Dato for udgivelse
11 okt 2011 10:37
SKM-nummer
SKM2011.662.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
11-01621
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Afdragsordninger og henstand
Emneord
Henstand, bindende svar
Resumé

Et selskab havde påklaget et bindende svar fra SKAT og havde ansøgt om henstand under klagebehandlingen i Landsskatteretten. Der fandtes ikke at foreligge en "klage over opgørelsen" af et krav, jf. skatteforvaltningslovens § 51, stk. 1, 1. punktum. Ansøgningen om henstand var derfor med rette afslået.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 51

Henvisning
-

Klagen vedrører anmodning om henstand, jf. skatteforvaltningslovens § 51.

Landsskatterettens afgørelse
SKAT har afslået selskabets anmodning om henstand.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Sagens oplysninger
Selskabet ejer en driftsskov på 30 hektar.

Selskabet har oplyst, at skoven indgår som en integreret del af et større skitseprojekt, hvor naboarealet planlægges omdannet til byzone med boligbebyggelse, og hvor skoven planlægges at skulle indgå i grundejerforeningen. Selskabet har fået tilskud af Skov- og Naturstyrelsen til etablering af rekreative anlæg i skoven.

Selskabet har videre oplyst, at selskabet har anvendt en underentreprenør til anlæg af stier m.v. For dette arbejde har underentreprenøren udstedt en faktura, hvorpå er pålagt moms med 300.000 kr.

Selskabet anmodede den 9. september 2010 SKAT om bindende svar på følgende spørgsmål:

"1. Kan vi få momsfradrag for udgifter til omlægning af skov til rekreativ skov?

2. Skal underentreprenøren beregne moms af opgaven?"

Ved afgørelse af 17. november 2010 afgav SKAT følgende bindende svar:

"1. Nej

2. Afvises"

Selskabet har den 4. januar 2011 påklaget det bindende svar til Landsskatteretten.

Selskabet har i ansøgning af 3. marts 2011 anmodet SKAT om henstand med betaling af et beløb vedrørende efterangivelse af moms for 2008/2009. Ansøgningen er begrundet med henvisning til klagen af 4. januar 2011 over det bindende svar. Klagen af 4. januar 2011 var vedlagt ansøgningen.

SKATs afgørelse
SKAT har afslået selskabets anmodning om henstand, jf. skatteforvaltningslovens § 51.

Selskabet har klaget til Landsskatteretten over, at SKAT i et bindende svar ikke har godkendt, at selskabet har ret til momsfradrag for udgifter til omlægning af skov til rekreativ skov.

Afslaget på henstand gives med henvisning til skatteforvaltningslovens § 51, stk. 2, hvoraf fremgår, at det er en betingelse for henstand, at det beløb, der søges henstand for, opkræves særskilt.

At SKAT i et bindende svar har sagt "Nej" til et spørgsmål om momsfradrag, bevirker ikke, at der opstår et nyt særskilt krav på selskabet, som der efterfølgende kan søges henstand for.

Selskabets påstand og argumenter
Selskabets direktør har fremsat påstand om, at selskabets anmodning om henstand imødekommes.

Selskabet fastholder sit krav på momsfradrag for et beløb på 300.000 kr., der er pålagt på en betalt entreprenørregning, hvor entreprenøren har betalt moms på et stykke entreprenørarbejde, som selskabet har fået udført med nye vejanlæg m.v. i selskabets 30 hektar driftsskov.

Dette beløb vil kunne udligne det langt mindre krævede momskrav på omkring 100.000 kr.

Selskabet har dårlig likviditet for tiden (indtil selskabet får solgt skoven). Selskabet har således ingen ansatte. På grund af den manglende likviditet er der ingen drift. Selskabet pådrager sig derfor ikke yderligere udgifter, udover renterne på gælden til bank og kreditforening.

Ud over det rent principielle i kravet om momsfradrag, så bør den nødvendige fleksibilitet være til stede hos SKAT.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse
Selskabets ansøgning om henstand må forstås således, at selskabet ønsker at blive stillet, som om selskabet opnår et momsfradrag på 300.000 kr.

Skatteforvaltningslovens § 51, stk. 1, 1.punktum, har følgende ordlyd:

"Told- og skatteforvaltningen kan efter ansøgning give henstand med betaling af den del af en skat, som en klage over opgørelsen vedrører."

Af forarbejderne til bestemmelsen (bemærkningerne til lovforslag nr. L 110 af 24. februar 2005) fremgår:

"Bestemmelsen er en lovfæstelse af § 27 i bekendtgørelse nr. 520 af 25. juni 2002 om myndighedsinddeling og sagsudlægning, med en enkelt ændring, jf. stk. 2, 2 pkt. Bestemmelsen i § 27 er udtryk for en mangeårig praksis.

Efter gældende ret har en klage ikke opsættende virkning, medmindre andet er bestemt, jf. f.eks. statsskattelovens § 38.

Det er imidlertid fast praksis på skatteområdet, at hvis der klages over en skatteansættelse, så gives der efter anmodning som udgangspunkt henstand med betaling af den del af skatten, som klagen vedrører (...)."

Efter ordlyden af skatteforvaltningslovens § 51, stk. 1, 1. punktum, omfatter SKATs adgang til at bevilge henstand under klagebehandling alene krav, som en "klage over opgørelsen" vedrører.

For at der kan anses for at foreligge en "klage over opgørelsen", må der ud fra en naturlig sproglig forståelse skulle foreligge en klage over en afgørelse, hvor SKAT har fastsat/opgjort et beløb som punkt i opgørelsen af den skattepligtige indkomst eller fastsat/opgjort et krav på moms, afgifter eller lignende.

Selskabets klage over SKATs afgørelse af 17. november 2010 i en sag om bindende svar med besvarelse af "Nej" til det stillede spørgsmål kan ikke anses for en "klage over opgørelsen" (i dette tilfælde en klage over SKATs fastsættelse/opgørelse af et momskrav).

Da selskabets ansøgning af 3. marts 2011 alene er begrundet med henvisning til klagen over det bindende svar, er det derfor med rette, at SKAT har afslået ansøgningen om henstand, jf. skatteforvaltningslovens § 51, stk. 1, 1. punktum.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.

Såfremt selskabet efterfølgende modtager eller har modtaget en afgørelse om forhøjelse af selskabets momstilsvar med 300.000 kr. på grund af nægtelse af fradrag for det pågældende momsbeløb på 300.000 kr., vil en sådan afgørelse kunne påklages under overholdelse af de almindelige klagefristregler. Med henvisning til en sådan klage vil der kunne ansøges om henstand med betaling af beløbet på 300.000 kr., jf. skatteforvaltningslovens § 51.