Dato for udgivelse
01 nov 2011 13:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 okt 2011 10:04
SKM-nummer
SKM2011.708.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-135589
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
VE-anlæg, Solcelleanlæg, Varmepumpe, Afskrivning
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at et påtænkt solcelleanlæg i kombination med en varmepumpe betragtes som et samlet vedvarende energianlæg, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 1, som vil være omfattet af samme lovs § 8 P, stk. 5, hvorved anlægget anses for at være udelukkende erhvervsmæssigt benyttet. Solcelleanlægget kan anses for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet, hvis spørger vælger at anvende skattelovgivningens almindelige regler, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 5.

Hjemmel

Ligningsloven § 8 P, stk. 1 og 5

Reference(r)

Ligningsloven § 8 P, stk. 1 og 5

Henvisning

den juridiske vejledning 2012-1 C.C.4.4.5

Spørgsmål

 1. Kan spørger fratrække afskrivningerne i sin personlige indkomst (afskrivningsmetode med 25 % af værdien det første år, og så 25 % af restværdien år 2 osv., altså saldoafskrivning)?
 2. Kan det bekræftes, at spørger ikke bliver ramt af krav om overskud indenfor de første 3-4 år. Reglerne omkring hobbyvirksomhed?
 3. Kan det bekræftes, at hvis spørger sammen med solcelleanlægget installerer en varmepumpe (vand til luft), så vil det være omfattet af samme regler, som nævnt i spørgsmål 1 og 2?
 4. Kan det bekræftes, at spørger bliver beskattet af det salg, solcelleanlægget leverer til elnettet?
 5. Kan det bekræftes, at det beskrevne solcelleanlæg og den beskrevne varmepumpe ved anvendelsen af ligningslovens § 8 P, stk. 5, kan anses for ét samlet VE-anlæg, der er tilsluttet elnettet?
 6. Har det betydning for besvarelsen af spørgsmål 5, om solcelleanlægget og varmepumpen samlet set er selvforsynende med energi, forstået således at solcellernes produktion er større end, eller lig med, varmepumpens energiforbrug?
 7. Såfremt spørgsmål 6 besvares bekræftende, kan det så også bekræftes, at der ligeledes vil være tale om ét samlet VE-anlæg, hvis spørger indgår aftale med elværket om køb af supplerende energi produceret af vedvarende energikilder, således at varmepumpens samlede energiforbrug vil være dækket af energi produceret af vedvarende energikilder?

Svar

Ad 1.   Ja
Ad 2.   Ja
Ad 3.   Nej
Ad 4.   Ja, se dog indstilling og begrundelse
Ad 5.   Nej
Ad 6.   Nej
Ad 7.   Bortfalder

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger påtænker at købe/montere et solcelleanlæg på sin privatadresse (VE-anlægsordningen). Solcelleanlægget kobles på elnettet, sådan at spørger sælger strøm til elnettet, og en evt. difference mellem forbrugt strøm og solgt strøm afregnes mellem elselskabet og spørger.

Spørger vil så oprette egen personlige virksomhed med udvidet selvangivelse, med det ene formål at levere strøm til eget forbrug. Det påtænkte solcelleanlæg vil kun delvis dække eget forbrug, altså vil der være brug for at spørger stadig køber el fra elselskabet.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger henviser til følgende uddrag fra SKAT hjemmeside:

"Producenter, der ikke er tilsluttet nettet.

Producenter af energi produceret af vedvarende energianlæg (VE-anlæg), som ikke er tilsluttet nettet, er ikke skattepligtige af den producerede energi. Det betyder, at produktionen af energi til eget forbrug ikke beskattes, og at udgifter til opstilling og drift ikke kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Producenter, der er tilsluttet nettet.

Producenter af energi, produceret af vedvarende energianlæg (VE-anlæg), der er tilsluttet nettet, er som udgangspunkt indkomstskattepligtige af indkomst ved salg af energi, medmindre andet følger af den øvrige skattelovgivning. Fysiske personer, der investerer i VE-anlæg eller i andele i disse, skal som udgangspunkt medregne indkomsten ved salget efter de almindelige skatteregler.

Dette fremgår af SKM2010.692.SR (spørgsmål 2) og det i afgørelsen refererede svar fra Skatteudvalget.

Det fremgår af LL § 8 P, stk. 5, at hvis den skattepligtige vælger ikke at anvende den særlige opgørelsesmetode i bestemmelsens stk. 2 og 3, (omtalt nedenfor), anses VE-anlægget eller andelen heri for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet. Se SKM2009.290.SR omtalt nedenfor under afgørelser.

Bestemmelsen i stk. 5 medfører, at et VE-anlæg vil blive anset for erhvervsmæssigt benyttet, uanset om der sker et nettosalg af varme eller electricitet til nettet eller ej.

Ejere af VE-anlæg skal således som udgangspunkt anvende skattelovgivningens almindelige regler ved opgørelsen af indkomsten fra driften af anlægget. Det vil sige, at alle indtægterne fra virksomheden skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det gælder også værdien af eget forbrug direkte fra anlægget. Samtidig kan der ske fradrag for udgifterne til drift, vedligeholdelse, afskrivninger mv. efter de almindelige regler herom.

Driften af anlægget anses for at være erhvervsmæssig, og overskuddet/underskuddet vil blive beskattet på samme måde, som overskud/underskud ved andre former for erhvervsmæssig virksomhed.

Om opgørelsen af indkomsten efter de almindelige regler, se også nedenfor i afsnittet Afskrivninger og afsnittet Andre regler for erhvervsmæssigt anvendte VE-anlæg eller VE-anlæg omfattet af LL § 8 P, stk. 2 og 3".

Der er tale om en planlagt disposition - forventet gennemført i løbet af august/ september 2011.

Anlægget med solcelle og varmepumpe har en anskaffelsespris på ca. 350.000 kr. i alt, og afskrivningerne vil derfor efter spørgers opfattelse derfor år 1 ca. udgøre 87.500 kr.

Spørger henviser endvidere til følgende fra SKAT's hjemmeside:

"Hvilke VE-anlæg omfattes af reglerne i LL § 8 P, stk. 2 og 3

Vedvarende energi - definition

LL § 8 P omfatter i den for indkomståret 2010 og fremover gældende udformning vedvarende energianlæg. Dvs. anlæg, der udelukkende drives ved anvendelse af en eller flere vedvarende energikilder, der er omfattet af definitionen af vedvarende energi i § 2, stk. 2 og 3, i lov om fremme af vedvarende energi.

Efter § 2, stk. 2, i lov om fremme af vedvarende energi forstås ved vedvarende energikilder bl.a. vindkraft, biogas, biomasse, solenergi, bølge- og tidevandsenergi og geotermisk varme.

Efter § 2, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi kan klima- og energiministeren fastsætte nærmere regler om, hvilke energiformer, der kan betegnes som vedvarende energi.

Da definitionen af de vedvarende energianlæg, der er omfattet af LL § 8 P, således følger definitionen af vedvarende energi i lov om fremme af vedvarende energi, betyder det, at hvis klima- og energiministeren udvider definitionen af vedvarende energi, vil den pågældende energiform automatisk blive omfattet af den skematiske ordning, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Hvilke anlæg omfattes

Ordningen omfatter

 • alene anlæg, der udelukkende er baseret på anvendelsen af vedvarende energi. Blandede anlæg, der både anvender vedvarende energi og andre energiformer, er ikke omfattet af ordningen.
 • alle former for VE-anlæg, ikke kun elproducerende anlæg. Det betyder, at også varmeproducerende anlæg er omfattet.

Det fremgår nærmere af LL § 8 P, stk. 6, at der skal være tale om:

 1. Vedvarende energianlæg, der er knyttet til en husstand, og som ikke har et erhvervsmæssigt formål.
 2. Vedvarende energianlæg og andele i vedvarende energianlæg, hvor anlægget eller andelenes udbudspris er fastsat efter de samme principper som udbudsprisen for vindmølleandele i § 14, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi. Hvis disse anlæg eller andele i disse anlæg overdrages, skal der dog ikke fastsættes nogen udbudspris, hvis anlægget eller andelen allerede var omfattet af den skematiske ordning før overdragelsen, § 8, stk. 7.

Vindmøller omfattet af overgangsreglerne i ændringslovens § 3, stk. 3 og 4, omfattes dog af LL § 8 P, stk. 2 og 3, uden at opfylde betingelserne i stk. 6, se nedenfor under Overgangsregler for vindmøller erhvervet før 17. november 2010".

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Generelt:

Lovregler m.v.:

Den hidtil gældende ordning i ligningslovens § 8 P, der alene gjaldt vindmøller og vindmølleandele, er med virkning fra 1. januar 2010 ændret, således at den omfatter vedvarende energianlæg og andele i vedvarende energianlæg, herunder visse vindmøller (VE-anlæg). Samtidig er bundgrænsen for de ejere, der anvender den skematiske ordning forhøjet fra 3.000 kr. til 7.000 kr. Ændringen fremgår af lov nr. 1559 af 21. december 2010 om ændring af ligningsloven og personskatteloven (Investering i vedvarende energi).

Praksis:

SKM2008.926.SR

Skatterådet bekræftede, at et solcelleanlæg monteret på landjorden kan afskrives som et driftsmiddel. Ligeledes bekræftede Skatterådet, at et solcelleanlæg, der monteres på stativer på en bygning, og hvis produktion afsættes til el-nettet, kan afskrives som et driftsmiddel. Skatterådet udtalte i den forbindelse, at anlæg med en kapacitet over 1 MW afskrives på en særskilt saldo efter reglerne i afskrivningslovens § 5 C. Endelig fandt Skatterådet, at et solcelleanlæg, der er integreret i en bygnings bestanddele, og hvor den producerede elektricitet anvendes som strømforsyning for bygningen, må anses for en installation i afskrivningslovens forstand.

SKM2009.290.SR

Skatterådet bekræftede, at en husstandsvindmølle altid kan anses for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet, når ejeren vælger at anvende skattelovgivningens almindelige regler, jf. LL § 8 P, stk. 5, uanset at den samlede vindmølleaktivitet giver underskud, og at eventuelt underskud fra vindmølledriften kan fratrækkes i eventuel lønindkomst.

Skatterådet bekræftede endvidere, at ejeren af en husstandsvindmølle kan afskrive på møllens anskaffelsessum efter afskrivningslovens § 5, når møllen anses for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet efter bestemmelsen i ligningslovens § 8 P, stk. 5, uanset at en del af den producerede el anvendes privat.

Skatterådet bekræftede endelig, at en husstandsvindmølle, der er valgt beskattet efter skattelovgivningens almindelige regler, jf. LL § 8 P, stk. 5, skal placeres i virksomhedsordningen, hvis ejeren af møllen samtidig driver anden aktivitet, der beskattes efter reglerne i virksomhedsskatteloven og at ejeren, såfremt der ikke drives en sådan anden aktivitet, kan vælge at anbringe møllen i ordningen.

SKM2011.344.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at ejere af vedvarede energianlæg, som har valgt ikke at anvende reglerne i ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3, skal beskattes af nettoværdien af forbrug af egen elproduktion eksklusiv pristillæg. Ejeren skal anvende skattelovgivningens almindelige regler ved opgørelsen af indkomsten fra anlægget, herunder opgøre værdien af eget forbrug.

Hvis ejere af vedvarende energianlæg derimod anvender reglerne i ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3, skal de medregne 60 % af den del af bruttoindkomsten fra driften, som overstiger 7.000 kr.  De resterende 40 % af den overskydende bruttoindkomst anses for et standardiseret fradrag, der dækker samtlige udgifter, der er forbundet med driften af det vedvarende energianlæg.

Konkret:

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørger kan fratrække afskrivninger i sin personlige indkomst.

Begrundelse

En række betingelser skal være opfyldt for at spørger kan afskrive efter afskrivningslovens kapitel 2:

 1. VE-anlægget skal være tilsluttet nettet og udelukkende anvende vedvarende energi.

Hvis anlægget er el-producerende, som f.eks. en vindmølle eller et solcelleanlæg, skal det være muligt at afsætte produktionen til det kollektive elnet.

Hvis anlægget er varmeproducerende skal det være muligt at afsætte produktionen til varmenettet.

Producenter af energi, som ikke er tilsluttet et kollektivt net, er ikke skattepligtige eller afgiftspligtige af den producerede energi. Det betyder, at produktionen af energi til eget forbrug ikke beskattes, og at udgifter til opstilling og drift ikke kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Anlægget anses som udelukkende privat benyttet.

Er anlægget ikke tilsluttet elnettet, er det ikke muligt at anvende det erhvervsmæssigt efter ligningslovens § 8 P, stk.5. VE-anlægget skal udelukkende drives ved anvendelse af de vedvarende energikilder, der er omfattet af § 2, stk. 2 og 3, i lov om fremme af vedvarende energi. Blandede anlæg er ikke omfattet af ordningen. Det betyder, at mindre anlæg, der anvender fossile brændstoffer som kul og olie, ikke omfattes af ændringerne. Heller ikke blandede anlæg, der både anvender fossile brændstoffer og vedvarende energi er omfattet. Det er den samme afgrænsning, der gælder for den såkaldte "tilbageløbsordning" i elafgiftsloven.

2.      VE-anlægget skal have karakter af et driftsmiddel

3.      Ejeren skal anvende skattelovgivningens almindelige regler, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 5.

Hvis ejeren anvender den skematiske ordning, anses VE-anlægget for udelukkende privat benyttet med den virkning, at der ikke kan afskrives efter afskrivningslovens kapitel 2.

Spørger påtænker at montere et solcelleanlæg, som tilsluttes elnettet. Solcelleanlægget vil have karakter af driftsmiddel. Spørger kan derfor afskrive på solcelleanlægget, hvis spørger vælger at anvende skattelovgivningens almindelige regler, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 5.

Spørgsmål 1 omhandler, hvordan resultatet af solcelleanlægget opgøres og hvordan der afskrives.

Principperne for den skattemæssige opgørelse af et erhvervsmæssigt benyttet VE-anlæg fremgår bl.a. af afgørelsen SKM2003.522.LSR. Det fremgår af denne afgørelse, at når der udtages en del af produktionen til privat brug, så skal der efter sædvanlige regler fastsættes værdi af eget vareforbrug. Værdien indgår i opgørelsen af resultatet af driften af anlægget.

Den private andel opgøres efter principperne i SKM2010.744.SKAT om værdi-ansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende. Efter lov om vedvarende energi er afregningsprisen for el fra solcelleanlæg fastsat til 60 øre pr. kWh i 10 år efter nettilslutning og 40 øre i de følgende 10 år.

Resultatet af solcelleanlægget opgøres på baggrund af ovenstående som over/underskud af erhvervsmæssig virksomhed. Heri fragår eventuelle afskrivninger.

Det opgjorte resultat selvangives på en udvidet selvangivelse i felt 221 (overskud) eller felt 435 (underskud). Hvis virksomhedsordningen anvendes, skal supplerende oplysninger herom udfyldes.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med ja.

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at spørger ikke bliver ramt af krav om overskud indenfor de første 3-4 år.

Begrundelse

Spørgsmålet omhandler, om spørger vil blive anset for at udøve erhvervsmæssig virksomhed i forbindelse med montering af det påtænkte solcelleanlæg.

Skatteministeriet indstiller, at der svares bekræftende til dette, hvis spørger vælger at anvende skattelovgivningens almindelige regler, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 5. Så vil solcelleanlægget blive anset for erhvervsmæssigt benyttet.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 2 bevares med ja.

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at det vil være omfattet af samme regler, som nævnt i spørgsmål 1 og 2, hvis spørger sammen med solcelleanlægget installerer en varmepumpe (vand til luft).

Begrundelse

Spørgsmål 3 omhandler, hvorvidt spørger kan afskrive på en varmepumpe og hvorvidt drift af den vil udgøre erhvervsmæssig virksomhed.

En traditionel husstandsvarmepumpe vil ikke være tilsluttet et offentligt varmenet. Den påtænkte vand til luft varmepumpe vil således være beregnet til at blive tilsluttet og opvarme spørgers ejendom. Varmepumpen anses derfor for udelukkende privat benyttet og kan ikke afskrives efter afskrivningslovens kapitel 2.

Repræsentanten har i høringsvar bl.a. anført, at: "På Energistyrelsens hjemmeside angives forskellige typer af vedvarende energianlæg. Varmepumper er her nævnt på linje med solenergi, vindkraft, bioenergi m.v. ..." Repræsentanten anfører endvidere, at: "Denne fremstilling tyder efter vores opfattelse på, at Energistyrelsen (Klima- og Energiministeriet) her udvider definitionen af vedvarende energi set i forhold til lovteksten, hvorfor varmepumpen således i sig selv kan være et VE-anlæg, jf. forarbejderne".

Skatteministeriet bemærker hertil, at geotermisk energi/jordvarme er vedvarende energi. Den påtænkte varmepumpe vil imidlertid som udgangspunkt blive betragtet som et blandet anlæg, idet den kræver tilførsel af el for at fungere.

Varmepumpen er endvidere ikke tilsluttet et offentligt varmenet og anvendes således ikke erhvervsmæssigt.

For at en varmepumpe kan anses for omfattet af ligningslovens § 8 P, stk. 5, er det dels en betingelse, at det er muligt at afsætte overskydende varme til nettet, dels at "hjælpeenergien" kommer direkte fra et andet VE-anlæg. Da varmepumpen ikke er tilsluttet varmenettet er betingelserne ikke opfyldte.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 3 bevares med nej.

Spørgsmål 4

Det ønskes bekræftet, at spørger bliver beskattet af det salg, solcelleanlægget leverer til elnettet.

Begrundelse

Når spørger anvender ligningslovens § 8 P, stk. 5, anses solcelleanlægget for erhvervsmæssigt benyttet, uanset om der er et nettosalg af elektricitet til elnettet eller ej.

Et eventuelt salg til elnettet indgår i virksomhedens resultat. Men i virksomhedens resultat indgår også eventuelt eget vareforbrug, jf. nærmere herom i svaret til spørgsmål 1. Det er således ikke kun spørgers salg til elnettet, som indgår i virksomhedens skattepligtige resultat, men anlæggets samlede elproduktion.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 4 bevares med ja, idet det dog samtidig bemærkes, at det er den samlede produktion som indgår i virksomhedens skattepligtige resultat.

Spørgsmål 5

Det ønskes bekræftet, at det beskrevne solcelleanlæg og den beskrevne varmepumpe ved anvendelsen af ligningslovens § 8 P, stk. 5, kan anses for ét samlet VE-anlæg, der er tilsluttet elnettet.

Begrundelse

Det er Skatteministeriets opfattelse, at anmodningen vedrører påtænkt montering af 2 energianlæg, som kan fungere uafhængigt af hinanden, dels et anlæg der producerer elektricitet, dels et anlæg der producerer varme. Anlæggene må skattemæssigt bedømmes hver for sig.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 5 bevares med nej.

Spørgsmål 6

Der ønskes svar på, om det har betydning for besvarelsen af spørgsmål 5, om solcelleanlægget og varmepumpen samlet set er selvforsynende med energi.

Begrundelse

Solcelleanlægget er et selvstændigt fungerende, el-producerende anlæg, som er tilsluttet elnettet. Ligningslovens § 8 P, stk. 5, kan anvendes på solcelleanlægget.

Varmepumpen er et selvstændigt fungerende, varmeproducerende anlæg. Selvom solcelleanlægget eventuelt leverer "hjælpeenergien" til varmepumpen, er varmepumpen ikke tilsluttet varmenettet. Der er således ikke mulighed for at afsætte overskydende varmeproduktion til nettet. Varmepumpen er udelukkende privat benyttet.

Der kan ikke fratrækkes udgifter vedrørende varmepumpen, herunder afskrives, uanset om solcelleanlægget og varmepumpen samlet set er selvforsynende eller ej.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 6 bevares med nej.

Spørgsmål 7

Under forudsætning af, at spørgsmål 6 er besvaret bekræftende, ønskes det endvidere bekræftet, at der vil være tale om ét samlet VE-anlæg, hvis spørger indgår aftale med elværket om køb af supplerende energi produceret af vedvarende energikilder, således at "hjælpeenergien" til varmepumpen kommer fra vedvarende energikilder.

Begrundelse

Skatteministeriet har indstillet, at spørgsmål 6 besvares benægtende, hvorved spørgsmål 7 samtidig vil bortfalde.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 7 bortfalder.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.