Dato for udgivelse
01 nov 2011 13:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 okt 2011 10:24
SKM-nummer
SKM2011.709.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-102619
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
VE-anlæg, Husstandsvindmølle, Jordvarmeanlæg, Afskrivning
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at en påtænkt husstandsvindmølle i kombination med et jordvarmeanlæg betragtes som et samlet vedvarende energianlæg, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 1, som vil være omfattet af samme lovs § 8 P, stk. 5, hvorved anlægget anses for at være udelukkende erhvervsmæssigt benyttet. Husstandsvindmøllen kan anses for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet, hvis spørger vælger at anvende skattelovgivningens almindelige regler, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 5.

Hjemmel

Ligningsloven § 8 P, stk. 1 og 5

Reference(r)

Ligningsloven § 8 P, stk. 1 og 5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-1 C.C.4.4.5

Spørgsmål

  1. Kan en påtænkt investering i en husstandsvindmølle og i kombination hermed investering i et jordvarmeanlæg betragtes som et vedvarende energianlæg, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 1 og dermed tillige omfattet af bestemmelsen i samme lovs § 8 P, stk. 5, hvorved anlægget anses for at være udelukkende erhvervsmæssigt benyttet?

Svar

Ad 1.   Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger ønsker at få afklaret, om formuleringen i ligningslovens § 8 P om vedvarende energianlæg (VE-anlæg) udover at kunne omfatte en husstandsvindmølle også kan omfatte et jordvarmeanlæg til brug for opvarmning af spørgers private bolig.

De omhandlede investeringer er ikke foretaget, men afventer svar på det ovenfor stillede spørgsmål. Der foreligger imidlertid tilbud på investeringen i husstandsvindmøllen fra X-leverandør og investeringen i jordvarmeanlægget fra Y-leverandør.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Der er efter spørgers opfattelse tale om et samlet anlæg bestående af en husstandsvindmølle og et jordvarmeanlæg. Anlægget tilsluttes nettet og vindmølledelen forventes at kunne producere 14.000 kWh pr. år, hvoraf varmepumpen til jordvarmen forventes at forbruge 10.000 kWh pr. år. I tilbuddet om levering af husstandsvindmøllen indestår leverandøren for, at møllen som minimum kan levere 10.000 kWh årligt. Der vil altså være tale om, at det samlede anlæg netto producerer overskud af el til nettet.

Ifølge praksis er der ikke fastsat betingelser for, hvornår et energianlæg kan anses for ikke-erhvervsmæssig eller erhvervsmæssig. Der er således ikke krav til den samlede energiproduktion eller til benyttelsen heraf til ejerens bopæl, for at anlægget kan anses for erhvervsmæssigt benyttet. Det er endvidere ikke opstillet som en betingelse for at energiproduktionen, at der er udsigt til overskud.

De anførte regelsæt har Skatterådet blandt andet taget stilling til i et bindende svar i SKM2009.290.SR

Bestemmelsen i ligningslovens § 8 P omfatter vedvarende energianlæg omfattet af § 2, stk. 2 eller 3 i lov om fremme af vedvarende energi, som har følgende ordlyd:

§ 2, stk. 2:     Ved vedvarende energikilder forstås bl.a.: vindkraft, vandkraft, biogas, biomasse, solenergi, bølge- og tidevandsenergi samt geotermisk varme.

§ 2, stk. 3:     Klima- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke energiformer som kan betegnes vedvarende energikilder.

Det foreligger for os oplyst, at et jordvarmeanlæg isoleret set ikke kan anses for at opfylde kriterierne for at kunne berettige til betegnelsen "vedvarende energi", idet driften af jordvarmeanlægget fordrer en tilgang af el fra nettet for at kunne fungere. Derved kan et sådant anlæg alene ikke opfylde hverken de betingelser, der gælder for vedvarende energianlæg eller falde ind under reglerne i Ligningslovens § 8 P.

Tankesættet bag den påtænkte sammensætning af et jordvarmeanlæg med en husstandsvindmølle medfører, at det samlede anlæg netto vil producere såvel energi til opvarmning som el til nettet. Med denne sammensætning bør det samlede energianlæg kunne betegnes som en "vedvarende energikilde", og dermed opnå samme energimæssige status og som følgevirkning samme skattemæssige status som en husstandsvindmølle.

Der henvises til præmisserne i SKM2009.290.SR hvori Skatterådet bekræftede, at en husstandsvindmølle altid kan anses for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet, når ejeren vælger at anvende skattelovgivningens almindelige regler, jf. LL § 8 P, stk. 5, også selvom den samlede vindmølleaktivitet giver underskud, samt at eventuelt underskud fra vindmølledriften kan fratrækkes i eventuel lønindkomst. Samtidig bekræftede Skatterådet, at ejeren af en husstandsvindmølle kan afskrive på møllens anskaffelsessum efter AL § 5, når møllen anses for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet efter LL § 8 P, stk. 5, selvom en del af den producerede el anvendes privat. Endelig bekræftede Skatterådet, at en husstandsvindmølle, der er valgt beskattet efter LL § 8 P, stk. 5, skal placeres i virksomhedsordningen, hvis ejeren af vindmøllen samtidig driver anden virksomhed, der beskattes efter reglerne i virksomhedsskatteloven, og at ejeren - hvis den pågældende ikke driver en sådan anden virksomhed - kan vælge at anbringe vindmøllen i virksomhedsordningen.

I Ligningsvejledningen Erhvervsdrivende 2011 afsnit E.B.2.1 side 169 anføres det, at ordningen i Ligningslovens § 8 P stk. 2 og 3 omfatter:

  • alene anlæg, der udelukkende er baseret på anvendelsen af vedvarende energi. Blandede anlæg, der både anvender vedvarende energi og andre energiformer, er ikke omfattet af ordningen.
  • alle former for VE-anlæg, ikke kun elproducerende anlæg. Det betyder, at også varmeproducerende anlæg er omfattet.

Med de anvendte formuleringer er vi af den opfattelse, at det i denne sag påtænkte samlede anlæg bør falde ind under Ligningslovens § 8 P stk. 2 og 3 og dermed også samme lovs § 8 P stk. 5 og dermed på lige fod med en "ren" husstandsvindmølle kunne opfylde kriterierne for erhvervsmæssig anvendelse.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Generelt:

Lovregler m.v.:

Den hidtil gældende ordning i ligningslovens § 8 P, der alene gjaldt vindmøller og vindmølleandele, er med virkning fra 1. januar 2010 ændret, således at den omfatter vedvarende energianlæg og andele i vedvarende energianlæg, herunder visse vindmøller (VE-anlæg). Samtidig er bundgrænsen for de ejere, der anvender den skematiske ordning forhøjet fra 3.000 til 7.000 kr. Ændringen fremgår af lov nr. 1559 af 21. december 2010 om ændring af ligningsloven og personskatteloven (Investering i vedvarende energi).

Praksis:

SKM2009.290.SR

Skatterådet bekræftede, at en husstandsvindmølle altid kan anses for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet, når ejeren vælger at anvende skattelovgivningens almindelige regler, jf. LL § 8 P, stk. 5, uanset at den samlede vindmølleaktivitet giver underskud, og at eventuelt underskud fra vindmølledriften kan fratrækkes i eventuel lønindkomst.

Skatterådet bekræftede endvidere, at ejeren af en husstandsvindmølle kan afskrive på møllens anskaffelsessum efter afskrivningslovens § 5, når møllen anses for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet efter bestemmelsen i ligningslovens § 8 P, stk. 5, uanset at en del af den producerede el anvendes privat.

Skatterådet bekræftede endelig, at en husstandsvindmølle, der er valgt beskattet efter skattelovgivningens almindelige regler, jf. LL § 8 P, stk. 5, skal placeres i virksomhedsordningen, hvis ejeren af møllen samtidig driver anden aktivitet, der beskattes efter reglerne i virksomhedsskatteloven og at ejeren, såfremt der ikke drives en sådan anden aktivitet, kan vælge at anbringe møllen i ordningen.

Konkret:

Det er Skatteministeriets opfattelse, at anmodningen vedrører påtænkt montering af 2 energianlæg, som kan fungere uafhængigt af hinanden, dels et anlæg der producerer elektricitet, dels et anlæg der producerer varme. Anlæggene må således skattemæssigt bedømmes hver for sig.

Spørger påtænker at opsætte en husstandsvindmølle, som tilsluttes elnettet. Der foreligger tilbud fra X-leverandør vedrørende levering af en 6 kW hustandsvindmølle. Foruden at producere el til husstanden, kan den producere el til jordvarmeanlægget, som er forsynet med en eldrevet varmepumpe. Evt. overskudsproduktion af el fra husstandsvindmøllen kan afsættes til et forsyningsselskab. Husstandsvindmøllen er isoleret set et vedvarende energianlæg. Hvis spørger vælger at anvende skattelovgivningens almindelige regler, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 5, kan vindmøllen anses for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet.

Spørger påtænker endvidere at montere et jordvarmeanlæg, som alene tilsluttes og skal opvarme spørgers ejendom. Der foreligger tilbud fra Y-leverandør på et anlæg med 550 meter jordslange. Jordvarmeanlægget anses for udelukkende privat benyttet og kan ikke afskrives efter afskrivningslovens kapitel 2.

For at et jordvarmeanlæg kan anses for omfattet af ligningslovens § 8 P, stk. 5, er det dels en betingelse, at det er muligt at afsætte overskydende varme til nettet, dels at "hjælpeenergien" kommer direkte fra et andet VE-anlæg. Da jordvarmeanlægget ikke er tilsluttet varmenettet er betingelserne ikke opfyldte.

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmålet besvares benægtende, da der spørges til om både husstandsvindmøllen og jordvarmeanlægget kan anses for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet. Det indstilles endvidere, at det til besvarelsen samtidig bemærkes, at husstandsvindmøllen kan anses for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet, hvis spørger vælger at anvende skattelovgivningens almindelige regler, jf. LL § 8 P, stk. 5, mens jordvarmeanlægget er udelukkende privat benyttet.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.