Dato for udgivelse
27 sep 2011 10:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 sep 2011 08:50
SKM-nummer
SKM2011.627.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-027684
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Moms, momsfritaget, konkursbo, tvangsauktion, fast ejendom, finansiel ydelse
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at køb af en byggegrund på en tvangsauktion fra et konkursbo, er en momsfritaget finansiel ydelse. Man skal se på sælgers status, når det skal afgøres om en levering er momsfritaget, og konkursboet var en afgiftspligtig person.

Hvis den ufyldestgjorte panthaver videresælger ejendommen, vil dette dog blive betragtet som en momsfritaget finansiel transaktion jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a), idet det er et led i inddrivelsen af hans fordring, at han sælger byggegrunden videre.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 3

Reference(r)

Momsloven § 3,
Momsloven § 4,
Momsloven §13, stk. 1, nr. 11, litra a)

Henvisning
Den juridiske vejledning 2011-2, afsnit D.A.4.1.3
Henvisning

Den juridiske vejledning 2011-2, afsnit D.A.5.11.4.4

Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1, afsnit D.A.3.1.4.1

Spørgsmål

  1. Skal en sælger (konkursboet) af en fast ejendom (ubebygget grund) på tvangsauktion opkræve og afregne moms af budsummen (købesummen) hos køberen af den faste ejendom, når køberen er en ufyldestgjort panthaver?

Skatteministeriets indstilling

  1. Ja, jf. dog begrundelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

Et konkursbo (spørger), sælger en ubebygget grund på en tvangsauktion. Højestbydende på auktionen bliver en ufyldestgjort panthaver i ejendommen.

Før konkursen har spørger drevet virksomhed med handel med pantebreve og ejendomme.

Køberen af den ubebyggede grund er X Invest. Salget af ejendommen er sket på tvangsauktion i januar 2011.

Spørger har oplyst, at den ubebyggede grund, på tvangsauktionen, blev opråbt sammen med en anden ejendom. Den anden ejendom, er naboejendommen til den i anmodningen omhandlede ejendom. De to ejendomme er selvstændigt matrikuleret, men har været én ejendom tidligere. På naboejendommen ligger et parcelhus, der ligeledes var ejet af spørger. Spørger havde før konkursen, udlejet den bebyggede ejendom til privat beboelse, og dette lejemål fortsatte efter konkursen.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger anfører, at salget af ejendommen er sket på tvangsauktion i januar 2011. Ifølge SKATs vejledning - om moms på salg af nye bygninger og byggegrunde, kap. 5, er salget momsfrit.

Den ufyldestgjorte panthaver (køber af ejendommen) anfører, at der ikke skal betales moms af købesummen, idet panthavers køb er et led i udførelsen af den momsfrie virksomhed (finansieringsvirksomhed).

Endvidere anfører spørger, at de to selvstændigt matrikulerede ejendomme, blev solgt på tvangsauktion sammen, fordi det efter kurators opfattelse, ville være vanskeligt at sælge den ubebyggede grund alene, i hvert fald ville det betyde en stærk værdiforringelse af ejendommen.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

Momslovens § 3:

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Momslovens § 4, stk. 1:

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

Momslovens § 13, stk. 1, litra a):

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

...

11) Følgende finansielle aktiviteter:

 a) Långivning og formidling af lån samt långivers forvaltning af egne udlån.

Begrundelse

Skal en sælger (spørger som er et konkursbo) af en fast ejendom (ubebygget grund) på tvangsauktion opkræve og afregne moms af budsummen (købesummen) hos køberen af den faste ejendom, når køberen er en ufyldestgjort panthaver?

Det fremgår af sagen, at de to selvstændigt matrikulerede ejendomme er solgt ved samlet opråb på tvangsauktion. Det, der bliver spurgt om, i anmodningen om bindende svar er, hvorvidt den ubebyggede grund, kan sælges momsfrit.

Skatteministeriet har derfor ikke forholdt sig til fordelingen af budsummen på de to matrikler.

Sælger på tvangsauktionen er konkursboet. Når det skal afgøres om der skal moms på salget, skal man se på, om den der er gået konkurs, spørger, er en afgiftspligtig person i henhold til momslovens § 3.

Spørger er et aktieselskab, som har drevet økonomisk virksomhed med handel med ejendomme og pantebreve, hvorfor spørger er en afgiftspligtig person, og dermed omfattet af ordlyden i momslovens § 3.

Det fremgår af vejledning om "Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde", at salg på tvangsauktion af fast ejendom (af nye bygninger og byggegrunde) ikke adskiller sig momsmæssigt fra "frivilligt" salg, og salget er dermed momspligtigt, hvis ejer/pantsætter er en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab.

Ifølge momslovens § 4 betales der moms af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Varen som sælges på tvangsauktion er en byggegrund, som der skal moms på jf. momslovens § 4 jf. § 3.

Det er køber, der skal indbetale momsen jf. reglerne i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 652 af 15. december 1978 med senere ændringer om tvangsauktionsvilkår.

Køber (X Invest) af ejendommen er en ufyldestgjort panthaver. Køber har henvist til vejledning om "Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde", og anført at han mener, at han kan overtage byggegrunden momsfrit på tvangsauktionen, idet en panthavers køb er et integreret led i inddrivelse af det udlånte beløb.

Skatteministeriet bemærker, at det i henhold til momslovens § 3, er afgørende om sælger er en afgiftspligtig person, som foretager en levering i henhold til momslovens § 4. Det er derfor, som anført oven for, afgørende, at konkursboet anses for at være en afgiftspligtig person, da spørger har drevet selvstændig økonomisk virksomhed før konkursen.

Når der står i vejledningen, at en ufyldestgjort panthaver, som overtager en fast ejendom på en tvangsauktion, kan sælge momsfrit, som led i inddrivelse af sin fordring, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr.11, litra a), betyder det, at den ufyldestgjorte panthaver kan sælge den ejendom momsfrit, som han har købt på tvangsauktion. Salget anses for et integreret led i inddrivelse af det udlånte beløb.

Skatteministeriet indstiller til Skatterådet, at spørgsmål 1, besvares med ja, jf. dog begrundelse.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skatteministeriets indstilling.