Dato for udgivelse
27 Oct 2011 10:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Oct 2011 15:15
SKM-nummer
SKM2011.686.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-078413
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Andet om moms
Emneord
vedvarende energianlæg, hustandsvindmølle, frivillig momsregistrering
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at et vedvarende energianlæg, i form af en husstandsvindmølle som knytter sig til en husstand frivilligt kan lade sig momsregistrere for aktiviteten med at tilvejebringe vedvarende energi.

 

Skatterådet kan endvidere bekræfte, at de momsmæssige betragtninger ens uagtet om der skattemæssigt bruges opgørelse efter ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3, eller efter ligningslovens § 8 P, stk. 5.

Reference(r)
Momslovens §§ 3, stk. 1, 47, stk. 1, 48, stk. 1, og 49.
Henvisning
Momsvejledningen 2011-2, afsnit G.2.1.
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1, afsnit D.A.3.1.4.2.1
Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-1, afsnit D.A.8.1.2.1

Spørgsmål:

  1. Kan et vedvarende energianlæg, i form af en husstandsvindmølle som knytter sig til en husstand lade sig frivillige momsregistrere for aktiviteten med at tilvejebringe vedvarende energi.
  2. Hvis der svares ja i spørgsmål 1, er de momsmæssige betragtninger ens uagtet om der skattemæssigt bruges opgørelse efter ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3, eller efter ligningslovens § 8 P, stk. 5.

Svar:

  1. Ja (se begrundelsen)
  2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger påtænker at erhverve en husstandsvindmølle som dels skal tilvejebringe husstandens private elforbrug, samt dels skal sælge overskydende elproduktion til elnettet.

Selve møllen forventes at koste ca. 240.000 kr. eksl. moms, og det forventes at møllen gennemsnitlig kan producere 20.000 kWh pr. år. Spørgers private forbrug har i de senere år udgjort ca. 6.500 kWh pr. år, hvorfor der kan afhændes ca. 13.500 kWh pr. år til elnettet.

Med henvisning til de nye skattemæssige regelsæt som blev gældende fra indkomståret 2010 for Vedvarende Energianlæg, jf. Ligningsvejledningen E.B.2.1.1, skal vi hermed forespørge om de momsmæssige regler for disse Vedvarende Energianlæg (VE-anlæg), herunder husstandsvindmøller.

Kort fortalt om de skattemæssige forhold, så giver reglerne i LL § 8 P. mulighed for at opgøre indkomsten af et VE-anlæg der er tilsluttet nettet, enten efter LL § 8 P, stk. 2 og 3, (skematisk ordning) eller efter LL § 8 P, stk. 5, (almindelig skattemæssig opgørelse).

Et VE-anlæg er kendetegnende ved at anlægget udelukkende drives ved anvendelse af en eller flere vedvarende energikilder, som er omfattet af definitionen på vedvarende energi, såsom vindkraft, biogas, biomasse, solenergi, bølge- og tidevandsenergi og geotermisk varme. Ordningen er endvidere kendetegnet ved at VE-anlægget knytter sig til en husstand, og har ikke et erhvervsmæssigt formål.

Den producerede energi, anvendes primært til dækning af husstandens forbrug og eventuel overskudsproduktion afhændes f.eks. til et el- eller varmeforsyningsselskab.

Forsyningsselskabet fastsætter afregningsprisen på den solgte overskudsproduktion, og denne værdi anvendes også når værdien af eget forbrug skal opgøres skatte- og momsmæssigt.

Da der forefindes begrænsninger i hvor stor en effekt en husstands VE-anlæg må have, jf. lovgivningen om elforsyning, er der derfor også en øvre grænse for hvor meget energi et VE-anlæg kan producere. Husstandsmøller må f.eks. max udgøre 25 kW.

Derfor vil der også være en øvre grænse for hvor stor en indkomst et anlæg kan tilvejebringe, og dermed også en begrænsning i størrelsen for den udgående moms.

Grundlaget for forespørgslen er at kende de momsmæssige regler for en hustandsvindmølle (VE-anlæg) som knytter sig til en husstand, og som dækker dennes private forbrug samt afhænder evt. overskydende produktion til elnettet.

Idet spørger endnu ikke har foretaget investeringen, ønsker han at kende alle skatte- og afgiftsmæssige forhold omkring investeringen i en husstandsvindmølle (VE-anlæg).

Spørgers opfattelse og begrundelse

Selvom det ikke kan forventes at omsætningen fra denne hustandsvindmølle (VE-anlæg) vil overstige 50.000 kr. på årsbasis, er det vores opfattelse at spørger som ejer af en husstandsvindmølle (VE-anlæg) kan lade sig frivillig momsregistrere, hvis dette findes formålstjenstlig. Med hensyn til om aktiviteten fra denne vindmølle (VE-anlæg) kan betragtes som momspligtig aktivitet generelt, mener vi ud fra en samlet vurdering at der foreligger en selvstændig økonomisk virksomhed og skal tillige henvise til de betragtninger som ligger til grund for den skattemæssige behandling af anlæggene. Energiproduktion kan efter vores opfattelse godt betragtes som en økonomisk aktivitet.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at et vedvarende energianlæg, i form af en husstandsvindmølle som knytter sig til en husstand, kan lade sig frivilligt momsregistrere for aktiviteten med at tilvejebringe vedvarende energi.

Lovgrundlag
Momslovens § 3, stk. 1:

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed. (...)

Momslovens § 47, stk. 1:   

Afgiftspligtige personer, der driver virksomhed med levering af varer og ydelser, som ikke er fritaget efter § 13, skal anmelde deres virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen. (...)

Momslovens § 48, stk. 1:

Afgiftspligtige personer etableret her i landet skal uanset § 47, stk. 1, ikke registreres og betale afgift, når de samlede afgiftspligtige leverancer ikke overstiger 50.000 kr. årligt. (...)

Momslovens § 49:

Den, der erhvervsmæssigt leverer varer og ydelser, og som efter § 48 er undtaget fra registreringspligten, kan vælge at lade sig registrere.

Stk. 2. Registrering efter stk. 1 skal omfatte en periode på mindst 2 kalenderår.

Begrundelse
Det fremgår af de faktiske oplysninger i sagen, at spørger vil erhverve en husstandsvindmølle som dels skal levere strøm til spørgers egen husstands private elforbrug og som dels skal sælge den overskydende strøm til elnettet.

Spørger forventer, at møllen årligt vil kunne producere 20.000 kWh. Spørgers årlige elforbrug ligger på ca. 6500 kWh. Spørger forventer således at kunne sælge ca. 13.500 kWh pr. år.  Spørger forventer således ikke, at den årlige omsætning ved salg af overskydende strøm kommer til at overstige 50.000 kr.

Det fremgår af momslovens § 47, stk. 1, at momspligtige personer, der driver virksomhed med levering af varer og ydelser, som ikke er momsfri efter § 13, skal anmelde virksomheden til momsregistrering.

Efter momslovens § 48, stk. 1, skal der imidlertid ikke ske registrering, hvis den samlede momspligtige omsætning ikke overstiger 50.000 kr. inden for en 12-måneders periode.

Momspligtige personer, der efter 50.000 kr. grænsen ikke behøver at lade sig registrere, kan vælge at lade sig frivilligt registrere og betale moms. Det fremgår af momslovens § 49, stk. 1.

Spørgsmålet er herefter, om spørger i momslovens forstand er en momspligtig person.

Det fremgår af momslovens § 3, stk. 1, at en momspligtig person er en fysisk eller juridisk person, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Økonomisk virksomhed omfatter alle former for virksomhed som producent, handlende eller leverandør af ydelser, uanset formålet med eller resultatet af virksomheden. Både regelmæssig virksomhedsdrift og mere lejlighedsvise økonomiske transaktioner falder ind under begrebet økonomisk virksomhed.

Afgørelsen af, om der på det momsretlige område er tale om økonomisk virksomhed træffes på grundlag af en samlet, konkret vurdering af virksomheden, hvor alle relevante forhold må inddrages.

Der lægges i praksis blandt andet vægt på virksomhedens intensitet, driftsform og gældende erhvervsmæssige standarder.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at spørger må anses for at drive selvstændig økonomisk virksomhed med salg af strøm.

Når spørgers omsætning med salg af strøm ikke overstiger 50.000 kr. pr. år er han ikke registreringspligtig og skal ikke betale moms af salget. Spørger kan imidlertid vælge at lade sig momsregistrere og afregne moms af salget.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "ja".

Skatteministeriet bemærker, at registrerede vindmølleejere skal betale udtagningsmoms af den el, der anvendes til private eller andre ikke fradragsberettigede formål, jf. momslovens § 5, stk. 1. Ved beregningen af moms af eget forbrug mv., kan salgsprisen til elværket ikke lægges til grund. Det vil derfor til brug for momsberegningen vedrørende privat forbrug være nødvendigt at lave en kalkulation over fremstillingsprisen pr. enhed (kWh). For så vidt angår beregningsmetoder mv., henvises til Momsvejledningen 2011-2, afsnit G.2.1.

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at de momsmæssige betragtninger er ens uagtet om der skattemæssigt bruges opgørelse efter ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3, eller efter ligningslovens § 8 P, stk. 5.

Lovgrundlag

Ligningslovens § 8 P: 

Fysiske personer, der ejer vedvarende energi-anlæg eller andele i vedvarende energi-anlæg omfattet af § 2, stk. 2 eller 3, i lov om fremme af vedvarende energi, kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst vælge at medregne indkomst ved driften af energi-anlægget efter reglerne i stk. 2 og 3. Valget har virkning for alle vedvarende energi-anlæg eller andele i vedvarende energi-anlæg, som den fysiske person ejer og efterfølgende erhverver, og er bindende til og med det indkomstår, hvor det sidste anlæg eller de sidste andele afstås.

Stk. 2. Af den del af bruttoindkomsten ved driften af det vedvarende energi-anlæg, der overstiger 7.000 kr., medregnes 60 pct. til den skattepligtige indkomst.

Stk. 3. Såfremt bruttoindkomsten ved driften af det vedvarende energi-anlæg medregnes til den skattepligtige indkomst efter reglen i stk. 2, kan der ikke foretages fradrag for udgifter forbundet med driften af det vedvarende energi-anlæg, herunder afskrivninger.

Stk. 4. Hvis den skattepligtige vælger at anvende reglerne i stk. 2 og 3, anses det vedvarende energi-anlæg eller andelene i det vedvarende energi-anlæg for udelukkende benyttet til private formål.

Stk. 5. Hvis den skattepligtige vælger ikke at anvende reglerne i stk. 2 og 3, anses det vedvarende energi-anlæg eller andelene i det vedvarende energi-anlæg for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet. (...)

Begrundelse

Det fremgår af Momsvejledningen 2011-2, afsnit C.1.1. at afgrænsningen af, hvilke former for virksomhed, der anses som økonomisk virksomhed, er direkte reguleret af EU-retlige regler og EU-Domstolens fortolkning af disse regler. Det beror derfor på en selvstændig momsretlig vurdering, om virksomheden er en økonomisk virksomhed. Den momsretlige afgrænsning af økonomisk virksomhed er således ikke altid sammenfaldende med den skatteretlige vurdering af, om virksomheden er erhvervsmæssig.

Det er på den baggrund Skatteministeriets opfattelse, at den momsretlige vurdering er uafhængig af, om der skattemæssigt bruges en opgørelse efter ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3, eller efter stk. 5.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 2 bevares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.