Dato for udgivelse
29 sep 2011 14:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 sep 2011 12:55
SKM-nummer
SKM2011.636.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
7. afdeling, B-1901-11
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Processuelle bestemmelser
Emneord
Skønsmand, domstol, udpegning
Resumé

Medarbejder ved SKAT havde fornøden rettergangsfuldmagt til kære af byrettens kendelse om valg af skønsmand, jf. retsplejelovens § 260, stk. 3, nr. 4.

Efter omstændighederne fandt landsretten ikke grundlag for tilsidesættelse af udmeldelse af skønsmand, men fandt dog fornøden anledning til at udmelde yderligere en skønsmand i overensstemmelse med parternes subsidiære påstande herom.

Reference(r)

Retsplejeloven § 260, stk. 3, nr. 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2011-2 A.A.11.2.4

Parter

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/Advokat Lars Apostoli)

mod

H1 A/S
(Advokat Jørgen Lykkegaard)

Afsagt af landsdommerne

Bjerg Hansen, Dorte Jensen og Henrik Bjørnager Nielsen

----------

Byrettens kendelse af 5. juli 2011, BS 6-1505/2007

Der blev afsagt følgende kendelse

Under et telefonretsmøde den 8. november 2010 erklærede parterne sig enige i, at der skulle rettes henvendelse til G1 med henblik på indhentelse af et forslag til syns- og skønsmand i sagen.

G1, ...1, foreslog SK, og forslaget kunne accepteres af H1 A/S, men ikke af SKAT.

Retten bestemte herefter, at der skulle indhentes uddybende dokumentation vedrørende den forslåede syns- og skønsmands faglige kvalifikationer.

Retten har efterfølgende modtaget oplysninger fra SK om dennes baggrund og indblik i monitor applikationer mv.

SKAT har fastholdt sin protest imod udmeldelse af den foreslåede skønsmand.

Under hensyn til de ovennævnte oplysninger, og da retten ikke finder, at der er anledning til betvivle vedkommendes kvalifikationer, finder retten, at SK bør udmeldes som syns- og skønsmand.

T h i   b e s t e m m e s

SK udmeldes som syns- og skønsmand.

----------

Vestre Landsrets kendelse af 21. september 2011, 7. Afdeling, B-1901-11

Ved kendelse af 5. juli 2011 har Byretten truffet bestemmelse om at udmelde SK som skønsmand.

Afgørelsen er kæret af Skatteministeriet med påstand om, principalt at der skal bringes en eller flere skønsmænd i forslag af G2 Universitet, subsidiært at der udmeldes 2 skønsmænd, således at der udover SK bringes en skønsmand i forslag af G2 Universitet og mere subsidiært at SK ikke skal udmeldes som skønsmand, og at sagen skal hjemvises til byretten med henblik på udmeldelse af en anden skønsmand.

H1 A/S har principalt påstået kæremålet afvist og har subsidiært påstået stadfæstelse. Indkærede har mere subsidiært nedlagt påstand om, at G1 skal bringe en anden skønsmand i forslag og endnu mere subsidiært tilsluttet sig kærendes subsidiære påstand. Indkærede har herudover nedlagt nogle yderligere mere subsidiære påstande.

Landsretten afsagde følgende kendelse

Efter retsplejelovens § 260, stk. 3, nr. 4, har specialkonsulent JL som repræsentant for Skatteministeriet kunnet indbringe byrettens afgørelse for landsretten. Afvisningspåstanden tages derfor ikke til følge.

Af retsbogen for byretten af 8. november 2010 fremgår det, at parterne var enige om, at der skulle rettes henvendelse til G1, ...2, med henblik på, at G1 skulle bringe en skønsmand i forslag.

Det fremgår af sagen, at SK er bragt i forslag af G1, ...2, og at han i en e-mail af 24. maj 2011 har givet udtryk for, at en række af de stillede spørgsmål har en bredde og dybde, som vanskeligt vil kunne besvares ud fra en enkelt persons paratviden, og at hans uklarhed på visse af spørgsmålene om ønsket kan afklares ved assistance fra udenlandske bekendte. SK har endvidere i en e-mail af 8. juli 2011 oplyst, at han ikke erindrer, hvilke bilag han fik forevist forud for sin udmeldelse som skønsmand. Han har endelig i en e-mail af 11. juli 2011 givet udtryk for, at han finder JLs reaktion højst besynderlig og ganske belastende for hans objektivitet i sagen.

Under disse omstændigheder og efter de foreliggende oplysninger i øvrigt om SKs faglige kompetence finder landsretten ikke tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte udmeldelsen af ham som skønsmand. Der er dog i lyset af ovennævnte og efter oplysningerne om sagens betydning og værdi anledning til at udmelde to skønsmænd, således at der udover SK udpeges en skønsmand efter forslag fra G2 Universitet. Det bemærkes, at dette resultat er i overensstemmelse med Skatteministeriets subsidiære påstand og H1 A/S' endnu mere subsidiære påstand.

T h i   b e s t e m m e s

Byrettens kendelse om udpegning af SK som skønsmand stadfæstes med den ændring, at der tillige udpeges en skønsmand efter forslag fra G2 Universitet.