Dato for udgivelse
28 okt 2011 12:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 sep 2011 15:00
SKM-nummer
SKM2011.689.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 7-53/2009
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning
Emneord
Østeuropa, advokatudgift, konsulentbistand, rejseudgifter, maskeret, udlodning, V-t-V, eksportfremme
Resumé

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren var berettiget til fradrag for en række forskellige udgifter, som selskabet havde afholdt i indkomståret 2000 og 2001. I forbindelse med skriftvekslingen havde Skatteministeriet anerkendt fradragsret for en mindre del af de afholdte udgifter.

Byretten fastslog, at sagsøgeren ikke var berettiget til yderligere fradrag. I den forbindelse henviste byretten dels til, at sagsøgeren ikke var rette omkostningsbærer og dels til, at de pågældende udgifter fremtrådte som værende privatudgifter. Herudover blev fradragsret afvist, idet den af sagsøgeren fremlagte dokumentation var utilstrækkelig.

Reference(r)
Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a
Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-2 E.A.2.1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-2 E.B.3

Parter

H1.1 A/S
(Advokat Keld Frederiksen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Sune Riisgaard)

Afsagt af byretsdommer

Lillian Lund Tinggaard

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag, der er anlagt den 2. oktober 2008, drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren, H1.1 A/S, i 2000 og 2001 har fradragsret for en række udgifter dels vedrørende samarbejde med en østeuropæisk virksomhed og dels vedrørende personaleudgifter.

Sagen er hovedforhandlet sammen med sagerne

BS 963/2008 B mod Skatteministeriet,
BS 964/2008 A mod Skatteministeriet og
BS 965/2008 H2 A/S mod Skatteministeriet.

Påstande

H1.1 A/S har nedlagt følgende påstande:

Principalt:

H1.1 A/S's skatteansættelse for indkomståret 2000 nedsættes med kr. 179.442.

H1.1 A/S's skatteansættelse for indkomståret 2001 nedsættes med kr. 189.694.

Subsidiært:

H1.1 A/S's skatteansættelse for indkomstårene nedsættes med et mindre beløb end anført under den principale påstand.

Skatteministeriet har nedlagt følgende påstand:

Frifindelse, idet Skatteministeriet dog anerkender, at forhøjelsen af sagsøgerens skattepligtige indkomst nedsættes med 44.570,- kr. for indkomståret 2001.

Sagens omstændigheder

Landsskatteretten har den 1. juli 2008 afsagt følgende kendelse i sagen:

"...

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2000

Skattepligtig indkomst

Skatteforvaltningen har ikke godkendt fradrag for advokatudgift. Selskabet har selvangivet fradrag med 20.000 kr.

Landsskatteretten stadfæster skatteforvaltningens afgørelse.

Skatteforvaltningen har ikke godkendt fradrag for en udgift til konsulentbistand. Selskabet har selvangivet fradrag med 26.750 kr.

Landsskatteretten stadfæster skatteforvaltningens afgørelse.

Skatteforvaltningen har ikke godkendt fradrag for skattefri godtgørelse. Selskabet har selvangivet fradrag med 152.692 kr.

Landsskatteretten stadfæster skatteforvaltningens afgørelse.

Indkomståret 2001

Skattepligtig indkomst

Skatteforvaltningen har ikke godkendt fradrag for kunderabatter. Selskabet har selvangivet fradrag med 22.293 kr.

Landsskatteretten godkender fradrag med 22.293 kr.

Skatteforvaltningen har ikke godkendt fradrag for rejseudgifter. Selskabet har selvangivet fradrag med 125.663 kr.

Landsskatteretten godkender fradrag med 6.000 kr.

Skatteforvaltningen har ikke godkendt fradrag for udgift til leje af campinghytte. Selskabet har selvangivet fradrag med 2.025 kr.

Landsskatteretten stadfæster skatteforvaltningens afgørelse.

Skatteforvaltningen har ikke godkendt fradrag for skattefri godtgørelse. Selskabet har selvangivet fradrag med 60.723 kr.

Landsskatteretten stadfæster skatteforvaltningens afgørelse.

Skatteforvaltningen har godkendt fradrag for småanskaffelser med 44.893. Selskabet har selvangivet fradrag med 121.584 kr.

Landsskatteretten godkender fradrag med 62.133 kr.

Skatteforvaltningen har ikke godkendt fradrag for personaleudgifter. Selskabet har selvangivet fradrag med 19.753 kr.

Landsskatteretten godkender fradrag med 12.200 kr.

Møde mv.

Klagerens repræsentant har drøftet sagen med Landsskatterettens sagsbehandler på et møde. C har repræsenteret klageren på et retsmøde.

Generelle oplysninger

A, B og C er brødre. A ejer alle anparter i H1 ApS, der ejer alle aktier i H1.1 A/S. Han er direktør i H1 ApS og H1.1 A/S. B ejer aktierne i H2 A/S, hvor han er direktør. Han er derudover ansat i H1.1 A/S. Ifølge selskabernes regnskaber ejer de ikke selskaber eller andele i selskaber i udlandet.

Brødrene har sammen stiftet det østeuropæiske selskab H3.

C har forklaret, at på grund af de høje lønomkostninger i Danmark ønskede virksomheden at flytte produktionen til Østeuropa, og man undersøgte, hvordan dette kunne gøres. Virksomheden havde kontakt til forskellige østeuropæiske virksomheder gennem årene og deltog indtil 1996 i et V-t-V-program, der gav tilskud til uddannelse af østeuropæerne. Herefter afholdt virksomheden selv alle udgifter til uddannelse og flytning af produktionen. Det blev besluttet at købe en igangværende østeuropæisk virksomhed, og den 10. november 2000 blev ABC-brødrene registreret som ejere af H3, der havde ca. 20 ansatte.

H1.1 A/S' hovedaktiviteter omfatter produktion og salg af plastemner. Nettoomsætningen var i indkomstårene 2000 og 2001 henholdsvis 10.788.016 kr. og 10.881.767 kr. og virksomhedens resultat før finansielle poster er opgjort til henholdsvis - 8.674 kr. og - 55.727 kr. Selskabet har kalenderårsregnskab.

Selskabet beskæftigede i 2000 og 2001 i gennemsnit 8-10 personer.

Selskabet har blandt andet selvangivet følgende fradrag, der ikke er godkendt af skatteforvaltningen:

Indkomståret 2000

 
   

Advokat,

20.000 kr.

Konsulentbistand,

26.750 kr.

Skattefri godtgørelse,

152.692 kr.

   

Indkomståret 2001

 
   

Kunderabatter,

22.293 kr.

Rejseudgifter,

125.663 kr.

Leje af campinghytte,

2.025 kr.

Skattefri godtgørelse,

60.723 kr.

Globe Finder,

9.335 kr.

Småanskaffelser,

17.355 kr.

Tyverialarm,

9.220 kr.

Personaleudgifter,

19.753 kr.

 

Advokatudgift, 20.000 kr. Indkomståret 2000

Sagens oplysninger

Selskabet har fratrukket en udgift på 20.000 kr. til advokatfirmaet R1. Af fakturaen fremgår følgende:

"...

Honorar for juridisk rådgivning i forbindelse med undersøgelse af mulighederne for etablering af virksomhed i Østeuropa, herunder undersøgelse vedrørende skattemæssige forhold, samhandels forhold og ejerforhold m.v., afholdelse af møder her på kontoret samt telefoniske drøftelser - under hensyn til sagens karakter og det registrerede tidsforbrug - fastsat til [20.000 kr. + moms]

..."

Skatteforvaltningens afgørelse

Der er ikke godkendt fradrag for udgiften.

Udgiften er ikke afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Udgiften er ikke en typisk driftsudgift, og selskabet har ikke etableret virksomhed i Østeuropa. Selskabet anses ikke for at være rette omkostningsbærer, idet direktøren og brødrene personligt har stiftet selskabet i Østeuropa.

Udgiften anses for en udlodning til A.

Der er henvist til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a og ligningslovens § 8 J.

Klagerens påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at det selvangivne fradrag godkendes.

Der er henvist til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, alternativt ligningslovens § 8 J.

Den juridiske assistance vedrører selskabets undersøgelse af forretningsmuligheder i Østeuropa, hvilket manifesterede sig i, at selskabet først etablerede samarbejde med en østeuropæisk virksomhed ejet af en person ved navn MS og senere med det østeuropæiske selskab G1.

Resultatet af advokatarbejdet var, at der blev etableret et samarbejde med det østeuropæiske selskab G1, som har medført, at H1.1 A/S har fået et salg til de 3 baltiske lande. Dette salg håber selskabet at kunne udvide med tiden.

Når der ikke ses at være etableret virksomhed i Østeuropa, skyldes dette, at H1.1 A/S har fået skabt et salg til danske virksomheder, der har totalentrepriser i de pågældende baltiske lande. Dette salg ville ikke være opnået uden afholdelse af den nævnte advokatudgift.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Skatteydere kan fradrage driftsomkostninger, dvs. de udgifter, der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Det fremgår af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Udgiften skal være direkte knyttet til indkomsten, og den skal ligge inden for virksomhedens naturlige rammer.

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter til advokat og revisor, der er afholdt i forbindelse med etablering af en erhvervsvirksomhed eller udvidelse af en bestående erhvervsvirksomhed. Udgifter, der er afholdt inden etableringen eller udvidelsen af erhvervsvirksomheden, kan først fradrages i det indkomstår, hvori etableringen eller udvidelsen af erhvervsvirksomheden finder sted. Det fremgår af ligningslovens § 8 J.

Det fremgår af fakturaen, at formålet med at afholde udgiften var at undersøge mulighederne for etablering af virksomhed i Østeuropa. Afholdelsen af udgiften er derfor ikke knyttet til den løbende erhvervelse af indkomsten i selskabet. Det er endvidere ikke dokumenteret, at udgiften vedrører selskabet. Udgiften kan derfor ikke fradrages efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Udgiften vedrører ifølge fakturaen etablering af virksomhed i Østeuropa, men selskabet har ikke etableret en virksomhed i Østeuropa i indkomståret 2000. Udgiften kan derfor heller ikke fradrages efter ligningslovens § 8 J.

Skatteforvaltningens afgørelse stadfæstes derfor på dette punkt.

 

Konsulentbistand. 26.750 kr. Indkomståret 2000

Sagens oplysninger

På kontospecifikationen (konto 1915 "Konsulentassistance") er følgende bogført:

Dato

Bilag

Tekst

Debet kr.

010200

337/029

UM

5.000

030300

384/037

UM

5.000

300400

770/069

UM

7.000

170500

788/073

UM

3.000

201200

1942/167

UM

6.750

       

I alt

  26.750

Der er fremlagt bilag vedrørende alle posterne. Bilagene er stilet til H1.1 A/S med følgende tekst:

"...

I hereby sign for the receipt of dkr. [beløb] for work in the period [datoangivelse] 2000. The work consisted of consultant work, chauffeur job and other work in connection with Cs visit in Østeuropa.

..."

De fire bilag vedrører arbejde udført i perioden 24. januar - 30. april 2000, mens det ene vedrører arbejde udført 11. - 20. december 2000. Bilagene er udstedt af UM. Bilagene er godkendt med påtegningen "C". Betalingen af udgifterne er ikke dokumenteret.

På kontospecifikationen (konto 4370) "UDLÆG ØSTEUROPA" er følgende bogført:

Dato

Bilag

Tekst

Kredit kr.

010200

337/029

UM

5.000

030300

384/037

UM

5.000

201200

1942/167

UM

6.750

UM kvitterer på en given dato for modtagelse af pengene, samtidig med at nogle af disse beløb krediteres på udlægskontoen (UDLÆG ØSTEUROPA) og debiteres på omkostningskontoen (KONSULENTASS. VTV).

C var ikke ansat i eller aflønnet af selskabet/koncernen.

Der er fremlagt en udateret "SLUT RAPPORT" vedrørende

"...

Forundersøgelse i forbindelse med etablering af salgs- og produktionsafdeling i Østeuropa.

..."

Rapporten er skrevet på H1.1 A/S' brevpapir. Det fremgår, at H1.1 A/S i perioden 1. april -30. juni 2000 har gennemført en forundersøgelse for at

"...

få belyst en række forhold, der skulle sikre et fornødentligt og tilstrækkeligt grundlag for ledelsens beslutning om, at firmaet skulle foretage en etablering af og en investering i en produktions- og salgsafdeling i Østeuropa.

..."

Rapporten er underskrevet af C.

Skatteforvaltningens afgørelse

Der er ikke godkendt fradrag for udgiften.

Udgiften er ikke afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets indkomst. Udgiften har ikke relation til selskabet, men er en personlig udgift for C antagelig i forbindelse med hans rejseaktivitet i Østeuropa. C har ingen relationer til selskabet/koncernen. Der er ikke sammenhæng mellem betaling og kvitteret modtagelse, idet nogle af beløbene er krediteret over mellemregningskontoen.

Beløbet anses for en maskeret udlodning til hovedaktionær A, jf. ligningslovens § 16 A.

Klagerens påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at det selvangivne fradrag godkendes.

Udgifterne er afholdt i forbindelse med etablering af samarbejde med G1 og selskabets salg til de baltiske lande. De vedrører således undersøgelse af samhandelsmuligheder, effektuering af samhandelsmuligheder og salg og service på det østeuropæiske marked.

Bogføringen og bilagene fra UM dokumenterer afholdelsen af udgifterne. Modtageren af beløbet fremgår tydeligt, og det er muligt at finde frem til denne person, hvis det er nødvendigt. Kontoen benævnt "UDLÆG ØSTEUROPA" er pr. den 31. december 2000 manuelt omposteret, således at kontoen gik i nul.

Skatteforvaltningen anfører, at C ikke har nogen tilknytning til selskabet. Dette er ikke korrekt, hvilket bl.a. fremgår af slutrapporten, hvor C har skrevet under på vegne af H1.1. C er ikke direkte ansat, men han er tilknyttet selskabet på konsulentbasis.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Skatteydere kan fradrage driftsomkostninger, dvs. de udgifter, der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Det fremgår af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Udgiften skal være direkte knyttet til indkomsten, og den skal ligge inden for virksomhedens naturlige rammer.

Private udgifter kan ikke fradrages. Det fremgår af statsskattelovens § 6, stk. 2 [§ 6, sidste pkt.red.SKAT].

De udgifter, selskabet har fradraget, dækker betaling til UM. De tidspunkter, UM oplyser at have udført arbejde i forbindelse med Cs besøg i Østeuropa, overlapper dog kun i et begrænset omfang med den periode, hvor H1.1 A/S ifølge slutrapporten har gennemført forundersøgelsen i Østeuropa. Det kan derfor ikke lægges til grund, at alle udgifterne vedrører forundersøgelsen.

Ifølge slutrapporten vedrører Cs arbejde i Østeuropa undersøgelser i forbindelse med en eventuel etablering af virksomhed i Østeuropa. H1.1 A/S har ikke etableret en virksomhed i Østeuropa. Brødrene har stiftet det østeuropæiske selskab H3.

Det kan ikke lægges til grund, at udgifterne vedrører H1.1 A/S. Udgifterne må anses for afholdt i forbindelse med etableringen af brødrenes østeuropæiske virksomhed H3. Der er derfor ikke tale om driftsomkostninger for selskabet.

H1.1 A/S kan derfor ikke fradrage udgifterne efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Skatteforvaltningens afgørelse stadfæstes derfor på dette punkt.

 

Skattefri rejsegodtgørelse, 152.692 kr. og 60.723 kr. Indkomstårene 2000 og 2001

Sagens oplysninger

Selskabet har oplyst, at udbetalingerne af godtgørelse vedrører Bs rejser til Østeuropa.

Der er fremlagt kopi af Bs pas. Af passet fremgår stempler fra ind- og udrejse i Østeuropa i perioden 13. august 2000 - 30. april 2004. Der er tre stempler fra 2000 og tre fra 2001. Selskabet har oplyst, at følgende fremgår af passet:

13. august 2000

Ankomst til Østeuropa

21. oktober 2000

Afrejse fra Østeuropa

21. oktober 2000

Ankomst til Østeuropa

5. oktober 2001

Afrejse fra Østeuropa med skib

12. oktober 2001

Ankomst til Østeuropa

21. december 2001

Afrejse fra Østeuropa med skib

Der er fremlagt kopi af Bs lønsedler, hvoraf udbetalingen af den skattefri godtgørelse fremgår.

Der er endvidere fremlagt kopi af korrespondance med Nopef (Nordiska Projektexportfonden) vedrørende støtte til H1.1 A/S og kopier af fakturaer udstedt af H3 til H1.1 A/S.

Skatteforvaltningens afgørelse

Der er ikke godkendt fradrag for skattefri godtgørelser til B. Det er ikke dokumenteret, at udgiften er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets indkomst.

I bekendtgørelse nr. 173 af 13. marts 2000 om rejse- og befordringsgodtgørelse, TS-cirkulære 2000-43 og TS-cirkulære 1999-45 er der angivet visse betingelser/grundlag, der skal være opfyldt for, at der kan udbetales skattefri rejse- og befordringsgodtgørelser. Selskabet har ikke opfyldt disse krav.

Klagerens påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at de selvangivne fradrag godkendes.

Samarbejdet med G1 består i, at al produktudvikling, design og specifikationskrav varetages af H1.1 A/S i Danmark.

Herefter bliver selve produktionen udført i Østeuropa, idet arbejdskraften er væsentlig billigere.

H1.1 A/S får produceret over 100 forskellige vareenheder i Østeuropa. Hver gang et nyt produkt udvikles i Danmark, skal der ske en overlevering at viden mv., således at det østeuropæiske selskab G1 kan producere de ønskede varer. Denne overlevering af viden sker løbende, men den fordrer nødvendigvis meget rejseaktivitet.

Bs arbejde i Østeuropa bestod i starten i at undersøge markedet for potentielle leverandører. H1.1 A/S anvendte i flere år det østeuropæiske firma MS, men det var forbundet med bl.a. lange og svingende leveringstider. Det var derfor nødvendigt at finde nye leverandører. Bs arbejde i Østeuropa har endvidere bestået i instruktion i forbindelse med indkøring af produktion, løbende kvalitetskontrol i forbindelse med selskabets samhandel med G1, mv. Der har endvidere været en del aktivitet i forbindelse med det projekt, der modtog støtte fra Nopef (Nordiska Projektexportfonden). B har derfor haft en betydelig rejseaktivitet. Rejseaktiviteten er dokumenteret ved fremlæggelsen af paskopierne.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Selskabet havde ikke en igangværende virksomhed i Østeuropa i indkomstårene 2000 og 2001. Udgifterne i forbindelse med rejserne til Østeuropa må anses for afholdt i forbindelse med brødrenes østeuropæiske virksomhed H3. Der er derfor ikke tale om driftsomkostninger for selskabet. Udgifterne kan derfor ikke fradrages efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Skatteforvaltningens afgørelse stadfæstes derfor på disse punkter.

 

Kunderabatter, 22.293 kr. Indkomståret 2001

Sagens oplysninger

Selskabet har ifølge regnskabet givet kunderabatter for i alt 2.147.277 kr. På baggrund af selskabets kontospecifikationer har skatteforvaltningen foretaget stikprøvekontrol. Af konto 1110 "kunderabat" fremgår blandt andet følgende poster:

Dato

Bilag

Tekst

Kredit kr.

040901

999/099

F 349..-D 873...

8.400,27

121001

999/108

F 350..-D 982...

7.549,00

281201

999/119

F 353..-D 974...

6.343 89

I alt

   

22.293,16

Selskabet har fremlagt tre fakturaer nummereret 349.., 350.. og 353... Fakturaerne er udstedt af selskabet til tre kloakvirksomheder på de datoer, der fremgår af kontospecifikationerne. De vedrører grenrør, bøjninger, kloakrør, samlemuffer, skydemuffer og dobbeltmuffer af pvc.

De enkelte poster i fakturaerne angiver varenummer, betegnelse, antal, enhed, pris pr. stk. og beløb. Ud for pris pr. stk. er der under alle posterne anført "45". Når antallet af enheder ganges med prisen pr. stk., ses det, at den samlede pris under "beløb" er reduceret med 45 %.

Skatteforvaltningens afgørelse

Der er ikke godkendt fradrag for kunderabatter vedrørende de tre poster. Udgifterne er ikke afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten.

Kunderabatterne er ikke dokumenterede eller sandsynliggjort. Beløbet anses for en udlodning til A.

Klagerens påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at det selvangivne fradrag godkendes.

Det fremgår tydeligt af de tre fakturaer, at der i hver enkelt situation er ydet 45 % i rabat. Det samlede fakturabeløb ekskl. moms er 27.247,18 kr. (10.266,99 + 9.226,55 + 7.753,64), hvilket er 55 % at listeprisen. De 45 % rabat udgør således 22.293,15 kr.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

De tre fremlagte fakturaer nummereret 349.., 350.. og 353.. dokumenterer, at selskabet har ydet 45 % rabat på leverancerne. Landsskatteretten godkender derfor fradraget.

 

Rejseudgifter. 125.663 kr. Indkomståret 2001

Sagens oplysninger

Selskabet har selvangivet fradrag for rejseudgifter med 163.735 kr. og har oplyst, at 125.663 kr. vedrører en rejse til Østeuropa og en rejse til Frankrig til en messe.

Der er fremlagt en række udgiftsbilag, hvoraf hovedparten er østeuropæiske. En del bilag er ikke dateret i 2001.

Nogle af bilagene vedrører en 3-dages rejse til Frankrig, hvor der på hjemturen er købt øl, sodavand og spiritus i grænsebutikken Otto Duborg i Harrislee. Udgifterne til denne rejse udgjorde 6.000 kr., ekskl. moms. Selskabet har forklaret, at formålet med rejsen, hvor C og bogholder NK deltog, var at besøge verdens største messe for ...materialer. Baggrunden var blandt andet, at en kunde havde efterspurgt et ...materiale med særlige egenskaber. Besøget på messen førte til, at virksomheden kunne levere dette.

I et brev af 4. december 2003 har H1.1 A/S bedt messen bekræfte, at sales manager C deltog i messen som gæst i 2001. På brevet er det med håndskrift bekræftet, at C deltog i messen.

Skatteforvaltningens afgørelse

Der er ikke godkendt fradrag for rejseudgifterne.

Udgifterne er ikke behørigt dokumenterede. Dels kan bilagene ikke opløses i de bogførte poster og er ulæselige, dels vedrører nogle bilag andre regnskabsår. Selskabet er ikke rette omkostningsbærer, da udgifterne relaterer sig til det østeuropæiske selskab eller dets aktionærer (ABC-brødrene).

Regningskopierne kan ikke umiddelbart opgøres eller sammenholdes med de beløb, der er bogført på kontoen. Der er også regninger, der vedrører en 3-dages rejse til Frankrig, hvor der på hjemturen er købt øl, sodavand og spiritus ved Otto Duborg i Harrislee.

Enkelte regninger og kvitteringer er udstedt til C, der ikke er ansat i selskabet. De fleste regninger er ifølge kopien kvitteret af C.

Betalingen af udgifterne er ikke dokumenteret.

Udgifterne til rejsen til Frankrig anses for at have turistmæssig og privat karakter. Udgifterne består af bespisning og indkøb ved grænsehandel, og rejsens formål er ikke oplyst.

Beløbet anses for udloddet til A.

Klagerens påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at det selvangivne fradrag godkendes.

Udgifterne vedrører dels etableringen af samhandelsforhold med virksomheder i Østeuropa og dels besøg på messen i Frankrig, som er den største specialmesse for ...materialer, der er selskabets forretningsområde.

Der er indsendt adskillige bilag, der dokumenterer udgifterne i Østeuropa, Frankrig mv. At udgifterne er i den østeuropæiske møntenhed er naturligt, men det kan ikke komme selskabet til skade. Selskabet har betydelig samhandel med udlandet, og det er derfor naturligt, at der er rejseaktivitet. C har utvivlsomt forbindelse til H1.1 A/S, og skatteforvaltningens argument om det modsatte kan derfor ikke tillægges vægt.

Der er tillige fremsendt bilag, der dokumenterer Cs deltagelse i messen i Frankrig. Denne deltagelse var i selskabets interesse, og C deltog på selskabets vegne.

Indkøbene ved den dansk/tyske grænse vedrører indkøb til selskabets bar. At en sådan eksisterer, kan dokumenteres om nødvendigt.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

En række af udgifterne vedrører ikke indkomståret 2001. Det fremgår i vidt omfang ikke, hvad udgifterne dækker. Selskabet havde derudover ikke en igangværende virksomhed i Østeuropa i indkomståret 2001. Udgifterne i forbindelse med rejserne til Østeuropa må anses for afholdt i forbindelse med brødrenes østeuropæiske virksomhed H3. Der er derfor ikke tale om driftsomkostninger for selskabet. Udgifterne kan derfor ikke fradrages efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Det er i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at rejsen til Frankrig er direkte knyttet til erhvervelsen af indkomsten i selskabet, og at der ikke er tale om private udgifter.

Landsskatteretten godkender derfor fradrag for udgifterne til denne rejse, 6.000 kr.

 

Leje af campinghytte, 2.025 kr. Indkomståret 2001

Sagens oplysninger

Selskabet har selvangivet fradrag for rejseudgifter med 163.735 kr. Heraf vedrører 38.072 kr. rejser i Danmark.

Der er selvangivet fradrag for en udgift på 2.025 kr. til en hytte hos G2 Camping på ...1 og til et campingpas.

Selskabet har oplyst, at selskabets sælger, NH, fik tildelt opholdet som en anerkendelse af godt arbejde.

Skatteforvaltningens afgørelse

Der er ikke godkendt fradrag for udgiften til campinghytten.

Udgiften er ikke afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Udgiften er af privatkarakter og afholdt i sommerferien.

Beløbet anses for en udlodning til A.

Klagerens påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at det selvangivne fradrag godkendes.

Udgiften på kr. 2.025,00 til G2 Camping er belønning til sælger NH for godt arbejde, og der er derfor tale om en personaleudgift. Han kan bekræfte dette med en erklæring.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Udgiften til campinghytten har karakter af en typisk privat udgift. Det påhviler derfor selskabet at dokumentere, at udgiften er afholdt i selskabets interesse og ikke i hovedaktionærens private interesse. Det er ikke dokumenteret, at udgiften er direkte knyttet til erhvervelsen af indkomsten i selskabet, og at der ikke er tale om en privat udgift.

Landsskatteretten stadfæster derfor skatteforvaltningens afgørelse på dette punkt.

 

Småanskaffelser, Indkomståret 2001

Sagens oplysninger

Selskabet har selvangivet fradrag for småanskaffelser med i alt 121.584 kr. Udgifterne omfatter blandt andet følgende:

bilag 10392

Globe Center, Globe Finder GSM/GPS-antenne, mont.

45.170 kr.

bilag 11298

Globe Finder

9.335 kr.

bilag 10977

Globe Finder

9.335 kr.

 

Tyverialarm. Powermax + 4 PIR sensorer

9.220 kr.

bilag 907

G6

4.100 kr.

bilag 1067

G5

3.920 kr.

I alt

 

81.080 kr.

Udgifterne er dokumenteret med fakturaer.

Det fremgår af en faktura dateret den 17. april 2001 på i alt 45.170 kr. ekskl. moms, at udgiften dækker "Globe center v. 3.0 incl. modem og kort" (28.000 kr.), 2 stk. "Globe Finder" (7.995 kr. pr. stk.), 2 stk. "GSM/GPS dob. antenne" (720 kr. pr. stk.), "Installation af Globe center" (1.500 kr.), 2 stk. "Mont. Globe finder i bil" (620 kr. pr. stk.), og at der er givet 3.000 kr. i rabat.

Det fremgår af to fakturaer af 3. oktober 2001 udstedt af G3, at hver af de to udgifter på 9.335 kr. vedrører en "Globe Finder" (7.995 kr.), en antenne (720 kr.) og 12 V-installation (620 kr.).

Af internetsiden http://www.G4.com fremgår det, at Globe Center og Globe Finder produceres af virksomheden G4. På siden skriver G4 blandt andet:

"...

GlobeFinder is a vehicular mounted unit that operates as a part of the G4 Fleet Management System.

GlobeFinder is a location and communication unit, designed to fit into all types of vehicles, boats, trailers and trains, exchanging information between the moving unit and an administration centre, such as GlobeCenter or GlobeWeb.

When communicating with the GlobeCenter er GlobeWeb, the GlobeFinder can send up to 12 positions per SMS (Short Messaging Service), depending on the configuration of the system.

This way the communication centre only needs to make requests for information few times a day to have a total overview of the moving units status.

Positions and events can also be accessed whenever needed, since the latest 18.000 positions are stored in the memory of the GlobeFinder.

GlobeFinder registers and stores start, stop, travelled kilometers, opening of doors, oil level or other defined events.

..."

Det fremgår af en faktura dateret den 31. december 2001, at udgiften på 9.220 kr. dækker montering og indjustering af en tyverialarm, "Powermax" (4.800 kr.) og 4 "PIR SENSOR - LØS" (4.420 kr.).

Det fremgår af en faktura dateret den 5. juli 2001, at udgiften til G6 dækker køb af "Tæpperester leveret".

Det fremgår af en faktura dateret den 24. august 2001, at udgiften til G5 vedrører et køb hos G7 af "1 Cannes sæt 2+1+1" og "1 Carmen bord m/ glasplade". Selskabet har oplyst, at møblerne er placeret på dets adresse. Der er fremvist fotografier af møblernes placering i selskabets reception og af, hvordan tæpperester anvendes som underlag i virksomheden.

Skatteforvaltningens afgørelse

Der er ikke godkendt fradrag for udgifterne til Globe Center og Globe Finder, tyverialarm, tæpper og møbler, da udgifterne ikke er dokumenterede.

Udgifterne til Globe Center, Globe Finder, Powermax og sensorer overstiger beløbsgrænsen i afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 2, 9.500 kr. Det fremgår af ligningsvejledningen, afsnit E.C.2.4.2., at edb-udstyr, der kan fungere samlet, skal afskrives under et. Udgifterne kan afskrives efter afskrivningslovens § 5.

Udgifterne til tæpper og møbler er ikke dokumenterede, men anses for en udlodning til A.

Klagerens påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at der godkendes fradrag for 53.080 kr., herunder udgifterne i fakturaen af 17. april 2001 (bortset fra udgiften til "Globe center").

Udgifterne er dokumenterede.

Udgiften til Globe Finder er anskaffelse af flådestyring til flere biler, og udgiften til hver bil udgør 9.335 kr. bestående i Globe Finder, antenne og installation. Der er tale om selvstændigt fungerende enheder til hver bil. Skatteforvaltningen har utvivlsomt været af den opfattelse, at Globecenter mv. udgør et samlet hele. Dette er ikke tilfældet. Der er tale om enkelte enheder, der er monteret i selskabets biler, og disse enheder fungerer fuldstændig uafhængigt af hinanden. Idet anskaffelsessummen for hver enkelt enhed er under grænsen for straksafskrivning, har selskabet i overensstemmelse med loven straksafskrevet beløbene.

Powermax Plus 4 PTR sensorer er en tyverialarm, som er installeret på ejendommen ...2. Den fungerer ikke sammen med andet udstyr. Anskaffelsessummen for tyverialarmen er 9.220 kr., hvorfor udgiften kan straksafskrives.

Hertil kan det oplyses, at tæpperne fra G6 er blevet brugt i produktionen for at undgå skrammer og ridser fra betongulvet. Glasfiberemnerne ligger under montagen på tæpperester. Møblerne fra G5 har været anvendt i selskabets reception, og i december 2004 blev de udskiftet.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Anskaffelsessummen for et driftsmiddel kan i anskaffelsesåret fradrages straks i den skattepligtiges indkomst, såfremt anskaffelsessummen ikke overstiger et reguleret grundbeløb på maksimalt 6.700 kr. (i indkomståret 2001 på 9.800 kr.). Det fremgår af afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 2, 1. pkt.

...

Aktiver i et samlesæt eller lignende samt aktiver, der er bestemt til at fungere samlet, skal anses for et driftsmiddel. Anskaffelsessummen for sådanne aktiver kan ikke straksafskrives, såfremt den samlede anskaffelsessum overstiger grundbeløbet. Det fremgår af afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 2, 2. og 3. pkt.

...

Afgørende for, om aktiver er omfattet af denne bestemmelse, er alene, om de enkelte aktiver efter deres konstruktion og indretning må anses for at være bestemt til at blive anvendt samlet. Aktiver, der herefter i konkrete tilfælde ikke kan straksafskrives, er eksempelvis forværk og skillerum i en landbrugsstald, sammenbyggede reoler, stilladser, husdyrbure, pc'er og printet Det fremgår af forarbejderne til afskrivningsloven (lovforslag nr. 102 af 2. juni 1998), og ligningsvejledningen 2000, afsnit E.C.2.4.6.

Landsskatteretten lægger til grund, at Globe Center og Globe Finderenhederne er bestemt til at fungere samlet. Enhederne anses derfor for ét driftsmiddel, og udgifterne kan ikke straksafskrives, men skal medregnes i selskabets driftsmiddelsaldo.

Ifølge fakturaen dateret den 31. december 2001 var udgiften til tyverialarmen 9.220 kr. Udgiften ligger inden for beløbsgrænsen for straksafskrivning i 2001, og hele beløbet kan derfor fradrages.

Det anses for tilstrækkeligt sandsynliggjort, at udgifterne til møbler fra G7 og til G6 er afholdt i selskabets interesse. Landsskatteretten godkender derfor fradrag for disse udgifter.

 

Personaleudgifter. 19.753 kr. Indkomståret 2001

Sagens oplysninger

Selskabet har selvangivet fradrag for personaleudgifter med i alt 143.001 kr.

Skatteforvaltningen har bedt om dokumentation for 25 udgifter på i alt 19.573 kr. Udgifterne vedrører især bespisning og køb af madvarer, men der er også udgifter til dyner, puder, jakke, fjernsyn, weekendophold mv.

12 af kvitteringerne vedrørende bespisning og madvarer er dateret i 2000.

Der er fremlagt en faktura på 12.200 kr. vedrørende en julefrokost for virksomhedens personale.

De fleste udgiftsbilag er kvitteret med "C" eller "NK".

Skatteforvaltningens afgørelse

Der er ikke godkendt fradrag for udgifterne.

Kvitteringerne og regningerne vedrører ikke det relevante indkomstår. Enkelte udgifter anses for private udgifter, eksempelvis en jakke købt hos Boston, dyner, puder og fjernsyn. Private udgifter, og udgifter, der vedrører andre indkomstår, er opgjort til 19.753 kr.

Beløbet anses for en maskeret udlodning til A.

Klagerens påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at det selvangivne fradrag godkendes.

Der er tale om erhvervsmæssige udgifter og ikke private udgifter. Skatteforvaltningens fremstilling opfylder ikke begrundelseskravene, idet det ikke nærmere er anført, hvorledes skatteforvaltningen kommer frem til det anførte beløb, hvorfor det heller ikke er muligt at forholde sig hertil.

C har i mange henseender handlet på vegne af selskabet, hvilket kan dokumenteres ved erklæringer.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Udgifterne har karakter af typisk private udgifter. Det påhviler derfor selskabet at dokumentere, at udgifterne er afholdt i selskabets interesse og ikke i hovedaktionærens private interesse.

Selskabet har for en væsentlig del af udgifterne ikke dokumenteret, at udgifterne er afholdt i selskabets interesse. Der godkendes dog fradrag for udgiften til julefrokosten for virksomhedens ansatte, 12.200 kr.

..."

Der er tvivl om, hvem der ejer H3. Der er ikke fremlagt dokumentation for ejerforholdene, men det er oplyst, at selskabet er stiftet af C, formentlig i slutningen af 1990'erne.

H1.1 A/S har i 1999 haft en nettoomsætning på 10.246.864 kr., i 2000 på 10.788.016 kr. og i 2001 på 10.881.767 kr.

Der er fremlagt en kalender trykt på H3s brevpapir, hvoraf fremgår, at B har været i Østeuropa i 2000 fra den 13. august til og med den 21. oktober, i 2001 fra den 26. august til og med den 21. december - dog med undtagelse af perioden fra den 6. til den 11. oktober - i 2002 fra den 2. januar til og med den 28. marts, den 4. april til og med den 29. juni, den 14. juli til og med den 3. august, den 5. august til og med den 18. oktober, den 21. oktober til og med den 6. december, den 9. december til og med den 22. december, samt den 30. december til og med den 21. marts 2003. I perioden herefter og frem til den 25. april 2004 har B opholdt sig 12 enkeltdage i Østeuropa. Kalenderen er efter det oplyste udarbejdet på grundlag af Bs pas. Skatteministeriet har ikke bestridt, at B har opholdt sig i Østeuropa i de angivne perioder, men alene at opholdene har været for H1.1 A/S.

Oplysningerne i kalenderen stemmer ikke overens med oplysninger i brev af 5. september 2005 fra H1.1 A/S's bogholderi om udbetaling af skattefri godtgørelse til B og med Bs lønsedler for perioden. Af disse bilag fremgår at B har opholdt sig i Østeuropa 33 dage i april og maj 2000, 30 dage i juni 2000, 31 dage i juli 2000, 22 dage i august 2000, 91 dage i september, oktober og november 2000 og 31 dage i december 2000, samt 29 dage i januar og februar 2001 og 58 dage i marts og april 2001.

En række bilag for rejseudgifter i form af kontoudtog og fakturaer viser, at en række ansatte i H1.1 A/S i årene 1999 og 2000 har foretaget rejer til Østeuropa, og disse bilag er baggrunden for, at Skatteministeriet i forbindelse med denne sag har anerkendt yderligere fradrag med 44.570 kr. Bs navn fremgår ikke af disse bilag.

Fakturaer udviser et samlet salg fra H3 til H2 A/S i årene 2000 til 2002 på cirka 3,8 millioner kroner, samt videresalg af H3s produkter fra H2 A/S.

Ved dom af 2. august 2000 blev C efter anklagemyndighedens påstand og efter indhentelse af en udtalelse fra Udlændingestyrelsen frifundet for overtrædelse af blandt andet udlændingelovens § 59, stk. 2, ved i 1997 at have beskæftiget 3 østeuropæiske statsborgere i H1.1 A/S, ...3, selv om de ikke havde arbejdstilladelse. Til retsbogen forklarede C blandt andet, at de pågældende havde været under oplæring i Danmark som led i et V-t-V projekt. De fik under opholdet i Danmark fri bolig og 50 kr. om dagen til mad samt noget ekstra, hvis de havde ønsker om fritidsaktiviteter. Udbyttet for H1.1 A/S var en mulighed for at få underleverancer fra Østeuropa af produkter, som kunne indgå i H1.1 A/S's produktion til konkurrencedygtige priser. Undervisningen var ikke særlig intensiv.

H1.1 A/S har den 14. december 2001 rettet henvendelse til Den Danske Ambassade i ...5 om godkendelser og certifikater i Østeuropa, og H1.1 A/S har modtaget en henvendelse fra G8 om informationer i forbindelse med planer om etablering af produktionsafdeling i ...4, Østeuropa.

H1.1 A/S har fremlagt kopier af et større antal kvitteringer primært fra spisesteder og dagligvareforretninger som dokumentation for personaleudgifter på i alt 19.752,70 kr. Ingen af disse er umiddelbart den i Landskatterettens kendelse omtalte faktura på 12.200 kr. vedrørende en julefrokost for virksomhedens medarbejdere. Ikke alle kvitteringer er daterede, visse datoer er i 2000, og af kvitteringerne fremgår ud over fødevarer blandt andet grydesæt, sengetøj, tv, cigaretter, vaskepulver, beklædningsdele, hundeshampoo, sæbebobler, tandpasta og spiritus.

En kvittering udviser en udgift på i alt 2.025 kr. til leje af en campinghytte og campingpas på G2 Camping i 2001.

Kontospecifikationer for rejseudgifter udland for H1.1 A/S viser i 2000 en samlet udgift på 113.939,31 kr. og i 2001 på 125.663,05 kr.

Af en slutrapport fra H1.1 A/S til Den Nordiske Projekteksportsfond sendt den 18. oktober 2000 fremgår, at H1.1 i perioden 1. april 2000 til 30. juni 2000 har gennemført en forundersøgelse i forbindelse med etablering af salgs- og produktionsafdeling i Østeuropa.

Den 30. marts 2001 skrev A til det østeuropæiske udenrigsministerium og anmodede blandt andet om at få tilsendt et ansøgningsskema til ansøgning om permanent opholdstilladelse i Østeuropa for en ansat, B.

Skattesamarbejdet ...3 oplyste i et brev af 25. november 2003 til Landsskatteretten blandt andet, at C ikke er bosiddende eller skattepligtig i Danmark samt ikke ejer danske eller udenlandske selskaber, og at C ikke er ansat eller lønnet af de af ABC-brødrene ejede danske selskaber.

Forklaringer

Der er ikke afgivet forklaringer under sagen.

Parternes argumenter

H1.1 A/S har til støtte for de nedlagte påstande gjort gældende, at SIA H3 er ejet af C, og at H1.1 A/S, gennem H1 A/S er ejet af A.

Alle de omtvistede betalinger og udgifter er afholdt i H1.1 A/S's interesse. Statsskattelovens § 6a berettiger til fradrag i indkomsten hos H1.1 A/S, og samtlige udgifter er afholdt for at "erhverve, sikre eller vedligeholde" indkomsten hos H1.1 A/S,

For så vidt angår år 2000, kr. 179.442, har H1.1 A/S specielt fremhævet, at udgiften på kr. 26.750, jf. bilag 2, er afholdt i virksomhedens interesse, idet en person fra Østeuropa, UM, har udført arbejde for beløbet til fordel for H1.1 A/S, jf. bilag 2. Udgiften er bekræftet af modtageren. H1.1 A/S havde klart interesser i produktion i Østeuropa, og udgiften er derfor afholdt i dette selskabs interesse.

H1.1 A/S har udbetalt skattefri rejsegodtgørelse på kr. 152.692 til selskabets direktør, jf. bilag 4 og bilag L, hvilke udgifter klart er fradragsberettigede for H1.1 A/S på linie med andre personale- og driftsudgifter, jf. Statsskattelovens § 6, og Bs pas, bilag 3. Virksomheden er ejet af A, og der var som sådan kontrol med tingene og ikke mulighed for at B kunne tage selv. Uanset om betingelserne for udbetaling af skattefri godtgørelse til B var opfyldt, har H1.1 A/S udbetalt beløbene til en medarbejder og må have fradrag for dem. Intet tyder på, at B boede fast i Østeuropa. Selv om der er en vis uoverensstemmelse mellem bilagene, må der i hvert fald indrømmes fradrag for de dage, hvor bilagene stemmer overens.

For så vidt angår år 2001, kr. 189.694, har H1.1 A/S specielt fremhævet, at udgiften på kr. 2.025 til en campinghytte, jf. bilag 6, er en fradragsberettiget personaleudgift på linie med løn. Den oplyste baggrund for udgiften må lægges til grund.

Udgiften på kr. 119.663 (bilag 9 side 2 og bilag M, kr. 125.663, med fradrag af kr. 6.000, som Skatteministeriet har accepteret, er fradragsberettiget hos H1.1 A/S) relaterer sig i sin helhed til at "erhverve, sikre eller vedligeholde" indtægtsgrundlaget, og er derfor fradragsberettiget, da H1.1 A/S har mange aktiviteter i Østeuropa, hvilket er dokumenteret ved de fremlagte bilag.

Personaleudgifter på kr. 7.553 er alle af en karakter, som bevirker, at udgifterne er fradragsberettigede hos H1.1 A/S.

H1.1 A/S har udbetalt skattefri rejsegodtgørelse på kr. 60.723, jf. bilag L, til selskabets direktør, og der henvises til det for året 2000 anførte. Udgifterne er klart fradragsberettigede for H1.1 A/S på linie med andre personale- og driftsudgifter, jf. Statsskattelovens § 6.

Skatteministeriet ikke har mulighed for at fremkomme med en "modregning" på kr. 12.200, som begrundes med, at H1.1 A/S i en nu endelig afgørelse har fået godkendt et fradrag af denne størrelse; et fradrag, som Skatteministeriet nu mener, er uberettiget, jf. bilag 1 side 20.

Skatteministeriet har ikke på nogen måde kunnet sandsynliggøre, at nævnte udgifter ikke er afholdt i H1.1 A/S's interesse, hvorfor det anførte bevis fra H1.1 A/S's side må anses for at være tilstrækkelig.

Skatteministeriet har til støtte for den nedlagte påstand gjort gældende, at alle aktier i det sagsøgende selskab ejes af H1 ApS, hvis anparter alle ejes af A. A var frem til januar 2007 og igen fra marts 2007 til maj 2008 direktør i H1 ApS (bilag A). A var endvidere direktør i H1.1 A/S frem til januar 2007 (bilag B). As bror, B, er ansat i det sagsøgende selskab. Herudover ejer B aktierne i H2 A/S, hvor han er direktør (bilag C).

I forbindelse med Landsskatterettens behandling af sagen oplyste H1.1 A/S's repræsentanter, at ABC-brødrene havde stiftet et selskab i Østeuropa (bilag 0). I forbindelse med skriftvekslingen har H1.1 A/S oplyst, at der rettelig er tale om, at det var C, der stiftede et selskab i Østeuropa. H1.1 A/S har endvidere oplyst, at C er eneejer af selskabet samt registreret som direktør. H1.1 A/S har trods Skatteministeriets opfordring hertil ikke dokumenteret disse oplysninger.

Det er H1.1 A/S, der skal godtgøre at være berettiget til driftsomkostningsfradrag, jf. SKM2004.162.HR. Det gøres overordnet gældende, at H1.1 A/S ikke har løftet den selskabet påhvilende bevisbyrde og godtgjort at være berettiget til at fradrage de i sagen omhandlende udgifter, jf. statsskattelovens § 6.

En række af de udgifter, som H1.1 A/S har afholdt, fremtræder som afholdt på vegne af det selskab, som C angiveligt stiftede i Østeuropa i år 2000. Henset til interesseforbindelsen mellem H1.1 A/S´s ultimative eneejer, A, og C bærer H1.1 A/S en skærpet bevisbyrde for, at selskabet er rette omkostningsbærer, jf. eksempelvis SKM2007.496.ØLR.

Vedrørende konsulentbistand i indkomståret 2000 har Skatteministeriet gjort gældende, at H1.1 A/S har fradraget kr. 26.750, der er bogført som konsulentassistance. H1.1 A/S har som dokumentation herfor fremlagt fem håndskrevne kvitteringer underskrevet af en person ved navn UM (bilag 2). Af kvitteringerne fremgår, at den pågældende sammenlagt har modtaget dette beløb som betaling for udførelse af

"...

consultant work, chauffeur job and work in connection with Cs visit in Østeuropa.

..."

C er imidlertid ikke ansat og har heller ikke været lønnet af ABC-brødrenes danske selskaber (bilag J).

I svarskriftet blev H1.1 A/S opfordret (opfordring 1) til at redegøre for og dokumentere, at C på trods heraf havde udført arbejde for H1.1 A/S. H1.1 A/S har ikke fyldestgørende besvaret denne opfordring og har dermed ikke dokumenteret, at C har udført arbejde for H1.1 A/S.

Oplysningerne om, at udgifterne er afholdt i forbindelse med Nopefprojektet (bilag 5) er i den forbindelse ikke tilstrækkelige, idet dette projekt kun i et vist omfang foregik i det tidsrum, hvor udbetalingerne angiveligt har fundet sted.

Det sagsøgende selskab har herefter ikke godtgjort, at C har udført arbejde med henblik på at fremme H1.1 A/S's indtjening. Allerede af den grund er fradrag for de omhandlende udgifter udelukket, jf. statsskattelovens § 6.

Henset til karakteren af de afholdte udgifter sammenholdt med H1.1 A/S's oplysninger om, at C i år 2000 stiftede et østeuropæisk firma, må det ved sagens pådømmelse lægges til grund, at udgifterne rettelig må henføres til den østeuropæiske virksomhed. Driftsomkostningsfradrag for H1.1 A/S er tillige af denne grund ikke mulig, jf. statsskattelovens § 6, idet H1.1 A/S ikke er rette udgiftsbærer.

Vedrørende skattefri rejsegodtgørelse udbetalt i indkomstårene 2000 og 2001 har Skatteministeriet gjort gældende, at H1.1 A/S har foretaget fradrag for beløb udbetalt som skattefri rejsegodtgørelse til B med kr. 152.692 for indkomståret 2000 og kr. 60.723 for indkomståret 2001.

Om Bs rejseaktivitet blev det i stævningen angivet, at denne havde en del at gøre med det projekt, der modtog støtte fra Nopef (bilag 5). B er imidlertid ikke angivet som en af de personer, der har deltaget i projektet ved opgørelsen af de anvendte timer (underbilag til bilag 5). På den baggrund og da H1.1 A/S ikke har kunnet dokumentere, at B har deltaget i dette projekt, må det ved sagens pådømmelse lægges til grund, at oplysningerne i stævningen er forkerte.

H1.1 A/S har fremlagt paskopier for B samt en opgørelse, der tilsyneladende viser, hvilke dage B har været i Østeuropa (underbilag til bilag 3). Af denne opgørelse, der i øvrigt fremstår som udarbejdet af det østeuropæiske selskab H3, fremgår det, at B i år 2000 har været i Østeuropa i perioden fra den 13. august til den 21. oktober. For så vidt angår 2001 har B i henhold til opgørelsen været i Østeuropa i perioden fra den 26. august til den 5. oktober og igen fra den 12. oktober til den 21. december.

Disse rejsetidspunkter stemmer ikke overens med de tidspunkter, hvor B fra H1.1 A/S har modtaget skattefri godtgørelse (bilag 4). Således modtog B skattefri godtgørelse i maj, juni, november og december 2000, hvor han i henhold til oversigten ikke var i Østeuropa. Hertil kommer, at B i oktober 2000 efter opgørelsen var i Østeuropa, men i henhold til lønafregningen fra Dataløn ikke modtog skattefri godtgørelse. På samme måde forholder det sig for 2001. I 2001 har B således modtaget skattefri godtgørelse i marts og juni, uanset at han i henhold til oversigten først rejste til Østeuropa i august 2001.

H1.1 A/S har ved skrivelse af 5. september 2005 (bilag L) oplyst, hvordan den skattefri godtgørelse er beregnet. Denne opgørelse understøtter, at den udbetalte godtgørelse vedrører perioder, hvor B ikke har været i Østeuropa på vegne af H1.1 A/S.

I betragtning af, at der ikke er sammenhæng mellem de udbetalte godtgørelsesbeløb (bilag 4 og L), og den periode, hvor B oplyser at have opholdt sig i Østeuropa på vegne af H1.1 A/S (bilag 3), påhviler der H1.1 A/S en skærpet bevisbyrde for, at den udbetalte godtgørelse er afholdt med henblik på at erhverve, sikre og vedligeholde H1.1 A/S's indkomst, jf. statsskattelovens § 6. Bevisbyrden skærpes yderligere af, at Bs arbejde i Østeuropa tilsyneladende er udført for og på den virksomhed, som Bs bror, C, påbegyndte i Østeuropa i år 2000.

H1.1 A/S har ikke dokumenteret, at B udførte arbejdsopgaver for H1.1 A/S i Østeuropa i den pågældende periode.

H1.1 A/S har oplyst, at arbejdet bestod i instruktion i forbindelse med indkøring af produktion og løbende kvalitetskontrol, men oplysningerne er udokumenterede. Hertil kommer, at disse oplysninger blot underbygger, at arbejdet må anses for udført for den i Østeuropa opstartede virksomhed og dermed ikke for H1.1 A/S.

H1.1 A/S har derfor ikke godtgjort at være berettiget til fradrag for de udbetalte beløb, jf. statsskattelovens § 6.

H1.1 A/S har fremlagt diverse fakturaer (bilag 10 og 11) tilsyneladende med det formål at påvise Bs rejseaktivitet i Østeuropa på vegne af H1.1 A/S. B er imidlertid ikke nævnt i rejsefakturaerne, der derimod omtaler JI, JM og NJ. De pågældende rejseudgifter er således ikke afholdt i forhold til B og understøtter følgelig ikke, at B udførte arbejde for H1.1 A/S i Østeuropa. Tværtimod.

Vedrørende fradrag for rejseudgifter har Skatteministeriet gjort gældende, at H1.1 A/S har selvangivet fradrag for rejseudgifter i udlandet med i alt kr. 125.663. Landsskatteretten har godkendt fradrag for udgifterne med i alt kr. 6.000. Udgifterne fremgår af kontospecifikation over konto 2127 (bilag M).

Skatteministeriet har ændret den nedlagte frifindelsespåstand, idet H1.1 A/S for så vidt angår udgifter på i alt kr. 44.570,- er berettiget til fradrag for rejseudgifter. Kopi af de udgiftsbilag, der berettiger til fradrag fremlægges som bilag Q. Disse udgifter må anses for at have en konkret og direkte sammenhæng med H1.1 A/S's indtjening.

Dette gælder ikke for de øvrige udgifter under dette punkt.

Det underliggende bilagsmateriale til disse udgifter viser, at udgifterne for en dels vedkommende vedrører andre indkomstår. Hertil kommer, at det ikke fremgår, hvad udgifterne dækker, samt i hvilket omfang udgifterne er omfattet af samlebeløbene i kontospecifikationen. Det underliggende bilagsmateriale er ikke fremlagt i sagen og er i øvrigt udarbejdet på østeuropæisk, jf. det eksempel, der er fremlagt som bilag P.

Da H1.1 A/S ikke har ønsket at fremlægge og oversætte det bilagsmateriale, som efter H1.1 A/S's opfattelse påviser, at selskabet er berettiget til fradrag, er driftsomkostningsfradrag udelukket, jf. statsskattelovens § 6.

Vedrørende udgifter til leje af campinghytte har Skatteministeriet gjort gældende, at H1.1 A/S har selvangivet fradrag for en udgift på kr. 2.025 til en hytte hos G2 Camping på ...1 (bilag 6).

Udgifter til leje af en campinghytte i en uge i sommerferien må som altovervejende udgangspunkt anses for en privat udgift, der er H1.1 A/S uvedkommende, jf. statsskattelovens § 6, stk. 2 [§ 6, sidste pkt.red.SKAT]. På den baggrund påhviler der H1.1 A/S en skærpet bevisbyrde, når H1.1 A/S på trods heraf gør gældende, at udgiften er afholdt i selskabets interesse.

H1.1 A/S har ikke løftet den selskabet påhvilende skærpede bevisbyrde og godtgjort, at udgiften konkret er fradragsberettiget som en driftsomkostning, jf. statsskattelovens § 6.

Vedrørende fradrag for personaleudgifter 2001 har Skatteministeriet gjort gældende, at de stedlige skattemyndigheder ikke har godkendt fradrag for 25 udgiftsposter udgørende i alt kr. 19.573. En samlet opstilling af udgiftsposterne samt det underliggende dokumentationsmateriale er fremlagt i sagen som bilag N. Det fremgår heraf; at der dels er tale om udgiftsposter, der ikke vedrører indkomståret 2001, dels er der tale om private udgifter, eksempelvis udgifter til jakker, dyner, puder og et fjernsyn. I forbindelse med Landsskatterettens behandling af sagen er det lagt til grund, at myndighederne havde nægtet fradrag for kr. 12.200 anvendt til julefrokost i dette indkomstår. Ingen af de 25 udgiftsposter, som der er nægtet fradrag for, vedrører imidlertid beløb anvendt til en julefrokost.

Det gøres gældende, at der ikke er tale om fradragsberettigede driftsomkostninger for H1.1 A/S i indkomståret 2001, jf. statsskattelovens § 6. I den forbindelse fremhæves det, at en del af udgifterne ikke vedrører dette indkomstår, og for den øvrige dels vedkommende er der tale om privatudgifter, som er H1.1 A/S uvedkommende, jf. statsskattelovens § 6, stk. 2 [§ 6, sidste pkt.red.SKAT].

Landsskatteretten har fejlagtigt lagt til grund, at en udgiftspost til afholdelse af en julefrokost indgår i myndighedernes forhøjelse på dette punkt. Dette er ikke tilfældet, hvilket fremgår af bilag N med underbilag. Konsekvensen af Landsskatterettens kendelse er imidlertid, at H1.1 A/S har fået fradrag for udgifter på 12.200 kr. uden at være berettiget hertil. H1.1 A/S nedlægger ikke en skærpet påstand af denne grund, men det gøres gældende, at H1.1 A/S alene vil være berettiget til yderligere fradrag for driftsomkostninger på dette punkt, såfremt selskabet kan godtgøre, at udgiftsposter, der er større end dette beløb, berettiger til fradrag.

H1.1 A/S kan således alene få helt eller delvist medhold i sin påstand på dette punkt, såfremt selskabet godtgør at være berettiget til driftsomkostningsfradrag for et beløb, der overstiger 12.200 kr.

Rettens begrundelse og resultat

Retten lægger til grund, at C i 2000 ikke var ansat i H1.1 A/S. C har overfor Landsskatteretten oplyst, at man var interesseret i at flytte produktion til Østeuropa og derfor gennem årene havde kontakt til forskellige østeuropæiske virksomheder og deltog i et V-t-V-program. Det kan lægges til grund, at H1.1 A/S aldrig påbegyndte virksomhed i Østeuropa, men at disse undersøgelser mundede ud i etableringen af et selvstændigt selskab i Østeuropa. Der foreligger ingen sikre oplysninger om ejerforholdene til dette selskab. Det var ved etableringen muligvis ejet af C, B og A i sameje, og H1.1 A/S har oplyst, at selskabet nu er ejet af C. På denne baggrund fremtræder det overvejende sandsynligt, at udgifter til konsulentbistand, 26.750 kr., i år 2000 er afholdt i forbindelse med etableringen af det østeuropæiske selskab og ikke som en driftsomkostning for H1.1 A/S. Herefter og i øvrigt af de af Landsskatteretten anførte grunde, har H1.1 ikke fradragsret for udgifterne efter Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

B har i 2000 og 2001 modtaget skattefri rejsegodtgørelse fra H1.1 A/S med henholdsvis 152.692 kr. og 60.723 kr. vedrørende rejser til Østeuropa. Henset til det ovenfor anførte om, at H1.1 A/S aldrig har drevet virksomhed i Østeuropa, men at der i stedet blev etableret et selvstændigt selskab her, og i øvrigt de af Landskatteretten anførte grunde, kan udgiften til rejsegodtgørelse ikke anses for afholdt i H1.1 A/S's interesse, hvorfor selskabet ikke har fradragsret for udgiften efter Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Skatteministeriet har under denne sag anerkendt at H1.1 A/S har fradragsret for rejseudgifter med 44.570 kr., men har fastholdt, at der ikke er fradragsret for øvrige rejseudgifter, idet H1.1 Al S ikke har dokumenteret, at udgifterne vedrører 2001 eller har haft en konkret og direkte sammenhæng med H1.1 A/S's indtjening. Retten er enig i at den fremlagte dokumentation ikke er tilstrækkelig til at dokumentere ret til fradrag i 2001.

I mangel af sikker dokumentation for at udgiften til en campinghytte og campingpas på G2 Camping er afholdt som vederlag til en nærmere bestemt medarbejder, er retten enig i, at det ikke er dokumenteret at udgiften var direkte knyttet til erhvervelsen af indkomsten i H1.1 A/S og ikke var en privat udgift, således som karakteren af udgiften umiddelbart tilsiger. H1.1 A/S er derfor ikke berettiget til fradrag for udgiften.

Der er fremlagt en række kvitteringer fra spisesteder og butikker, primært dagligvarebutikker. Ingen af kvitteringer fremtræder i sig selv som værende personaleudgifter, men fremtræder snarere som typiske private indkøb. Kvitteringerne fra dagligvarebutikkerne vedrører således en blanding af forskellige varer så som mad, tøj, genstande til hjemmet, personlig pleje og kæledyr. Uden nærmere dokumentation for at der er tale om personaleudgifter, kan disse udgifter derfor ikke anerkendes som fradragsberettigede.

Der afsiges herefter dom efter Skatteministeriets påstand.

H1.1 A/S skal betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med 30.000 kr. inklusive moms til dækning af udgiften til advokatbistand. Der er herved taget hensyn til sagens omfang og kompleksitet, til at hovedforhandling tidligere er omberammet på dagen på grund af forhold, som H1.1 A/S bærer risikoen for, til at sagen er behandlet sammen med tre andre sager med relaterede problemstillinger, og på, at der har været to kæremål under sagens forberedelse.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes, idet Skatteministeriet dog anerkender, at forhøjelsen af sagsøgerens skattepligtige indkomst nedsættes med 44.570,- kr. for indkomståret 2001.

Sagsøgeren, H1.1 A/S skal inden 14 dage betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med 30.000 kr.