Dato for udgivelse
31 Oct 2011 13:25
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Oct 2011 14:04
SKM-nummer
SKM2011.700.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
6. afdeling, B-2072-11
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Processuelle bestemmelser + Virksomheder
Emneord
Syn, skøn, forslag, landbrug
Resumé

Københavns Universitet fandtes bedst egnet til at bringe en skønsmand i forslag i en skattesag om den erhvervsmæssige karakter af en stutterivirksomhed. Derfor blev denne institution - og ikke Videncentret for Landbrug - udpeget til opgaven. (Ændring af kendelse afsagt af byretten den 25. juli 2011).

Reference(r)
Skatteforvaltningsloven § 47
Retsplejeloven kapitel 19
Henvisning
Den juridiske vejledning 2011-2 A.A.11.2.4

Parter

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli)

mod

A
(Advokat Bodil Christiansen)

Afsagt af landsdommer

Henrik Estrup

Ved kendelse af 25. juli 2011 har byretten truffet afgørelse om, at Videncentret for Landbrug skal anmodes om at bringe en syns- og skønsmand i forslag.

Kendelsen er kæret af SKAT med påstand om, at der rettes henvendelse til Københavns Universitet med anmodning om at bringe en syns- og skønsmand i forslag.

Landsdommerne Henrik Estrup, Kristian Petersen og Thomas Jønler har behandlet sagen.

Landsretten afsagde

Kendelse

Det fremgår af sagen, herunder udkastet til syns- og skønstema af 25. marts 2011, at skønsmandens opgave vil være at foretage en vurdering af driften og indretningen m.v. af As stutterivirksomhed H1 med henblik på afklaring af, om virksomheden har erhvervsmæssig karakter i skatteretlig forstand.

Efter en samlet vurdering af de oplysninger, der foreligger om de institutioner, som parterne hver især ønsker udpeget til at bringe en skønsmand i forslag, finder landsretten, at Københavns Universitet, må anses for bedst egnet til opgaven.

Herefter, og da landsretten ikke finder grundlag for i overensstemmelse med As subsidiære påstand at udpege 2 skønsmænd, tager landsretten SKATS påstand til følge.

T h i   b e s t e m m e s

Byrettens kendelse ændres, således at Københavns Universitet anmodes om at bringe en skønsmand i forslag.

---------

Den 25. juli 2011 kl. 13:00 blev byretten sat på dommerkontoret af dommerfuldmægtig Nadine Mogensen.

Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde sag nr. BS 13-2110/2010

A

mod

Skatteministeriet

Ingen var indkaldt.

Der blev fremlagt:

Udkast til skønstema

Processkrift 1 af 26. april 2011 med bilag 1-3 fra rekvirenten

Processkrift 1 af 6. maj 2011 med bilag 1-2 fra modparten

Processkrift 2 af 16. maj 2011 med bilag 4 fra rekvirenten

Processkrift 2 af 17. maj 2011 fra modparten.

Retten afsagde

kendelse

Sagen drejer sig om, hvilken organisation, Videncentret for Landbrug eller Københavns Universitet, der skal bringe en syns- og skønsmand i forslag.

Parterne er enige om skønstema, som både vedrører landbrug og driftsøkonomi og afsætning.

A har nedlagt påstand om, at forslag til syns- og skønsmand tilvejebringes ved henvendelse til Videncentret for Landbrug.

SKAT har nedlagt påstand om, at forslag til syns- og skønsmand tilvejebringes ved at rette henvendelse til Københavns Universitet.

Efter det oplyste beskæftiger Videncentret for Landbrug sig med bl.a. staldforhold, avl, fodring og vurdering af og omsætning med heste. Københavns Universitet beskæftiger sig bl.a. med international økonomi, forbrug, sundhed, produktion og naturressourceøkonomi. Efter en samlet vurdering af organisationernes hovedområder og -opgaver sammenholdt med det fremlagte skønstema er Videncentret for Landbrug bedst egnet til at bringe en syns- og skønsmand i forslag. Der er i øvrigt ikke konkrete forhold der taler for, at Videncentret for Landbrug som organisation kan være inhabil i forhold til sagens parter. Retten tager herefter rekvirentens påstand til følge. Derfor

b e s t e m m e s

A anmoder Videncentret for Landbrug om at bringe en syns- og skønsmand i forslag.