Dato for udgivelse
12 Oct 2011 11:22
Til
Importører
Sagsnummer
11-215207
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter + 72 22 18 18
Resumé
EU-domstolen har ved dom af 14. april 2011 i de forenede sager C-288/09 og C-289/09 fastslået, at modtagere og dekodere af digitalt satellit-tv med optagelsesfunktion i visse tilfælde skal anses som set-top bokse med kommunikationsfunktion. Tarifering under pos. 8528.71.13 får tilbagevirkende kraft.

I medfør af EU-domstolens dom af 14. april 2011 i de forenede sager C-288/09 og C-289/09 vil være muligt at opnå godtgørelse af told for visse set-top bokse, som foruden kommunikationsfunktionen også kan udføre en optage- eller gengivelsesfunktion, forudsat de som følge heraf ikke mister den egentlige karakter af en set-top boks med kommunikationsfunktion (se nyhedsbrev af 30. juni 2011 om ændring af den kombinerede nomenklatur).

Med henblik på at yde godtgørelse af told for apparater af den omhandlede art, har Kommissionen givet følgende retningslinjer for anvendelse af dommen:

Set-top bokse med kommunikationsfunktion, som også kan udføre en optage- eller gengivefunktion, vil kunne tariferes under pos. 8528.71.13 når de svarer til beskrivelsen i dommens præmis 33 - 38, dvs. apparater begrænset til anvendelse udelukkende i forbindelse med tegning af et abonnement hos en serviceudbyder (tv-selskab).

Apparatet må således:

- kun kunne modtage og afkode digitale fjernsynssignaler fra det pågældende tv-selskab

- have et indbygget modem af en type som nævnt i Forklarende Bemærkninger til KN, pos. 8528.71.13, der var gældende til og med 30. juni 2011 (EUT-C 137/2011, s. 347)

- have en indbygget harddisk med en maksimal lagerkapacitet på 160GB, hvoraf halvdelen anvendes til tv-selskabets tjenesteydelse bestående i udbud af "video on demand"; den anden halvdel kan anvendes af forbrugeren til udelukkende at optage et tv-program, der modtages fra tv-selskabet.

Apparatet må imidlertid ikkekunne optage videoindhold fra en anden ekstern kilde, herunder en anden fjernsynsmodtager, et kamera eller en videooptager. Det må heller ikke kunne hverken optage video på eller gengive video fra eksterne medier, såsom dvd'er eller videobånd. Sådanne apparater tariferes fortsat under pos. 8521.90.00.

I overensstemmelse hermed kan der ydes toldgodtgørelse efter toldkodeksens artikel 236 for apparater af den omhandlede art, der er fortoldet under pos. 8521.90.00. Godtgørelse af told indrømmes, hvis der fremsættes anmodning herom over for SKAT inden tre år regnet fra datoen for underretning af debitor om toldbeløbet.

Med venlig hilsen

Tariferingscentret