Dato for udgivelse
14 Oct 2011 13:44
SKM-nummer
SKM2011.673.SKAT
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
2011-354-0193
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Skattepligt og dobbeltbeskatning
Resumé

Skatterådet har i SKM.2011.300.SR truffet afgørelse om, at en person, der var bosiddende i x-land, ville blive skattepligtig i Danmark, såfremt han arbejdede under sine besøg hos sin ægtefælle her i landet. Denne meddelelse kommenterer afgørelsen i forhold til spørgsmålet om, hvornår skattepligten indtræder i forbindelse med arbejde, når man har bolig til rådighed her i landet. 

Hjemmel

Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1 og
Kildeskatteloven § 7

Reference(r)

Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1 og
Kildeskatteloven § 7

Henvisning

Ligningsvejledningen 2011-1, afsnit D.A.1

Sagen omhandlede spørgsmålet om, hvornår kombinationen af rådighed over bolig i Danmark og arbejde under ophold her i landet fører til, at en person anses for at have bopæl her i landet, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Efter kildeskattelovens § 7, stk. 1, indtræder skattepligten for en person, der har erhvervet bopæl her i landet, når personen tager ophold her. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende.

Det er herefter spørgsmålet, i hvilket omfang arbejde under et sådant kortvarigt ophold her i landet, ændrer opholdets karakter således, at det ikke længere har karakter af "ferie eller lignende".

Det er oplyst, at A (spørger) i øjeblikket bor i X-land sammen med sin ægtefælle, B. A og B har (med en enkelt pause) boet i X-land siden 1990 og uafbrudt siden 1999. I Danmark ejer A og B et almindeligt parcelhus, som er udlejet, og et sommerhus. Sommerhuset benyttes i forbindelse med kortere ferieophold.

Både A og B er registreret som begrænset skattepligtige. B vil nu flytte til Danmark, mens A bliver boende i X-land. B flytter ind i sommerhuset (der således kommer til at tjene som helårsbolig). Grunden til, at B vil flytte til Danmark, er, at B vil forberede sig til den tredje alder samt komme tættere på børnebørnene.

A ejer to selskaber i X-land, og A er aktiv i driften af disse selskaber som direktør. Varetagelsen af driften tager stort set al A´s vågne tid. (A har ikke en 37 timers arbejdsuge). Driften er udelukkende rettet mod X-land, og A´s tilstedeværelse i X-land er afgørende for driften. Selskaberne har ingen aktiviteter i Danmark.

Efter at B er flyttet til Danmark påtænker A at besøge B i Danmark. Når A er i Danmark, vil A bo i sommerhuset sammen med B. A ønsker under sit ophold i Danmark at passe sine forpligtelser i X-land på en sådan måde, at A undgår, at skattepligten indtræder her til landet.

På den baggrund ønsker A svar på, om skattepligten indtræder i 4 forskellige situationer i forbindelse med ophold i Danmark under 180 dage inden for en 12-måneders periode eller uafbrudt 3 måneder.

I den første situation vil A ikke arbejde under sit ophold i Danmark.

Skatterådet svarer ja til, at skattepligten ikke indtræder i denne situation.

I de 3 følgende situationer er skitseret en forskellig grad af arbejde under opholdet i Danmark, men Skatterådet lægger til grund, at skattepligten allerede vil indtræde i forbindelse med den situation, der vil indebære mindst arbejde for A.

Det fremgår af dette spørgsmål, at det væsentligste formål med opholdet i Danmark vil være ferie eller lignende, men det kan ikke afvises at A under sine ophold i Danmark kan blive nød til at svare på telefoner, svare på mails m.v. Der vil dog i sin helhed være tale om lettere arbejde af sporadisk og ikke planlagt omfang. Det fremgår videre, at det arbejde som A vil udføre, mens han er i Danmark, kan sammenlignes med det arbejde, som enhver travl "forretningsmand/kvinde", kunne blive udsat for at skulle forholde sig til under en charterferie på Mallorca eller en skiferie i alperne.

I besvarelsen slås det fast, at praksis er restriktiv med hensyn til, hvad der kan betragtes som "ferie eller lignende", idet alle former for arbejde som udgangspunkt må anses for uforeneligt med ferie eller lignende. Denne praksis er kort gengivet i Skatterådets afgørelse.

Det fremgår også, at der er afgørelser, der accepterer en vis form for erhvervsmæssig aktivitet, uden at skattepligten indtræder, idet der henvises til TfS1997,590 LSR, hvor en i udlandet bosat operasangerinde ikke ville blive fuld skattepligtig i forbindelse med et enkeltstående arrangement, uanset at operasangerinden var ejer af en helårsbolig i Danmark. Endvidere henvises til SKM2002.252.LR, hvor skattepligten ikke ville indtræde som følge af, at en person under sit 14-dages ferieophold i Danmark ville udføre arbejdsmæssige opgaver i form af forberedelse af undervisningsmateriale mv. til brug for undervisning i Schweiz.

Af Skatterådets afgørelse fremgår det, at sådan en begrænset erhvervsmæssig aktivitet efter omstændighederne vil foreligge i forbindelse med besvarelse af sporadiske telefonopkald, e-mails og sms, der vedrører arbejde og deltagelse i enkeltstående møder, uden at skattepligten indtræder af den grund, hvis formålet med opholdet her i landet er ferie eller lignende, herunder samvær med ægtefælle og børn.

Afgørelsen giver mulighed for sporadisk besvarelse af e-mails og telefonopkald under ferie o. lign. i Danmark. Enkeltstående arbejdsmæssige opgaver kan således håndteres uden at fratage det kortvarige ophold sin karakter af "ferie eller lignende".

 Når Skatterådet alligevel finder, at skattepligten indtræder, skyldes det, at A spørger til en meget lang periode (op til 3 måneder uafbrudt eller 180 dage inden for en 12- måneders periode), og kombinationen af opholdets længde og karakter fører til at opholdet konkret ikke kan anses for et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at skattepligten indtræder, hvis den pågældende indretter sig efter at skulle arbejde under længere ophold, idet længden af opholdet sammenholdt med den arbejdsmæssige aktivitet fører til, at opholdet ikke længere kan anses for et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende.

Hvis opholdets længde overstiger, hvad der normalt anses for ferie, og den pågældende under sit ophold står til rådighed for sit arbejde, og som følge heraf udfører arbejdsrelaterede opgaver, vil opholdet ikke længere kunne anses for et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende. De almindeligt gældende grænser for ophold her i landet gælder således ikke, hvis den pågældende kombinerer opholdet med udøvelse af erhverv, også selv om arbejdet forsøges begrænset til det mest nødvendige.

Som spørgsmålet er stillet må de arbejdsrelaterede aktiviteter, som A vil foretage under sit ophold i Danmark, betragtes som løbende, regelmæssig varetagelse af et indtægtsgivende erhverv.

Det ville derfor være et markant skred i praksis og være uforeneligt med ordlyden i kildeskattelovens § 7, stk. 1, at anse det beskrevne ophold for kortvarigt ophold på grund af "ferie eller lignende".

Skatterådets afgørelse, SKM.2011.300.SR, er indbragt for Landsskatteretten.