Dato for udgivelse
01 nov 2011 11:36
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 okt 2011 09:53
SKM-nummer
SKM2011.705.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-172136
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Leveringsrettigheder, afskrivning
Resumé

Skatterådet bekræfter, at et konkret vederlag samlet set kan betragtes som en kompensation for afståelse af leveringsrettigheder for sukkerroer, således at det skal indgå på saldo efter afskrivningslovens § 40 C.

Hjemmel

Afskrivningsloven § 40 C

Reference(r)

Afskrivningsloven § 40 C

Henvisning

Ligningsvejledningen 2011-2, afsnit E.C.5.4

Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-2, afsnit E.A.1.3

Spørgsmål

  1. Skal udbetalt støtte fra FødevareErhverv, som følge af omstruktureringsordning for sukker, medregnes som indkomst efter statsskattelovens § 4?
  2. Er støtten omfattet af afskrivningslovens § 40 C, som kompensation for afståelse af leveringsrettigheder for sukkerroer?
  3. Skal støtten for ekstrabetaling til avlere behandles på samme måde som avlernes andel af omstruktureringsstøtten?

Svar

Ad 1.   Nej
Ad 2.   Ja
Ad 3.   Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Sukkerroeavlerne, herunder spørger, har i juni 2009 fået udbetalt en støtte som følge af omstruktureringsordning for sukker, fordi Danisco Sugar A/S har givet afkald på 80.083 tons af Danmarks samlede sukkerkvote.

Støtten til avlerne, som havde en leveringskontrakt med Danisco pr. 1. oktober 2007, er beregnet på grundlag af kontraktmængden pr. tons polsukker pr. den nævnte dato.

Støtten er udbetalt af FødevareErhverv dels med et beløb beregnet ud fra hvidt sukker på grundlag af omstruktureringsstøtten til dyrkerne dels med en ekstrabetaling til dyrkerne.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Rådgiver henviser bl.a. til beskrivelse om EU-vedtagelse af ændring i omstruktureringsordning fra 27. september 2007 og orientering om status for tildeling af omstruktureringsstøtte i Danmark af 13. december 2007 samt køb og salg af sukkerkvote i Danmark af 4. oktober 2007 på www.danskesukkerroedyrkere.dk

Der er endvidere medsendt en række bilag, herunder brev fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Direktoratet for FødevareErhverv til sukkerroedyrkere med kontrakt med Danisco Sugar A/S.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at støtte fra FødevareErhverv, som følge af omstruktureringsordning for sukker, ikke skal medregnes som indkomst efter statsskattelovens § 4.

Lovgrundlag

Afskrivningslovens § 40 C

Praksis

Praksis forud for lovændringen i 2006 vedrørende afskrivningslovens § 40 C:

SKM2001.379.LSR

Landsskatteretten anså et vederlag modtaget for opgivelse af retten til dyrkning af sukkerroer for en ikke skattepligtig kompensation for tab af indtægtskilde.

Begrundelse

Ved ovennævnte afgørelse fra Landsskatteretten blev et vederlag modtaget for opgivelse af retten til dyrkning af sukkerroer anset for omfattet af statsskattelovens § 5 a som vedrørende tab af indtægtskilde.

Med virkning fra og med den 4. oktober 2006 er afskrivningslovens § 40 C imidlertid ændret, således at der på den saldo, der skal føres for betalingsrettigheder og mælkekvoter, også skal indgå anskaffelsessummen for leveringsrettigheder for sukkerroer, som skatteyderen ejer eller erhverver den 4. oktober 2006 eller senere.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at vederlag for opgivelse af sukkerroekvote ikke skal medregnes som indkomst efter statsskattelovens § 4, men i stedet skal indgå som del-afståelsessum på saldo efter afskrivningslovens § 40 C.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med nej.

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at støtten er omfattet af afskrivningslovens § 40 C, som kompensation for afståelse af leveringsrettigheder for sukkerroer.

Lovgrundlag

Afskrivningslovens § 40 C

Begrundelse

Skatteministeriet er af den opfattelse, at der i den konkrete sag er tale om modtagelse af vederlag for opgivelse af en del af en samlet sukkerroekvote.

Det fremgår således af brev fra Eksportstøttekontoret i FødevareErhverv til sukkerroedyrkerne, at den enkelte dyrkers kontraktmængde med Danisco Sugar A/S på kvotesukker vil blive reduceret med 13,5 %. Som kompensation modtager dyrkerne 1.805 kr. pr. tons polsukker, som kontrakten reduceres med. Polsukker er udtryk for den faktiske mængde sukker, som en given mængde roer indeholder.

Det er som nævnt Skatteministeriets opfattelse, at vederlag for opgivelse af sukkerroekvote skal indgå som del-afståelsessum på saldo efter afskrivningslovens § 40 C.

Saldoværdien opgøres ved udgangen af indkomståret. Denne værdi opgøres som saldoværdien ved indkomstårets begyndelse med tillæg af anskaffelsessummer og fradrag af afståelsessummer, der i indkomstårets løb er indgået på saldoen. Saldoværdien ved indkomstårets begyndelse udgør tidligere indkomstårs anskaffelsessummer med fradrag af tidligere indkomstårs afståelsessummer.

Hvis saldoværdien er positiv ved indkomstårets udgang, kan beløbet hverken fradrages eller afskrives ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Hvis saldoværdien er negativ ved indkomstårets udgang, indtægtsføres et positivt beløb lig den negative saldo, hvorpå saldoen sættes til nul. Det indtægtsførte beløb medregnes ved opgørelsen af indkomstårets skattepligtige indkomst.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 2 bevares med ja.

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at støtten for ekstrabetaling behandles på samme måde som andel af omstruktureringsstøtten.

Lovgrundlag

Afskrivningslovens § 40 C

Begrundelse

Det fremgår af brev fra Eksportstøttekontoret i FødevareErhverv til sukkerroedyrkerne, at beløbet beregnes ud fra hvidt sukker på grundlag af omstruktureringsstøtten til dyrkerne på 7,6 % (124 kr.) samt en ekstrabetaling til dyrkerne på ca. 1.771 kr., i alt ca. 1.895 kr./tons hvidt sukker. Dette beløb svarer til ca. 1.805 d.kr./tons polsukker.

Det fremgår videre af brevet fra Eksportstøttekontoret, at dyrkerne som kompensation modtager 1.805 kr. pr. tons polsukker, som kontrakten reduceres med.

Det er på denne baggrund Skatteministeriets opfattelse, at det samlede beløb på 1.805 kr. pr. tons polsukker er kompensation for opgivelse af en del af en samlet sukkerroekvote. Det er derfor Skatteministeriets opfattelse, at den samlede kompensation på 1.805 kr. pr. tons polsukker, som dækker omstruktureringsstøtte samt ekstrabetaling, skal føres på saldoen efter afskrivningslovens § 40 C.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 3 bevares med ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.