Dato for udgivelse
28 Oct 2011 12:03
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Sep 2011 11:19
SKM-nummer
SKM2011.691.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 7-964/2008
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Selskabsbeskatning
Emneord
advokatudgift, konsulentbistand, rejseudgifter, maskeret, udlodning, V-t-V, eksportfremme
Resumé

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren med rette var blevet udlodningsbeskattet, jf. ligningslovens § 16 A, i anledning af, at et af ham domineret selskab havde afholdt en række udgifter i indkomstårene 2000 og 2001. Skatteministeriet havde i forbindelse med skriftvekslingen anerkendt, at sagsøgeren ikke skulle udlodningsbeskattes vedrørende to udgiftsposter.

Retten fastslog efter en konkret bevisbedømmelse, at de pågældende udgifter måtte anses for afholdt på grund af sagsøgerens interesser i et østeuropæisk selskab, hvorfor der var tale om maskeret udlodning til sagsøgeren, jf. ligningslovens § 16 A.

Reference(r)
Ligningsloven § 16 A
Henvisning
Den juridiske vejledning 2011-2 C.B.3.5.2.1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-2 E.A.2.1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-2 E.B.3

Parter

A
(Advokat Keld Frederiksen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Sune Riisgaard)

Afsagt af byretsdommer

Lillian Lund Tinggaard

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag, der er anlagt den 2. oktober 2008, drejer sig om hvorvidt sagsøgeren, A, i indkomstårene 2000 og 2001 skal beskattes som udlodninger af ikke fradragsberettige udgifter afholdt af det af ham ejede selskab, H1.1 A/S i As personlige interesse.

Sagen er hovedforhandlet sammen med

BS 53/2009 H1.1 A/S mod Skatteministeriet,
BS 963/2008 B mod Skatteministeriet og
BS 965/2008 H2 A/S mod Skatteministeriet.

Påstande

A har nedlagt følgende påstande:

Principalt:

As skatteansættelse for indkomståret 2000 nedsættes med kr. 51.750.

As skatteansættelse for indkomståret 2001 nedsættes med kr. 129.241.

Subsidiært:

As skatteansættelse for indkomstårene nedsættes med et mindre beløb end anført under den principale påstand.

Skatteministeriet har nedlagt følgende påstand:

Frifindelse, idet Skatteministeriet dog anerkender, at forhøjelsen af sagsøgerens aktieindkomst nedsættes med 25.000,- kr. og 44.570,- kr. for henholdsvis indkomståret 2000 og indkomståret 2001.

Sagens omstændigheder

Landsskatteretten afsagde den 1 . juli følgende kendelse:

"...

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2000

Personlig indkomst

Skatteankenævnet har ansat værdi af fri bil til 40.000 kr.

Landsskatteretten nedsætter ansættelsen med 40.000 kr.

Ligningsmæssige fradrag

Skatteankenævnet har ikke godkendt fradrag for befordring. Klageren har selvangivet fradrag for befordring med 9.197 kr.

Landsskatteretten godkender fradrag for befordring med 9.197 kr.

Aktieindkomst

Skatteankenævnet har ansat udlodning i forbindelse med advokatudgifter til 25.000 kr.

Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse.

Skatteankenævnet har ansat udlodning i forbindelse med konsulentassistance til 26.750 kr.

Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse.

Skatteankenævnet har ansat udlodning i forbindelse med betonudgifter til 20.909 kr.

Landsskatteretten nedsætter indkomsten med 20.909 kr.

Indkomståret 2001

Personlig indkomst

Skatteankenævnet har ansat værdi af fri bil til 40.000 kr.

Landsskatteretten nedsætter ansættelsen med 40.000 kr.

Ligningsmæssige fradrag

Skatteankenævnet har ikke godkendt fradrag for befordring. Klageren har selvangivet fradrag for befordring med 9.436 kr.

Landsskatteretten godkender fradrag for befordring med 9.436 kr.

Aktieindkomst

Skatteankenævnet har ansat udlodning i forbindelse med kunderabatter til 27.866 kr.

Landsskatteretten nedsætter indkomsten med 27.866 kr.

Skatteankenævnet har ansat udlodning i forbindelse med småanskaffelser til 21.694 kr.

Landsskatteretten nedsætter ansættelsen med 21.694 kr.

Skatteankenævnet har ansat udlodning i forbindelse med leje af campinghytte til 2.025 kr.

Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse.

Skatteankenævnet har ansat udlodning i forbindelse med rejseudgifter til 125.663 kr.

Landsskatteretten ansætter udlodningen til 119.663 kr.

Skatteankenævnet har ansat udlodning i forbindelse med personaleudgifter til 19.753 kr.

Landsskatteretten ansætter udlodningen til 7.553 kr.

Møde mv.

Klagerens repræsentant har drøftet sagen med Landsskatterettens sagsbehandler på et møde. C har repræsenteret klageren på et retsmøde.

Generelle oplysninger

A, B og C er brødre. A ejer alle anparter i H1 ApS, der ejer alle aktier i H1.1 A/S. Han er direktør i H1 ApS og H1.1 A/S. B ejer aktierne i H2 A/S, hvor han er direktør. Han er derudover ansat i H1.1 A/S. Ifølge selskabernes regnskaber ejer de ikke selskaber eller andele i selskaber i udlandet.

Brødrene har sammen stiftet det østeuropæiske selskab H3.

C har forklaret, at på grund af de høje lønomkostninger i Danmark ønskede virksomheden at flytte produktionen til Østeuropa, og man undersøgte, hvordan dette kunne gøres. Virksomheden havde kontakt til forskellige østeuropæiske virksomheder gennem årene og deltog indtil 1996 i et V-t-V-program, der gav tilskud til uddannelse af østeuropæerne. Herefter afholdt virksomheden selv alle udgifter til uddannelse og flytning af produktionen. Det blev besluttet at købe en igangværende østeuropæisk virksomhed, og den 10. november 2000 blev ABC-brødrene registreret som ejere af H3, der havde ca. 20 ansatte.

Fri bil og befordringsfradrag

Sagens oplysninger

Selskaberne havde i perioden 2000 - 2002 adresse på ...6 i ...9 ved ...3. Klageren har bopæl hos sin bror, B og hans samleverske i ...8 ved ...3. Bopælen ligger 13 km fra selskabets adresse. B arbejder ligesom klageren dagligt på adressen i ...9.

H1 ApS ejede i 2000 følgende biler, der var udlejet til H1.1 A/S:

Registreringsnummer

Mærke

1. indregistrering

 

MT .. ...

Peugeot

1990

Hvide plader

MR .. ...

Skoda

1995

Hvide plader

ZR .. ...

VW

1996

Hvide plader

SO .. ...

VW Transporter

1997

Gule plader

I 2001 ejede selskabet derudover følgende biler:

Registreringsnummer

Mærke

1. indregistrering

 

PR .. ...

Toyota

2001

Gule plader

TR .. ...

Toyota

2001

Gule plader

RP .. ...

Mercedes Benz

1999

Gule plader

YR .. ...

Toyota

2001

Gule plader

Det fremgår af lejekontrakterne, der er indgået mellem H1 ApS og H1.1 A/S, at bilerne kun må anvendes til firmakørsel.

Der er ikke ført kørselsregnskab over kørslen i bilerne.

Klageren var ikke registreret som ejer af noget køretøj inden 22. december 2003, hvor han erhvervede en VW, årgang 1997. B var registreret som ejer af følgende 2 biler:

- Volkswagen fra 1997

- Toyota fra 1984 (erhvervet i november 2001)

Herudover er klagerens søster, ST, registreret som ejer af en Opel fra 1995.

Skatteankenævnets afgørelse

Klageren er skattepligtig af værdi af fri bil.

Han har ikke dokumenteret, at bilerne udelukkende er anvendt erhvervsmæssigt. Hvis en hovedanpartshaver har rådighed over en firmabil, er der en formodning for, at bilen ikke kun er til rådighed for erhvervsmæssig kørsel, men også for privat kørsel.

Klageren har dominerende indflydelse i H1.1 A/S, hvor han er ansat som direktør. Der foreligger ikke dokumentation for, at bilerne ikke har været stillet til privat rådighed, for eksempel et kørselsregnskab.

Det lægges til grund, at bilernes værdi ikke overstiger 160.000 kr. Der er henvist til ligningslovens § 16, stk. 4.

Klagerens påstand og argumenter

Der er fremsat påstand om, at den foretagne forhøjelse som følge af beskatning af værdi af fri bil nedsættes til 0 kr.

Klageren har ikke haft bilerne stillet til rådighed for privat anvendelse. Klageren boede 13 km fra det sted, hvor selskabet havde adresse, og bilerne har på intet tidspunkt været placeret på bopælen, hvorfor det er skattemyndighederne, der har bevisbyrden for, at bilerne ikke udelukkende har været anvendt erhvervsmæssigt.

Hertil kommer, at hvor der er 13 km mellem bopælen og selskabets adresse, må det i overensstemmelse med artiklen i TfS 2003.368 være udgangspunktet, at biler, der er ejet af selskabet, holder parkeret på selskabets adresse. Dette synspunkt støttes endvidere af Heidi V. Kristensen i TfS 2003.80. Skattemyndighederne har således endvidere bevisbyrden for, at bilerne måtte være parkeret på bopælen.

Endvidere har klageren haft rådighed over en Opel, der dog var indregistreret i søsterens navn med klagerens afdøde far som bruger. Herudover har klageren som følge af sit ophold hos sin anden bror haft rådighed over dennes bil i de perioder, hvor denne broder rejste i Østeuropa.

Der er endvidere henvist til SKM2001.304.LSR, SKM2003.154.ØLR og SKM2005.138.HR.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Værdi af fri bil

Skattepligtige skal ved indkomstopgørelsen medregne vederlag i form af værdien af fri benyttelse af andres biler, når benyttelsen sker som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt. Det fremgår af ligningslovens § 16, stk. 1 og 4, og af statsskattelovens § 4.

Som udgangspunkt har skattemyndighederne bevisbyrden for, at en skatteyder har rådighed over en firmabil, hvis virksomhedens adresse og skatteyderens private adresse ikke er sammenfaldende, og det ikke kan lægges til grund, at bilen har stået på den private adresse uden for arbejdstid.

Klageren har oplyst, at han i 1999 købte en Opel af sin søster, men at ejerskiftet ikke blev registreret i Centralregistret for Motorkøretøjer. Klageren var heller ikke registreret som bruger af bilen. Det kan under disse omstændigheder ikke lægges til grund, at klageren har haft rådighed over denne bil.

Landsskatteretten lægger til grund, at klagerens husstand, der ud over klageren omfattede hans bror og broderens samlever, har haft rådighed over en bil frem til den 15. november 2001 og herefter over to biler. Begge biler tilhører klagerens bror.

Der er herefter ikke grundlag for at fravige udgangspunktet, hvorefter skattemyndighederne har bevisbyrden for, at klageren har haft rådighed over en af selskabets biler. Det er ikke konstateret, at klageren har kørt privat i en af selskabets biler, eller at de har stået på klagerens private bopæl. Skattemyndighederne har heller ikke på anden måde løftet bevisbyrden. Klageren anses derfor ikke at have haft en af selskabets biler stillet til rådighed for privat benyttelse. Landsskatteretten nedsætter derfor den skattepligtige indkomst med 40.000 kr.

Befordringsfradrag

Af ligningslovens § 9 C fremgår blandt andet følgende:

"...

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrag for befordring frem og tilbage mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads foretages med et beløb, som beregnes på grundlag af den normale transportvej ved bilkørsel efter en kilometertakst, der fastsættes af Skatterådet. Ved fastsættelsen af denne takst lægges udgiften til befordring med bil til grund.

...

Stk. 7. Har den skattepligtige adgang til en af arbejdsgiveren betalt befordring med offentlige eller private transportmidler, og har den skattepligtige foretaget fradrag for befordring efter stk. 1-4, skal den skattepligtige ved indkomstopgørelsen medregne værdi af fri befordring svarende til fradraget efter stk. 1-3 for den del af strækningen, hvor der er adgang til fri befordring. [...]

..."

Landsskatteretten godkender det fradrag for befordring, klageren har selvangivet. Der er ikke grundlag for at beskatte klageren af arbejdsgiverbetalt befordring efter ligningslovens § 9 C, stk. 7.

 

Udgifter afholdt af H1.1 A/S og H1 ApS

Sagens oplysninger

H1.1 A/S har i indkomstårene 2000 og 2001 selvangivet fradrag for en række udgifter, som SKAT ikke har godkendt. Fradrag er nægtet med henvisning til, at der ikke er tale om driftsomkostninger, og at udgifterne anses at være af privat karakter. En del af udgifterne er ikke anset for dokumenterede.

De selvangivne udgifter omfatter for indkomståret 2000 konsulentassistance (26.750 kr.), advokat (25.000 kr. inkl. moms) og beton (20.909 kr.), fradraget af H1.1 Invest ApS

For 2001 omfatter udgifterne kunderabatter (27.866 kr. inkl. moms), småanskaffelser (21.694 kr. inkl. moms), leje af campinghytte (2.025 kr.), rejseudgifter (125.663 kr.) og personaleudgifter (19.753 kr.).

Advokatudgifter, 25.000 kr. Indkomståret 2000

Selskabet har fratrukket en udgift på 20.000 kr. til advokatfirmaet R1.

Det fremgår af fakturaen, at den dækker virksomhedsrådgivning vedrørende virksomhed i Østeuropa. Af fakturaen fremgår følgende:

"...

Honorar for juridisk rådgivning i forbindelse med undersøgelse af mulighederne for etablering af virksomhed i Østeuropa, herunder undersøgelse vedrørende skattemæssige forhold, samhandels forhold og ejerforhold m.v., afholdelse af møder her på kontoret samt telefoniske drøftelser - under hensyn til sagens karakter og det registrerede tidsforbrug - fastsat til [20.000 kr. + moms]

..."

Konsulentassistance, 26.750 kr.. Indkomståret 2000

På kontospecifikationen (konto 1915 "Konsulentassistance") er følgende bogført:

Dato

Bilag

Tekst

Debet kr.

010200

337/029

UM

5.000

030300

384/037

UM

5.000

300400

770/069

UM

7.000

170500

788/073

UM

3.000

201200

1942/167

UM

6.750

I alt

   

26.750

Der er fremlagt bilag vedrørende alle posterne. Bilagene er stilet til H1.1 A/S med følgende tekst:

"...

I hereby sign for the receipt of dkr. [beløb] for work in the period [datoangivelse] 2000. The work consisted of consultant work, chauffeur job and other work in connection with Cs visit in Østeuropa.

..."

De fire bilag vedrører arbejde udført i perioden 24. januar - 30. april 2000, mens det ene vedrører arbejde udført 11. - 20. december 2000. Bilagene er udstedt af UM. Bilagene er godkendt med påtegningen "C".

Betalingen af udgifterne er ikke dokumenteret.

På kontospecifikationen (konto 4370) "UDLÆG ØSTEUROPA" er følgende bogført:

Dato

Bilag

Tekst

Kredit kr.

010200

337/029

UM

5.000

030300

384/037

UM

5.000

201200

1942/167

UM

6.750

UM kvitterer på en given dato for modtagelse af pengene, samtidig med at nogle af disse beløb krediteres på udlægskontoen (UDLÆG ØSTEUROPA) og debiteres på omkostningskontoen (KONSULENTAS S. VTV).

C var ikke ansat i eller aflønnet af selskabet/koncernen.

Der er fremlagt en udateret "SLUT RAPPORT" vedrørende

"...

Forundersøgelse i forbindelse med etablering af salgs- og produktionsafdeling i Østeuropa.

..."

Rapporten er skrevet på H1.1 A/S' brevpapir. Det fremgår, at H1.1 A/S i perioden 1. april -30. juni 2000 har gennemført en forundersøgelse for at "få belyst en række forhold, der skulle sikre et fornødentligt og tilstrækkeligt grundlag for ledelsens beslutning om, at firmaet skulle foretage en etablering af og en investering i en produktions- og salgsafdeling i Østeuropa". Rapporten er underskrevet af C.

Beton, 16.727 kr. Indkomståret 2000

Ifølge H1 ApS' regnskab og kontospecifikationer er der fratrukket en udgift til færdigbeton med 71.971 kr. Som dokumentation for udgiften har selskabet indsendt en faktura fra G10 på 55.244 kr. til selskabsbeskatningen.

Under sagens behandling ved Landsskatteretten har selskabet fremlagt dokumentation for den resterende udgift på 16.727 kr.

Kunderabatter, 27.866 kr. Indkomståret 2001

Selskabet har ifølge regnskabet givet kunderabatter for i alt 2.147.277 kr. På baggrund af selskabets kontospecifikationer har skatteforvaltningen foretaget stikprøvekontrol. Af konto 1110 "kunderabat" fremgår blandt andet følgende poster:

Dato

Bilag

Tekst

Kredit kr.

040901

999/099

F 349..-D 873.....

8.400,27

121001

999/108

F 350..-D 982.....

7.549,00

281201

999/119

F 353..-D 974.....

6.343,89

I alt

   

22.293,16

Selskabet har fremlagt tre fakturaer nummereret 349.., 350.. og 353... Fakturaerne er udstedt af selskabet til tre kloakvirksomheder på de datoer, der fremgår af kontospecifikationerne. De vedrører grenrør, bøjninger, kloakrør, samlemuffer, skydemuffer og dobbeltmuffer af pvc.

De enkelte poster i fakturaerne angiver varenummer, betegnelse, antal, enhed, pris pr. stk. og beløb. Ud for pris pr. stk. er der under alle posterne anført "45". Når antallet af enheder ganges med prisen pr. stk., ses det, at den samlede pris under "beløb" er reduceret med 45 %.

Småanskaffelser; 21.694 kr. inkl. moms. Indkomståret 2001

H1.1 A/S har selvangivet fradrag for småanskaffelser med i alt 121.584 kr. Udgifterne omfatter blandt andet "G6" (4.100 kr. ekskl. moms), "G5" (3.920 kr. ekskl. moms) og "G3" (9.335 kr. ekskl. moms), i alt 17.355 kr. (21.694 kr. inkl. moms).

Udgifterne er dokumenteret med fakturaer.

Det fremgår af to fakturaer af 3. oktober 2001 udstedt af G3, at udgiften på 9.335 kr. vedrører en "Globe Finder" (7.995 kr.), en antenne (720 kr.) og 12 V-installation (620 kr.).

H1.1 A/S har i 2001 derudover blandt andet anskaffet 3 yderligere Globe Finder og et "Globe center v. 3.0 incl. modem og kort".

Af internetsiden http://www.G4.com fremgår det, at Globe Center og Globe Finder produceres af virksomheden G4. På siden skriver G4 blandt andet:

"...

GlobeFinder is a vehicular mounted unit that operates as a part of the G4 Fleet Management System.

GlobeFinder is a location and communication unit, designed to fit into all types of vehicles, beats, trailers and trains, exchanging information between the moving unit and an administration centre, such as GlobeCenter or GlobeWeb.

When communicating with the GlobeCenter or GlobeWeb, the GlobeFinder can send up to 12 positions per SMS (Short Messaging Service), depending on the configuration of the system.

This way the communication centre only needs to make requests for information few times a day to have a total overview of the moving units status.

Positions and events can also be accessed whenever needed, since the latest 18.000 positions are stored in the memory of the GlobeFinder.

GlobeFinder registers and stores start, stop, travelled kilometers, opening of doors, oil level or other defined events.

..."

Det fremgår af en faktura dateret den 5. juli 2001, at udgiften til G6 dækker køb af "Tæpperester leveret".

Det fremgår af en faktura dateret den 24. august 2001, at udgiften til G5 vedrører et køb hos G7 af "1 Cannes sæt 2+1+1" og "1 Carmen bord m/ glasplade". Klageren har oplyst, at møblerne er placeret på selskabets adresse. Der er fremvist fotografier af møblernes placering i selskabets reception og af, hvordan tæpperester anvendes som underlag i virksomheden.

Leje af campinghytte, 2.025 kr. Indkomståret 2001

H1.1 A/S har selvangivet fradrag for en udgift på 2.025 kr. til en hytte hos G2 Camping på ...1 og til et campingpas.

Selskabet har oplyst, at selskabets sælger, NH, fik tildelt opholdet som en anerkendelse af godt arbejde.

Rejseudgifter, 125.663 kr. Indkomståret 2001

H1.1 A/S har selvangivet fradrag for rejseudgifter med 163.735 kr. og har oplyst, at 125.663 kr. heraf vedrører en rejse til Østeuropa og en rejse til Frankrig i forbindelse med en messe.

Der er fremlagt en række udgiftsbilag, hvoraf hovedparten er østeuropæiske. En del bilag er ikke dateret i 2001.

Nogle af bilagene vedrører en 3-dages rejse til Frankrig, hvor der på hjemturen er købt øl, sodavand og spiritus i grænsebutikken Otto Duborg i Harrislee. Udgifterne til denne rejse udgjorde 6.000 kr., ekskl. moms. Selskabet har forklaret, at formålet med rejsen, hvor C og bogholder NK deltog, var at besøge verdens største messe for ...materialer. Baggrunden var blandt andet, at en kunde havde efterspurgt et ...materiale med særlige egenskaber. Besøget på messen førte til, at virksomheden kunne levere dette.

I et brev af 4. december 2003 har H1.1 A/S bedt messen bekræfte, at sales manager C deltog i messen som gæst i 2001. På brevet er det med håndskrift bekræftet, at C deltog i messen.

Personaleudgifter, 19.753 kr. Indkomståret 2001

H1.1 A/S har selvangivet fradrag for personaleudgifter med i alt 143.001 kr.

Skatteforvaltningen har bedt om dokumentation for 25 udgifter på i alt 19.573 kr. Udgifterne vedrører især bespisning og køb af madvarer, men der er også udgifter til dyner, puder, jakke, fjernsyn, weekendophold mv.

12 af kvitteringerne vedrørende bespisning og madvarer er dateret i 2000.

Der er fremlagt en faktura på 12.200 kr. vedrørende en julefrokost for virksomhedens personale.

De fleste udgiftsbilag er kvitteret med "C" eller "NK".

Skatteankenævnets afgørelse

Selskabets udgifter anses for udlodninger til klageren. Der er henvist til ligningslovens § 16 A.

Indkomståret 2000

Advokatudgifter

Det er ikke dokumenteret, at udgiften relaterer sig til selskabet.

Konsulentassistance

Det er ikke dokumenteret, at udgifterne er afholdt i selskabets interesse, og at der er tale om driftsudgifter.

Beton

En del af udgiften er ikke dokumenteret, og den anses ikke for afholdt i selskabets interesse.

Klageren er beskattet af den del af udgiften, der ikke er dokumenteret.

I en udtalelse til selskabets klage har skatteforvaltningen indstillet, at fradraget godkendes på baggrund af den fremlagte dokumentation.

Indkomståret 2001

Kunderabatter

Klageren er beskattet af den del af udgiften, der ikke er dokumenteret.

Småanskaffelser

Udgifterne er ikke dokumenterede.

Leje af campinghytte

Udgiften er af privat karakter.

Rejseudgifter

Der er godkendt fradrag for rejseudgifter med 38.072 kr. Udgifterne i forbindelse med rejserne til Østeuropa og Frankrig, 125.663 kr., er ikke godkendt. Det er ikke dokumenteret, at udgifterne er afholdt i selskabets interesse.

Personaleudgifter

En del af udgifterne til bespisning og indkøb af madvarer vedrører indkomståret 2000, mens andre er af privat karakter. Udgifterne har ikke relation til selskabets indkomsterhvervelse.

Klagerens påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at udgifterne ikke anses for udlodninger til klageren.

Selv om fradrag ikke godkendes i H1.1 A/S eller H1 ApS, er der stadig ikke grundlag for at udbyttebeskatte A af beløbene, idet udgifterne klart er afholdt i selskabernes interesse. H1.1 A/S har en betydelig kontakt til det østeuropæiske marked, og det medfører nødvendigvis en del udgifter i forbindelse med rejseaktivitet mv.

Indkomståret 2000

Konsulentassistance

H1.1 A/S har fradrag for konsulentassistance på 26.750 kr., idet udgifterne er afholdt i forbindelse med etablering af samarbejde med G1 og selskabets salg til og køb fra de baltiske lande.

C er ikke ansat i H1.1 A/S, men at han er tilknyttet selskabet må anses for utvivlsomt. Der kan fremlægges adskillige erklæringer på dette, såfremt det findes nødvendigt.

Der er endvidere fremlagt dokumentation for udbetalingen til en østeuropæisk person ved navn UM. Af bilagene fremgår tilstrækkeligt med oplysninger til, at det er muligt at finde frem til denne person. C har foretaget udbetalingerne, og han har derefter fået refunderet pengene fra H1.1 A/S.

Der er tale om afholdelse af udgifter i forbindelse med Cs varetagelse af H1.1 A/S' interesser i Østeuropa, hvorfor der er fradrag, jf. statsskattelovens § 6 a. Der er ikke tale om opstart af nye forretningsområder.

Advokatudgifter

H1.1 A/S har fradrag for advokatudgiften på 20.000 kr. ekskl. moms i henhold til statsskattelovens § 6 a, alternativt ligningslovens § 8 J, da den juridiske assistance vedrørte selskabets undersøgelse af forretningsmuligheder i Østeuropa, hvilket manifesterede sig i, at selskabet først etablerede samarbejde med en østeuropæisk virksomhed ejet af en person ved navn MS og senere med det østeuropæiske selskab G1.

Selskabet har foretaget salg til 3 lande i Østeuropa, og selskabet har betydelig samhandel med primært Østeuropa, hvor selskabet i dag får produceret flere end 100 produkter, som ellers skulle være produceret i Danmark.

H1.1 A/S havde i forbindelse med etableringen af samhandelsforhold med primært Østeuropa brug for juridisk assistance. H1.1 A/S har afholdt udgiften for at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten, idet der ikke er tale om opstart af nye forretningsområder, men derimod en almindelig forretningsmæssig disposition foretaget ud fra et ønske om at begrænse lønomkostningerne, der er meget store for så vidt angår de samme produkter produceret i Danmark.

Den juridiske assistance har været nødvendig i den forbindelse, hvorfor H1.1 A/S kan fradrage udgiften hertil, jf. statsskattelovens § 6 a. Der er følgelig ikke grundlag for at udbyttebeskatte A af beløbet.

Beton

H1 ApS har fradrag for betonudgift 16.727 kr., jf. fakturaer fra G10.

Indkomståret 2001

Kunderabatter

Kunderabatterne er reelt ydet.

Det fremgår tydeligt af de tre fakturaer, at der i hver enkelt situation er ydet 45 % i rabat. Det samlede fakturabeløb ekskl. moms er 27.247,18 kr. (10.266,99 + 9.226,55 + 7.753,64), hvilket er 55 % af listeprisen. De 45 % rabat udgør således 22.293,15 kr.

Småanskaffelser

Udgifterne er dokumenterede.

Udgiften til Globe Finder er anskaffelse af flådestyring til flere biler, og udgiften til hver bil udgør et beløb på 9.335 kr. bestående i Globe Finder, antenne og installation. Der er tale om selvstændigt fungerende enheder til hver bil.

Tæpperne fra G6 er blevet brugt i produktionen for at undgå skrammer og ridser fra betongulvet. Glasfiberemnerne ligger under montagen på tæpperester. Møblerne fra G5 har været anvendt i selskabets reception, og i december 2004 blev de udskiftet.

Leje af campinghytte

Udgiften på 2.025 kr. til G2 Camping er belønning til sælger NH for godt arbejde, og der er derfor tale om en personaleudgift. Han kan bekræfte dette med en erklæring.

Rejseudgifter

Udgifterne vedrører dels etableringen af samhandelsforhold med virksomheder i Østeuropa og dels besøg på messen i Frankrig, som er den største specialmesse for ...materialer, der er selskabets forretningsområde.

Der er indsendt adskillige bilag, der dokumenterer udgifterne i Østeuropa, Frankrig mv. At udgifterne er i den østeuropæiske møntenhed er naturligt, men det kan ikke komme selskabet til skade. Selskabet har betydelig samhandel med udlandet, og det er derfor naturligt, at der er rejseaktivitet. C har utvivlsomt forbindelse til H1.1 A/S, og skatteforvaltningens argument om det modsatte kan derfor ikke tillægges vægt.

Der er tillige fremsendt bilag, der dokumenterer Cs deltagelse i messen i Frankrig. Denne deltagelse var i selskabets interesse, og C deltog på selskabets vegne.

Indkøbene ved den dansk/tyske grænse vedrører indkøb til selskabets bar. At en sådan eksisterer kan dokumenteres om nødvendigt.

Personaleudgifter

Der er tale om erhvervsmæssige udgifter og ikke private udgifter. Skatteforvaltningens fremstilling opfylder ikke begrundelseskravene, idet det ikke nærmere er anført, hvorledes skatteforvaltningen kommer frem til det anførte beløb, hvorfor det heller ikke er muligt at forholde sig hertil.

C har i mange henseender handlet på vegne af selskabet, hvilket kan dokumenteres ved erklæringer. Det har derfor ikke betydning, at det er ham, der har kvitteret for nogle regninger.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig. Det fremgår af statsskattelovens § 4.

Ved opgørelsen af den skattepligtige almindelige indkomst medregnes udbytte af aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer. Til udbytte henregnes som udgangspunkt alt, hvad der af selskabet udloddes til aktuelle aktionærer eller andelshavere med undtagelse af friaktier og friandele. Det fremgår af ligningslovens § 16 A.

Indkomståret 2000

Advokatudgifter

Det fremgår af fakturaen, at formålet med at afholde udgiften var at undersøge mulighederne for etablering af virksomhed i Østeuropa. Afholdelsen af udgiften er derfor ikke knyttet til den løbende erhvervelse af indkomsten i selskabet. Det er endvidere ikke dokumenteret, at udgiften vedrører selskabet.

Udgiften vedrørte ifølge fakturaen etablering af virksomhed i Østeuropa, men selskabet har ikke etableret en virksomhed i Østeuropa i indkomståret 2000.

Landsskatteretten lægger til grund, at udgiften er afholdt på grund af klagerens interesser i det østeuropæiske selskab H3.

Skatteankenævnets afgørelse stadfæstes derfor på dette punkt.

Konsulentassistance

De udgifter, selskabet har fradraget, dækker betaling til UM. De tidspunkter, UM oplyser at have udført arbejde i forbindelse med Cs besøg i Østeuropa, overlapper dog kun i et begrænset omfang med den periode, hvor H1.1 A/S ifølge slutrapporten har gennemført forundersøgelsen i Østeuropa. Det kan derfor ikke lægges til grund, at alle udgifterne vedrører forundersøgelsen.

Ifølge slutrapporten vedrører Cs arbejde i Østeuropa undersøgelser i forbindelse med en eventuel etablering af virksomhed i Østeuropa. H1.1 A/S har ikke etableret en virksomhed i Østeuropa. Brødrene har stiftet det østeuropæiske selskab H3.

Det kan ikke lægges til grund, at udgifterne vedrører H1.1 A/S. Udgifterne må anses for afholdt på grund af klagerens interesser i det østeuropæiske selskab H3. H1.1 A/S afholdelse af udgiften må derfor anses for en udlodning til klageren.

Skatteankenævnets afgørelse stadfæstes på dette punkt.

Beton

På baggrund af den fremlagte dokumentation godkendes det, at selskabet kan fradrage den yderligere udgift til beton med 16.627 kr.

Klageren er derfor ikke skattepligtig af den afholdte udgift.

Indkomståret 2001

Kunderabatter

De tre fremlagte fakturaer nummereret 349.., 350.. og 353.. dokumenterer, at selskabet har ydet 45 % rabat på leverancerne. Beløbet anses derfor ikke for udloddet til klageren.

Småanskaffelser

Afholdelsen af udgifterne er dokumenteret.

Globe Finder'en er bestemt til at fungere med selskabets Globe Center. Der er installeret en Globe Finder i flere af selskabets biler. Landsskatteretten lægger derfor til grund, at Globe Finder'en anvendes i erhvervsmæssig sammenhæng.

Klageren er derfor ikke skattepligtig af den afholdte udgift.

Det anses for tilstrækkeligt sandsynliggjort, at udgifterne til møbler fra G7 og til G6 er afholdt i selskabets interesse.

Klageren er derfor ikke skattepligtig af den afholdte udgift.

Leje af campinghytte

Udgifterne har karakter af typisk private udgifter. Som hovedanpartshaver i H1.1 A/S påhviler det derfor klageren at dokumentere, at udgifterne er afholdt i selskabets interesse og ikke i hans private interesse.

Det er ikke dokumenteret, at udgiften til campinghytten er direkte knyttet til erhvervelsen af indkomsten i selskabet, og at der ikke er tale om en privat udgift.

Landsskatteretten stadfæster derfor skatteankenævnets afgørelse på dette punkt.

Rejseudgifter

En række af udgifterne vedrører ikke indkomståret 2001. Det fremgår i vidt omfang ikke, hvad udgifterne dækker. Selskabet havde ikke en igangværende virksomhed i Østeuropa i indkomståret 2001. Udgifterne i forbindelse med rejserne til Østeuropa må anses for etableringsomkostninger. Landsskatteretten lægger til grund, at udgifterne i forbindelse med rejserne til Østeuropa er afholdt på grund af klagerens interesser i det østeuropæiske selskab H3, som han er medstifter af

Det er i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at rejsen til Frankrig er direkte knyttet til erhvervelsen af indkomsten i selskabet, og at der ikke er tale om private udgifter.

Klageren er derfor ikke skattepligtig af den afholdte udgift på 6.000 kr.

Personaleudgifter

Udgifterne har karakter af typisk private udgifter. Som hovedaktionær i H1.1 A/S påhviler det derfor klageren at dokumentere, at udgifterne er afholdt i selskabets interesse og ikke i hans private interesse.

Det er for en væsentlig del af udgifterne ikke dokumenteret, at udgifterne er afholdt i selskabets interesse. Udgiften til julefrokosten for virksomhedens ansatte, 12.200 kr., anses dog for afholdt i selskabets interesse.

Klageren er derfor ikke skattepligtig af den afholdte udgift.

..."

Der er tvivl om, hvem der ejer H3. Der er ikke fremlagt dokumentation for ejerforholdene, men det er oplyst, at selskabet er stiftet af C, formentlig i slutningen af 1990'erne.

H1.1 A/S havde i 1999 en nettoomsætning på 10.246.864 kr., i 2000 på 10.788.016 kr. og i 2001 på 10.881.767 kr.

Der er fremlagt en kalender trykt på H3s brevpapir, hvoraf fremgår, at B har været i Østeuropa i 2000 fra den 13. august til og med den 21. oktober, i 2001 fra den 26. august til og med den 21. december - dog med undtagelse af perioden fra den 6. til den 11. oktober - i 2002 fra den 2. januar til og med den 28. marts, den 4. april til og med den 29. juni, den 14. juli til og med den 3. august, den 5. august til og med den 18. oktober, den 21. oktober til og med den 6. december, den 9. december til og med den 22. december, samt den 30. december til og med den 21. marts 2003. I perioden herefter og frem til den 25. april 2004 har B opholdt sig 12 enkeltdage i Østeuropa. Kalenderen er efter det oplyste udarbejdet på grundlag af Bs pas. Skatteministeriet har ikke bestridt, at B har opholdt sig i Østeuropa i de angivne perioder, men alene at opholdene har været for H1.1 A/S.

Oplysningerne i kalenderen stemmer ikke overens med oplysninger i brev af 5. september 2005 fra H1.1 A/S's bogholderi om udbetaling af skattefri godtgørelse til B og med Bs lønsedler for perioden. Af disse bilag fremgår at B har opholdt sig i Østeuropa 33 dage i april og maj 2000, 30 dage i juni 2000, 31 dage i juli 2000, 22 dage i august 2000, 91 dage i september, oktober og november 2000 og 31 dage i december 2000, samt 29 dage i januar og februar 2001 og 58 dage i marts og april 2001.

En række bilag for rejseudgifter i form af kontoudtog og fakturaer viser, at en række ansatte i H1.1 A/S i årene 1999 og 2000 har foretaget rejser til Østeuropa, og disse bilag er baggrunden for, at Skatteministeriet i forbindelse med denne sag har anerkendt yderligere fradrag med 44.570 kr. Bs navn fremgår ikke af disse bilag.

Fakturaer udviser et samlet salg fra H3 til H2 A/S i årene 2000 til 2002 på cirka 3,8 millioner kroner, samt videresalg af H3s produkter fra H2 A/S.

Ved dom af 2. august 2000 blev C efter anklagemyndighedens påstand og efter indhentelse af en udtalelse fra Udlændingestyrelsen frifundet for overtrædelse af blandt andet udlændingelovens § 59, stk. 2, ved i 1997 at have beskæftiget 3 østeuropæiske statsborgere i H1.1 A/S, ...3, selv om de ikke havde arbejdstilladelse. Til retsbogen forklarede C blandt andet, at de pågældende havde været under oplæring i Danmark som led i et V-t-V projekt. De fik under opholdet i Danmark fri bolig og 50 kr. om dagen til mad samt noget ekstra, hvis de havde ønsker om fritidsaktiviteter. Udbyttet for H1.1 A/S var en mulighed for at få underleverancer fra Østeuropa af produkter, som kunne indgå i H1.1 A/S's produktion til konkurrencedygtige priser. Undervisningen var ikke særlig intensiv.

H1.1 A/S har den 14. december 2001 rettet henvendelse til Den Danske Ambassade i ...5 om godkendelser og certifikater i Østeuropa, og H1.1 A/S har modtaget en henvendelse fra G8 om informationer i forbindelse med planer om etablering af produktionsafdeling i ...4, Østeuropa.

H1.1 A/S har fremlagt kopier af et større antal kvitteringer primært fra spisesteder og dagligvareforretninger som dokumentation for personaleudgifter på i alt 19.752,70 kr. Ingen af disse er umiddelbart den i Landskatterettens kendelse omtalte faktura på 12.200 kr. vedrørende en julefrokost for virksomhedens medarbejdere. Ikke alle kvitteringer er daterede, visse datoer er i 2000, og af kvitteringerne fremgår ud over fødevarer blandt andet grydesæt, sengetøj, tv, cigaretter, vaskepulver, beklædningsdele, hundeshampoo, sæbebobler, tandpasta og spiritus.

En kvittering udviser en udgift på i alt 2.025 kr. til leje af en campinghytte og campingpas på G2 Camping i 2001.

Kontospecifikationer for rejseudgifter udland for H1.1 A/S viser i 2000 en samlet udgift på 113.939,31 kr. og i 2001 på 125.663,05 kr.

Af en slutrapport fra H1.1 A/S til Den Nordiske Projekteksportsfond sendt den 18. oktober 2000 fremgår, at H1.1 i perioden 1. april 2000 til 30. juni 2000 har gennemført en forundersøgelse i forbindelse med etablering af salgs- og produktionsafdeling i Østeuropa.

Den 30. marts 2001 skrev A til det østeuropæiske udenrigsministerium og anmodede blandt andet om at få tilsendt et ansøgningsskema til ansøgning om permanent opholdstilladelse i Østeuropa for en ansat, B.

Skattesamarbejdet ...3 oplyste i et brev af 25. november 2003 til Landsskatteretten blandt andet, at C ikke er bosiddende eller skattepligtig i Danmark samt ikke ejer danske eller udenlandske selskaber, og at C ikke er ansat eller lønnet af de af ABC-brødrene ejede danske selskaber.

Forklaringer

Der er ikke afgivet forklaringer under sagen.

Parternes argumenter

A har til støtte for de nedlagte påstande gjort gældende, at H3 er ejet af As bror, C, og A har ikke interesser i dette selskab.

A er ejer af H1 A/S og derigennem H1.1 A/S. Samarbejdet mellem disse selskaber er sket på almindelige handelsvilkår.

Alle de omtvistede betalinger er sket i H1.1 A/S's interesse og ikke i As. Statsskattelovens § 6a berettiger til fradrag i indkomsten hos H1.1 A/S, idet samtlige udgifter er afholdt for at "erhverve, sikre eller vedligeholde" indkomsten hos H1.1 A/S. Der er ikke belæg for at betragte nedennævnte betalinger som "maskeret udlodning" til A. Dette er gældende, uanset om udgifterne er fradragsberettigede i H1.1 A/S. Der er i øvrigt ikke tale om private udgifter.

A har for så vidt angår år 2000, specielt fremhævet, at udgiften på kr. 26.750, jf. bilag 2, er afholdt i virksomhedens interesse, idet en person fra Østeuropa, UM, har udført arbejde for beløbet til fordel for H1.1 A/S. Udgiften på kr. 25.000, jf. bilag 1, side 8, og Bilag F er ligeledes afholdt i virksomhedens interesse. H1.1 A/S har klart interesser i produktion i Østeuropa, og udgiften er derfor afholdt i dette selskabs interesse.

A har for så vidt angår år 2001, specielt fremhævet, at udgiften på kr. 2.025, jf. bilag 3, er en fradragsberettiget personaleudgift på linie med løn. Udgiften på kr. 119.663 (bilag 4, side 2 og bilag J, kr. 125.663, med fradrag af kr. 6.000, som Skatteministeriet har accepteret er fradragsberettiget i H1.1 A/S og derfor ikke maskeret udlodning) i sin helhed relaterer sig til at "erhverve, sikre eller vedligeholde" indtægtsgrundlaget. Udgifterne på kr. 7.553 til personaleudgifter er alle af en karakter, som bevirker, at udgifterne er fradragsberettigede i H1.1 A/S og dermed ej maskeret udlodning til A. Beløbene skal derfor godkendes som en fradragsberettiget driftsudgift for H1.1 A/S.

Skatteministeriet har ikke mulighed for at fremkomme med en "modregning" på kr. 12.200, som begrundes med, at H1.1 A/S i en nu endelig afgørelse har faet godkendt et fradrag af denne størrelse; et fradrag, som Skatteministeriet nu mener er uberettiget, jf. bilag 1 side 20.

Skatteministeriet har ikke på nogen måde kunnet sandsynliggøre, at nævnte udgifter er afholdt i As interesse, hvorfor det anførte bevis fra As side, må anses for at være tilstrækkelig.

Skatteministeriet har til støtte for den nedlagte påstand gjort gældende, at Skatteministeriet især lægger vægt på følgende faktiske omstændigheder:

Alle aktier i H1.1 A/S ejes af A. A var frem til januar 2007 og igen fra marts 2007 til maj 2008 direktør i H1 ApS (bilag A). A var endvidere direktør i H1.1 A/S frem til januar 2007 (bilag B). As bror, B, er ansat i H1.1 A/S. Herudover ejer B aktierne i H2 A/S, hvor han er direktør (bilag C).

I forbindelse med Landsskatterettens behandling af sagen oplyste As repræsentant, at ABC-brødrene havde stiftet et selskab i Østeuropa (bilag 0). I forbindelse med skriftvekslingen har A skiftet forklaring og oplyst, at der rettelig er tale om, at det var C, der stiftede et selskab i Østeuropa. A har endvidere oplyst, at C er eneejer af selskabet samt registreret som direktør. A har trods Skatteministeriets opfordring hertil ikke dokumenteret oplysningerne.

Det er overordnet gjort gældende, at de ikke fradragsberettigede udgifter, som H1.1 A/S har afholdt, reelt må anses for værende afholdt til varetagelsen af As personlige (selskabet uvedkommende) interesser og derfor udgør skattepligtige udlodninger til A, jf. ligningslovens § 16 A.

Afholdelsen af de pågældende udgifter er alene kommet i stand på grund af As bestemmende indflydelse i H1.1 A/S. Det forhold, at A ikke personligt har modtaget beløbene, ændrer ikke på, at det beror på As indflydelse som eneaktionær, at H1.1 A/S har betalt de pågældende udgifter. A er derfor skattepligtig af hele det udbytte, der er "trukket ud" af selskabet ved betalingerne.

Netop fordi det beror på As indflydelse, at de foretagne betalinger er "trukket ud" af selskabet, har de foretagne betalinger "passeret As økonomi". En anpartshaver eller aktionær kan ikke slippe for udlodningsbeskatning ved at dirigere det udloddede udbytte eller en del af beløbet videre til andre, jf. eksempelvis SKM2008.211.HR.

Ligningslovens § 16 A stiller således ikke krav om, at det beløb, som aktionæren formår udbetalt, skal komme vedkommende personligt til gode på den måde, at det eksempelvis indsættes på hans konto. Der opstilles alene et krav om, at aktionæren/anpartshaveren via sin indflydelse i det pågældende selskab har forårsaget, at et beløb er trukket ud af selskabet og anvendt til et selskabet uvedkommende formål, hvilket er sket i denne sag. Herved bliver aktionærens/anpartshaverens personlige interesse også tilgodeset på bekostning af selskabets.

Skatteministeriet accepterer, at A ikke skal udlodningsbeskattes i anledning af H1.1 A/S' afholdelse af advokatudgifter. Skatteministeriets påstand er justeret i overensstemmelse hermed.

Vedrørende udgifter til konsulentassistance har Skatteministeriet gjort gældende, at H1.1 A/S har foretaget fradrag med kr. 26.750, der er bogført som konsulentassistance. Selskabet har som dokumentation herfor fremlagt fem håndskrevne kvitteringer underskrevet af en person ved navn UM (bilag 2). Af skrivelserne fremgår det, at den pågældende har modtaget dette beløb som betaling for udførelse af

"...

consultant work chauffeur job and work in connection with C's visit in Østeuropa.

..."

A har anført, at udgifterne er afholdt i forbindelse med etablering af et samarbejde med det østeuropæiske selskab, G1, og selskabets salg til de baltiske lande. Selskabsligningen i ...3 (bilag I) har imidlertid oplyst, at C ikke var ansat eller lønnet af ABC-brødrenes danske selskaber.

I svarskriftet blev A opfordret (opfordring 3) til at redegøre for og dokumentere, at C på trods heraf havde udført arbejde for H1.1 A/S. A har ikke fyldestgørende besvaret denne opfordring og har dermed ikke dokumenteret, at C har udført arbejde for selskabet. Oplysningerne om, at udgifterne er afholdt i forbindelse med Nopef-projektet (bilag H) er i den forbindelse ikke tilstrækkelige, idet dette projekt kun i et vist omfang foregik i det tidsrum, hvor udbetalingerne angiveligt har fundet sted.

A har herefter ikke godtgjort, at C har udført arbejde med henblik på at fremme H1.1s A/S's indtjening. H1.1 A/S har derfor ikke fradragsret for beløbet, jf. statsskattelovens § 6.

Henset til karakteren af de afholdte udgifter sammenholdt med As oplysninger om, at C i år 2000 stiftede et østeuropæisk firma, må det ved sagens pådømmelse lægges til grund, at udgifterne rettelig må henføres til den østeuropæiske virksomhed. Der er herefter tale om, at A på grund af hans dominerende indflydelse i H1.1 A/S har formået selskabet til at afholde udgifter til et selskabet uvedkommende formål. Under disse omstændigheder er A med rette blevet udlodningsbeskattet, jf. ligningslovens § 16 A.

Vedrørende rejseudgifter har Skatteministeriet gjort gældende, at H1.1 A/S har selvangivet fradrag for rejseudgifter i udlandet med i alt kr. 125.663 for indkomståret 2001. Landsskatteretten har godkendt fradrag for udgifterne med i alt kr. 6.000. Udgifterne fremgår af kontospecifikation over konto 2127 (bilag J).

Skatteministeriet har i forhold til selskabet accepteret, at der for så vidt angår udgifter udgørende i alt kr. 44.570 er driftsomkostningsfradrag. Som følge heraf vil selskabets afholdelse af denne udgiftspost heller ikke konstituere maskeret udlodning for A, jf. ligningslovens § 16A. Skatteministeriets påstand i denne sag er justeret i overensstemmelse hermed.

Dette gælder imidlertid ikke for de øvrige udgifter under dette punkt.

Det underliggende bilagsmateriale for disse udgifter viser således, at udgifterne for en dels vedkommende vedrører andre indkomstår. Hertil kommer, at det ikke fremgår, hvad udgifterne dækker over, samt i hvilket omfang udgifterne er omfattet af kontospecifikationen. Det underliggende bilagsmateriale er ikke fremlagt i sagen og er i øvrigt udarbejdet på østeuropæisk.

I svarskriftet blev A opfordret til (opfordring 7) at fremlægge det underliggende bilagsmateriale i oversat form. Endvidere blev A opfordret til (opfordring 8) at redegøre for og dokumentere, at der for hver enkelt udgiftspost var tale om en fradragsberettiget rejseudgift. A har ikke besvaret disse opfordringer. As vægring ved at oplyse sagen på dette punkt må tillægges processuel skadevirkning, jf. retsplejelovens § 344, stk. 2, med den konsekvens, at det ved sagens pådømmelse lægges til grund, at udgifterne ikke er afholdt med henblik på varetagelse af H1.1 A/S' interesser.

Det må herefter videre lægges til grund, at udgifterne er afholdt i forhold til det i Østeuropa angiveligt af C stiftede selskab. H1.1 A/S's afholdelse af disse udgifter udgør under disse omstændigheder en skattepligtig udlodning til A, jf. ligningslovens § 16 A.

Vedrørende udgifter til leje af campinghytte har Skatteministeriet gjort gældende, at H1.1 A/S har selvangivet fradrag for en udgift på kr. 2.025,- til en hytte hos G2 Camping på ...1 i sommeren 2001 (bilag 3).

Udgifter til en campinghytte og til et campingpas i en sommerferie må som altovervejende udgangspunkt anses for private udgifter, der er H1.1 A/S uvedkommende, jf. statsskattelovens § 6, stk. 2 [§ 6, sidste pkt.red.SKAT]. Når selskabet på trods heraf har afholdt udgiften, består der en formodning for, at der er tale om en skattepligtig udlodning til A, jf. ligningslovens § 16 A. A har ikke afkræftet denne formodning.

Vedrørende personaleudgifter 2001 har Skatteministeriet gjort gældende, at de stedlige skattemyndigheder ikke har godkendt fradrag for 25 udgiftsposter udgørende i alt kr. 19.573 hos H1.1 A/S. En samlet opstilling af udgiftsposterne samt den underliggende dokumentation fremgår af bilag K. Der er dels tale om udgiftsposter, der ikke vedrører indkomståret 2001, dels er der tale om private udgifter, eksempelvis udgifter til jakker, dyner, puder og et fjernsyn. I forbindelse med Landsskatterettens behandling af sagen er det lagt til grund, at myndighederne havde nægtet fradrag for kr. 12.200 anvendt til julefrokost. Ingen af de 25 udgiftsposter, som der er nægtet fradrag for, vedrører imidlertid beløb anvendt til en julefrokost. Konsekvensen af Landsskatterettens kendelse er imidlertid, at H1.1 A/S har fået fradrag for udgifter på kr. 12.200 uden at være berettiget hertil. Som følge heraf er A heller ikke blevet udlodningsbeskattet af dette beløb.

Skatteministeriet har ikke af denne grund i den af H1.1 A/S anlagte retssag nedlagt en skærpet påstand. Skatteministeriet nedlægger heller ikke i forhold til A en skærpet påstand, men det gøres gældende, at A alene vil kunne få hel eller delvis medhold i sin påstand på dette punkt, såfremt han godtgør, at der for et beløb, der overstiger kr. 12.200, ikke foreligger maskeret udlodning.

Da der er tale om private udgifter mv. må det lægges til grund, at afholdelsen af udgifterne er sket med henblik på varetagelse af As personlige - selskabets uvedkommende - interesser. H1.1 A/S's afholdelse af udgifterne udgør herefter en skattepligtig udlodning til A, jf. ligningslovens § 16 A.

Rettens begrundelse og resultat

Retten lægger til grund, at C i 2000 ikke var ansat i H1.1 A/S. C har overfor Landsskatteretten oplyst, at man var interesseret i at flytte produktion til Østeuropa og derfor gennem årene havde kontakt til forskellige østeuropæiske virksomheder og deltog i et V-t-V-program. Det kan lægges til grund, at H1.1 A/S aldrig påbegyndte virksomhed i Østeuropa, men at disse undersøgelser mundede ud i etableringen af et selvstændigt selskab i Østeuropa. Der foreligger ingen sikre oplysninger om ejerforholdene til dette selskab. Det var ved etableringen muligvis ejet af C, B og A i sameje, og H1.1 A/S har oplyst, at selskabet nu er ejet af C. På denne baggrund fremtræder det overvejende sandsynligt, at udgifter til konsulentbistand, 26.750 kr., i år 2000 er afholdt i forbindelse med etableringen af det østeuropæiske selskab og ikke som en driftsomkostning for H1.1 A/S. Udgiften må derfor anses for afholdt på grund af As interesser i det østeuropæiske selskab, hvorfor afholdelsen af udgiften skatteretligt har haft karakter af en udlodning til A. Herefter, og i øvrigt af de af Landsskatteretten anførte grunde, tiltrædes det, at A er skattepligtig af beløbet.

Skatteministeriet har under denne sag anerkendt at H1.1 A/S har fradragsret for rejseudgifter med 44.570 kr., og at A i konsekvens heraf ikke er skattepligtig af dette beløb. Skatteministeriet har fastholdt, at der ikke er fradragsret for øvrige rejseudgifter, idet H1.1 A/S ikke har dokumenteret, at udgifterne vedrører 2001 eller har haft en konkret og direkte sammenhæng med H1.1 A/S's indtjening. Retten er enig i, at den fremlagte dokumentation ikke er tilstrækkelig til at dokumentere ret til fradrag i 2001, og at udgifterne derfor må anses for afholdt på grund af As interesser i det østeuropæiske selskab, hvorfor afholdelsen af udgifterne skatteretligt har haft karakter af en udlodning til A. A er derfor skattepligtig af differencen mellem det af H1.1 A/S selvangivne fradrag på 125.663 kroner og det anerkendte beløb på 44. 570 kr.

I mangel af sikker dokumentation for at udgiften til en campinghytte og campingpas på G2 Camping er afholdt som vederlag til en nærmere bestemt medarbejder, er retten enig i, at det ikke er dokumenteret at udgiften var direkte knyttet til erhvervelsen af indkomsten i H1.1 A/S og ikke var en privat udgift for A, således som den efter sin karakter umiddelbart fremtræder. H1.1 A/S er derfor ikke berettiget til fradrag for udgiften, og beløbet skal beskattes hos A.

Der er fremlagt en række kvitteringer fra spisesteder og butikker, primært dagligvarebutikker. Ingen af kvitteringerne fremtræder i sig selv som værende personaleudgifter, men fremtræder som typiske private indkøb. Kvitteringerne fra dagligvarebutikkerne vedrører således en blanding af forskellige varer så som mad, tøj, genstande til hjemmet, personlig pleje og kæledyr. Uden nærmere dokumentation for at der er tale om personaleudgifter, kan disse udgifter derfor ikke anerkendes som fradragsberettigede for H1.1 A/S, og A er skattepligtig af beløbet på 7.553 kr.

Skatteministeriet har under sagen anerkendt, at A ikke er skattepligtig af et beløb på 25.000 kr. afholdt af H1.1 A/S til advokatudgifter.

Der afsiges herefter dom efter Skatteministeriets påstand.

A skal betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med 30.000 kr. inklusive moms til dækning af udgiften til advokatbistand. Der er herved taget hensyn til sagens omfang og kompleksitet, til at hovedforhandling tidligere er omberammet på dagen på grund af forhold, som A bærer risikoen for, til at sagen er hovedforhandlet sammen med tre andre sager med relaterede problemstillinger, og til at der har været to kæremål under sagens forberedelse.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes, idet Skatteministeriet dog anerkender, at forhøjelsen af sagsøgerens, As, aktieindkomst nedsættes med 25.000,- kr. og 44.570,- kr. for henholdsvis indkomståret 2000 og indkomståret 2001.

A skal inden 14 dage betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med 30.000 kr.