på 42.565 kr. imødekommes fuldt ud. Subsidiært har repræsentanten fremsat påstand om, at der alene skal ske reduktion for medgået tid til udarbejdelse af det bindende svar, dvs. reduktion med 50 % af 16.726 kr., inkl. moms.

Det samlede honorar på 85.130 kr., inkl. moms, vedrører omkostninger afholdt i henhold til skatteforvaltningslovens §§ 53 og 55, og honoraret for den medgåede tid til udarbejdelse af det bindende svar er omfattet af skatteforvaltningslovens § 54, stk. 1, nr. 4.

Da det er klagerens opfattelse, at SKATs afgørelse om beskatning af værdi af fri bil er forkert, herunder blandt andet henset til, at bilen er specialindrettet, blev der anmodet om et bindende svar. SKAT var i det bindende svar enig i, at der er tale om en specialindrettet varebil på gule plader.

Anmodningen om bindende svar dannede således grundlag for udarbejdelse af klagen til skatteankenævnet. Stillingtagen til bilen og dens indretning var en væsentlig og afgørende del af klagen til skatteankenævnet.

Den tid, der blev brugt på udarbejdelse af klagen, er således sammensat af den tid, der blev anvendt ved udarbejdelsen af anmodningen om det bindende svar, og udarbejdelsen af klagen til skatteankenævnet. Honoraret i forbindelse med det bindende svar er således en integreret del af det samlede honorar for sagkyndig bistand i klagesagen.

Beskrivelsen af de faktiske forhold i klagen til skatteankenævnet var en delvis gentagelse af de beskrevne faktiske forhold i anmodningen om det bindende svar. Endvidere var hele klagerens subsidiære påstand i klagen beskrevet med udgangspunkt i det bindende svar, nemlig at der er tale om en specialindrettet varebil på gule plader, som er stillet til rådighed for erhvervsmæssig kørsel.

Det bindende svar blev stillet af G1 A/S, som er det selskab, der har stillet to ens biler til rådighed for erhvervsmæssig kørsel til henholdsvis klageren og hans fader. Ved at spørge på selskabets vegne blev der alene afgivet ét spørgsmål, og der blev givet ét svar. Der blev derved opnået en besparelse angående honoraret for den sagkyndige bistand. Der skulle således kun behandles én anmodning om bindende svar.

Honoraret for sagkyndig bistand til udarbejdelse af anmodningen om bindende svar udgør 16.726 kr., inkl. moms.

De resterende 68.404 kr., inkl. moms, er anvendt direkte til udarbejdelse af klagen til skatteankenævnet, og hvor det bindende svar er indarbejdet i klagen.

Principalt gøres gældende, at ansøgningen om acontoomkostningsgodtgørelse skal godkendes fuldt ud, idet honorar til udarbejdelse af det bindende svar er omkostninger afholdt i henhold til skatteforvaltningslovens § 54, stk. 1, nr. 4. Udgifter til udarbejdelse af anmodningen om bindende svar bør sidestilles med udgifter omfattet af denne bestemmelse, når der henses til, at tiden, der er brugt til indhentelse af det bindende svar, er tid, som er sparet i forbindelse med udarbejdelse af klagen til skatteankenævnet.

Spørgsmålet om bilens indretning som specialindrettet var af væsentlig betydning for udfaldet af klagesagen om beskatning af værdi af fri bil.

Fremgangsmåden med at anmode om bindende svar forud for udarbejdelse af klagen til skatteankenævnet var begrundet i ønsket om at skære klagen til, således at klagen kunne begrænses til spørgsmålet om beskatning af værdi af fri bil. Alternativt skulle klagen til skatteankenævnet have været udvidet væsentligt i forhold til spørgsmålet om specialindrettet køretøj, således at skatteankenævnet yderligere skulle have taget stilling til, hvorvidt der var tale om en specialindrettet bil.

Det bindende svar må derfor anses for en erklæring og dokumentation for, at klageren fik stillet en specialindrettet gulpladebil til rådighed til erhvervsmæssig brug i forbindelse med ansættelsen i G1 A/S. Erklæringen fra SKAT var vedlagt som dokumentationsmateriale i klageskrivelsen af 12. juli 2010.

Det bemærkes, at SKAT i forbindelse med deres behandling og afgørelse af 20. maj 2010 ikke tog stilling til bilens indretning.

I en anden sag har en af repræsentantens klienter modtaget omkostningsgodtgørelse i forbindelse med en erklæring afgivet af en grafolog. Grafologerklæringen blev afgivet i forbindelse med en klagesag, hvor erklæringen indgik og blev brugt som en del af klagen. De to situationer må kunne sidestilles, idet omkostningerne til indhentelse af det bindende svar svarer til omkostningerne til udarbejdelse af grafologerklæringen. I begge situationer er der tale om erklæringer, der dokumenterer væsentlige forhold af betydning for klagesagen.

Subsidiært gøres gældende, at der alene skal ske reduktion med medgået tid til udarbejdelse af det bindende svar, dvs. med 50 % af 16.726 kr., inkl. moms.

SKAT har ikke nærmere begrundet skønnet på 26.000 kr. Der er herved begæret aktindsigt til nærmere belysning heraf. Hverken af afgørelsen eller af materialet modtaget til opfyldelse af begæringen om aktindsigt fremgår, hvorledes SKAT har skønnet beløbet på 26.000 kr., inkl. moms.

Der er ikke belæg for at skønne, at honoraret for indhentelse af det bindende svar var højere end, hvad der følger af den rent faktiske anvendte tid, dvs. et honorar på 16.726 kr., inkl. moms.

SKATs udtalelse i anledning af klagen
I den påklagede afgørelse dækker det skønnede beløb på 26.000 kr., inkl. moms, sagkyndig bistand vedrørende anmodningen om bindende svar og bistand ved 1. instans i perioden fra den 17. til den 21. maj 2010.

Klagerens repræsentant har opgjort honoraret for arbejdet med anmodningen om bindende svar til 16.726 kr., inkl. moms. Det resterende beløb på 9.274 kr., inkl. moms, anses skønsmæssigt for at dække arbejde ved 1. instans i uge 20.

Klagerens repræsentants bemærkninger til udtalelsen samt fremlagte oplysninger og bemærkninger på mødet i Landsskatteretten
Den anvendte tid ved 1. instans indgår ikke i ansøgningen om omkostningsgodtgørelse.

SKAT har fortsat ikke redegjort for det skønnede beløb på 9.274 kr., inkl. moms.

Skatteforvaltningslovens § 54, stk. 1, nr. 4, indeholder ikke nogen begrænsninger med hensyn til, hvilke erklæringer/dokumentationsmateriale, der er omfattet af reglen, ud over begrænsningen med hensyn til kontrollerede transaktioner, jf. skattekontrollovens § 3 B. Forarbejderne gør heller ikke. Reglen omfatter tværtimod alle dokumenter m.v., der afklarer omtvistede forhold.

Det bindende svar var meget afgørende i de to klagesager. Det bindende svar var essentielt for argumentationen i klagerne, og svaret blev brugt meget aktivt i klageskrivelserne. Meget af arbejdet fra anmodningen om bindende svar blev således genbrugt i klageskrivelserne.


Grunden til, at man valgte at anmode om et bindende svar, var omkostningsoptimering. De to biler er ens og er blevet anvendt ens af de to ansatte. Anmodninger om bindende svar i relation til reglerne om specialindrettede køretøjer behandles af et team i ét bestemt skattecenter for hele landet. En anmodning om bindende svar medførte således, at spørgsmålet blev behandlet af SKATs eksperter på området, frem for at spørgsmålet blev behandlet af SKATs stedlige sagsbehandlere i de to skattesager.

At anmodningen blev indgivet af G1 A/S skyldtes alene, at SKAT så kun skulle behandle én sag frem for to sager, ligesom det var en sikkerhed for, at spørgsmålet blev vurderet ens af SKAT i de to sager.

Det bindende svar blev alene indhentet til brug som bevisførelse i de to klagesager. Selskabet har ikke haft nogen som helst interesse i det bindende svar. Det er alene klageren og hans fader, der har haft interesse i indhentelsen af det bindende svar. Det kan ikke have betydning for, om der er adgang til omkostningsgodtgørelse, at det var selskabet, der indgav anmodningen om det bindende svar, når dette alene skyldes de ovenfor nævnte grunde vedrørende omkostningsoptimering.

Selskabet har hverken før eller efter SKATs bindende svar anset klageren og hans fader for at have fri bil til rådighed. SKAT har ikke henvendt sig til selskabet med oplysning om, at bilerne ansås for blandet anvendte biler med den konsekvens, at selskabet skulle foretage momsregulering samt skulle beskatte de to ansatte af værdi af fri bil. En sådan henvendelse burde SKAT have foretaget umiddelbart efter afgørelserne til de to ansatte. Det kan derfor konkluderes, at eftersom selskabet ikke har ændret sin håndtering af de to biler, ligesom SKAT ikke har rettet henvendelse herom til selskabet, så har selskabet ikke haft nogen interesse i indhentelsen af et bindende svar.

Om det udførte arbejde i uge 20 er der tale om, at revisionsfirmaets time-/ sagsregnskab er af ældre dato og fungerer således, at når der efterfølgende indtastes ændringer i en given uge, så summeres oplysningerne for alle dagene sammen til oplysninger for en uge. Man kan derfor - efter at der er foretaget ændringer - ikke få en udskrift pr. dag.

Tidsfordelingen kan i stedet for dokumenteres ved udskrift af repræsentantens elektroniske kalender for uge 20. Heraf fremgår, at han var ude af huset tirsdag den 18., onsdag den 19. og torsdag den 20. maj 2010. Det har derfor været praktisk umuligt for ham at udføre arbejde på sagerne disse dage. Af kalenderen fremgår derimod, at han havde møde med klageren og hans fader fredag den 21. maj 2010 fra kl. 7.00 til kl. 12.30. Han møder selv kl. 7 hver dag, og klageren og faderen arbejder inden for byggebranchen, hvorfor deres arbejdsdag også starter tidligt.

SKATs afgørelser af 20. maj 2010 modtog man med posten den 21. maj 2010. Revisionsfirmaet modtager normalt post kl. 8 hver dag. Allerede fra onsdag den 19. maj 2010, hvor revisionsfirmaet havde sendt det kortfattede brev til SKAT om, at man ikke havde bemærkninger til SKATs forslag til afgørelser og bad om at få afgørelser i sagerne, vidste man imidlertid, hvilken vej afgørelserne ville gå.

På mødet den 21. maj 2010 fik repræsentanten en dybere forklaring på klagerens og hans faders kørselsmønstre, og det kom frem, dels at SKAT havde byttet om på bilerne i en af sagerne, hvorfor der var grundlag for en ugyldighedspåstand, dels at der var grundlag for at gøre gældende, at der var tale om specialindrettede biler. Han blev på grundlag af disse oplysninger enig med klageren og hans fader om, at der skulle klages over afgørelserne. Endvidere blev man enig om, at der til brug for bevisførelsen skulle indhentes et bindende svar. En skattemedarbejder i revisionsfirmaet (med initialerne AMB) skrev herefter i løbet af fredagen anmodningen om det bindende svar. Han så selv anmodningen igennem, hvorefter anmodningen blev sendt med posten senere fredag den 21. maj 2010. Hans egne initialer er KI.

Revisionsfirmaet har selvsagt ikke påbegyndt arbejde med klagesagerne, herunder udarbejdelsen af anmodningen om det bindende svar, før revisionsfirmaet på mødet den 21. maj 2010 fik klienternes samtykke til, at der skulle klages over SKATs afgørelser.

Der er imidlertid ej heller et forbud i omkostningsgodtgørelsesreglerne imod, at arbejde med en klagesag begynder, før den afgørelse, der klages over, foreligger. Hvis der er tale om arbejde med klagen, må der være adgang til omkostningsgodtgørelse, uanset hvornår den afgørelse, der klages over, foreligger. Som i nærværende tilfælde har man fra onsdag den 19. maj 2010 vidst, i hvilken retning afgørelserne ville gå. I relation til denne teoretiske indfaldsvinkel om, hvornår arbejde på en klagesag kan påbegyndes, bemærkes, at det må være dokumenteret, at et givent arbejde ikke har vedrørt 1. instanssagen, når materialet ikke er anvendt over for og ej heller er fremsendt til 1. instansen.

Det var imidlertid først på mødet fredag den 21. maj 2010, at repræsentanten blev opmærksom på SKATs ombytning af bilerne, og at der kunne være tale om specialindrettede biler. Før dette tidspunkt mente man derfor ikke, at aktindsigtsmaterialet gav grundlag for bemærkninger, ligesom eventuelle bemærkninger, som man eventuelt måtte få ved nærmere drøftelse med klageren og hans fader, bedst ville kunne blive bedømt af uvildige øjne i eventuelle klagesager. Man besluttede derfor ikke at gøre mere ud af brevet af 19. maj 2010, end tilfældet var.

Der har tidsmæssigt ikke været nogen problemer i relation til, at anmodningen om det bindende svar blev udarbejdet fredag den 21. maj 2010. Arbejdet var fordelt på repræsentanten selv og en skattemedarbejder i revisionsfirmaet. Af hans elektroniske kalender fremgår, at han i uge 20 i 2010 selv arbejdede i alt 50 timer.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse
Af skatteforvaltningslovens § 54, stk. 1, nr. 4, fremgår, at følgende udgifter er godtgørelsesberettigede:

"Udgifter til sagkyndige erklæringer og andet bevismateriale, i det omfang der ikke er tale om dokumentation for kontrollerede transaktioner efter skattekontrollovens § 3 B."

Bekendtgørelse nr. 958 af 10. oktober 2005, der er udstedt i medfør af skatteforvaltningslovens § 58, har følgende ordlyd i § 2, stk. 3:

"Det er en betingelse for at opnå omkostningsgodtgørelse, at regningen fra den sagkyndige er udarbejdet på grundlag af sædvanlig fakturering, som er stilet til den godtgørelsesberettigede. Regningen skal være delt op med hensyn til størrelsen af honoraret for arbejdet ved hver instans pr. klagepunkt og skal indeholde oplysninger om anvendt antal timer pr. instans pr. klagepunkt (eventuelt skønsmæssigt fordelt). Det skal desuden klart fremgå af regningen, hvilke udgifter der er godtgørelsesberettigede, og hvilke der ikke er, jf. § 3. Der skal tillige være en kort beskrivelse af det arbejde, som den sagkyndige har udført ved hver instans, og om der er særlige forhold, som begrunder honorarkravet. Den sagkyndige attesterer rigtigheden af disse oplysninger ved sin underskrift på ansøgningen, jf. § 5, stk. 1."

§ 4, 1. pkt., har følgende ordlyd:

"Told- og skatteforvaltningen kan til brug for behandlingen af ansøgningen om omkostningsgodtgørelse anmode den godtgørelsesberettigede eller den sagkyndige om yderligere oplysninger."

Indhentelsen af det bindende svar i form af G1 A/S' anmodning om et bindende svar kan efter en naturlig begrebsmæssig forståelse ikke anses for at udgøre indhentelse af en sagkyndig erklæring. Der er tale om en myndighedsafgørelse.

SKATs behandling af anmodningen om bindende svar udgjorde en selvstændig sag. Der er derfor tale om en sag i 1. instans.

Klageren er derfor ikke berettiget til omkostningsgodtgørelse for udgifterne til sagkyndig bistand i forbindelse med indhentelse af det bindende svar, jf. skatteforvaltningslovens § 55, stk. 1, modsætningsvis.

Den del af fakturabeløbet, der udgør udgifter til indhentelse af det bindende svar, er oplyst og opgjort af repræsentanten til 16.726 kr., inkl. moms. Et tilsvarende beløb er opgjort ud af fakturabeløbet udstedt til klagerens fader.

Landsskatteretten lægger derfor til grund som ubestridt, at et beløb på 16.726 kr., inkl. moms, ud af beløbet på 85.130 kr. på fakturaen udstedt til klageren, udgør udgifter til sagkyndig bistand til indhentelse af det bindende svar.

Det er derfor med rette, at SKAT har anset klageren for ikke at være berettiget til omkostningsgodtgørelse for dette beløb.

I forbindelse med en ansøgning om omkostningsgodtgørelse påhviler bevisbyrden for, at der er tale om udgifter, der er afholdt til sagkyndig bistand i en godtgørelsesberettiget sag, ansøgeren.

I det indsendte time- og sagsregnskab er udgifterne alene oplistet pr. uge.

Under SKATs sagsbehandling har SKAT anmodet klagerens repræsentant om at indsende en yderligere specifikation af time- og sagsregnskabet med en opdeling af timer og arbejdsbeskrivelse på de enkelte dage, specielt i uge 20.

Repræsentanten har meddelt, at dette ikke kan lade sig gøre.

Ud fra overskriften og teksterne i time- og sagsregnskabet giver det anledning til en formodning om, at såvel udgifterne til klagerens skattesag i 1. instans, indhentelsen af det bindende svar og selve klagerens klagesag ved skatteankenævnet er indeholdt i regnskabet.

Henset til, at SKATs afgørelse om klagerens skatteansættelser for 2007 og 2008 blev truffet torsdag den 20. maj 2010, og henset til, at det af time- og sagsregnskabet fremgår, at der i uge 20 er angivet udgifter til møde med ny kunde, sammenholdt med, at det af brevene af 24. april 2010 og 19. maj 2010 fremgår, at repræsentanten allerede i april og maj har repræsenteret klageren over for SKAT, finder Landsskatteretten, at det ikke er godtgjort, at samtlige de i uge 20 afholdte udgifter vedrører klagesagen og ikke klagerens skattesag i 1. instans.

At det blev besluttet ikke at afgive bemærkninger til forslaget til afgørelse, udgør ikke dokumentation for, at der ikke er foretaget arbejde i sagerne, herunder arbejde med at sætte sig ind i sagens indhold og gennemlæsning af sagsakter.

Landsskatteretten finder herved, at den indsendte udskrift af repræsentantens elektroniske kalender ikke udgør tilstrækkelig dokumentation herfor. Der er herved bevismæssigt henset til, at kalenderen først er fremlagt længere tid efter uge 20 i 2010 og ikke blev fremlagt på det tidspunkt, hvor SKAT bad om en nærmere specifikation af time- og sagsregnskabet, samt at efterfølgende fremlæggelse af elektroniske kalendere generelt ikke kan anses for dokumentation for, hvorledes forholdene reelt har været tilbage i tid.

I henhold til time- og sagsregnskabet udgør de samlede udgifter afholdt i uge 20 32.712,50 kr., inkl. moms. De samlede udgifter, fratrukket beløbet på 16.726 kr., inkl. moms. vedrørende det bindende svar, udgør derfor 15.986,50 kr., inkl. moms.

Henset til, at SKATs afgørelse blev truffet torsdag i uge 20, finder Landsskatteretten, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte det af SKAT foretagne skøn over, at et beløb på 9.274 kr., inkl. moms, ud af beløbet på 15.986,50 kr., inkl. moms, udgør honorar for sagkyndig bistand i klagerens sag ved 1. instans.

Klageren er ikke berettiget til omkostningsgodtgørelse for disse udgifter, da der er tale om udgifter til sagkyndig bistand i en sag ved 1. instans, jf. skatteforvaltningslovens § 55, stk. 1, modsætningsvis.

Det er derfor med rette, at SKAT ud af det ansøgte beløb på 42.565 kr. alene har godkendt klagerens ansøgning om acontoomkostningsgodtgørelse med 29.565 kr.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.