Dato for udgivelse
03 nov 2011 14:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 okt 2011 10:16
SKM-nummer
SKM2011.723.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-083817
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Personalegoder, egenbetaling, kost, logi, kursus, frivillig
Resumé

Spørger driver et kursus- og kulturcenter, hvor størstedelen af arbejdet udføres af frivillige, ulønnede medarbejdere.

Skatterådet bekræfter, at den angivne egenbetaling for henholdsvis kost, logi og undervisning efter en konkret vurdering er af en sådan størrelse, at der ikke skal ske beskatning hos den frivillige / medarbejderen.

Hjemmel

Statsskatteloven § 4,
Ligningsloven § 16

Reference(r)

Statsskatteloven § 4,
Ligningsloven § 16

Henvisning

Den juridiske vejledning 2011-2, afsnit C.A.5.1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2011-2, afsnit C.A.5.4.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2011-2, afsnit C.A.5.12.

Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1, afsnit C.A.5.1.1.

Spørgsmål

  1. Er egenbetaling for kost for medarbejdere og frivillige på kr. 180 pr. uge af en sådan størrelse, at der ikke skal ske beskatning hos den frivillige/medarbejderen?
  2. Er egenbetaling for logi for medarbejdere og frivillige på kr. 200 pr. uge af en sådan størrelse, at der ikke skal ske beskatning hos den frivillige/medarbejderen?
  3. Er egenbetaling for undervisning for medarbejdere og frivillige på 36 kroner pr. time/foredrag af en sådan størrelse, at den frivillige/medarbejderen ikke skal beskattes?

Svar

  1. Ja
  2. Ja
  3. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er en erhvervsdrivende fond, hvis formål er at udøve forlagsvirksomhed, udleje kursusfaciliteter og boliger i kursus- og kulturcentret.

Fondens arbejde er baseret på frivillighed og gavekultur. Langt størstedelen af arbejdet udføres af frivillige, ulønnede medarbejdere, der arbejder med fondens forskellige opgaver, såsom undervisning, reception, rengøring, madlavning, havearbejde og håndværksarbejde. Den frivillige arbejdskraft er af væsentlig betydning for fondens eksistens.

Frivillige har deres gang året rundt i centret. Frivillige med bopæl langt fra centret tilbydes overnatning i centret, mens andre bor hjemme eller hos bekendte i området.

Tre gange årligt afholdes der særlige arbejdsuger, i påsken, midt i juni og i efterårsferien. I disse uger mødes frivillige for at udføre en lang række opgaver i centret. Arbejdet fordeler sig således for størstedelen af de frivillige på 9 uger, hvoraf de 3 er deciderede arbejdsuger. De øvrige 6 uger om sommeren, er kursusperiode, hvor arbejdet er mere af driftsmæssig karakter, som køkken- og rengøringsarbejde, reception og undervisning.

Fondens ledelse ønsker at sikre, at alle gældende regler følges, og ønsker derfor bekræftelse på, at de anvendte betalinger er i overensstemmelse med gældende regler.

Spørger har supplerende oplyst, at der ikke indgås skriftlige aftaler mellem centret og den frivillige. Det forventes, at den frivillige er til rådighed i ca. 20-25 timer pr. uge, men der foreligger ikke skriftlige aftaler herom.

Kost

En frivillig har mulighed for at deltage i Centrets kantine, eller selv at sørge for sin forplejning på værelse eller i øvrigt. Ved anvendelse af Centrets kantine betales for 2 måltider pr. dag, 6 dage om ugen, da der er lukket om lørdagen. Dette svarer til kr. 180 pr. uge, der indbetales af den frivillige.

Spørger oplyser, at råvareudgifterne til kost ikke overstiger kr. 180 pr. uge pr. frivillig. Der er tale om simple vegetariske måltider, hvor en del af råvarerne er egen avl.

Logi

Der er i Centret 9 sovepladser, der ikke kan udlejes. Disse stilles til rådighed for de frivillige. Der er tale om små værelser med fælles køkken og bad samt campinghytter. De frivillige betaler kr. 200 pr. uge for overnatning i disse værelser/hytter.

De værelser, som stilles til rådighed for de frivillige, er af væsentlig lavere standard end de værelser, som tilbydes Centrets betalende gæster. Særlig idet der er tale om værelser, som ikke kan udlejes, og da der for en dels vedkommende er tale om fælles sovesale.

Kurser

I sommerperioden er der mulighed for, at de frivillige deltager i nogle af de kurser, der udbydes til alle kursister. Der er i sommerperioden mulighed for i alt ca. 27 timer pr. uge, som en kursist betaler kr. 975 for. Dette svarer til ca. kr. 36 pr. kursustime.

En frivillig deltager gennemsnitligt i 4 kursustimer pr. uge, svarende til ca. kr. 144 pr. uge. De frivillige betaler for dette kr. 150 pr. uge.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

I relation til den skattemæssige bedømmelse er tankegangen, at hvis de frivillige betaler et beløb, der svarer til værdien, så foreligger der ingen aflønning og derved intet beløb at beskatte. Ved fastlæggelse af værdierne har vi henset til de regler, der gælder for ansatte, uagtet at der er tale om frivillige. Dette beror dels på at disse prisfastsættelser må anses for at udtrykke reelle objektive værdiansættelser og dels på den cirkelslutning, der ligger i, at hvis de frivillige modtager skattepligtige goder (værdien ud over betalingen) som følge af det udførte arbejde, så er det reelt modtaget for udført arbejde, således at personerne kan støtte ret på de værdiansættelser, der gælder for ansatte. Herved er vi tilbage ved, at frivillige må kunne anvende de værdier der gælder for ansatte.

Kost

Beløbet på 180 kr. er anlagt med afsæt i de vejledende værdier, der følger af SKM 2010.162 SKAT. I vejledningen anføres:

"Hvis kantinen serverer almindelig gængs standardmad og -drikke, er det SKATs opfattelse, at godet kan betragtes som uden væsentlig værdi, så der ikke er noget at beskatte, hvis medarbejderen betaler følgende beløb for maden:

  • Et standardmåltid ekskl. drikkevarer: 15 kr.
  • Et standardmåltid inkl. drikkevarer: 20 kr.

Ved et standardmåltid forstås f.eks. typisk 3 almindelige stk. mad f.s.v. angår smørrebrød. Indtages der kun ét stk. almindeligt smørrebrød, reduceres den vejledende pris for maden tilsvarende. Almindelige varme og lune retter betragtes normalt som standardmåltider."

Sammenfattende er det vores opfattelse, at når frivillige betaler 15 kr. pr. måltid ekskl. drikkevarer 2 gange dagligt 6 dage om ugen, så opstår der ikke et skattepligtigt gode.

Logi

Beløbet på 200 kr. pr. uge er fastlagt som et afrundet beløb, der baserer sig på de skematiske værdier, der gælder ved den skattemæssige værdiansættelse af fri helårsbolig. For værelser mellem 17-21 m2 med 1 af installationerne vand, gas, wc og bad udgør den årlige værdi 9.681 kr. Med 2 af de nævnte installationer udgør den årlige værdi 10.509 kr. Om de skematiske værdier kan der henvises til TfS 2011.82 samt til ligningsvejledningen A.B.1.9.5. 

I nærværende situation er der tale om værelser på primært 6 - 9 m2. Tre værelser er dog på mere end 9 m2, idet disse har et areal på henholdsvis 10 m2, 12 m2 og 14 m2. Der er fælles køkken, wc og badefaciliteter. Hvert værelse er i øvrigt udstyret med en seng, bord, stol og en lille kommode.

Under hensyn til ovenstående og de primitive rammer for den pågældende logi, finder vi sammenfattende, at værdien pr. værelse kan fastsættes til 200 kr. pr. uge, hvilket svarer til 10.400 kr. årligt.

Kurser

I mangel af andre skatteretlige værdiansættelsesprincipper er prissætningen fastsat i overensstemmelse med den pris øvrige kursister betaler. At der opkræves et beløb baseret på en gennemsnitsbetragtning er begrundet i en væsentlighedsbetragtning og i den administrative byrde, der er forbundet med den individuelle fastsættelse. Herudover kan en arbejdsgiver sælge aktiver til ansatte til virksomhedens kostpris, hvilket beløb er lavere end prisen på 150 kr.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

Statsskatteloven § 4

Den skattepligtiges samlede årsindtægt betragtes som skattepligtig indkomst, uanset fremtrædelsesformen, hvis der ikke i lovgivningen i øvrigt er gjort undtagelser herfra.

Ligningsloven § 16, stk. 1

Indkomstopgørelsen efter statsskatteloven § 4 præciseres for så vidt angår personalegoder. Ved opgørelse af den skattepligtige indkomst medregnes vederlag i form af formuegoder af pengeværdi eller sparet privatforbrug, der ydes som led i arbejdsaftaler.

Ligningsloven § 16, stk. 3

Den skattepligtige værdi af et personalegode skal som udgangspunkt fastsættes til den værdi, som det må antages at koste den skattepligtige at erhverve godet i almindelig fri handel.
Rabat på indkøb af varer og tjenesteydelser, som arbejdsgiveren m.v. udbyder til salg som led i sin virksomhed, skal dog alene beskattes, i det omfang rabatten overstiger avancen hos den pågældende arbejdsgiver m.v.
Goder, herunder julegaver i form af naturalier, beskattes kun, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere m.v. overstiger et grundbeløb på 1.000 kr. (2010-niveau). Hvis godernes samlede værdi overstiger grundbeløbet, beskattes hele den samlede værdi.

Ligningsloven § 16, stk. 11
Værdien af sparet hjemmeforbrug til kost, når lønmodtageren af en arbejdsgiver som nævnt i stk. 1 modtager fri kost eller får kosten dækket efter regning i forbindelse med arbejde på et midlertidigt arbejdssted, beskattes ikke.

Cirkulære nr. 72 af 12. april 1996, pkt. 12.4.1.
Ligningslovens § 16 finder kun anvendelse på økonomiske fordele, der ydes som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt. ------

Det bemærkes, at der godt kan foreligge en aftale om personligt arbejde, selv om den ansatte ikke vederlægges i penge, men alene i naturalier, f.eks. i reklamesammenhæng.

Praksis

Begrundelse

Skatteministeriet bemærker, at vederlag i form af formuegoder af pengeværdi eller sparet privatforbrug, der modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt, skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. statsskatteloven § 4 og ligningsloven § 16, stk. 1.

Ligningsloven § 16 finder anvendelse på økonomiske fordele, der ydes som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde. Der kan godt foreligge en aftale om personligt arbejde, selv om den ansatte ikke vederlægges i penge, men alene i naturalier.

Skatteministeriet finder, at de frivillige ved aftalen med Centret har forpligtet sig til ydelse af personligt arbejde. Vederlæggelse i form af naturalier er derfor omfattet af reglerne i ligningsloven § 16. Beskatningsgrundlaget skal som udgangspunkt opgøres som markedsværdien af det modtagne gode, jf. ligningsloven § 16, stk. 3. Eventuel egenbetaling fratrækkes i beskatningsgrundlaget.

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at egenbetaling for kost for medarbejdere og frivillige på kr. 180 pr. uge er af en sådan størrelse, at der ikke skal ske beskatning hos den frivillige.

Skatteministeriet bemærker, at anvendelse af de vejledende værdier i SKATs styresignal offentliggjort ved SKM 2010.162 SKAT, forudsætter at maden ikke er en del af arbejdsaftalen. Derudover omhandler styresignalet personalekantineordninger. Centrets spisested er ikke en personalekantine og kan efter Skatteministeriets opfattelse ikke sidestilles med en sådan.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at eftersom de frivillige ikke modtager løn og derfor ikke er lønmodtagere, kan de ikke omfattes af ligningsloven § 16, stk. 11 om skattefrihed af fri kost i forbindelse med et midlertidigt arbejdssted.

Det er oplyst, at fremstillingsprisen for kosten ikke overstiger den frivilliges betaling. Der skal af denne årsag ikke ske beskatning af den frivillige, jf. ligningsloven § 16, stk. 3, 2. pkt..

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med et ja.

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at egenbetaling for logi for medarbejdere og frivillige på kr. 200 pr. uge er af en sådan størrelse, at der ikke skal ske beskatning hos den frivillige.

Skatteministeriet bemærker, at Skatterådets satser for værdi af fri helårsbolig ikke kan anvendes i denne situation, da der ikke er tale om helårsbolig, men derimod om værelser på et kursuscenter.

Ud fra en konkret vurdering finder Skatteministeriet, at en egenbetaling på 200 kr. om ugen er af en sådan størrelse, at der ikke skal ske beskatning.

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 2 besvares med et ja.

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at egenbetaling for undervisning for medarbejdere og frivillige på 36 kr. pr. time/foredrag er af en sådan størrelse, at den frivillige ikke skal beskattes.

Ud fra en konkret vurdering finder Skatteministeriet, at en egenbetaling på 36 kr. pr. time/foredrag er af en sådan størrelse, at der ikke skal ske beskatning.

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 3 besvares med et ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.