Dato for udgivelse
03 Nov 2011 10:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 Nov 2011 10:57
SKM-nummer
SKM2011.721.SKAT
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
2011-251-0545
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Fradrag
Emneord
Aktier, fradrag, generalomkostning, overdragelse, virksomhedsoverdragelse, selskabsandele
Resumé

På baggrund af SKM2011.717.SKAT, der indeholder en vurdering af betydningen af EU-Domstolens dom i sag C-29/08, AB SKF, for dansk praksis om fradragsret i forbindelse med moderselskabers overdragelse af kapitalandele i datterselskaber har Skatteministeriet udsendt meddelelse om genoptagelse. Efter SKF-dommen vil der være fradragsret for omkostninger i forbindelse med overdragelse af selskabsandele i tilfælde, hvor en sådan overdragelse sker som led i en virksomhedsoverdragelse, i samme omfang som der i øvrigt er fradragsret i forbindelse med den pågældende virksomhedsoverdragelse.

Hjemmel
Lbk nr. 287/2011
Reference(r)

Momsloven § 8

Momsloven § 37

Momsloven § 38

Henvisning
Momsvejledning 2011-2, J.1.1.1
Henvisning
Momsvejledning 2011-2, J.1.1.5
Henvisning
Momsvejledning 2011-2, J.1.1.6

Sammenfatning

Skatteministeriet har i SKM2011.717.SKAT vurderet i hvilket omfang EU-Domstolens dom i sag C-29/08, AB SKF, ændrer eller supplerer dansk praksis for fradragsret i forbindelse med moderselskabers overdragelse af kapitalandele i datterselskaber.

Som det fremgår af SKM2011.717.SKAT må hidtidig praksis, hvorefter moms af omkostninger afholdt i forbindelse med overdragelse af selskabsandele - uanset om en sådan overdragelse er led i en virksomhedsoverdragelse - ikke var fradragsberettiget, anses for ændret ved SKF-dommen. Efter SKF-dommen vil der være fradragsret for omkostninger i forbindelse med overdragelse af selskabsandele i tilfælde, hvor en sådan overdragelse sker som led i en virksomhedsoverdragelse, i samme omfang som der i øvrigt er fradragsret i forbindelse med den pågældende virksomhedsoverdragelse.

Baggrund og problemstilling

EU-Domstolen har den 29. oktober 2009 afsagt dom i sag C-29/08, AB SKF.

Skatteministeriet har i SKM2011.717.SKAT vurderet i hvilket omfang EU-Domstolens dom i sag C-29/08, AB SKF, ændrer eller supplerer dansk praksis for fradragsret i forbindelse med moderselskabers overdragelse af kapitalandele i datterselskaber.

Landsskatteretten har i en konkret sag i SKM2001.614.LSR truffet afgørelse om, at et selskab i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse er berettiget til fradrag for moms af den del af omkostningerne, der kan henføres til overdragelsen af selskabets øvrige aktiver, medens der ikke kan anerkendes fradrag for den del af omkostningerne, der kan henføres til overdragelsen af datterselskabsandele.

Ændring af praksis

Som følge af SKF-dommen kan kendelsen i SKM2001.614.LSR ikke længere anses for udtryk for gældende ret, jf. SKM2011.717.SKAT. Efter Skatteministeriets opfattelse er der efter SKF-dommen fradragsret for omkostninger i forbindelse med overdragelse af selskabsandele i tilfælde, hvor en sådan overdragelse sker som led i en virksomhedsoverdragelse, i samme omfang som der i øvrigt er fradragsret i forbindelse med den pågældende virksomhedsoverdragelse.

Genoptagelse

Virksomheder kan anmode om genoptagelse, hvis de i forbindelse med overdragelse af selskabsandele som led i en virksomhedsoverdragelse har undladt at tage fradrag i samme omfang, som der i øvrigt var fradragsret i forbindelse med den pågældende virksomhedsoverdragelse. Om fradragsret i forbindelse med virksomhedsoverdragelse, se evt. momsvejledningens afsnit J.1.1.5 og J.1.1.6.

Frister for genoptagelse

I henhold til skatteforvaltningens § 31, stk. 2, kan der ske genoptagelse, hvis anmodning herom fremsættes senest 3 år efter angivelsesfristens udløb.

Hvis fristen i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, 2. led, efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse til gunst for den afgiftspligtige af opgørelsen af afgiftstilsvaret fra og med den afgiftsperiode, der er helt eller delvis sammenfaldende med den afgiftsperiode, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet, 3 år forud for underkendelse af praksis.

Praksis må anses for underkendt ved domstolens dom af 29. oktober 2009 i SKF-sagen.

Der kan derfor ske genoptagelse fra og med den afgiftsperiode, der er helt eller delvis sammenfaldende med den afgiftsperiode, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet, den 29. oktober 2006.

Reaktionsfrist

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes under iagttagelse af bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, det vil sige, at anmodningen om genoptagelse skal fremsættes inden 6 måneder efter, at den afgiftspligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af den ordinære genoptagelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 31. Reaktionsfristen på 6 måneder i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, regnes fra offentliggørelsen af denne meddelelse.

Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse skal indgives til Skattecenter Struer, Fabriksvej 13, 7600 Struer.

Anmodningen skal indeholde oplysninger om virksomhedens navn, adresse og CVR-nr., samt en specificeret opgørelse af kravet på tilbagebetaling.

Dokumentation

Virksomheden skal kunne dokumentere opgørelsen af tilbagebetalingskravet gennem relevant regnskabsmateriale og andet bilagsmateriale, som efter virksomhedens opfattelse kan bidrage til at dokumentere kravet.